Genişletilmiş Özet

Dergimiz Editör Kurulu tarafından 2021 yılından itibaren sadece Türkçe makaleleri, Extended Summary ile birlikte yayınlamaya karar vermiştir.

Extended Summary, 500-750 kelime uzunluğunda olmalıdir.

Extended Summary içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir. Başlıklar genel olarak şu şekilde düzenlenmelidir. 


Purpose
Çalışmanın konusu, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı, bu çalışmanın niçin gerekli olduğu (amacı), diğer çalışmalardan farkına ilişkin bilgiler verilmelidir.

Literature Review

Literatür taramasının yöntemi (hangi veri tabanlarından yararlanıldı, ne tür kaynaklara ulaşıldı vs.), amacı ve ulaşılan kaynakların genel eğilimi (bu konuda yapılan daha önceki araştırmaların kesiştiği veya ayrıldığı noktalar nelerdir vs.) kısaca belirtmelidir. Özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan çalışmanın bu anlamda niçin önemli / anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanmalıdır. Konuyla doğrudan ilişkili ve güncel kaynakların kullanılmasına dikkat edilmeli, ilgili literatürün karşılaştırmalı ve analize dayalı olarak ortaya konulmasına özen gösterilmelidir.

Design/methodology/approach

Çalışmanın türü (uygulamalı, kavramsal, kuramsal, derleme), uygulamalı bir araştırma ise çalışmanın tasarımı (keşifsel, betimsel, nedensel), çalışmanın problem(ler)i (amaç kısmında belirtilenlerle uyumlu olarak), çalışmanın modeli ve/veya hipotez(ler)i, ana kütlesi, örnekleme yöntemi, örnekleme süreci, veri toplama tekniği, hangi nicel/nitel analizlerin kullanıldığı kısaca belirtilmelidir. Çalışmanın türüne göre ‘Etik Kurul İzin Belgesine (alındığı yer, alınış tarihi ve numarası) ilişkin bilgiler belirtilmeli.

Findings
Araştırma amaçlarına/sorularına ilişkin ana bulgular, temel çıkarımlar, sonuçlar ve/veya öneriler yazılmalıdır.The sole purpose of JOEEP is to be a prestigious journal which contributes to scientific knowledge. In order to keep this purpose, JOEEP, adopts and follows the publication policies of world’s prestigious scientific journals. All original and qualified works which may contribute to the scientific knowledge, are evaluated through a rigorous editorial and peer review process. Hereby, JOEEP is a peer reviewed and scientific journal. It strictly depends on the scientific principles, rules and ethical framework that are required to this qualification.

JOEEP is published as two issues per year June and December and all publication policies and processes are conducted according to the international standards. JOEEP accepts and publishes the research articles in the fields of economics, political economy, fiscal economics, applied economics, business economics, labour economics and econometrics. JOEEP, without depending on any institution or organization, is a non-profit journal that has an International Editorial Board specialist on their fields. All “Publication Process” and “Writing Guidelines” are explained in the related title and it is expected from authors to Show a complete match to the rules. JOEEP is an open Access journal.