Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 1 - 10, 31.12.2019

Öz

Öğrencilerin, beden eğitimi dersi ile ilgili fiziksel kaygı, duygu durumları, durumsal güdülenmeleri ve tutumlarını ölçen ölçme araçları olmasına rağmen iyi oluş ve mutluluk ile ilgili ölçeğe rastlanmamıştır. Bu araştırmada ortaokulda okuyan öğrencilerin beden eğitimi ve spor derslerindeki mutluluk düzeylerini belirleyen geçerli ve güvenilir bir test aracı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma örneklemini Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 3 farklı ortaokulda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma grubunun % 51.7’sini (n=216) erkek öğrenciler %48.3’ünü (n=202) kız öğrenciler olmak üzere toplam 418 öğrenci oluşturmuştur. Bu araştırma kapsamında “Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi Ölçeği (BEDMDÖ)” olarak adlandırılan likert tipi bir ölçek geliştirilmiştir. Araştırma bulgularına göre AFA sonucunda 22 maddeden oluşan havuzundan 13 madde çıkarılarak tek boyutlu 9 maddelik bir yapı ortaya çıkmıştır. Ölçeğin açıkladığı varyans oranının % 43.861 olduğu tespit edilmiştir. DFA sonuçlarının [χ2/sd (2.690), GFI (.944), CFI (.938), AGFI (.904), NFI (.907), RMSEA (.079)] kabul edilebilir referans aralıklarında olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alpha değeri .857 olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre “Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi Ölçeği’nin” geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Ada, E. N. D., Aşçı, F. H., Çetinkalp, F. Z. K., & Altıparmak, M. E. (2012). Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 (Sopdd-2) Ölçeğinin Beden Eğitimi Dersi İçin Değerlendirilmesi. Spor Bilimleri Dergisi, 23(2), 43-49.
 • Aksoy, A. B., Güngör Aytar, A., & Kaytez, N. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Ve Alçakgönüllülük Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1119-1132.
 • Annas, J.: 1993, ‘The Morality Of Happiness’ (Oxford University Press, New York).
 • Argyle, M., Martin, M., & Crossland, J. (1989) Happiness As A Function Of Personality And Social Encounters: In Forgas Jp, Innes Jm. (Editors). Recent Advances İn Social Psychology: An International Perspective. North-Holland: Elsevier, 189-203
 • Ayre, C., & Scally A. J. (2014). Critical Values For Lawshe’s Content Validity Ratio: Revisiting The Original Methods Of Calculation. Measurement And Evaluation İn Counseling And Development, 47 (1), 79–86. Doı: 10.1177/0748175613513808.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bryman, A., & Cramer, D. (2001). Quantitative Data Analysis With Spss Release 1o For Windows, Routledge, London.
 • Daşdan, A. E. N., Aşçı, F. H., Kazak, Ç. F. Z., & Altıparmak, M. E. (2012). Durumsal Güdülenme Ölçeği’nin (Dgö) Beden Eğitimi Ders Ortamı İçin Geçerlik Ve Güvenirliği. Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(1), 7-12.
 • Demirhan, G. & Altay, F. (2001). Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği. Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 9-20.
 • De Vellis, R. F. (2003). Scale Development: Theory And Applications. (2th Edit). Thousand Oaks: Sage Publications
 • Diener, E. (2000). Subjective Well-Being. American Psychologist, 55(1), 34-39.
 • Doğan, U. (2016). Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Mutluluk, Psikolojik İyi-Oluş Ve Yaşam Doyumlarına Etkisi: Facebook Ve Twitter Örneği. Eğitim Ve Bilim, 41(183), 217-231.
 • Doğan, T., & Sapmaz, F. (2012). Oxford Mutluluk Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Öğrencilerinde İncelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 25,297-304.
