Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Rekreasyonel Turizm Faaliyeti Olarak Urfa Sıra Geceleri

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 87 - 97, 28.11.2017
https://doi.org/10.31822/jomat.349580

Öz

Kültürel, sanatsal ve gastronomi
açısından Urfa sıra geceleri önemli bir rekreatif etkinliğin temelini
oluşturmaktadır. Bu bölgelerde yapılan rekreatif etkinlikler turizm
farkındalığı kazandırmasının yanı sıra mutfak kültürü bakımından oldukça zengin
olan Urfa yöresel yemeklerinin de tanıtılmasında fayda sağlamakta ve Gastronomi
turizminin bölgede tanınırlığına neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı
rekreasyonel faaliyet olan Urfa sıra gecelerinin gastronomi turizmine etkisini
ortaya koyarak rekreatif etkinliklerin teşvik edilmesi ve bölge turizminin
geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.  Bu
çalışmada, yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak gereksinim duyulan
veriler derlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmanın sonuçları analiz edilerek
rekreatif etkinliklerin gastronomi turizmine olan etkisinin yanı sıra
katılımcıların hangi amaçla katıldıkları, beklentileri, memnuniyet düzeyleri,
tekrar gelme niyetleri ve gastronomi turizmi farkındalığı belirlenmiştir.
Bununla birlikte rekreatif etkinliklerin gastronomi turizmi ilişkisi üzerine
yapılacak bilimsel araştırmalar için fikir sağlayacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Arıkan, R. (2004). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil Yayın.
 • Aslan, Z., Güneren, E., & Çoban, G. (2014). Destinasyon markalaşma sürecinde yöresel mutfağın rolü: Nevşehir örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 3-13.
 • Cañizares, S. Sandra, M. Guzmán, T. (2012) "Gastronomy as a tourism resource: profile of the culinary tourist." Current issues in tourism 15.3: 229-245.
 • Cox, A. (1999). Power, value and supply chain management. Supply chain management: An international journal, 4(4), 167-175.
 • Çapar, G., & Yenipınar. (2016). ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynağı Olarak Yöresel Yiyeceklerin Turizm Endüstrisinde Kullanılması’ Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 4/Special issue1 100-115.
 • Çimen, H. (2016). Gastronomi Turizmi Açısından Ardahan Mutfağının Önemi The Importance Of Ardahan Cousine For Gastronomy Tourism.
 • Ensar, Aslan. (2014). Ahi Örgütlerinden Urfa Sıra Gecesine Uzanan Bir Kültür Geleneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1).
 • Henderson, J. C. (2016). Local and traditional or global and modern? Food and tourism in Singapore. Journal of Gastronomy and Tourism, 2(1), 55-68.
 • Horng, J. S., & Tsai, C. T. S. (2010). Government websites for promoting East Asian culinary tourism: A cross-national analysis. Tourism management, 31(1), 74-85.
 • Kivela, J., & Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: Gastronomy's influence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3), 354-377.
 • Kodaş, D., & Dikici, E. (2012). Ahlat, Kırsal Bölgesinde Gastronomi Turizminin Muhtemel Toplumsal Etkileri Üzerine Nitel Bir Çalışma. Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 51-68.
 • Onur, N., Süren, T., & Güllü, M. (2016). Şanlıurfa Yöresine Özgü Geleneksel Bir Çörek: Külünçe. Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 3, Sayı:7, Haziran 2016, s. 176-183
 • Santich, B. (2004). The study of gastronomy and its relevance to hospitality education and training. International Journal of Hospitality Management, 23(1), 15-24.
 • Serçeoğlu, N. (2014). Yöre Halkının Mutfak Kültürünü Tanıma Durumunun Tespit Edilmesi: Erzurum İli. About This Journal, 36, 36.
 • Smith, S. L., & Xiao, H. (2008). Culinary tourism supply chains: A preliminary examination. Journal of travel research, 46(3), 289-299.
 • Şahinalp, M. S. (2006). Şanlıurfa Şehri’nin Kuruluşuna Etki Eden Etmenler. Coğrafi Bilimler Dergisi, 105-127
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şengül, S., & Genç, K. (2016). Festival turizmi kapsamında yöresel mutfak kültürünün destekleyici ürün olarak kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat Ve Turizm Festivali Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Tez, Z. (2015). Lezzetin Tarihi. Hayy Kitap. 368 s.
 • Toksöz, D., & Aras, S. (2016). Turistlerin Seyahat Motivasyonlarında Yöresel Mutfağın Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4/Special issue1 (2016) 174-189.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Zorba, E. (2007). Türkiye’de Rekreasyona Bakış Açısı Ve Gelişimi. Gazi Haber Dergisi, 52-55.
 • Kültür ve Turizm. (2017). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,80845/ sanliurfada-sira-gecesin gelenegi.html Erişim Tarihi; 25.06.2017.
 • Urfa Kültür. (2017). http://www.urfakultur.gov.tr/Eklenti/22145,urfa-mutfagi.pdf?0 Erişim Tarihi; 25.07.2017

Sira Nights as a Recreational Tourism Activity

Yıl 2017, Cilt: 2 Sayı: 1, 87 - 97, 28.11.2017
https://doi.org/10.31822/jomat.349580

