Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 813 - 845 2019-07-27

2017 TÜRKİYE – ABD VİZE KRİZİ HABERLERİNE YÖNELİK ÇERÇEVE ANALİZİ

Şeyhmus DOĞAN [1] , Elif ŞEŞEN [2]


Ülkeler arasında yaşanan diplomatik krizler, hem iç hem de dış politikayı ilgilendiren konulardır. Kriz dönemlerinde ülkeler mesajlarını iletmek üzere karşılıklı olarak açıklamalar yapar ve çeşitli tedbirler alırlar. Birbirlerini uluslararası alanda tanıyan ve resmi olarak ilişkilerin yürütülmesinde diplomasi mekanizmasını kullanan devletlerin ilişkilerinde, özellikle kriz dönemlerinde söylem ve görüntüler değişmektedir. Bu aşamada; medyanın oluşturduğu haber içerikleri ve kriz taraflarının medya üzerinden yürütmeye çalıştığı diplomasi trafiğinin öneminin yadsınamaz olduğu düşünülmektedir. ABD ile Türkiye arasında yaşanan 2017 yılı Vize Krizi’ne dair haberlerin söylemini analiz etmeyi amaçlayan bu çalışmada; belirlenen anahtar kelimeler dâhilinde taranan 4-11 Ekim 2017 tarihleri arasındaki toplam 43 haber analiz edilmiştir. Araştırma mecrası olarak seçilen yazılı basın yani gazeteler halen insanların yurt içi ve yurt dışındaki olaylara dair bilgi edindikleri araçların başında gelmektedir. Araştırmada krizle ilgili haberler Pan ve Kosicki’nin (1993) Sözdizimsel Yapılar, Senaryo Yapıları, Tematik Yapılar ve Retoriksel Yapılar olmak üzere birbirleriyle ilişkili dört farklı yapının ortaya konulmasına dayanan çerçeve analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma sonuçları, olayın Türkçe gazetelerde “kriz” olarak nitelendiği ve haber çerçevelerinin de başlıklardan itibaren bu yönde çizildiğini buna karşın İngilizce gazetelerde “kısıtlama” olarak nitelendiğini göstermektedir. İkna amaçlı benzer retoriksel araçlara başvurulan haberlerde iki ülke arasındaki gerginliğin sebeplerine dair de benzer argümanlar öne sürülmektedir. 

