Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kurum İçi Halkla İlişkiler Bağlamında Hastanelerde Otomasyon Sistemlerin Değerlendirilmesi: Bir Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, 167 - 178, 30.01.2018
https://doi.org/10.18094/josc.358569

Öz

Hastanelerde kurum içi halkla ilişkiler çalışmaları, zor koşullarda görev yapan sağlık çalışanlarının iş tatmini için önemlidir. Kurum içi halkla ilişkilerde birçok iletişim aracının kullanılması mümkündür. Hastanelerin işleyişinde çok önemli bir yeri bulunan otomasyon sistemleri, kurum içi iletişimde etkili kullanıldığı takdirde üst yönetimin işini kolaylaştıracaktır. Çalışmanın amacı; bir tıp fakültesi hastanesinde, hastane otomasyon sistemiyle entegre çalışan kurum içi iletişim modülünün özelliklerinin incelenmesi ve kullanıcılara modül üzerinden gönderilen mesaj içeriklerinin konulara göre sınıflandırılması, analiz edilmesi, elde edilen bulgular ışığında uygulayıcılara ve araştırmacılara öneriler sunulmasıdır. Çalışmada elde bulgulara göre hastanede, otomasyon sistemi üzerinden 2015 yılında 735, 2016 ise 421 olmak üzere toplam 1156 mesaj sağlık çalışanlarına gönderilmiştir. Mesaj içerikleri sınıflandırıldığında 2015 yılında en fazla gönderilen mesaj eğitim duyuruları (% 20,8), 2016 yılında ise en fazla evrak işleyişi (% 19,2), iki yılın toplam rakamlarına bakıldığında ise eğitim duyuruları (% 18,3) en fazla paya sahiptir. Yıllar kıyaslandığında, 2016 yılında 2015 yılına göre gönderilen mesaj sayısında da önemli ölçüde bir düşme olduğu görülmektedir. Araştırma sonuçlarına göre; sistemdeki kişiye özel veya tüm çalışanlara dönük sosyal programlar ile ilgili mesajların azlığı (% 2,7) göze çarpmaktadır.

