Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 74 - 90 2020-06-29

Digital Communication in Health Tourism: A Research on Hospitals Receiving JCI Accreditation Certificate
Sağlık Turizminde Dijital İletişim: JCI Akreditasyon Belgesini Almış Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma

Gülsüm MESCİ [1] , Erkan SAĞLIK [2]


Küresel alanda sağlık turizmi her geçen yıl artmaktadır. Sağlık turizmin pazardaki payının büyümesi ve hızlı gelişmelerin yaşanmasıyla birlikte “Yükselen Trend” haline gelmiştir. Son yıllarda sağlıkta dönüşüm programı ile Türkiye de önem kazanan sağlık turizmi ile birlikte uluslararası arenada insanlara bilgi sağlayıcısı olan dijital iletişimin önemini daha da arttırmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de sağlık turizm hizmeti sunan ve uluslararası alanda geçerliliği kabul edilmiş JCI akreditasyon belgesine sahip hastanelerden sağlık hizmeti almak isteyen turistlerin yararlandıkları dijital iletişim araçlarının belirlenmesidir. Kurumsal web site performansları bakımından; verilerin elde edilmesinde Maifredi ve arkadaşlarının (2010) geliştirmiş olduğu ölçek kullanılmıştır. Ayrıca, çalışmada hastanelerin sosyal medya hesapları (Facebook ve Twitter) yapmış oldukları paylaşımlar temel alınarak veri setleri oluşturulmuş ve değerlendirilmiştir. Sonuç olarak hastanelerin kurumsal web sitelerinde dijital iletişim kaynaklarını etkili bir biçimde kullandıkları ve önceki çalışmalarına göre gelişme sağladıkları tespit edilmiştir. Ancak kurumların diğer dijital iletişim araçları olarak kullandıkları sosyal medya hesaplarında (Facebook ve Twitter) web siteleri kadar iyi bir performans göstermedikleri belirlenmiştir.
  • AKSOY, E., (2008). “Ülkelerin ve Coğrafi Bölgelerin Markalaşması” Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığı, https://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/EE776CF8-0884-4F26-9D8C-22A29A46EA87.pdf;jsessionid=7E21DAA98AA22278FD1E7E31FA673D16 Erişim Tarihi:28.04.2020 ALTIN, U., BEKTAŞ, G., ANTEP, Z. VE İRBAN A. (2012). “Sağlık Turizmi ve Uluslararası Hastalar İçin Türkiye Pazarı”, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3, Sayı: 3,Temmuz, ss.157-163. AYDIN, D. ve YILMAZ, C. (2010). Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Sağlık Turizmi Birimi) Medikal Turizm Araştırması (Birinci Bölüm) Ankara, Ekim–Aralık. BİRDİR K. ve BUZCU Z., (2014). “JCI Akreditasyon Belgesine Sahip Olan Sağlık Kuruluşlarının WEB Sitelerinin Medikal Turizm Açısından Değerlendirilmesi” Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), Haziran. BULUT A. ve ŞENGÜL H. (2019) “Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Turizmi” Kavramsal Makale, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 2019 3(1) ss.45-62. CDC (Centers of Disease Control and Prevention) (2011), “The Health Communicator’s Social Media Toolkit.”, 1-59. http://www.cdc.gov/socialmedia/tools/guidelines/pdf/socialmediatoolkit_bm.pdf ÇİMEN M., ÇİZMECİ E., DENİZ S., ERKOÇ B., (2015). “Hastane Tercihinde Sosyal Medyanın Kullanımı” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 8, Sayı: 41, Aralık. DAŞTAN, İ. (2014). “Türkiye'de Sağlık Turizmi: Türkiye Ve Özelinde İzmir'de Sağlık Turizminin Mevcut Durum Analizi Ve Strateji Önerileri - Health Tourism In Turkey: Swot Analysis Of Health Tourism In Turkey And Izmir, And Strategy Recommendations”, Yıl 2014, Cilt 6 , Sayı 10, Sayfalar 143 – 163 DEVLET PLANMA TEŞKİLATI, (2007). “Türkiye’de Yaşlıların Durumu Ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı” Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü, https://ailevecalisma.gov.tr/media/33628/turkiyede-yaslilarin-durumu-ve-yaslanma-ulusal-eylem-plani.pdf Erişim Tarihi: 28.04.2020 DİNÇER, Ö. ve SERDAROĞLU, H.S., (2017). “Sağlık Turizminde İletişim Stratejileri: Danimarka Örneği”, Atatürk İletişim Dergisi, Sağlık İletişimi Özel Sayı 14,ss. 297-309. DÜNYA TURİZM ÖRGÜTÜ (UNWTO), (2016). “Yıllık Rapor” http://www.eunwto.org/doi/book/10.18111/9789284418725 Erişim Tarihi: 28.04.2020 ERGÜVEN M., (2018) “Ülkelerin Sağlık Hizmeti Standartlarının Sağlık Turizmine Etkisi” The Journal of Academic Social Science Studies Number: 71 , p. 377-386, Autumn II Araştırma Makalesi FENER, E. ve ÇİMEN, M. (2016). “Hastane ve Hekim Tercihinde Araştırma” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9,Sayı: 47,Volume: 9 Issue: 47,Aralık ss.836-846. GÖNENÇ, F.