Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Collaborative Marketing As a Market Expansion Strategy For Halal Hotel Businesses

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 18 - 31, 30.06.2017
https://doi.org/10.24013/jomelips.305744

Öz

In recent years, one of the markets that emerged from customer demands and needs in the tourism sector and can be considered new for tourism businesses is halal tourism market.Many hotel businesses that are aware of the growth of the Halal tourism market and want to get a share from this market conduct actions on the halal tourism market.Halal hotel businesses can get a share in the tourism market as much as they want, but only through effective marketing activities.In this context, collaborative marketing is one of the applications that should be take advantage by halal hotel business.The aim of this study is to discuss the functionality of collaborative marketing as a market expansion strategy between halal hotel businesses.In this conceptualresearch, tried to put forward practical areas that marketing collaboration among halal hotel businesses could create.As a result of the research, it has been determined that marketing collaborations among halal hotel businesses may be functional in terms of creating a common marketing program, creating a joint marketing budget, reducing marketing costs, implementing learning programs, establishing a halal control mechanism and establishing a common reservation system.

Kaynakça

 • Arpacı, Ö. ve Batman, O. (2015). Helal Konseptli Otel İşletmelerinin Yüksek ve Düşük Sezonda Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakati ve Müşteri Değeri Üzerine Etkisi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12 (3), ss. 73-86.
 • Arpacı, Ö., Uğurlu, K. ve Batman, O. (2015). Helal Konseptli Otel İşletmelerine Yönelik Yapılan Müşteri Şikâyetleri Üzerine Bir Araştırma, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (11), ss. 181-198.
 • Arpacı, Ö. ve Batman, O. (2016). Helal Otel Müşterisi Hizmet Kalitesini Nasıl Algılıyor?, 3rd International Congress of Tourism & Management Researches, ss. 1505-1529. Antalya-Türkiye.
 • Augustyn, M. ve Knowles, T. (2000). Performance of Tourism Partnerships: A Focus on York, Tourism Management, 21, pp. 341-351.
 • Batman, O. ve Soybalı, H. H. (2009). Otel İşletmeleri. 2. Baskı. İçinde: Turizm İşletmeleri (Edit: Şehnaz Demirkol ve Burhanettin Zengin), Değişim Yayınları. İstanbul.
 • Bilgin, Y. (2015). İşbirlikçi Pazarlama Yaklaşımının Otel İşletmelerinin Pazarlama Anlayışları Çerçevesinde İrdelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Düzce.
 • Bilgin, Y. ve Çetinkaya, A. (2016). Collaborative Approach in Destination Marketing and an Application Example. IOSR Journal of Business and Management, 18 (11), pp. 87-94.
 • Bilgin, Y. ve Karakaş, A. (2017). Otel İşletmelerinin Helal Niteliğinin Müşteri Değerlendirmelerine Yansımaları: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Helal Otellerden Bulgular. 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi. 7-9 Nisan 2017 Antalya-Alanya
 • Blain, C. R. (2001). Destination Branding in Destination Marketing Organizations. Masters of Busıness Admınıstratıon, Master Thesis, Department of Management. University of Calgary. Alberta.
 • Brandenburger, A. M. ve Nalebuff, B. J. (1996). Co-opetition: A Revolution Mindset That Combines Competition and Cooperation. New York: Doubleday.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future, Tourism Management, 21 (1) pp. 97-116.
 • Crescentrating, (2016). Global Muslim Travel Index 2016. https://newsroom.mastercard.com/asia-pacific/files/2016/03/Report-MasterCard-CrescentRating-Global-Muslim-Travel-Index-2016.pdf. Son erişim tarihi:09.02.2017.
 • Dieke, P. U. C. ve Karamustafa, K. (2000). Cooperative Marketing in the Accommodation Subsector: Southeastern Mediterranean Perspectives, Thunderbird International Business Review, 42 (4), pp. 467-494.
 • Emir, O. (2010). Otel İşletmelerinin Pazarlanmasında Seyahat Acentelerinin Rolü: Otel İşletmeleri Tarafından Bir Değerlendirme, Ege Akademik Bakış, 10 (4), ss. 1245-1256.
 • Fyall, A. ve Garrod, B. (2005). Tourism Marketing: A Collaborative Approach. Channel View Publications. Cleveland.
 • Fyall, A. ve Spyriadis, A. (2003), Collaborating for Growth: The International Hotel Industry. In: R. L Braithwaite ve W. Richard (Editors), CAUTHE 2003: Riding the Wave of Tourism and Hospitality Research, pp. 436-454. Lismore, N.S.W. Southern Cross University. Australia.