Kaynakça

 • Asch S M, McGlynn E A, Hogan M M, Hayward R A, Shekelle P, Rubenstein L, et al. (2004) Comparison of Quality of Care for Patients in the Veterans Health Administration and Patients in a National Sample. Ann Intern Med., 141, 938–945.
 • Aydın H U D (2012) Örgütsel İletişim Açısından Örgüt Kültürü ve Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üni. Sos. Bil. Enst., Denizli.
 • Ayhan B ve Canöz K (2006) Hastaların Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla İlişkiler Faaliyetleri, 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006, Kocaeli, 71-89.
 • Bal C G (2010) Üniversite Hastanelerinde Bilişim Teknolojilerinin Stratejik Kullanımına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Doktora Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bil. Enst., Konya.
 • Canöz K (2010) Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Palet Yayınları, Konya.
 • Epstein A M, Lee T H, Hamel M B (2004) Paying Physicians for High-Quality Care. N Engl J Med, 350, 406-410.
 • Erdoğan İ (2006) Teorikte ve Pratikte Halkla İlişkiler, Erk Yayınları, Ankara.
 • Ergüden A (1992) Örgüt İçi İletişim: Sistem Yaklaşımı, Kurgu Dergisi, 11, 11-40.
 • Göksel A B (2010) Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Halis M (2000) Örgütsel İletişim ve İletişim Tatminine İlişkin Bir Araştırma, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), 217-230.
 • İleri, Y Y (2016) Implementation Processes of Hospital Information Management Systems: A Field Study in Turkey, Journal of Information & Knowledge Management, 15(3), 1-15
 • Kadıbeşegil S (2012) Şimdi Stratejik İletişim Zamanı, 2. Baskı, MediaCat Kitapları, İstanbul.
 • Karaçor S ve Şahin A (2004) Örgütsel İletişim Kurma Yöntemleri ve Karşılaşılan İletişim Engellerine Yönelik Bir Araştırma, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 97-117.
 • Karcıoğlu F ve Kurt E (2009) Örgütsel İletişimin Etkinliği Açısından Kurumsal Bloglar ve Birkaç Kurumsal Blogun İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 1-17.
 • Kazancı M (1997) Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Lee C, Robinson K M, Wendt K, Williamson D (2009) The Preparedness of Hospital Health Information Services for System Failures Due to İnternal Disasters”, Health Information Management Journal, 38(3), 18-26.
 • Onat F ve Alikılıç Ö A (2008) Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi, Journal of Yasar University, 3(9), 1111-1143.
 • Örücü E, Kılıç R, Yıldız H, Yıldız B (2012) Biçimsel Örgüt Yapısının Örgütsel İletişime Katkısı: Bir Kamu Hastanesi Örneği, Akademik Bakış Dergisi, Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat: Kırgızistan, 32, 1-20.
 • Peltekoğlu F B (2016) Halkla İlişkiler Nedir? 9. Baskı, Beta, İstanbul.
 • Smith M F (2004) E-Health: Roadmap for 21st Century Health Care Consumers, Organisation for Economic Co-operation and Development Forum Health of Nations, Paris.
 • Şerifoğlu U K ve Sungur E (2007) İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Kültürünün Oluşturulması; Tepe Yönetimin Rolü ve Kurum İçi İletişim Olanaklarının Kullanımı, Yönetim Dergisi, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü, 18(58), 1-17.
 • Yatkın A (2006) Hizmet Verimliliğinin Artırılmasında Halkla İlişkilerin, Örgütsel İletişimin Rolü ve Önemi (Elazığ Belediyesi Örneği), 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 21. Yüzyılda Halkla İlişkilerde Yeni Yönelimler, Sorunlar ve Çözümler, Kocaeli, 369-386.
 • Yurdakul N B, Çoşkun G, Öksüz Bu (2007) Hastanelerde Halkla İlişkiler: İzmir İli Özel Hastaneler Örnekleminde Halkla İlişkiler Birimlerinin Yapı-İşlev ve Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 31-46.

EVALUATION OF AUTOMATION SYSTEMS IN HOSPITALS IN THE CONTEXT OF INTERNAL PUBLIC RELATION: A STUDY IN A MEDICAL FACULTY HOSPITAL

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1, 167 - 178, 30.01.2018
https://doi.org/10.18094/josc.358569

Öz

In hospitals, studies related to internal public relations are very important for the job satisfaction of healthcare workers who work in difficult conditions. It is possible to use many communication tools in internal public relations. Automation systems, which have a very important place in the functioning of the hospitals, will facilitate the work of the senior management if they are used effectively in the internal communication. The aim of the study is the analysis and the classification of the message contents according to the subjects sent by a medical faculty hospital to the employees using automation communication module and make suggestions to the practitioners and researchers in accordance with findings. According to the findings in the study; a total of 1156 messages, 735 in 2015 and 421 in 2016, were sent to the healthcare professionals over the automation system at the hospital. When message contents are classified, education announcements (20.8%) have the largest share sent in 2015, document handling messages have the largest share (19.2%) in 2016 and education announcements (18.3%) have the largest share in the number of total messages sent in two years. It is seen that there is a significant decrease in the number of messages sent in 2016 compared to 2015. According to the study results; it draws attention that only (2,7%) of the messages in the system were related to private or general social programs.

