Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Otel Sahip ve Yöneticilerinin Stajyer Öğrencilerin Performanslarını Çeşitli Açılardan Değerlendirmelerine İlişkin Bir Araştırma: Gaziantep Örneği

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 65 - 85, 21.11.2017
https://doi.org/10.31822/jomat.348666

Öz

Turizm sektöründe rekabet edebilmede nitelikli insan
gücü büyük bir etkendir. Bu da kaliteli bir turizm eğitimiyle
gerçekleştirilebilir. Turizm eğitiminde teorik bilginin yanı sıra pratik
eğitimin de verilmesi gerekmektedir.
Pratik eğitimin önemli bir parçasını işletmelerde yapılan staj
programları oluşturmaktadır. Bu noktada otel işletmelerindeki sahip ve
yöneticilerin staja yönelik çalışmaları kontrol etmeleri önemlidir.
Bu
araştırmada, otel sahip ve yöneticilerinin stajyer öğrencilerin performanslarını
çeşitli açılardan değerlendirmelerine ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Bu
amacın gerçekleşebilmesi için 3, 4, 5 yıldızlı otellerin sahip ve yöneticilerinden
107 kişi üzerinde anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda otel sahip ve
yöneticilerinin stajyer öğrencilerin performanslarını çeşitli açılardan
değerlendirmelerine ilişkin görüşlerinin genellikle olumlu olduğu ve bu
görüşlerle otel sahip ve yöneticilerinin eğitim düzeyi ile mesleki turizm eğitimi
alma durumu arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.