 • Doğan, T., & Cötok, N. A. (2011). Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formunun Türkçe Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Turkish Journal Of Psychological Counseling And Guidance, 4, 165–170.
 • Dolan, P., Peasgood, T., & White, M. (2008). Do We Really Know What Makes Us Happy? A Review Of The Economic Literature On The Factors Associated With Subjective Well-Being. Journal Of Economic Psychology, 29, 94–122.
 • Erhan, S.E., & Tamer, K. (2009). Doğu Anadolu Bölgesi İlköğretim Ve Ortaöğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersi İçin Gereken Tesis Araç-Gereç Durumları İle Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkiler. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 11 (3), 57- 66.
 • Erkuş, A. (2012). Psikolojide Ölçme Ve Ölçek Geliştirme-1: Temel Kavramlar Ve İşlemler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Eryilmaz, A. (2011). Investigating Adolescents’ Subjective Well-Being With Respect To Using Subjective Well-Being İncreasing Strategies And Determining Life Goals. Düşünen Adam Psikiyatri Ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24(1), 44-51. Doi:10.5350/Dajpn2011240106
 • Field, A. (2013). Discovering Statistics Using Ibm Spss Statistics. London; Sage.
 • Fisher, C. D. (2010). Happiness At Work. International Journal Of Management Reviews, 12, 384-414.
 • Fraser-Thomas, J. L., Côté, J., & Deakin J. (2005). Youth Sport Programs: An Avenue To Foster Positive Youth Development. Phys Educ Sport Peda, 10(1), 19–40.
 • Gilman, R., Huebner, E. S., & Laughlın, J. E. (2000). A First Study Of The Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale With Adolescents, Social Indicators Research, 52, 135-160.
 • Güllü, M., & Güçlü, M. (2009). Ortaöğretim Öğrencileri İçin Beden Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği Geliştirmesi, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 5-22.
 • Hart, E. A., Leary, M.R. & Rejeski W.J. (1989). The Measurement Of Social Physique Anxiety. J Sport Exercise Psy, 11, 94-104. Hills, P., & Argyle, M. (2002). The Oxford Happiness Questionnaire: A Compact Scale For The Measurement Of Psychological Well-Being. Personality And İndividual Differences, 33(7), 1073-1082.
 • Huang, H., & Humphreys, B. R. (2012). Sports Participation And Happiness: Evidence From Us Microdata. Journal Of Economic Psychology, 33(4), 776-793.
 • Humphreys, B. R., Mcleod, L., & Ruseski, J. E. (2014). Physical Activity And Health Outcomes: Evidence From Canada. Health Economics, 23(1), 33-54.
 • Joseph, S., Linley, P. A., Harwood, J., Lewis, C. A., & Mccollam, P. (2004). Rapid Assessment Of Well‐Being: The Short Depression‐Happiness Scale (Sdhs). Psychology And Psychotherapy: Theory, Research And Practice, 77(4), 463-478.
 • Kahneman, D., Diener, E. Ve Schwarz, N. (1999). Well Being: The Foundations Of Hedonic Psychology. New York: Russel Sage Kalaycı, Ş. (2010). Faktör Analizi, Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (5. Bs.). Ankara: Asil Yayın.
 • Kannan B (2015): Attitude Of Higher Secondary Students Towards Physical Education. International Journal Of Teacher Educational Research, 4(1), 19-25.
 • Layard, R. (2005). Happiness: Lessons From A New Science. London: Penguin Books.
 • Lera-López, F., Ollo-López, A., & Sánchez-Santos, J. M. (2017). How Does Physical Activity Make You Feel Better? The Mediational Role Of Perceived Health. Applied Research İn Quality Of Life, 12(3), 511-531.
 • Lyubomirsky, S., & Lepper, H. S. (1999). A Measure Of Subjective Happiness: Preliminary Reliability And Construct Validation. Social Indicators Research, 46, 137–155.
 • Maccallum, R. C., Widaman, K. F., Preacher, K. J., & Hong, S. (2001). Sample Size İn Factor Analysis: The Role Of Model Error. Multivariate Behavioral Research, 36 (4), 611–637
