Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yerel Halkın Cittaslow Hareketi Bağlamında Turizm Algısı: Seferihisar ve Gökçeada’da Bir Araştırma1

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 2, 457 - 471, 16.09.2019

Öz

Cittaslow hareketi şehirlerin kendine ait özelliklerini ve değerlerini korumayı amaçlayan bir harekettir. Cittaslow hareketi, turizmin neden olabileceği kültürel yozlaşma, doğa tahribatı ve çevre kirliliği gibi birçok olumsuz etkiye engel olmayı hedeflemektedir. Bu şekilde turizmin gelişiminde önemli rolü olan yerel halkın, turizme bakışı olumlu yönde etkilenecektir. Çalışmada Cittaslow hareketi bağlamında Seferihisar ve Gökçeada’daki yerel halkın Cittaslow hareketi bağlamında turizm algısının nasıl olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Örneklem belirlenirken seçilme şanslarının eşit olması için basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle Haziran-Eylül 2017 tarihlerinde 251’i Gökçeada’da ve 203’ü Seferihisar’da olmak üzere toplam 454 katılımcıya ulaşılarak, kişilerle yüz yüze anket yapılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların sakin şehir algısına en çok etkiyi yapan sosyo-ekonomik faktörler olurken, çevresel faktörlerin etkisinin beklenenin altında olduğu görülmüştür. Gökçeada ve Seferihisar halklarının Cittaslow algıları arasında belirgin bir farklılık görülmemiştir. Her iki yöre halklarının da genel olarak Cittaslow’a olumlu baktıkları sonucuna ulaşılmıştır. Cittaslow’un çevresel ve sosyo-kültürel etkilerinden bekâr katılımcıların daha memnun oldukları görülmüştür. Ayrıca kamu sektöründe çalışanların özel sektör çalışanlarına ve esnafa göre çevresel etkileri daha olumlu değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Andarabi, F. F., Altunöz, Ö., Hassan, A. (2014). Cittaslow Şehirlerde Yerel Halkın Turizme Yaklaşımı: Seferihisar Örneği, Eko-Gastronomi Dergisi, 1(1): 77-94. Bucak, T., Turan, Ö. (2016). Bölge Turizmine Yeni Akımların Etkisi: Gökçeada Yavaş Yemek Örneği, Journal of Yasar University, 11(43): 211-219. Butler, R. W. (1990). Alternative Tourism: Pious Hope or Trojan Horse?, Journal of Travel Research, 28(3): 40-45. Coşar, Y. (2014). Yavaş Şehir Olgusunun Kentsel Yaşam Kalitesi Üzerindeki Algılanan Etkisi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(2): 226-240. Çakıcı, A. C., Yenipınar, U., Benli, S. (2014). Yavaş Şehir Hareketi: Seferihisar Halkının Tutum ve Algıları İle Yaşam Doyumları, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(3): 26-41. Dündar, Y., Sert, A. N. (2018). Yerel Halkın Yavaş (Sakin) Şehir Hakkındaki Algıları: Seferihisar’da Nitel Bir Araştırma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(4): 74-91. Gökaliler, E. (2017). Şehirlerin Markalaşması Sürecinde Marka Konumlandırmasının Rolü: Seferihisar Cittaslow Üzerine Bir İnceleme, Erciyes İletişim Dergisi, 5(1): 326-342. Kazançoğlu, İ., Dirsehan, T. (2016). Sosyal İnovasyon İle Sakin Şehirlerarasındaki İlişkinin Sosyal Girişim(ci)ler Açısından İncelenmesi: Seferihisar Örneği, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 7(Özel Sayı): 135-161. Mayer, H., Knox, P. L. (2009). Pace of Life and Quality of Life: A Slow City Charter 2: 21-40, (Eds) M. J. Sirgy et al., Community Quality of Life Indicators: Best Cases III, USA: Springer Science Business Media B.V. Sarıbaş, Ö., Kömürcü, S., Güler, M. E. (2016). Yavaş Şehirlerde Yaşayan Z Kuşağının Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Algıları: Seferihisar Örneği, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(2), 107-119. Sezgin, M., Ünüvar, Ş. (2011). Sürdürülebilirlik ve Şehir Pazarlaması Ekseninde Yavaşşehir, Konya: Çizgi. Yurtseven, H. R., Kaya, O., Harman, S. (2010). Yavaş Hareketi, Ankara: Detay Yayıncılık. Cittaslow Türkiye, https://cittaslowturkiye.org (Erişim Tarihi: 28.06.2019). Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Adrese Dayalı Kayıt Sistemi 2018, https://www.nufusu.com (Erişim tarihi 05.04.2019)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat AKSU (Sorumlu Yazar)
0000-0001-9881-4739


Nedim GÖRMAN Bu kişi benim
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Eylül 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Aksu, M. & Görman, N. (2019). Yerel Halkın Cittaslow Hareketi Bağlamında Turizm Algısı: Seferihisar ve Gökçeada’da Bir Araştırma1 . Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (2) , 457-471 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/joiss/issue/49576/627703