Kaynakça

 • Ackermann, D. S., Gross, B. L., Perner, L. (2003). Instructor, Student and Employer Perceptions on Preparing Marketing Students for Changing Business Landscapes, Journal of Marketing Education, 25(1), 46-56
 • Akoğlan, M ve Okumuş F. (1991). Stajyer Öğrenci Sorunları ve Bu Konuda Bir Anket Çalışması, Anatolia Aylık Turizm, Çevre ve Kültür Dergisi, 2/19-20,32-33.
 • Akomaning, E., Voogt, J. M., Pieters, J. M. (2011). Internship in Vocational Education and Training: Stakeholders’ Perceptions of its Organisation, Journal of Vocational Education and Training, 63(4), 575-592.
 • Alpert, F. , Heaney, J. G. , Kuhn, K. A. L. (2009). Internships in Marketing: Goals, Structures and Assessment- Student, Company and Academic Perspectives, Australasian Journal Marketing, 17, 36-45.
 • Altunışık, Remzi, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu ve Engin Yıldırım. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. 3. Baskı. İstanbul: Avcı Ofset.
 • Altunışık, Remzi, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu ve Engin Yıldırım. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. 4. Baskı. İstanbul: Avcı Ofset.
 • Altınay, M. (1996). Turizm Öğrencilerinin Stajdan Beklentileri ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Örneği, Turizmde Seçme Makaleler, İstanbul: TUGEV, 26: 1-13.
 • Arman, A., Şahin, T. (2013). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Stajlarında İşletmelerden Beklentileri: Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 13-24.
 • Christou, E. S. (1999). Hospitality Management Education In Greece: An Exploratory Study, Tourism Management, 20(6), 683-691.
 • Clark, S. C. (2003). Enhancing the Educational Value of Business Internships, Journal of Management Education, 27, 472-484
 • Çetin, Ş. (2005). Öğrenci Stajlarında Yararlanılan Dersler Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(2), 153-169
 • Çetin, Ş. (1990). Staj Uygulamasına İlişkin Sorunlar, 1989 Turiz¬minin Genel Değerlendirilmesi ve 1990’dan Beklentiler Sem¬pozyumu. Aydın: Dokuz Eylül Üniversitesi Aydın TİOYO.
 • Dayıoğlu, M. (2010). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Stajyer Öğrencilerinin Yeterliliği Konusunda İşveren Görüşleri(Edremit Körfezi Örneği), Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı. Balıkesir.
 • Emir, O. , Arslan, S. , Kılıçkaya, Ş. (2008). Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı Öğrencilerinin Staj Uygulmaları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 10(2), 273-291
 • Emir, O. , Pelit, E. , Arslan, S. (2010). Turizm Alanında Önlisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Öncesi ve Sonrası Görüşlerinin Karşılaştırılması(Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 141-165.
 • Eşkin, Ö. (1992). Yüksekokul Düzeyindeki Eğitim Kurumlarında Öğrenci Staj ve Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Turizm Eğitimi Konferans-Workshop 9-11 Aralık, Ankara, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü: 361-364.
 • Fong, L., Lee, H. A., Luk, C., Law, R. (2014). How do hotel and students select internship employers? Segmentation Approach. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 15, 68-79
 • Gault, J. , Leach, E. , Duey, M. (2010). Effects of Business Internships on Job Marketability: The Employers’ Perspective, Education and Training Journal, 52(1), 76-88.
 • Gökdeniz A., Çeken H. ve Erdem, B. (2002). Okul–Sektör İşbir¬liği Çerçevesinde Stajdan Beklentiler, Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Uygulama. İçinde Turizm Eğitimi Konferans-Workshop (ss.343-367). Ankara: T.C. Turizm Ba¬kanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Görkem, O. ve Öztürk, Y. (2011). Otel Mutfaklarında Stajyer İstihdamı ve Beceri Eğitimi Yeterliliğine Yönelik Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(4), 18-33
 • Görmüş, A. Ş. ve Bektaş, Ç. (2002). Sektör Temsilcilerinin Meslek Yüksekokulu Öğrencilerini Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma(Sandıklı ve Şuhut MYO İşletme Programı Öreği), Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 4(2), 19-30.
 • Harris, K. J. , Zhao, J. (2004). Industry Internships: Feedback from participating Faculty and Industry Executives, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16(7), 429-435.
 • Kelley, C. A. , Bridges, C. (2005). Introducing Professional and Career Development Skills in the Marketing Curriculum, Journal of Marketing Eduation, 27(3), 212-218