 • Marsh, H. W. & Yeung, A.S. (1999). The Lability Of Psychological Ratings: The Chameleon Effect İn Global Self-Esteem. Personality & Social Psychology Bulletin, 25, 49-64.
 • Mülazımoğlu-Ballı, Ö., & Aşçı, F. H. (2006). Reliability And Validity Of Social Physique Anxiety Scale. Hacettepe Journal Of Sport Sciences, 17(1), 11–19.
 • Namlı, A., Temel, C., & Güllü, M. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Ürettikleri Metaforlar. Kastamonu Education Journal, 25(2), 479-496
 • Peterson, C., Park, N., & Seligman, M. E. (2005). Orientations To Happiness And Life Satisfaction: The Full Life Versus The Empty Life. Journal Of Happiness Studies, 6(1), 25-41.
 • Phillips, S. R., &, Silverman S. (2012). Development Of An İnstrument To Assess Fourth And Fifth Grade Students’ Attitudes Toward Physical Education. Measurement İn Physical Education And Exercise Science, 16(4), 316-327.
 • Rasciute, S., & Downward, P. (2010). Health Or Happiness? What İs The İmpact Of Physical Activity On The İndividual?. Kyklos, 63(2), 256-270.
 • Reiner, M., Niermann, C., Jekauc, D., & Woll, A. (2013). Long-Term Health Benefits Of Physical Activity–A Systematic Review Of Longitudinal Studies. Bmc Public Health, 13(1), 813.
 • Spangler, D.W., & Palrecha, R. (2004). The Relative Contributions Of Extraversion, Neuroticism And Personal Strivings To Happiness. Personality And Individual Differences, 37, 1193–1203.
 • Saricam, H., & Canatan, A. (2015). The Adaptation, Validation, Reliability Process Of The Turkish Version Orientations To Happiness Scale. Üniversitepark Bülten, 4(1-2), 7-15.
 • Subramanıam, P.R., & Silverman, S. (2007). Middle School Students’ Attitudes Toward Physical Education. Teaching And Teacher Education, 23, (5), 602-611.
 • Tannehill, D. Ve Zekrajsek, D. (1993). “Student Attitudes Toward Physical Education: A Multicultural Study”. Journal Of Teaching Physical Education. 13,78-84.
 • Trigueros, R., Aguilar-Parra, J. M., Cangas, A. J., & Álvarez, J. F. (2019). Validation Of The Scale Of Emotional States İn The Physical Education Context. Sustainability, 11(18), 5006.
 • Pawlowski, T., Downward, P., & Rasciute, S. (2011). Subjective Well-Being İn European Countries: On The Age Specific İmpact Of Physical Activity. European Review Of Aging And Physical Activity, 8, 93–102.
 • Super S, Hermens N, Verkooijen K, Koelen M. Examining The Relationship Between Sports Participation And Youth Developmental Outcomes For Socially Vulnerable Youth. Bmc Public Health. 2018; 18: 1012.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5th Ed.). Boston: Allyn And Bacon.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların Ölçülmesi ve Spss İle Veri Analizi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Veneziano, L., & Hooper J. (1997). A Method For Quantifying Content Validity Of Health-Related Questionnaires. American Journal Of Health Behavior, 21 (1), S. 67-70.
 • Wicker, P., Coates, D., & Breuer, C. (2015). The Effect Of A Four-Week Fitness Program On Satisfaction With Health And Life. International Journal Of Public Health, 60(1), 41-47.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sinan UĞRAŞ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
0000-0003-0792-1497
Türkiye


Şakir SERBES
Çanakkale Onsekiz Mart Üniveristesi
0000-0002-0271-6753
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Uğraş, S. & Serbes, Ş. (2019). Beden Eğitimi Dersi Mutluluk Düzeyi Ölçeği Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması . Journal of Global Sport and Education Research , 2 (2) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jogser/issue/51727/661806

 

   18798       18709    18799    18800                Flag Counter

18711 Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.