Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çocuklarda Hayal Etme Algısının Sportif Etkinlikler Açısından İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 11 - 21, 30.06.2020

Öz

Araştırmada, çocukların sporda hayal etme becerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Ankara ilinde yer alan aile yaşam merkezlerine aktif olarak devam eden çocukların katılımı ile sağlanmıştır. Araştırmada bilimsel araştırma yöntemlerinden nicel yöntem tercih edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçek Hall ve diğ. (2009) tarafından geliştirilmiş olup, Türkçeye Kafkas (2011) tarafından uyarlanmıştır. Ölçek, toplam 21 madde ve beş alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır. Araştırma grubunu, Ankara ili içerisinde Aile Yaşam Merkezlerinde, cimnastik, badminton ve karate branşlarından en az birine aktif olarak devam eden 617 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada normallik dağılımı sonrası, ikili gruplar için t-Testi, çoklu gruplar için ise One-Way Anova testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, cinsiyet açısından kız öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık tespit edilirken, antrenman süresi ve spor branşı değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Spor yapma süresi açısından ise ölçeğin alt boyutlarına ilişkin anlamlı farklılıklar gözlemlenmiştir. Sonuç olarak çocuklarda hayal etme algısının, kız öğrencilerde daha fazla kullanıldığı, spor yapma süresinin, hayal etme becerisi üzerinde olumlu yönde etkileri olduğu ancak spor branşının hayal etme yeteneği üzerindeki etkilerinin değişken olduğu ve araştırılmaya açık olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Adegbesan, O. A. (2010). Analysis of imagery use as predictors of football players’ sport confidence. World Journal of Sport Sciences, 3(1), 53-58.
 • Anuar, N., Williams, S. E. ve Cumming, J. (2017). Do the physical and environment PETTLEP elements predict sport imagery ability? European journal of sport science, 17(10), 1319-1327.
 • Büyüköztürk Ş. (2016), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, Pegem Akademi, Ankara.
 • C. R. Hall, K. J. Munroe-Chandler, G. J. Fishburne ve N. D. Hall (2009) The Sport Imagery Questionnaire for Children (SIQ-C), Measurement in Physical Education and Exercise Science, 13:2, 93-107, DOI: 10.1080/10913670902812713
 • Creswell, J.W., (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Third Edition, SAGE Press, London.
 • Filgueiras, A., ve Hall, C. R. (2017). Psychometric properties of the Brazilian-adapted version of Sport Imagery Questionnaire. Psicologia: Reflexão e Crítica, 30(1), 22.
 • George D, ve Mallery M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.) Boston: Pearson
 • Gök, A., Birol, S. Ş. ve Aydın, E. (2018). Farklı Değişkenlere Göre Atletizm Kros Sporcularının Başarı Algısı Ve Hayal Etme Düzeyleri. Journal of International Social Research, 11(60).
 • Gregg, M., Hall, C., McGowan, E. ve Hall, N. (2011). The relationship between imagery ability and imagery use among athletes. Journal of Applied Sport Psychology, 23(2), 129-141.
 • Kafkas, M. E. (2011). Çocuklar için sporda hayal etme ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 101-109.
 • Kayış A. (2006). “Güvenirlik Analizi (Reliability Analysis)”, SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, 2.Baskı, Editör: Kalaycı Ş. Asil Yayınları, Ankara.
 • Kızrak, M., Bıçakçı, P. S., ve Basım, H. N. (2017). Öz-liderlik Becerilerinde Psikolojik Sermayenin Rolü: Kamu Çalışanları Üzerine Görgül Bir Araştırma 1. Business and Economics Research Journal, 8(4), 797-813.
 • McNeil, D. G., Spittle, M. ve Mesagno, C. (2019). Imagery training for reactive agility: Performance improvements for decision time but not overall reactive agility. International Journal of Sport and Exercise Psychology, 1-17.
 • Mendes P, Marinho D ve Petrica J. (2015). Comparison between genders in imagery ability in Portuguese basketball practitioners, Journal of Physical Education and Sport (JPES), 15(3), Art 58, pp. 391 - 395, 2015
 • Owen, D. W. (2010). Spontaneous and guided imagery in counseling: putting fantasy to work. Turkish Psychological Counseling & Guidance Journal, 4(33).
 • Simonsmeier, B. A. ve Buecker, S. (2017). Interrelations of imagery use, imagery ability, and performance in young athletes. Journal of Applied Sport Psychology, 29(1), 32-43.
 • Süleymanoğulları, M., Tozoğlu, E. ve Dursun, M. (2019). Çocukların sporda hayal etme düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of International Social Research, 12(68).
 • Veraksa, A., Gorovaya, A., Grushko, A., Bayanova, L., Melyausha, G. ve Dinara, G. (2014). Development and reliability of the Russian version of “The Sport Imagery Questionnaire”. Anuario de psicología/The UB Journal of psychology, 44(1), 45-54.
 • Watt, A. P., Klep, D. ve Morris, A. (2018). Psychometric analysis of the sport imagery ability measure. Journal of Physical Education and Sport, 18(1), 138-148.
 • Williams, S. E. ve Cumming, J. (2011). Measuring athlete imagery ability: The sport imagery ability questionnaire. Journal of Sport and Exercise Psychology, 33(3), 416-440.
 • Yıldız, E. ve Çetin, Z. (2018). Sporun psiko-motor gelişim ve sosyal gelişime etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 54-66.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seçkin DOĞANER

Halil Erdem AKOĞLU 0000-0002-0818-7143

Melek TÜRKEŞ Bu kişi benim 0000-0002-0655-1597

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Gönderilme Tarihi 28 Mayıs 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA DOĞANER, S., AKOĞLU, H. E., & TÜRKEŞ, M. (2020). Çocuklarda Hayal Etme Algısının Sportif Etkinlikler Açısından İncelenmesi. Journal of Global Sport and Education Research, 3(1), 11-21.

 

   18798       18709    18799    18800                Flag Counter

18711 Journal of Global Sport and Education Research (JOGSER) Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı altında lisanslanmıştır.