 • Kim, Y. H., Kim, M., Goh, B. K., Antun, M. J. (2011). The Role of Money: The Impact on Food Tourists’ Satisfaction and Intention to Revisit Food Events. Journal of Culinary Science and Technology, 9(2), 85-98
 • Ko, W. H. (2008). Training, Satisfaction with Internship Programs, and Confidence about Future Careers among Hospitality Students: A Case Study of Universities in Taiwan. Journal of Teaching in Travel and Tourism, 7(4),1-15.
 • Kozak, A. M. (1999). Eskişehir Meslek Yüksekokulu Öğrenci Stajları Üzerine Bir Araştırma: Turizm-Otelcilik ile Diğer Prog¬ramların Karşılaştırılması, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10: 37-44.
 • Lee, C. F. (2014). The Determinants of Hospitality Internship Quality From the Perspectives of Three Stakeholders: A Case From Taiwan, Journal of Hospitality and Tourism Education, 26(2), 75-86
 • Leslie, D. ve Richardson, A. (2000). Tourism and Cooperative Education in UK Undergraduate Courses: Are The Bene¬fits Being Realised? Tourism Management, 21 (5): 489-498.
 • Maertz, C. P., Philipp, A., Marks, S. J. (2014). Building Successful Internships: Lessons from the Research for Interns, Schools and Employers, Career Development International, 19(1), 123-142
 • Pelit, E. ve Güçer, E. (2006). Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde Yaptıkları Stajları Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 139-164
 • Raybould, M. ve Wilkins, Hugh. (2005). Over Qualified and Under Experienced: Turning Graduates into Hospitality Managers, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(3), 203-216.
 • Renganathan, S., Abdulkerim, Z. A., Li, C. S. (2012). Students’ Perception of Industrial Internship Programme, Education + Training, 54(2/3), 180-191.
 • Richardson, S. (2008). Undergraduate Tourism and Hospitality Student Attitudes Toward a Career in the Industry: A Preliminary Investigation, Journal of Teaching in Travel and Tourism, 8(1), 23-46
 • Rothman, M. (2007). Lessons Learned: Advice to Employers from Interns, Journal of Education for Business, 82(3), 140-144
 • Ruhanen, L., Robinson, R., Breakey, N. (2013). A Tourism Immersion Internship: Student Expectations, Experiences and Satisfaction, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 13, 60-69
 • Seyitoğlu, F. ve Yirik, S. (2014). Internship Satisfaction of Students of Hospitality and Impact of Internship on the Professional Development and Industrial Perception. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 1-17
 • Stalcup, L. (2002). Internships from the Hospitality Employer’s Point of View: A Study of Factors Influencing Hiring Decisions, Journal of Hospitality and Tourism Education, 14(1), 53-56
 • Toncar, M. F., Cudmore, B. V. (2000). The Overseas Internship Experience, Journal of Marketing Education, 22(1), 54-63
 • Tovey, J. (2001). Bilding Connections between Industry and University: Implementing an Internship Program at a Regional University, Technical Communication Quarterly Journal, 10(2), 225-239
 • Ünlüönen, K. (2004) Turizm .işletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması- 1998-1999 ve 2003-2004 Öğretim Yılları- Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1): 108-130.
 • Virolainen, M. H., Stenstörm, M. L., Kantola, M. (2011). The View of Employers on Internships as a Means of Learning from Work Experience in Higher Education, Journal of Vocational Education and Training, 63(3), 465-484
 • Yazıt, H. (2013). Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Lisans ve Önlisans Öğrencilerinin Staj Konusundaki Düşünce ve Algılamaları Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD. Sakarya.
 • Yiu, M. Ve Law, R. (2012). A Review of Hospitality Internship: Different Perspectives of Students, Employers, and Educators, Journal of Teaching in Travel and Tourism, 12(4), 377-402.
 • Yüksel A. Hançer M. ve Adak N. (2002). Turizm ve Konaklama Sektöründe Stajyer Yönetici Adayları: Sektöre Yönelik Beklentiler ve Sektör Performansı, İçinde Turizm Eğitimi Konferans-Workshop (ss. 533-544), Ankara.
 • Zopiatis, A. (2007). Hospitality Internships in Cyprus: A Genuine Academic Experience or A Continuing Frustration? , International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19(1), 65-77.
 • http://www.tuik.gov.tr/ ( Erişim Tarihi: 29.11.2014)
 • http://www.tdk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 30.11.2014)
 • https://www.cia.gov/ (Erişim Tarihi: 01.12.2014).