 • Fyall, A., Garrod, B. ve Wang, Y. (2012). Destination Collaboration: A Critical Review of Theoretical Approaches to A Multi-Dimensional Phenomenon, Journal of Destination Marketing & Management, 1(1) pp. 10-26.
 • Fyall, A., Leask, A. ve Garrod, B. (2001). Scottish Visitor Attractions: A Collaborative Future, International Journal of Tourism Research, 3(1) pp. 211-228.
 • Hall, C. (1999). Rethinking Collaboration and Partnership: A Public Policy Perspective, Journal of Sustainable Tourism, 7 (3/4), pp. 274-289.
 • Hanson, B. ve Delemonie, B. (2000). Hospitality Directions- Europe Edition: Forecast and Analyses for the Hospitality Industry. London: Price Water House Cooper.
 • Jamal, T. B. ve Getz, D. (1995). Collaboration Theory and Community Tourism Planning, Annals of Tourism Research, 22 (1) pp. 186-204.
 • Özaltaş Serçek, G., Karakaş, A. Ve Serçek, S. (2017). Tüketicilerin Helal Turizm Konsepti Uygulamalarına Yönelik Algıları. 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi. 7-9 Nisan 2017 Antalya-Alanya
 • Kozak, N. (2014). Turizm Pazarlaması. 6. Baskı. Detay Yayıncılık. Ankara.
 • Kubickova, M. ve Wang, Y. (2013). Why People Cannot Work With Each Other? Examining the Barriers to Collaborative Destination Marketing. http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1255&context=gradconf_hospitality. Son Erişim Tarihi: 09.01.2017.
 • Lasune, S. (2012). Marketing Strategies and Quality Management of Five Star Hotels in Order to Improve Its Revenue with Special Reference to Selected Five Star Hotels in Mumbai, National Monthly Refereed Journal of Reasearch in Commerce & Management, 1 (4), pp. 28-36.
 • Masberg, B. A. (2000). What Is the Priority of Research in the Marketing and Promotional Efforts of Convention and Visitors Bureaus in the United States?, Journal of Travel & Tourism Marketing, 8 (2), pp. 29-40.
 • Met, Ö., Özdemir, İ. M. ve Aydemir, B. (2013). İslami Otellerin Ürün Nitelikleri: Türkiye Örneği, International Conference on Religious Tourism and Tolerance, ss. 651-662, 9-12 May, Konya, Türkiye.
 • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Müsiad), (2014). 2014 Türkiye Ekonomisi Raporu.http://www.musiad.org.tr/F/Root/burcu2014/Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%20Yay%C4%B1n/Pdf/Ekonomi%20Raporu/Turkiye_Ekonomisi_Raporu_2014.pdf. Son erişim tarihi: 03.02.2017. Son erişim tarihi: 01.01.2017.
 • Naipaul, S. Wang, Y. ve Okumus, F. (2009). Regional Destination Marketing: A Collaborative Approach, Journal of Travel & Tourism Marketing, 26 (5-6) pp. 462-481.
 • O’Connor, P. ve Horan, P. (1999). An Analysis of Web Reservation Facilities in the Top 50 İnternational Hotel Chains, International Journal of Hospitality Information Technology, 1 (1), pp. 77-85
 • Palmer, A. ve Bejou, D. (1995). Tourism Destination Marketing Alliances. Annals of Tourism Research. 22 (3): pp. 616-629.
 • Prideaux, B. ve Cooper, C. (2002). Marketing and Destination Growth: A Symbiotic Relationship or Simple Coincidence?, Journal of Vacation Marketing, 9 (1) pp. 35-51.
 • Selin, S. W. ve Myers, N. A. (1998). Tourism Marketing Alliances: Member Satisfaction and Effectiveness Attributes of a Regional Initiative, Journal of Travel & Tourism Marketing, 7 (3) pp. 79-94.
 • Tekin, Ö. A. ve Yılmaz, E. (2016). İslami Turizm Konseptinde Hizmet Veren Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir inceleme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (42), ss. 2046-2058.
 • Wang, Y. (2008). Collaborative Destination Marketing: Understanding the Dynamic Process, Journal of Travel Research, 47 (2), pp. 151-166.
 • Wang, Y. ve Fesenmaier, D. R. (2007). Collaborative Destination Marketing: A Case Study of Elkhart County, Indiana, Tourism Management, 28, pp. 863-875.
 • Wang, Y. ve Xiang, Z. (2007). Toward a Theoretical Framework of Collaborative Destination Marketing, Journal of Travel Research, 46, pp. 75-85.
 • Wang, Y., Hutchinson, J., Okumus, F. ve Naipaul, S. (2013). Collaborative Marketing in a Regional Destination: Evidence from Central Florida, Internatıonal Journal of Tourism Research, 15, pp. 285-297.
 • Williams, D. K. (2013), Collaborative Marketing Is The Next Big Thing, Forbes. http://www.forbes.com/sites/davidkwilliams/2013/06/18/collaborative-marketing-is-the-next-big-thing/#326f97b0ebd6. Son erişim tarihi: 08.02.2017.
 • Yeşiltaş, M., Cankül, D. ve Temizkan, R. (2012). Otel Seçiminde Dini Hayat Tarzlarının Etkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (39), ss. 193-217.
 • Yolal, M. ve Emeksiz, M. (2007). A Cooperative Marketing Model Proposal for SMHEs in Turkey, World Journal of Tourism Small Business Management, 1 (2), pp. 57-68.

