Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 56 - 73 2020-06-29

Role of Gender in The Cultural Tour Experience
Kültürel Tur Deneyiminde Cinsiyetin Rolü

Erdim KUL [1] , Bekir Bora Bora DEDEOĞLU [2]


Algılanan değer, bir tüketicinin bir ürünle ilgili elde edilen faydalar ile yapılan fedakarlıklar arasındaki karşılaştırmasından ortaya çıkan ürünün net faydasını değerlendirmesi olarak tanımlanmakta ve tüketici davranışının tahmin edilebilmesinde oldukça önemli bir kavramdır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, kültür turlarına katılan turistlerin cinsiyetleri ve katılmış oldukları tura ilişkin değer algılamalarının farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Nevşehir ilini ziyaret eden turistler oluştururken, örneklemini ise Nevşehir ilini kültür turlarına katılarak ziyaret eden yabancı turistler oluşturmaktadır. Araştırma örnekleminin seçiminde kullanılan yöntem tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden, yargısal (kasıtlı) örneklemedir. Araştırmada nicel araştırma yönteminden yararlanılmış ve anket tekniği aracılığıyla veriler toplanmıştır. Bu doğrultuda, hazırlanan anketler Nevşehir ili ve genelinde gerçekleşen kültür turlarına Mayıs – Eylül 2019 tarihleri arasında katılan 446 yabancı turiste, turist rehberleri aracılığıyla tur sonunda uygulanmıştır. Araştırmada frekans analizi, geçerlik analizi, güvenirlik analizi ve kültür turlarına katılan turistlerin cinsiyetleri ve değer algılamaları arasındaki farklılığın tespit edilmesinde bağımsız örneklem t-testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kültür turlarına katılan turistlerin cinsiyetleri ve kültür turlarından elde etmiş oldukları deneyime ilişkin fonksiyonel, duygusal, parasal ve sosyal değer algılamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
 • Aklanoğlu, F. (2010). Geleneksel Yerleşmelerde Kültür Turizmi: Beypazarı Örneği. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10(2), 125-136.
 • Alarcin, E. Y., & Uydaci, M. (2015) Examining the Perceived Value of Health Care Consumers According to the Gender Roles. Proceedings of 7th Annual American Business Research Conference, 23 - 24 July 2015, Sheraton LaGuardia East Hotel, New York, USA, ISBN: 978-1-922069-79-5.
 • Aliman, N. K., Hashim, S. M., Wahid, S. D. M., & Harudin, S. (2014). Tourist expectation, perceived quality and destination image: Effects on perceived value and satisfaction of tourists visiting langkawi Island, Malaysia. Asian Journal of Business and Management, 2(3).
 • Altunel, M. C., & Erkurt, B. (2015). Cultural tourism in Istanbul: The mediation effect of tourist experience and satisfaction on the relationship between involvement and recommendation intention. Journal of Destination Marketing & Management, 4(4), 213-221.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 5. Baskı. Sakarya.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri- SPSS Uygulamalı. (7. Basım). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Büyükkuru M. (2015). Turist Rehberlerinin İletişim Becerilerinin Turistlerin Tur Deneyimi Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Nevşehir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 8(4), 470-483.
 • Chen, C. F., & Chen, F. S. (2010). Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists. Tourism management, 31(1), 29-35.
 • Chen, C. F., & Tsai, D. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions?. Tourism management, 28(4), 1115-1122.
 • Chung, K. H., Yu, J. E., Kim, W. J., & Shin, J. I. (2015). The Effect of Perceived Value on Customer loyalty in a Low-Priced Cosmetic Brand of South Korea: The moderating Effect of Gender. Advanced Science and Technology Letters, 114(1), 40-44.
 • Cronin Jr, J. J., Brady, M. K., & Hult, G. T. M. (2000). Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments. Journal of retailing, 76(2), 193-218.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dedeoğlu, B. B. (2018). The moderating effect of perceived value on the relationship between country image and destination brand extension in Alanya, Turkey. The branding of tourist destinations: Theoretical and empirical insights, 185-205.
 • Dedeoğlu, B. B. (2019). Shaping tourists' destination quality perception and loyalty through destination country image: The importance of involvement and perceived value. Tourism Management Perspectives, 29, 105-117.
