Yıl 2014, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 61 - 89 2014-03-21

MEDYAYLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL WEB SAYFALARININ KULLANIMI: HALKLA İLİŞKİLER ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME

Ahmet TARHAN [1]


The developments on new communication technologies have changed the communication ways of the companies with their target groups. The change in the communication ways of the companies with their target groups, has also affected the companies’ relations with media. The companies have started to give information for media via their corporate web pages, virtual newsrooms and e-mail. The analyzed first 100 industrial companies’ web pages were chosen from the list including 500 Industrial Companies of İstanbul Chamber of Industry in 2012. A content analysis was conducted to determine how companies use the corporate web pages to meet the information needs of media workers. According to the survey results, the percentage of the companies that use the virtual newsrooms is % 89.0.While in press rooms, corporate social responsibility, event management for stakeholder, electronic news releases are the most commonly included materials, it has been determined that company photograph, corporate logo and leader’ photo are the less commonly used in virtual pressrooms. E-mail, one of the medium is used to developing relations with media comes after the traditional means

Yeni iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, kuruluşların hedef kitleleriyle olan iletişimini değişime uğratmıştır. Hedef kitleleriyle kuruluşların iletişim biçimlerinde ortaya çıkan değişim, kuruluşların medya ile olan ilişkilerini de etkilemiştir. Kuruluşlar, haber yapım sürecinde medyanın ihtiyaç duyduğu bilgileri kurumsal web sayfalarıyla, sanal basın odalarıyla ve e-posta aracılığıyla iletmeye başlamışlardır. Çalışmada İstanbul Sanayi Odası'nca belirlenen 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinden seçilen ilk 100 sanayi kuruluşunun medya mensuplarının gereksinim duyduğu bilgileri aktarmada kurumsal web sayfalarını nasıl kullandıkları içerik çözümlemesi yöntemiyle incelenmektedir. Araştırma bulgularına göre, medyaya bilgi aktarmada sanal basın odasından yararlanan kuruluşların oranı % 89 olarak belirlenmiştir. Sanal basın odalarında çoğunlukla kurumsal sosyal sorumluluk, paydaşlara yönelik etkinlikler, elektronik basın bültenleri yer alırken; kuruluş fotoğrafı, kuruluş logosu ve yönetim kurulu başkanı fotoğraflarına yeterince yer verilmediği tespit edilmiştir. Medya ile iletişim kurmada elektronik posta ise, geleneksel araçlardan sonra gelmektedir.