İ., (2016). “Hukuki Ve Etik Boyutuyla Medikal Turizm” Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl 2016, Cilt 22 , Sayı 3, Sayfalar 1173 – 1184. HABERLER.COM., (2014). “Türkiye'de Kadınlar Daha Uzun Yaşıyor” https://www.haberler.com/turkiye-de-kadinlar-daha-uzun-yasiyor-6546002-haberi/ Erişim Tarihi: 27.04.2020 HILLIARD, C. (2012), “Social Media for Healthcare: A Content Analysis of MD Anderson’s Facebook Presence and its Contribution to Cancer Support Systems.” The Elon Journal of Graduate Research in Communications, 3(1): 23-32. http://www.medicalinturkiye.com/yurt-disindan-hasta-getirmek-icin-basin-ve-medya-kullanimi-2/ Tarihi: 27.04.2020 KOÇAK ALAN, A., TÜMER KABADAYI, E. ve ERİŞKE, T. (2016) “Sağlıklı Yaşam!” Sloganı Etrafında Şekillenen Yeni Tüketim Biçimleri” ve “İletişimin Yeni Yüzü: Dijital Pazarlama Ve Sosyal Medya Pazarlaması”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:17 Sayı:66. ss. 493-504 KUMMERVOLD E. ve WYNN R., (2012). “Health Information Accessed on the Internet: The Development in 5 European Countries” International Journal of Telemedicine and Applications 2012(22):297416 · December. KURTDAŞ, M. Ç., (2016), “Sağlıklı Yaşam!” Sloganı Etrafında Şekillenen Yeni Tüketim Biçimleri”, Sosyolojik Düşün, 1(1), 1-10 MAİFREDİ, G, ORİZİO, G, BREESANELİ, M., DOMENİGHİNİ, S., GAPORATTİ, C., CAİMİ L., SCHULZ, JP, GELATTİ U. (2010). “Italian Hospitals on the Web: A Cross-Sectional Analiysis of Official Websites, BMC Medical Informatics&Decision Making”10(17). ÖZSARI H.S., HOŞGÖR H. ve GÜNDÜZ HOŞGÖR, D., (2016). “Hastane Web Site Performanslarının Halkla İlişkiler ve Tanıtım Açısından İncelenmesi: Türkiye, Hindistan ve İrlanda Örnekleri “ Araştırma yazısı Sağlık Yönetimi ACU Sağlık Bil Dergisi s(4) ss.209-217. ÖZSARI, S.H ve KARATANA, Ö. (2013) “Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu” J Kartal TR 2013;24(2):136-144 doi: 10.5505/jkartaltr.2013.69335 ÖZTÜRK G. ve ÖYMEN G., (2014). “Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Stratejik Önemi: Türkiye’de Kalp Sağlığı ile İlgili Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Üzerine Bir Değerlendirme” Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, Yıl 2013, Cilt , Sayı , ss.109 – 132. SATURK,(2016). “Sağlık Turizminde Aracı Kurumlar Raporu” http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/stur/katar.pdf Erişim Tarihi: 27.04. 2020 TEMİZKAN, S.P. VE KONAK, S. (2018). “An Analysis on The Websites of Medical Travel Planners in Medical Tourism” DergiPark Journal of Gastronomy Hospitality and Travel Arşiv Cilt 1, Sayı 2. ss. 26-36. TONTUŞ, Ö. (2014). “Sağlık Turizmi Nedir” http://www.saturk.gov.tr/images/pdf/tyst/02.pdf Erişim Tarihi: 28.04.2020 TOSYALI H. ve SÜTÇÜ C. (2016). “Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımının Bireyler Üzerindeki Etkileri” Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,3(2). güz/fall, ss.3-22.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4599-8639
Yazar: Gülsüm MESCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Cumhuriyet üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2700-658X
Yazar: Erkan SAĞLIK
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 23 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2020

APA Mesci̇, G , Sağlık, E . (2020). Sağlık Turizminde Dijital İletişim: JCI Akreditasyon Belgesini Almış Hastaneler Üzerinde Bir Araştırma . Journal of Hospitality and Tourism Issues , 2 (1) , 74-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/johti/issue/55264/742897