Helal Otel İşletmeleri İçin Bir Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1, 18 - 31, 30.06.2017
https://doi.org/10.24013/jomelips.305744

Öz

Son dönemde turizm sektöründe müşteri istek ve ihtiyaçlarından ortaya çıkan ve işletmeler için yeni sayılabilecek pazarlardan birisi helal turizm pazarıdır. Helal turizm pazarındaki büyümenin farkına varan ve bu pazardan pay almak isteyen birçok otel işletmesi bu pazara yönelik çalışmalar yürütmektedir. Helal otel işletmelerinin turizm pazarından istedikleri düzeyde pay alabilmeleri ancak etkin pazarlama çalışmaları yürütmeleri ile mümkündür. Helal otel işletmelerinin pazarlama faaliyetlerinde uygulayabilecekleri stratejilerden birisi de işbirlikçi pazarlamadır. Bu araştırmanın amacı, helal otel işletmeleri arasında bir pazar genişletme stratejisi olarak işbirlikçi pazarlamanın işlevselliğini tartışmaktır. Kavramsal bir nitelik taşıyan araştırmada, helal otel işletmeleri arasında pazarlama işbirliklerinin oluşturabileceği uygulamaya dönük alanlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, helal otel işletmeleri arasında pazarlama işbirliklerinin ortak pazarlama programı oluşturma, ortak pazarlama bütçesi oluşturma, pazarlama maliyetlerini azaltma, öğrenme programları gerçekleştirme, helal denetim mekanizması kurma ve ortak rezervasyon sistemi oluşturma bakımından işlevsel olabileceği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Arpacı, Ö. ve Batman, O. (2015). Helal Konseptli Otel İşletmelerinin Yüksek ve Düşük Sezonda Algılanan Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakati ve Müşteri Değeri Üzerine Etkisi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12 (3), ss. 73-86.
 • Arpacı, Ö., Uğurlu, K. ve Batman, O. (2015). Helal Konseptli Otel İşletmelerine Yönelik Yapılan Müşteri Şikâyetleri Üzerine Bir Araştırma, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (11), ss. 181-198.
 • Arpacı, Ö. ve Batman, O. (2016). Helal Otel Müşterisi Hizmet Kalitesini Nasıl Algılıyor?, 3rd International Congress of Tourism & Management Researches, ss. 1505-1529. Antalya-Türkiye.
 • Augustyn, M. ve Knowles, T. (2000). Performance of Tourism Partnerships: A Focus on York, Tourism Management, 21, pp. 341-351.
 • Batman, O. ve Soybalı, H. H. (2009). Otel İşletmeleri. 2. Baskı. İçinde: Turizm İşletmeleri (Edit: Şehnaz Demirkol ve Burhanettin Zengin), Değişim Yayınları. İstanbul.
 • Bilgin, Y. (2015). İşbirlikçi Pazarlama Yaklaşımının Otel İşletmelerinin Pazarlama Anlayışları Çerçevesinde İrdelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı. Düzce.
 • Bilgin, Y. ve Çetinkaya, A. (2016). Collaborative Approach in Destination Marketing and an Application Example. IOSR Journal of Business and Management, 18 (11), pp. 87-94.
 • Bilgin, Y. ve Karakaş, A. (2017). Otel İşletmelerinin Helal Niteliğinin Müşteri Değerlendirmelerine Yansımaları: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Helal Otellerden Bulgular. 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi. 7-9 Nisan 2017 Antalya-Alanya