 • Dedeoğlu, B. B., Balıkçıoğlu, S., & Küçükergin, K. G. (2016). The role of touristsʼ value perceptions in behavioral intentions: The moderating effect of gender. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(4), 513-534.
 • Dedeoglu, B. B., Bilgihan, A., Ye, B. H., Buonincontri, P., & Okumus, F. (2018). The impact of servicescape on hedonic value and behavioral intentions: The importance of previous experience. International Journal of Hospitality Management, 72, 10-20.
 • Dedeoğlu, B. B., Küçükergin, F. N., & Küçükergin, K. G. (2018). Is Gender And Educatıon Of Tourısts'determınant For Value Perceptıons?. The International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 10(2), 1-12.
 • Fang, J., Wen, C., George, B., & Prybutok, V. R. (2016). Consumer heterogeneity, perceived value, and repurchase decision-making in online shopping: The role of gender, age, and shopping motives. Journal of Electronic Commerce Research, 17(2), 116.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. & Anderson, R. E. (2013). Multivariate Data Analysis: Pearson New International Edition. Pearson Higher Ed.
 • Holbrook, M. B. (1999). Consumer value. A Framework for Analysis and Research; Routledge: London, UK.
 • Hughes, H. L. (2002). Culture and tourism: a framework for further analysis. Managing Leisure, 7(3), 164-175.
 • Jin, N., Lee, H., & Lee, S. (2013). Event quality, perceived value, destination image, and behavioral intention of sports events: The case of the IAAF World Championship, Daegu, 2011. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18(8), 849-864.
 • Jung, H. S., & Yoon, H. H. (2011). Perceived Value, Emotion and Satisfaction for Family Restaurant Patrons-Does Gender Make a Difference?. 호텔경영학연구, 20(4), 117-139.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling, 3rd ed. New York: Guilford Press.
 • Kurtuluş, K. (2010). Araştırma Yöntemleri. 1. Baskı. İstanbul.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2020) Retrieved May 20, 2020, from https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html
 • Kwok, S. Y., Jusoh, A., & Khalifah, Z. (2016). The influence of service quality on satisfaction: Does gender really matter?. Intangible capital, 12(2), 444-461.
 • Kwun, D. J. W. (2011). Effects of campus foodservice attributes on perceived value, satisfaction, and consumer attitude: A gender-difference approach. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 252-261.
 • Lee, C. K., Yoon, Y. S., & Lee, S. K. (2007). Investigating the relationships among perceived value, satisfaction, and recommendations: The case of the Korean DMZ. Tourism management, 28(1), 204-214.
 • Lee, S., Jin, N., & Lee, H. (2014). The moderating role of water park service quality, environment, image, and food quality on perceived value and customer loyalty: A South Korean case study. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 15(1), 19-43.
 • Lee, S. M., Jin, N., & Kim, H. S. (2018). The Effect of Healthy Food Knowledge on Perceived Healthy Foods’ Value, Degree of Satisfaction, and Behavioral Intention: The Moderating Effect of Gender. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 19(2), 151-171.
 • Lin, C. H., & Wang, W. C. (2012). Effects of authenticity perception, hedonics, and perceived value on ceramic souvenir-repurchasing intention. Journal of Travel & Tourism Marketing, 29(8), 779-795.
 • Macdonald, G. M. E. (2004). Unpacking Cultural Tourism (Doctoral Dissertation, Communication, Art And Technology: School Of Communication).
 • Mcdougall, G. H., & Levesque, T. (2000). Customer Satisfaction With Services: Putting Perceived Value İnto The Equation. Journal Of Services Marketing, 14(5), 392-410.
 • Mishra, A. A. (2014). Shopping value, satisfaction, and behavioral intentions: a sociodemographic and interproduct category study on private label brands. Journal of Global Marketing, 27(4), 226-246.
 • Öter, Z., & Özdoğan, O. N. (2005). Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk-Efes Örneği. Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi, 16(2), 127 – 138.
 • Öztürk, Y., & Yazıcıoğlu, İ. (2002). Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alternatif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 1-14.
 • Pallant, J., & Manual, S. S. (2016). A step by step guide to data analysis using IBM SPSS (Sixth Ed.). Australia: Allen & Unwin.
 • Park, D. B., & Kim, K. H. (2011). Structural relationships among rural tourism motivation, satisfaction, and loyalty including the moderating effects of gender. The Korean Journal of Community Living Science, 22(2), 283-298.
