Yıl 2017, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 32 - 63 2017-07-26

HASTANELERDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KURUM İÇİ İLETİŞİM DOYUMUNA ETKİSİ

Aysun Danayiyen [1] , Mithat KIYAK [2] , Erdinç ÜNAL [3]


Hastanelerde örgütsel hedeflerin başarılabilmesi ancak, örgütü belirlenmiş amaçlara ulaştıran, etkili kılan, hizmetin maddi ve emek yönünü harekete geçirecek ahengi sağlayan iletişim sürecinin doğru işlemesi ile olacaktır. Sağlık yöneticisinin doğru iletişim kanallarını kullanmaması hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesini sekteye uğratacaktır. Kesitsel tipte olan bu araştırmanın evreni; İstanbul Anadolu yakasında bulunan iki özel hastane ve farklı kamu hastaneleri birliğine bağlı olmak üzere iki eğitim ve araştırma hastanesi çalışanlarından oluşmaktadır. Anket yöntemiyle toplanan veriler SPSS 22.0 programına aktarılarak değerlendirmiştir. Anket geçerlilik ve güvenirliği faktör analizi  ile test edilmiş ve verilerin değerlendirilmesinde Anova ve student t testi kullanılmıştır.

Katılımcıların genel iletişim doyumu düzeyi incelendiğinde orta düzeyde kurum içi iletişim doyumuna sahip oldukları tespit edilmiştir. İletişim sürecinde yeni iletişim kanallarından daha az yararlandığı tespit edilen Kamu hastanesi çalışanlarının iletişim doyumu orta düzeyde iken yeni iletişim teknolojilerini daha fazla kullandığı gözlenen Özel hastane çalışanlarının iletişim doyumu yüksek düzeydedir.


Hastanelerde kurum içi iletişim, iletişim doyumu
 • Ak B. ‘’Tıp Bilişiminde Mobilite Uygulamaları’’ Akademik Bilişim’10 – XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, Muğla, 2010, 1-5.
 • Bal G.C. ‘’ Sağlık Kurumlarında İletişim Doyumu Üzerine Bir Alan Araştırması’’, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social and Economic Research) ISSN: 1303 – 8370, 2013, (25): 111.
 • Bat M. Dijital Platformda Sosyal Medyanın Stratejik Kurumsal İletişime Etkisi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ABD, Doktora Tezi, İzmir 2012, 143-174.
 • Blanchard, O.‘’Social Media ROI: Managing and Measuring Social Media Efforts In Your Organization’’, Que Publishing, 2012, 5th edition, 14.
 • Chaney P. ‘’The Digital Handshake Seven Proven Strategies To Grow Your Business Using Social Media’’, John Wiley and Sons Inc., 2009, 116.
 • Çalık D. Yeni iletişim Teknolojilerinin Örgüt içi İletişimde Kullanımı: Türkiye’deki Büyük Ölçekli Firmalar Üzerine bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2013, 35-98.
 • Deconick, Johnson, Busbin, Lockwood, ‘’ An Examination of theValidity of the Downs and Hazen Communcation Satisfaction Questionnaire’’Marketing Management Journal, 2008, 150.
 • Downs W.C, Hazen D.M. ‘’A Factor Analytic Study of Communication Satisfaction’’, The Journal of Business Communication, 1973 (14) 3: 63-73.
 • Eroğluer K. ‘’Örgütsel İletişim İle İş Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler: Kuramsal bir İnceleme’, Ege Akademik Bakış, 2011, (11)1
 • Geçikli F, Serçeoğlu N, Üst Ç. ‘’Örgüt İçi İletişim ve İletişim Tatmini Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama’’. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 2011, 33.
 • Gökçe O.İletişim Bilimine Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara, 1995, 4.
 • Grof A. ‘’Communication in Creation of Corporate Value’’, Corporate Communications: An İnternational Journal, 2001, 6(49: 195
 • Güllüoğlu Ö. Kurumsal Bağlılık İle İletişim Doyumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Ve Bir Uygulama Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Ana Bilim Dalı Halkla İlişkiler Bilim Dalı, Doktora Tezi, Konya, 2011.
 • Kalla, H. K. (2005) "Integrated Internal Communications: A Multidisciplinary Perspective", Corporate Communications: An international Journal, 10(4): 302-314.
 • Kaptanoğlu Y A. Sağlık Alanında Hipotezden Teze: Veri Toplama ve Çözümleme Serüveni, Beşir Kitabevi, İstanbul, 2013, 238-249.
 • Koçel T. İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul, 1998, 359-369
 • Pearson J.C, Nelson P.E. ‘’An Introductionto Human Communication- Understanding and Sharing’’, Mcgraw Hill Higher Education, Boston, 2000, 5.
 • Pincus J. David, ‘’Communication Satisfaction, Job Satisfaction, And Job Performance’’. Human Communication Research, 1986, 12 (3): 395–419.
 • Poe T.M. İletişim Tarihi, Çeviren. Umut Yener Kaya. Islık Yayınları, İstanbul, 2014, 31.
 • Robbins S, P. Judge A. T. Organizational Behavior, 15th ed. Pearson Education Publishing, ABD, 2013, 345-346.
 • Rukonic N, First Komen I. ‘’Barriers of Internal Communication’’, In 23rd Cromarcongress: Marketing in a dynamic environment-academican practical insights, 2013, 24-26.
 • Sabuncuoğlu Z, Gümüş M. Örgütlerde İletişim, Kriter Yayınevi, İstanbul, 2012, 2-194.
 • Şahin E. Sağlık Kurumlarında Örgüt İçi İletişim Düzeyinin Belirlenmesi: Kalite Belgeli Hastanelerde Hastane Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010, 68-74.
 • Tekin Ö. Örgütlerde Elektronik Posta Kullanımının Örgütsel İletişime Etkileri ve Paristanbul Dizayn Ajansında Bir Uygulama Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2009, 14(37): 42-44.
 • Tengilimoğlu D. Öztürk Y.İşletmelerde Halkla İlişkiler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2011, 54-153.
 • Tutar H. Örgütsel İletişim, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, 19-86
 • Varona F. ‘‘Relationship Between Communication Satisfaction And Organizational Commitment In Three Guatemalan Organizations’’, The Journal of Business Communication, 1996, (33)2: 111-140.
Konular Sosyal
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aysun Danayiyen
Kurum: OKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mithat KIYAK

Yazar: Erdinç ÜNAL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Mayıs 2017
Kabul Tarihi : 26 Temmuz 2017
Yayımlanma Tarihi : 26 Temmuz 2017

APA Danayiyen, A , Kıyak, M , Ünal, E . (2017). HASTANELERDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ KURUM İÇİ İLETİŞİM DOYUMUNA ETKİSİ . Selçuk İletişim , 10 (1) , 32-63 . DOI: 10.18094/josc.311912