 • Blain, C. R. (2001). Destination Branding in Destination Marketing Organizations. Masters of Busıness Admınıstratıon, Master Thesis, Department of Management. University of Calgary. Alberta.
 • Brandenburger, A. M. ve Nalebuff, B. J. (1996). Co-opetition: A Revolution Mindset That Combines Competition and Cooperation. New York: Doubleday.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the Competitive Destination of the Future, Tourism Management, 21 (1) pp. 97-116.
 • Crescentrating, (2016). Global Muslim Travel Index 2016. https://newsroom.mastercard.com/asia-pacific/files/2016/03/Report-MasterCard-CrescentRating-Global-Muslim-Travel-Index-2016.pdf. Son erişim tarihi:09.02.2017.
 • Dieke, P. U. C. ve Karamustafa, K. (2000). Cooperative Marketing in the Accommodation Subsector: Southeastern Mediterranean Perspectives, Thunderbird International Business Review, 42 (4), pp. 467-494.
 • Emir, O. (2010). Otel İşletmelerinin Pazarlanmasında Seyahat Acentelerinin Rolü: Otel İşletmeleri Tarafından Bir Değerlendirme, Ege Akademik Bakış, 10 (4), ss. 1245-1256.
 • Fyall, A. ve Garrod, B. (2005). Tourism Marketing: A Collaborative Approach. Channel View Publications. Cleveland.
 • Fyall, A. ve Spyriadis, A. (2003), Collaborating for Growth: The International Hotel Industry. In: R. L Braithwaite ve W. Richard (Editors), CAUTHE 2003: Riding the Wave of Tourism and Hospitality Research, pp. 436-454. Lismore, N.S.W. Southern Cross University. Australia.
 • Fyall, A., Garrod, B. ve Wang, Y. (2012). Destination Collaboration: A Critical Review of Theoretical Approaches to A Multi-Dimensional Phenomenon, Journal of Destination Marketing & Management, 1(1) pp. 10-26.
 • Fyall, A., Leask, A. ve Garrod, B. (2001). Scottish Visitor Attractions: A Collaborative Future, International Journal of Tourism Research, 3(1) pp. 211-228.
 • Hall, C. (1999). Rethinking Collaboration and Partnership: A Public Policy Perspective, Journal of Sustainable Tourism, 7 (3/4), pp. 274-289.
 • Hanson, B. ve Delemonie, B. (2000). Hospitality Directions- Europe Edition: Forecast and Analyses for the Hospitality Industry. London: Price Water House Cooper.
 • Jamal, T. B. ve Getz, D. (1995). Collaboration Theory and Community Tourism Planning, Annals of Tourism Research, 22 (1) pp. 186-204.
 • Özaltaş Serçek, G., Karakaş, A. Ve Serçek, S. (2017). Tüketicilerin Helal Turizm Konsepti Uygulamalarına Yönelik Algıları. 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi. 7-9 Nisan 2017 Antalya-Alanya
 • Kozak, N. (2014). Turizm Pazarlaması. 6. Baskı. Detay Yayıncılık. Ankara.
 • Kubickova, M. ve Wang, Y. (2013). Why People Cannot Work With Each Other? Examining the Barriers to Collaborative Destination Marketing. http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1255&context=gradconf_hospitality. Son Erişim Tarihi: 09.01.2017.
 • Lasune, S. (2012). Marketing Strategies and Quality Management of Five Star Hotels in Order to Improve Its Revenue with Special Reference to Selected Five Star Hotels in Mumbai, National Monthly Refereed Journal of Reasearch in Commerce & Management, 1 (4), pp. 28-36.