Öz

In terms of culture, art and gastronomy, Urfa sira nights are the basis for an important recreational activity. Recreational activities in these regions provide tourism awareness, as well as the benefits of introducing local Urfa cuisine, which is very rich in culinary culture, and Gastronomy leads to the recognition of tourism in the region. The aim of this research is to encourage recreational activities by promoting recreational activities such as Urfa sira 'nights' effects on gastronomic tourism and contributing to the development of regional tourism. In this study, the required data were tried to be compiled using a semi-structured interview technique. The results of this research were analyzed to determine the participants' attitudes, expectations, satisfaction levels, intentions to return and gastronomic tourism awareness, in addition to the effect of recreational activities on gastronomy tourism. Nevertheless, recreational activities are thought to provide insight into scientific research on the gastronomic tourism relationship.

Kaynakça

 • Arıkan, R. (2004). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. Ankara: Asil Yayın.
 • Aslan, Z., Güneren, E., & Çoban, G. (2014). Destinasyon markalaşma sürecinde yöresel mutfağın rolü: Nevşehir örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 3-13.
 • Cañizares, S. Sandra, M. Guzmán, T. (2012) "Gastronomy as a tourism resource: profile of the culinary tourist." Current issues in tourism 15.3: 229-245.
 • Cox, A. (1999). Power, value and supply chain management. Supply chain management: An international journal, 4(4), 167-175.
 • Çapar, G., & Yenipınar. (2016). ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynağı Olarak Yöresel Yiyeceklerin Turizm Endüstrisinde Kullanılması’ Journal of Tourism and Gastronomy Studies. 4/Special issue1 100-115.
 • Çimen, H. (2016). Gastronomi Turizmi Açısından Ardahan Mutfağının Önemi The Importance Of Ardahan Cousine For Gastronomy Tourism.
 • Ensar, Aslan. (2014). Ahi Örgütlerinden Urfa Sıra Gecesine Uzanan Bir Kültür Geleneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1).
 • Henderson, J. C. (2016). Local and traditional or global and modern? Food and tourism in Singapore. Journal of Gastronomy and Tourism, 2(1), 55-68.
 • Horng, J. S., & Tsai, C. T. S. (2010). Government websites for promoting East Asian culinary tourism: A cross-national analysis. Tourism management, 31(1), 74-85.
 • Kivela, J., & Crotts, J. C. (2006). Tourism and gastronomy: Gastronomy's influence on how tourists experience a destination. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3), 354-377.
 • Kodaş, D., & Dikici, E. (2012). Ahlat, Kırsal Bölgesinde Gastronomi Turizminin Muhtemel Toplumsal Etkileri Üzerine Nitel Bir Çalışma. Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2), 51-68.
 • Onur, N., Süren, T., & Güllü, M. (2016). Şanlıurfa Yöresine Özgü Geleneksel Bir Çörek: Külünçe. Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science / Yıl: 3, Sayı:7, Haziran 2016, s. 176-183
 • Santich, B. (2004). The study of gastronomy and its relevance to hospitality education and training. International Journal of Hospitality Management, 23(1), 15-24.
 • Serçeoğlu, N. (2014). Yöre Halkının Mutfak Kültürünü Tanıma Durumunun Tespit Edilmesi: Erzurum İli. About This Journal, 36, 36.
 • Smith, S. L., & Xiao, H. (2008). Culinary tourism supply chains: A preliminary examination. Journal of travel research, 46(3), 289-299.
 • Şahinalp, M. S. (2006). Şanlıurfa Şehri’nin Kuruluşuna Etki Eden Etmenler. Coğrafi Bilimler Dergisi, 105-127
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. 1. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şengül, S., & Genç, K. (2016). Festival turizmi kapsamında yöresel mutfak kültürünün destekleyici ürün olarak kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat Ve Turizm Festivali Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Tez, Z. (2015). Lezzetin Tarihi. Hayy Kitap. 368 s.
 • Toksöz, D., & Aras, S. (2016). Turistlerin Seyahat Motivasyonlarında Yöresel Mutfağın Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4/Special issue1 (2016) 174-189.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Zorba, E. (2007). Türkiye’de Rekreasyona Bakış Açısı Ve Gelişimi. Gazi Haber Dergisi, 52-55.
 • Kültür ve Turizm. (2017). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/TR,80845/ sanliurfada-sira-gecesin gelenegi.html Erişim Tarihi; 25.06.2017.
 • Urfa Kültür. (2017). http://www.urfakultur.gov.tr/Eklenti/22145,urfa-mutfagi.pdf?0 Erişim Tarihi; 25.07.2017
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Turizm (Diğer)
Diğer ID https://www.jomat.org/75-2017-2-1/159-2017-2-1-87-97
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mahmut Barakazı

Sibel Önçel

Yayımlanma Tarihi 28 Kasım 2017
Kabul Tarihi 27 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Barakazı, M., & Önçel, S. (2017). Rekreasyonel Turizm Faaliyeti Olarak Urfa Sıra Geceleri. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2(1), 87-97. https://doi.org/10.31822/jomat.349580