Appraisal of Hotelkeepers and Managers Towards Interns’ Performance: The Case Of Gaziantep

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 65 - 85, 21.11.2017
https://doi.org/10.31822/jomat.348666

Öz


The field of food beverage industry because of multidisciplinary
feature is researched by many researchers and faculty members using different
ways. One of these ways is to research master thesis and doctoral
dissertations. These resources point out crucial features of food beverage
literacy and provide important information about development level of the
literacy. In the research, the thesis and dissertations about commercial food
beverage industry were selected for research topic. In this context, 179
thesis and dissertations were determined related to research topic conducted
between 1988-2013. The aim of the research is to conduct a bibliometrics
analysis of these thesis and dissertations. As a result of the analysis
important findings were come out about food beverage industry. The findings
consist of the most favorite topics, research type, research approach,
research field, research department , universities, supervisors of the
researches and etc. 

Kaynakça

 • Ackermann, D. S., Gross, B. L., Perner, L. (2003). Instructor, Student and Employer Perceptions on Preparing Marketing Students for Changing Business Landscapes, Journal of Marketing Education, 25(1), 46-56
 • Akoğlan, M ve Okumuş F. (1991). Stajyer Öğrenci Sorunları ve Bu Konuda Bir Anket Çalışması, Anatolia Aylık Turizm, Çevre ve Kültür Dergisi, 2/19-20,32-33.
 • Akomaning, E., Voogt, J. M., Pieters, J. M. (2011). Internship in Vocational Education and Training: Stakeholders’ Perceptions of its Organisation, Journal of Vocational Education and Training, 63(4), 575-592.
 • Alpert, F. , Heaney, J. G. , Kuhn, K. A. L. (2009). Internships in Marketing: Goals, Structures and Assessment- Student, Company and Academic Perspectives, Australasian Journal Marketing, 17, 36-45.
 • Altunışık, Remzi, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu ve Engin Yıldırım. (2004). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. 3. Baskı. İstanbul: Avcı Ofset.
 • Altunışık, Remzi, Recai Coşkun, Serkan Bayraktaroğlu ve Engin Yıldırım. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. 4. Baskı. İstanbul: Avcı Ofset.
 • Altınay, M. (1996). Turizm Öğrencilerinin Stajdan Beklentileri ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Örneği, Turizmde Seçme Makaleler, İstanbul: TUGEV, 26: 1-13.
 • Arman, A., Şahin, T. (2013). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Stajlarında İşletmelerden Beklentileri: Mengen Aşçılar Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Örneği, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 13-24.
 • Christou, E. S. (1999). Hospitality Management Education In Greece: An Exploratory Study, Tourism Management, 20(6), 683-691.
 • Clark, S. C. (2003). Enhancing the Educational Value of Business Internships, Journal of Management Education, 27, 472-484
 • Çetin, Ş. (2005). Öğrenci Stajlarında Yararlanılan Dersler Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme: Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(2), 153-169
 • Çetin, Ş. (1990). Staj Uygulamasına İlişkin Sorunlar, 1989 Turiz¬minin Genel Değerlendirilmesi ve 1990’dan Beklentiler Sem¬pozyumu. Aydın: Dokuz Eylül Üniversitesi Aydın TİOYO.
 • Dayıoğlu, M. (2010). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Stajyer Öğrencilerinin Yeterliliği Konusunda İşveren Görüşleri(Edremit Körfezi Örneği), Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı. Balıkesir.
 • Emir, O. , Arslan, S. , Kılıçkaya, Ş. (2008). Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı Öğrencilerinin Staj Uygulmaları Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 10(2), 273-291
 • Emir, O. , Pelit, E. , Arslan, S. (2010). Turizm Alanında Önlisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Öncesi ve Sonrası Görüşlerinin Karşılaştırılması(Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 141-165.
 • Eşkin, Ö. (1992). Yüksekokul Düzeyindeki Eğitim Kurumlarında Öğrenci Staj ve Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Turizm Eğitimi Konferans-Workshop 9-11 Aralık, Ankara, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü: 361-364.
 • Fong, L., Lee, H. A., Luk, C., Law, R. (2014). How do hotel and students select internship employers? Segmentation Approach. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 15, 68-79
 • Gault, J. , Leach, E. , Duey, M. (2010). Effects of Business Internships on Job Marketability: The Employers’ Perspective, Education and Training Journal, 52(1), 76-88.
 • Gökdeniz A., Çeken H. ve Erdem, B. (2002). Okul–Sektör İşbir¬liği Çerçevesinde Stajdan Beklentiler, Sorunlar ve Çözüm Önerilerine Yönelik Bir Uygulama. İçinde Turizm Eğitimi Konferans-Workshop (ss.343-367). Ankara: T.C. Turizm Ba¬kanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü.
 • Görkem, O. ve Öztürk, Y. (2011). Otel Mutfaklarında Stajyer İstihdamı ve Beceri Eğitimi Yeterliliğine Yönelik Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 3(4), 18-33
 • Görmüş, A. Ş. ve Bektaş, Ç. (2002). Sektör Temsilcilerinin Meslek Yüksekokulu Öğrencilerini Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma(Sandıklı ve Şuhut MYO İşletme Programı Öreği), Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, 4(2), 19-30.