Kaynakça

 • Asch S M, McGlynn E A, Hogan M M, Hayward R A, Shekelle P, Rubenstein L, et al. (2004) Comparison of Quality of Care for Patients in the Veterans Health Administration and Patients in a National Sample. Ann Intern Med., 141, 938–945.
 • Aydın H U D (2012) Örgütsel İletişim Açısından Örgüt Kültürü ve Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üni. Sos. Bil. Enst., Denizli.
 • Ayhan B ve Canöz K (2006) Hastaların Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla İlişkiler Faaliyetleri, 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 27-28 Nisan 2006, Kocaeli, 71-89.
 • Bal C G (2010) Üniversite Hastanelerinde Bilişim Teknolojilerinin Stratejik Kullanımına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Doktora Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bil. Enst., Konya.
 • Canöz K (2010) Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Uygulamaları, Palet Yayınları, Konya.
 • Epstein A M, Lee T H, Hamel M B (2004) Paying Physicians for High-Quality Care. N Engl J Med, 350, 406-410.
 • Erdoğan İ (2006) Teorikte ve Pratikte Halkla İlişkiler, Erk Yayınları, Ankara.
 • Ergüden A (1992) Örgüt İçi İletişim: Sistem Yaklaşımı, Kurgu Dergisi, 11, 11-40.
 • Göksel A B (2010) Stratejik Halkla İlişkiler Yönetimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Halis M (2000) Örgütsel İletişim ve İletişim Tatminine İlişkin Bir Araştırma, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(1), 217-230.
 • İleri, Y Y (2016) Implementation Processes of Hospital Information Management Systems: A Field Study in Turkey, Journal of Information & Knowledge Management, 15(3), 1-15
 • Kadıbeşegil S (2012) Şimdi Stratejik İletişim Zamanı, 2. Baskı, MediaCat Kitapları, İstanbul.
 • Karaçor S ve Şahin A (2004) Örgütsel İletişim Kurma Yöntemleri ve Karşılaşılan İletişim Engellerine Yönelik Bir Araştırma, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 97-117.
 • Karcıoğlu F ve Kurt E (2009) Örgütsel İletişimin Etkinliği Açısından Kurumsal Bloglar ve Birkaç Kurumsal Blogun İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(3), 1-17.
 • Kazancı M (1997) Kamuda ve Özel Sektörde Halkla İlişkiler, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Lee C, Robinson K M, Wendt K, Williamson D (2009) The Preparedness of Hospital Health Information Services for System Failures Due to İnternal Disasters”, Health Information Management Journal, 38(3), 18-26.
 • Onat F ve Alikılıç Ö A (2008) Sosyal Ağ Sitelerinin Reklam ve Halkla İlişkiler Ortamları Olarak Değerlendirilmesi, Journal of Yasar University, 3(9), 1111-1143.
 • Örücü E, Kılıç R, Yıldız H, Yıldız B (2012) Biçimsel Örgüt Yapısının Örgütsel İletişime Katkısı: Bir Kamu Hastanesi Örneği, Akademik Bakış Dergisi, Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat: Kırgızistan, 32, 1-20.
 • Peltekoğlu F B (2016) Halkla İlişkiler Nedir? 9. Baskı, Beta, İstanbul.
 • Smith M F (2004) E-Health: Roadmap for 21st Century Health Care Consumers, Organisation for Economic Co-operation and Development Forum Health of Nations, Paris.
 • Şerifoğlu U K ve Sungur E (2007) İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Kültürünün Oluşturulması; Tepe Yönetimin Rolü ve Kurum İçi İletişim Olanaklarının Kullanımı, Yönetim Dergisi, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü, 18(58), 1-17.
 • Yatkın A (2006) Hizmet Verimliliğinin Artırılmasında Halkla İlişkilerin, Örgütsel İletişimin Rolü ve Önemi (Elazığ Belediyesi Örneği), 2. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 21. Yüzyılda Halkla İlişkilerde Yeni Yönelimler, Sorunlar ve Çözümler, Kocaeli, 369-386.
 • Yurdakul N B, Çoşkun G, Öksüz Bu (2007) Hastanelerde Halkla İlişkiler: İzmir İli Özel Hastaneler Örnekleminde Halkla İlişkiler Birimlerinin Yapı-İşlev ve Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 31-46.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ayhan ULUDAĞ> (Sorumlu Yazar)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye


Yusuf Yalçın İLERİ>
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2018
Başvuru Tarihi 28 Kasım 2017
Kabul Tarihi 30 Ocak 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Uludağ, A. & İleri, Y. Y. (2018). Kurum İçi Halkla İlişkiler Bağlamında Hastanelerde Otomasyon Sistemlerin Değerlendirilmesi: Bir Tıp Fakültesi Hastanesi Örneği . Selçuk İletişim , 11 (1) , 167-178 . DOI: 10.18094/josc.358569