 • Masberg, B. A. (2000). What Is the Priority of Research in the Marketing and Promotional Efforts of Convention and Visitors Bureaus in the United States?, Journal of Travel & Tourism Marketing, 8 (2), pp. 29-40.
 • Met, Ö., Özdemir, İ. M. ve Aydemir, B. (2013). İslami Otellerin Ürün Nitelikleri: Türkiye Örneği, International Conference on Religious Tourism and Tolerance, ss. 651-662, 9-12 May, Konya, Türkiye.
 • Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Müsiad), (2014). 2014 Türkiye Ekonomisi Raporu.http://www.musiad.org.tr/F/Root/burcu2014/Ara%C5%9Ft%C4%B1rmalar%20Yay%C4%B1n/Pdf/Ekonomi%20Raporu/Turkiye_Ekonomisi_Raporu_2014.pdf. Son erişim tarihi: 03.02.2017. Son erişim tarihi: 01.01.2017.
 • Naipaul, S. Wang, Y. ve Okumus, F. (2009). Regional Destination Marketing: A Collaborative Approach, Journal of Travel & Tourism Marketing, 26 (5-6) pp. 462-481.
 • O’Connor, P. ve Horan, P. (1999). An Analysis of Web Reservation Facilities in the Top 50 İnternational Hotel Chains, International Journal of Hospitality Information Technology, 1 (1), pp. 77-85
 • Palmer, A. ve Bejou, D. (1995). Tourism Destination Marketing Alliances. Annals of Tourism Research. 22 (3): pp. 616-629.
 • Prideaux, B. ve Cooper, C. (2002). Marketing and Destination Growth: A Symbiotic Relationship or Simple Coincidence?, Journal of Vacation Marketing, 9 (1) pp. 35-51.
 • Selin, S. W. ve Myers, N. A. (1998). Tourism Marketing Alliances: Member Satisfaction and Effectiveness Attributes of a Regional Initiative, Journal of Travel & Tourism Marketing, 7 (3) pp. 79-94.
 • Tekin, Ö. A. ve Yılmaz, E. (2016). İslami Turizm Konseptinde Hizmet Veren Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir inceleme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (42), ss. 2046-2058.
 • Wang, Y. (2008). Collaborative Destination Marketing: Understanding the Dynamic Process, Journal of Travel Research, 47 (2), pp. 151-166.
 • Wang, Y. ve Fesenmaier, D. R. (2007). Collaborative Destination Marketing: A Case Study of Elkhart County, Indiana, Tourism Management, 28, pp. 863-875.
 • Wang, Y. ve Xiang, Z. (2007). Toward a Theoretical Framework of Collaborative Destination Marketing, Journal of Travel Research, 46, pp. 75-85.
 • Wang, Y., Hutchinson, J., Okumus, F. ve Naipaul, S. (2013). Collaborative Marketing in a Regional Destination: Evidence from Central Florida, Internatıonal Journal of Tourism Research, 15, pp. 285-297.
 • Williams, D. K. (2013), Collaborative Marketing Is The Next Big Thing, Forbes. http://www.forbes.com/sites/davidkwilliams/2013/06/18/collaborative-marketing-is-the-next-big-thing/#326f97b0ebd6. Son erişim tarihi: 08.02.2017.
 • Yeşiltaş, M., Cankül, D. ve Temizkan, R. (2012). Otel Seçiminde Dini Hayat Tarzlarının Etkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (39), ss. 193-217.
 • Yolal, M. ve Emeksiz, M. (2007). A Cooperative Marketing Model Proposal for SMHEs in Turkey, World Journal of Tourism Small Business Management, 1 (2), pp. 57-68.