 • Harris, K. J. , Zhao, J. (2004). Industry Internships: Feedback from participating Faculty and Industry Executives, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16(7), 429-435.
 • Kelley, C. A. , Bridges, C. (2005). Introducing Professional and Career Development Skills in the Marketing Curriculum, Journal of Marketing Eduation, 27(3), 212-218
 • Kim, Y. H., Kim, M., Goh, B. K., Antun, M. J. (2011). The Role of Money: The Impact on Food Tourists’ Satisfaction and Intention to Revisit Food Events. Journal of Culinary Science and Technology, 9(2), 85-98
 • Ko, W. H. (2008). Training, Satisfaction with Internship Programs, and Confidence about Future Careers among Hospitality Students: A Case Study of Universities in Taiwan. Journal of Teaching in Travel and Tourism, 7(4),1-15.
 • Kozak, A. M. (1999). Eskişehir Meslek Yüksekokulu Öğrenci Stajları Üzerine Bir Araştırma: Turizm-Otelcilik ile Diğer Prog¬ramların Karşılaştırılması, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 10: 37-44.
 • Lee, C. F. (2014). The Determinants of Hospitality Internship Quality From the Perspectives of Three Stakeholders: A Case From Taiwan, Journal of Hospitality and Tourism Education, 26(2), 75-86
 • Leslie, D. ve Richardson, A. (2000). Tourism and Cooperative Education in UK Undergraduate Courses: Are The Bene¬fits Being Realised? Tourism Management, 21 (5): 489-498.
 • Maertz, C. P., Philipp, A., Marks, S. J. (2014). Building Successful Internships: Lessons from the Research for Interns, Schools and Employers, Career Development International, 19(1), 123-142
 • Pelit, E. ve Güçer, E. (2006). Turizm Alanında Öğretmenlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm İşletmelerinde Yaptıkları Stajları Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 139-164
 • Raybould, M. ve Wilkins, Hugh. (2005). Over Qualified and Under Experienced: Turning Graduates into Hospitality Managers, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(3), 203-216.
 • Renganathan, S., Abdulkerim, Z. A., Li, C. S. (2012). Students’ Perception of Industrial Internship Programme, Education + Training, 54(2/3), 180-191.
 • Richardson, S. (2008). Undergraduate Tourism and Hospitality Student Attitudes Toward a Career in the Industry: A Preliminary Investigation, Journal of Teaching in Travel and Tourism, 8(1), 23-46
 • Rothman, M. (2007). Lessons Learned: Advice to Employers from Interns, Journal of Education for Business, 82(3), 140-144
 • Ruhanen, L., Robinson, R., Breakey, N. (2013). A Tourism Immersion Internship: Student Expectations, Experiences and Satisfaction, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 13, 60-69
 • Seyitoğlu, F. ve Yirik, S. (2014). Internship Satisfaction of Students of Hospitality and Impact of Internship on the Professional Development and Industrial Perception. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 1-17
 • Stalcup, L. (2002). Internships from the Hospitality Employer’s Point of View: A Study of Factors Influencing Hiring Decisions, Journal of Hospitality and Tourism Education, 14(1), 53-56
 • Toncar, M. F., Cudmore, B. V. (2000). The Overseas Internship Experience, Journal of Marketing Education, 22(1), 54-63
 • Tovey, J. (2001). Bilding Connections between Industry and University: Implementing an Internship Program at a Regional University, Technical Communication Quarterly Journal, 10(2), 225-239
 • Ünlüönen, K. (2004) Turizm .işletmeciliği Öğretmenlik Programlarının Öğrenci Beklentileri ve Algılamaları Açısından Karşılaştırılması- 1998-1999 ve 2003-2004 Öğretim Yılları- Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1): 108-130.
 • Virolainen, M. H., Stenstörm, M. L., Kantola, M. (2011). The View of Employers on Internships as a Means of Learning from Work Experience in Higher Education, Journal of Vocational Education and Training, 63(3), 465-484
 • Yazıt, H. (2013). Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Lisans ve Önlisans Öğrencilerinin Staj Konusundaki Düşünce ve Algılamaları Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ABD. Sakarya.
 • Yiu, M. Ve Law, R. (2012). A Review of Hospitality Internship: Different Perspectives of Students, Employers, and Educators, Journal of Teaching in Travel and Tourism, 12(4), 377-402.
 • Yüksel A. Hançer M. ve Adak N. (2002). Turizm ve Konaklama Sektöründe Stajyer Yönetici Adayları: Sektöre Yönelik Beklentiler ve Sektör Performansı, İçinde Turizm Eğitimi Konferans-Workshop (ss. 533-544), Ankara.
 • Zopiatis, A. (2007). Hospitality Internships in Cyprus: A Genuine Academic Experience or A Continuing Frustration? , International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19(1), 65-77.
 • http://www.tuik.gov.tr/ ( Erişim Tarihi: 29.11.2014)
 • http://www.tdk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 30.11.2014)
 • https://www.cia.gov/ (Erişim Tarihi: 01.12.2014).
Toplam 48 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Diğer ID https://www.jomat.org/75-2017-2-1/158-2017-2-1-39-47
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Atınç Olcay

Esra Çıkmaz

Yakup Kemal Özekici

Ercan İnce

Yayımlanma Tarihi 21 Kasım 2017
Kabul Tarihi 21 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Olcay, A., Çıkmaz, E., Özekici, Y. K., İnce, E. (2017). Otel Sahip ve Yöneticilerinin Stajyer Öğrencilerin Performanslarını Çeşitli Açılardan Değerlendirmelerine İlişkin Bir Araştırma: Gaziantep Örneği. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2(1), 65-85. https://doi.org/10.31822/jomat.348666