Kriz, Vize, Haber, Çerçeveleme
  • Akçam M (2017) 1 Mart 2017,https://www.stratejikortak.com/2017/03/14-yilinda-1-mart-tezkeresi.html, erişim tarihi: 05.04.2018. Andsager J, Smiley L (1998) EvaluatingthePublic Information: Shaping News Coverage of TheSiliconeImplantControversy,PublicRelationsReview, 24(2), 183-201. Armaoğlu F (1991) Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. Atabek N, Uztuğ F (1998) Haberde Çerçeveleme ve Öne Çıkarma, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Kurgu Dergisi, 1(5), 98-120. Beriş Y, Gürkan A (2003)Türk-Amerikan İlişkilerine Bakış: Ana Temalar ve Güncel Gelişmeler, TÜSİAD ABD Temsilciliği Değerlendirme Raporu, Washington. BirdSE, Dardenne R W (1988) Myth, Chronicle, and Story: Exploring the Narrative Qualities of News, J WCarey (ed.), Media, Myths, andNarratives: TelevisionandthePress,Newbury Park: Sage, 67-86. Bölme S M (2010) ABD’nin Üs Politikası ve Türkiye: Kuruluşundan Bugüne İncirlik Üssü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Coombs W T, Holladay S J (2004) Reasoned Action in Crisis Communication: An Attribution Theory-basedApproach to Crisis Management, D. P. Millar ve R. L. Heath (eds.), Respondingto Crisis Communication Approach to Crisis Communication, Hillsdale: Erlbaum, 95-115. Creed D W, Langstraat J A, Scully M A (2002) A Picture of theFrame: Frame Analysis as Techniqueand as Politics,OrganizationalResearchMethods, 5(1), 34-55. Durmuş R (2010) Geçmişten Günümüze Türk-Amerikan İlişkileri, http://www.tasam.org/Files/Icerik/File/gecmisten_gunumuze_turk_amerikan_iliskileri__cff226c0-9cca1-a352e377de84.pdf, erişim tarihi: 28.03. 2018. Entman R M (2007) Framing Bias: Media in the Distribution of Power,Journal of Communication, 57(2), 163-173. Fiske J (1996) İletişim Çalışmalarına Giriş (Çev: S. İrvan), Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. Foss S (2004) RhetoricalCriticism: Exploration &Practice, Illinois: WavelandPress. Gamson W A,Lasch K E (1983) The Political Culture of Social WelfarePolicy, S. E. Spiro ve E. Yuchtman-Yaar (eds.), EvaluatingtheWelfareState: Socialand Political Perspectives, New York: AcademicPress, 397-415. Gamson W A, Modigliani A (1989) Media DiscourseandPublicOpinion: A ConstructionistApproach,AmericanJournal of Sociology, 95(1), 1-27. Goffman E (1986) Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York, NY: Northeastern University Press. Gülen A (2012) İnönü Hükümetleri’nin Kıbrıs Politikası (1961-1965), Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 50, 389-428 http://gazetetirajlari.com/ekim-2017. https://www.cnnturk.com/turkiye/iste-abd-ile-turkiye-arasindaki-vize-krizini-atesleyen-isim, erişim tarihi: 08.04. 2019. Johnson-Cartee K (2005) News Narratives and News Framing Constructing Political Reality. Maryland: MA: Rowman&Littlefield Publishers. Kahneman D,Tversky A (1984) Choices, Values, and Frames. AmericanPsychologist, 39, 341-350. Köker E, Doğanay Ü (2011) Irkçı değilim ama… Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler, İHOP (İnsan Hakları Ortak Platformu) Yayınları, Ankara. Kulaksızoğlu B (2017) DeutscheWelle Türkçe, http://www.dw.com/tr/-BCrkiye-abd-iliFkilerinde-son-50 krizi/a-40877245, erişim tarihi: 12.07. 2018. Mitroff I,Pearson CM (1993) Crisis Management, San Francisco: Jossey-BassPublishers. Mordoğan C (2010) Türk-Amerikan İlişkilerinde Kriz Diplomasisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Morgan G (1998) Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor, MESS, İstanbul. Öztürk OM (2004) Dış Politikada Kriz Yönetimi, Odak Yayın Evi, Ankara. Pan Z, Kosicki G M (1993) Framing Analysis: An Approachto News Discourse, Political Communication, 10, 55-75. Parenti M (2008) Tekelci Medya Manipülasyonu, Medya, L. Yaylagülve N. Korkmaz (eds.), Popüler Kültür ve İdeoloji, Dipnot Yayınları, Ankara, 91-103. Pira A,Sohodol Ç (2010) Kriz Yönetimi: Halkla İlişkiler Açısından Bir Değerlendirme, İletişim Yayınevi, İstanbul. Reese SD (2003) FramingPublic Life: A Bridging Model for Media Research. ,S. D. Reese, O. H. Gandy& A. E. Grant (Eds.), Framing Public Life: Perspectives on Media and OurUnderstanding of the Social World Mahwah, UK: Routledge, 7-31. RochefortD A,Cobb R W (1994) Problem Definition: An Emerging Perspective, D. A. Rochefort ve R. W. Cobb (eds.), The Politics of Problem Definition: Shapingthe Political Agenda, Lawrence: University Press of Kansas, 1-31. Scheufele D A, Tewksbury D (2007) Framing, AgendaSetting, andPriming: TheEvolution of Three Media EffectsModels, Journal of Communication, 57 (1), 9-20. Tuchman G (1981) MythandConsciousnessIndustry, E. Katz ve T. Szeskö (eds.), Mass Media andSocialChange,London: Sage, 96-107. Türkiye Büyük Millet Meclisi Karar Tutanakları (2003)“Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'a Gönderilmesine; Bu Kuvvetlerin Gerektiğinde Belirlenecek Esaslar Dairesinde Kullanılmasına ve Muhtemel Bir Askeri Harekat Çerçevesinde Yabancı Silahlı Kuvvetlere Mensup Hava Unsurlarının Türk Hava Sahasını Türk Makamları Tarafından Belirlenecek Esaslara ve Kurallara Göre Kullanmaları İçin Gerekli Düzenlemelerin Yapılmasına, Anayasanın. Maddesi Uyarınca 6 Ay Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar,” Sayı: 25055, Karar No: 763 Kabul Tarihi: 20.3.2003, Resmi Gazete ile Yayımı:21.3.2003, Cilt: 8, Birleşim: 51. vanDijk T (1988) News as Discourse, Hillsdale: Erlbaum. vanDijk T (1991) The Interdisciplinary Study of News as Discourse, K.B. Jensenand N.W. Jankowski (eds.), A Handbook of Qualitative Methodogies for Mass Communication Research,London: Routledge, 108-120. vanDijk T,Kintsch W (1983)Strategies of Discourse Comprehension, San Diego: AcademicPress. Walker J (1991) Mobilizing Interest Groups in America: Patrons, Professions and Social Movements, AnnArbor: University of Michigan Press. Yüksel E, Gürcan H İ (2005) Haber Toplama ve Yazma, Tablet Kitabevi, Konya.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5993-0363
Yazar: Şeyhmus DOĞAN (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0002-8513-9647
Yazar: Elif ŞEŞEN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Temmuz 2019