Ayrıntılar

Konular İşletme
Bölüm Derleme Makalesi
Yazarlar

Yusuf BİLGİN>
BARTIN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0003-0656-2031
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { jomelips305744, journal = {Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi}, eissn = {2547-9512}, address = {Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, number = {1}, pages = {18 - 31}, doi = {10.24013/jomelips.305744}, title = {Helal Otel İşletmeleri İçin Bir Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama}, key = {cite}, author = {Bilgin, Yusuf} }
APA Bilgin, Y. (2017). Helal Otel İşletmeleri İçin Bir Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama . Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi , 2 (1) , 18-31 . DOI: 10.24013/jomelips.305744
MLA Bilgin, Y. "Helal Otel İşletmeleri İçin Bir Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama" . Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi 2 (2017 ): 18-31 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jomelips/issue/28105/305744>
Chicago Bilgin, Y. "Helal Otel İşletmeleri İçin Bir Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama". Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi 2 (2017 ): 18-31
RIS TY - JOUR T1 - Helal Otel İşletmeleri İçin Bir Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama AU - YusufBilgin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24013/jomelips.305744 DO - 10.24013/jomelips.305744 T2 - Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 31 VL - 2 IS - 1 SN - -2547-9512 M3 - doi: 10.24013/jomelips.305744 UR - https://doi.org/10.24013/jomelips.305744 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi Helal Otel İşletmeleri İçin Bir Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama %A Yusuf Bilgin %T Helal Otel İşletmeleri İçin Bir Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama %D 2017 %J Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi %P -2547-9512 %V 2 %N 1 %R doi: 10.24013/jomelips.305744 %U 10.24013/jomelips.305744
ISNAD Bilgin, Yusuf . "Helal Otel İşletmeleri İçin Bir Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama". Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi 2 / 1 (Haziran 2017): 18-31 . https://doi.org/10.24013/jomelips.305744
AMA Bilgin Y. Helal Otel İşletmeleri İçin Bir Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama. JOMELIPS. 2017; 2(1): 18-31.
Vancouver Bilgin Y. Helal Otel İşletmeleri İçin Bir Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama. Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi. 2017; 2(1): 18-31.
IEEE Y. Bilgin , "Helal Otel İşletmeleri İçin Bir Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama", Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi, c. 2, sayı. 1, ss. 18-31, Haz. 2017, doi:10.24013/jomelips.305744

 Dergiye gönderilen tüm makaleler, değerlendirme sürecinden önce intihal programıyla kontrol edilmektedir.

 Yayınlanan tüm makalelere DOI numarası verilmektedir.

            
          cc by nc sa 4.0 ile ilgili görsel sonucu  


            JOMELIPS Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC- SA 4.0) altında çalışmaktadır.     

             https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

22687

21102

21101

21103