 • Aksoy N (2006) Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler ve Teknoloji Kullanımı, Türk İdare Dergisi, 452, 53-62.
 • Alfonso G H and Miguel R V (2006) Trends in Online Media Relations: Web- based Corporate Pres Rooms in Leading International Companies, Public Relations Review, 32, 267-275.
 • Alikılıç Ö A (2011) Halkla İlişkiler 2.0 - Sosyal Medyada Yeni Paydaşlar, Yeni
 • Teknikler, Efil Yayınevi, Ankara. Bakan Ö (2008) Halkla İlişkiler Aracı Olarak İnternet, Ahmet Kalender ve Meh- met Fidan (eds), Halkla İlişkiler, Konya, Tablet Yayınları, 373-389.
 • Barry A (2003) Halkla İlişkilerin Gücü, Aysın Önen Steidle (çev), Elips Yayınları,
 • Biber A (2003) Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar, Nobel Yayın Dağıtım, Anka- ra.
 • Bobbitt R (1995) An Internet Primer for Public Relations, Public Relations Quarterly, Fall, 27-32.
 • Bransford K (2001) Better Access, Better Information, Better News: The Ten
 • Essentials of an Online Newsroom, http://riverkeeperpressroom.gmtmedia. org/sites/default/files/TenElements2ndEd.pdf, erişim tarihi: 03.01.2013.
 • Callison C (2003) Media Relationsand the Internet: How Fortune 500 Company
 • Web Sites Asist Journalists in News Gathering, Public Relations Review,29, 29-41. Chipchase J and Theaker A (2006) İnternetin Halkla İlişkiler Alanında Etkili Bir
 • Şekilde Kullanımı, Alison Theaker (ed), Murat Yaz (çev), Halkla İlişkilerin Elki- tabı, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 357-391. Çamdereli M (2000)Ana Çizgileriyle Halkla İlişkiler, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Davis A (2006) Halkla İlişkilerin ABC’si, Ümit Şendilek (çev), Kapital Medya
 • Hizmetleri A.Ş., İstanbul. Duke S (2001) E-mail Essential in Media Relations, But No Replacement for Face- to-Face Communication, Public Relations Quarterly, 46 (4), 19-22.
 • Esrock S L and Leichty G B (2000) Organization of Corporate Web Pages: Publics and Functions, Public Relations Review, 26 (3), 327–344.
 • Göksel A B ve Yurdakul N B (2002) Temel Halkla İlişkiler Bilgileri, Ege Üniversi- tesi İletişim Fakültesi Yayınları No.15,İzmir.
 • Güçdemir Y (2010) Sanal Ortamda İletişim - Bir Halkla İlişkiler Perspektifi, Derin Yayınları, İstanbul.
 • Gültekin B (2006) Halkla İlişkilerde Etkinlik Yoluyla İmaj Oluşturulması, Nobel
 • Yayın Dağıtım, Ankara. Hill L N ve White C (2000) Public Relations Practitioners’ Perception of the World Wide Web as a Communication Tool, Public Relations Review, 26 (1), 31
 • Holtz S (1999) Public Relations On The Net, American Management Association
 • Publications, New York. Howard C M (2000) Technology and Tabloids: How the New Media World in
 • Changing Our Jobs, Public Relations Quarterly, 45 (1), 8-12. Ihator A (2001) Corporate Communication: Challenges and Opportunities in a
 • Digital World, Public Relations Quarterly, Winter, 15-18. Kazancı M (2013) Kamuda ve Özel Kesimde Halkla İlişkiler, Turhan Kitabevi,
 • Kent M L and Taylor M (2003) Maximizing Media Relations: A Web Site
 • Checklist, Public Relations Quarterly, Spring, 14-18. Marken G A (1995) Getting the Most from Your Presence in Cyberspace, Public
 • Relations Quarterly, Fall, 36-37. Momorella S and Woodall I (2003)Tipsfor an Effective Online Newsroom, Public
 • Relations Tactics, May, 6. Momorella S and Woodall I (2005) Tips for an Effective Online Newsroom-2005
 • Style as Newsroom Continue to Mature, You, too Need to Adapt, Public Relations Tactics, November, 22-23. Neville D (2009) Create a Press-Friendly Web Site, http://communitymedia workshop.org/ 2009/12/create-a-press-friendly -web-site, erişim tarihi: 06.02.2013.
 • Okay A (2001) Public Relations on the Web, Selçuk İletişim, 2 (1), 88-96.
 • Okay A (2002) Halkla İlişkiler ve İnternet, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 12, 535-547.
 • Okay A ve Okay A (2009) Halkla İlişkiler ve Medya, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul.
 • Okay A ve Okay A (2012) Halkla İlişkiler – Kavram, Strateji ve Uygulamaları,
 • Der Yayınları, İstanbul. Oktay M (1996) Halkla İlişkiler Mesleğinin İletişim Yöntem ve Araçları, Der Ya- yınları, İstanbul.
 • Peltekoğlu F B (2009) Halkla İlişkiler Nedir, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.
 • Pettigrew J E and Reber B H (2011) Journalists’ Opinions and Attitudes about
 • Dialogic Components of CorporateWebsites, Public Relations Review, 37, 422– 4 Sayımer İ (2008) Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Yayınları, İstanbul.
 • Seitel F P (2004) The Practice of PublicRelations, Pearson Education Inc., New Jersey.
 • Tarhan A (2013) Halkla İlişkilerde Medyayla İlişkiler: Medya Çalışanlarının Gö- rüşleri Üzerine Bir Saha Araştırması, E-Journal of New World Sciences Academy, 8 (2), 226-251.
 • Theaker A (2006) Medyayla İlişkiler, Alison Theaker (ed), Murat Yaz (çev), Halk- la İlişkilerin Elkitabı, Kapital Medya Hizmetleri A.Ş., İstanbul, 203-226.
 • Tortop N (2009) Halkla İlişkilere Giriş, Nobel Yayınları, Ankara.
 • Ülger B (2003) İşletmelerde İletişim ve Halkla İlişkiler “The Big Business”, Der Yayınları, İstanbul.
 • White C and Raman N (1999) The World Wide Web as a Public Relations
 • Medium: The Use of Research, Planning, and Evaluation in Web Site Development, Public Relations Review, 25 (4), 405-419. Wilcox D L and Cameron G T (2006) Public Relations Strategies and Tactics,
 • International Edition, Pearson Education Inc., Boston. Wilcox D L, Cameron G T, Ault P H and Agee W K (2005) Public Relations
 • Strategies and Tactics, Pearson Education Inc., Boston.
Birincil Dil tr
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet TARHAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 21 Mart 2014

Bibtex @ { josc200874, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {8}, pages = {61 - 89}, doi = {10.18094/si.33573}, title = {MEDYAYLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL WEB SAYFALARININ KULLANIMI: HALKLA İLİŞKİLER ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {TARHAN, Ahmet} }
APA TARHAN, A . (2014). MEDYAYLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL WEB SAYFALARININ KULLANIMI: HALKLA İLİŞKİLER ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME. Selçuk İletişim , 8 (2) , 61-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19028/200874
MLA TARHAN, A . "MEDYAYLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL WEB SAYFALARININ KULLANIMI: HALKLA İLİŞKİLER ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME". Selçuk İletişim 8 (2014 ): 61-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/19028/200874>
Chicago TARHAN, A . "MEDYAYLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL WEB SAYFALARININ KULLANIMI: HALKLA İLİŞKİLER ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME". Selçuk İletişim 8 (2014 ): 61-89
RIS TY - JOUR T1 - MEDYAYLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL WEB SAYFALARININ KULLANIMI: HALKLA İLİŞKİLER ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME AU - Ahmet TARHAN Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 89 VL - 8 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim MEDYAYLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL WEB SAYFALARININ KULLANIMI: HALKLA İLİŞKİLER ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME %A Ahmet TARHAN %T MEDYAYLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL WEB SAYFALARININ KULLANIMI: HALKLA İLİŞKİLER ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME %D 2014 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD TARHAN, Ahmet . "MEDYAYLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL WEB SAYFALARININ KULLANIMI: HALKLA İLİŞKİLER ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME". Selçuk İletişim 8 / 2 (Mart 2014): 61-89 .
AMA TARHAN A . MEDYAYLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL WEB SAYFALARININ KULLANIMI: HALKLA İLİŞKİLER ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME. Selçuk İletişim. 2014; 8(2): 61-89.
Vancouver TARHAN A . MEDYAYLA İLİŞKİLERDE KURUMSAL WEB SAYFALARININ KULLANIMI: HALKLA İLİŞKİLER ODAKLI BİR DEĞERLENDİRME. Selçuk İletişim. 2014; 8(2): 89-61.