Bibtex @araştırma makalesi { josc596312, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {813 - 845}, doi = {10.18094/josc.596312}, title = {2017 TÜRKİYE – ABD VİZE KRİZİ HABERLERİNE YÖNELİK ÇERÇEVE ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Doğan, Şeyhmus and Şeşen, Elif} }
APA Doğan, Ş , Şeşen, E . (2019). 2017 TÜRKİYE – ABD VİZE KRİZİ HABERLERİNE YÖNELİK ÇERÇEVE ANALİZİ . Selçuk İletişim , 12 (2) , 813-845 . DOI: 10.18094/josc.596312
MLA Doğan, Ş , Şeşen, E . "2017 TÜRKİYE – ABD VİZE KRİZİ HABERLERİNE YÖNELİK ÇERÇEVE ANALİZİ" . Selçuk İletişim 12 (2019 ): 813-845 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/47244/596312>
Chicago Doğan, Ş , Şeşen, E . "2017 TÜRKİYE – ABD VİZE KRİZİ HABERLERİNE YÖNELİK ÇERÇEVE ANALİZİ". Selçuk İletişim 12 (2019 ): 813-845
RIS TY - JOUR T1 - 2017 TÜRKİYE – ABD VİZE KRİZİ HABERLERİNE YÖNELİK ÇERÇEVE ANALİZİ AU - Şeyhmus Doğan , Elif Şeşen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.596312 DO - 10.18094/josc.596312 T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 813 EP - 845 VL - 12 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.596312 UR - https://doi.org/10.18094/josc.596312 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim 2017 TÜRKİYE – ABD VİZE KRİZİ HABERLERİNE YÖNELİK ÇERÇEVE ANALİZİ %A Şeyhmus Doğan , Elif Şeşen %T 2017 TÜRKİYE – ABD VİZE KRİZİ HABERLERİNE YÖNELİK ÇERÇEVE ANALİZİ %D 2019 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 12 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.596312 %U 10.18094/josc.596312
ISNAD Doğan, Şeyhmus , Şeşen, Elif . "2017 TÜRKİYE – ABD VİZE KRİZİ HABERLERİNE YÖNELİK ÇERÇEVE ANALİZİ". Selçuk İletişim 12 / 2 (Temmuz 2019): 813-845 . https://doi.org/10.18094/josc.596312
AMA Doğan Ş , Şeşen E . 2017 TÜRKİYE – ABD VİZE KRİZİ HABERLERİNE YÖNELİK ÇERÇEVE ANALİZİ. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 813-845.
Vancouver Doğan Ş , Şeşen E . 2017 TÜRKİYE – ABD VİZE KRİZİ HABERLERİNE YÖNELİK ÇERÇEVE ANALİZİ. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 813-845.