 • Petrick, J. F. (2002). Development of a multi-dimensional scale for measuring the perceived value of a service. Journal of leisure research, 34(2), 119-134.
 • Remoaldo, P. C., Vareiro, L., Ribeiro, J. C., & Santos, J. F. (2014). Does gender affect visiting a World Heritage Site?. Visitor Studies, 17(1), 89-106.
 • Rouste, A., & Jamshidi, D. (2020). Food tourism value: Investigating the factors that influence tourists to revisit. Journal of Vacation Marketing, 26(1), 73-95.
 • Sanchez-Fernández, R., & Iniesta-Bonillo, M. Á. (2007). The concept of perceived value: a systematic review of the research. Marketing theory, 7(4), 427-451.
 • Sanchez, J., Callarisa, L., Rodriguez, R. M., & Moliner, M. A. (2006). Perceived Value Of The Purchase Of A Tourism Product. Tourism Management, 27(3), 394-409.
 • Sarstedt, M., & Mooi, E. (2014). A concise guide to market research. The Process, Data, and Methods Thir Edition. Springer Press.
 • Schaefer, A. D., Illum, S., & Margavio, T. (1995). The Relative İmportance Of Hotel Attributes To Motorcoach Tour Operators. Journal Of Hospitality & Leisure Marketing, 3(1), 65-80.
 • Sharma, S. (2019). The Role of Perceived Value and Gender on Customers' Purchase Intention of Ride Sharing Services. International Journal of Asian Business and Information Management (IJABIM), 10(4), 31-46.
 • Sheth, J. N., Newman, B. I., & Gross, B. L. (1991). Why We Buy What We Buy: A Theory Of Consumption Values. Journal Of Business Research, 22(2), 159-170.
 • Silberberg, T. (1995). Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites. Tourism management, 16(5), 361-365.
 • Stan, V. (2015). Does Consumer Gender Influence The Relationship Between Consumer Loyalty And Its Antecedents?. Journal of Applied Business Research (JABR), 31(4), 1593-1604.
 • Swaddling, D. C., & Miller, C. (2002). Don't Measure Customer Satisfaction. Quality Progress, 35(5), 62-67.
 • Sweeney, J. C., & Soutar, G. N. (2001). Consumer Perceived Value: The Development Of A Multiple İtem Scale. Journal Of Retailing, 77(2), 203-220.
 • Uygur, S. M., & Baykan, E. (2007). Kültür Turizmi ve Turizmin Kültürel Varliklar Üzerindeki Etkileri. Ticaret ve Turizm Egitim Fakültesi Dergisi, Sayi, 2, 30-49.
 • Vega, A. V. R., Gil, C. R., & Del Vecchio, C. D. P. (2014). Do low price signals influence online purchases of tourist accommodation services? The moderating role of gender. Business and Management Research, 3(4), 96-111.
 • Tourism and Culture. (2017). Retrieved May 20, 2020, from UNWTO https://www.unwto.org/tourism-and-culture
 • TÜİK (2020) Retrieved May 20, 2020 from https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=74&locale=tr
 • Türkmendağ, T., & Hassan, A. (2018). Müşteri Sadakati Oluşturmada Algılanan Değerin Etkisi: Bir Cağ Kebap Restoranı Örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(3). Woodruff, R. B. (1997). Customer Value: The Next Source For Competitive Advantage. Journal Of The Academy Of Marketing Science, 25(2), 139.
 • Yen, K. L., & Hsu, J. S. C. (2015). Understanding the role of gender on perceived value to the smartphone users' switching behavior. In Proceedings of the 17th International Conference on Electronic Commerce 2015 (pp. 1-6).
 • Zeithaml, V. A. (1988). Consumer Perceptions Of Price, Quality, And Value: A Means-End Model And Synthesis Of Evidence. Journal Of Marketing, 52(3), 2-22.
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5930-0791
Yazar: Erdim KUL (Sorumlu Yazar)
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0722-3392
Yazar: Bekir Bora Bora DEDEOĞLU
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 23 Haziran 2020
Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2020

APA Kul, E , Dedeoğlu, B . (2020). Kültürel Tur Deneyiminde Cinsiyetin Rolü . Journal of Hospitality and Tourism Issues , 2 (1) , 56-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/johti/issue/55264/745251