Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 1239 - 1263 2019-07-27

DİJİTAL ÇAĞIN BİR GEREKLİLİĞİ OLARAK SOSYAL MEDYAOKURYAZARLIĞI

Seçil UTMA [1]


Adorno T W 2008)  Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel ve Elçin Gen (çev), İletişim Yayınları, İstanbul.


Aslan A (2016) The changes in safer internet use of children in Turkey between the years of 2010-2015 and impacts of related ımplementations, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.


Bat M ve Vural Z B A. (2014) Yeni Bir Medya Olarak Sosyal Medyanın Çerçevesi, Dijital Panorama, Z.B.Akıncı Vural (edt), Ütopya, Ankara.


Bilici E İ  (2014) Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara.


Bruns A. and Bahnisch M  (2009) Social Media: Tools for User-Generated Content Social Drivers Behind Growing Consumer Participation in User-Led Content Generation, Volume: 1, State of the Art, March. [http://snurb.info/files/Social%20Media %20 %20State%20of%20the%20Art%20%20March%202009.pdf+


Castells  M  (2013) Communication Power,  OUP Oxford.


Çomu T ve Binark M (2013)  Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi, Mahmut Çınar (ed.), Medya ve Nefret Söylemi Kavramlar Mecralar Tartışmalar, Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul,  199-216.


Dorr, A (1981)  Television and Affective Development and Functoining; Maybe This Decade, Journal of Broadcasting, 335- 345.


Facebook & IDC (2013)  Study: How addicted are we to Facebook mobile? Retrieved from http:// www.adweek.com/digital/facebook-idc-study-smartphones/.


Frechette J D (2002) Developing Media Literacy in Cyberspace: Pedagogy and Critical Learning for the Twenty-First-Century Classroom. Westport, CT, USA: Greenwood Press.


Freire P ve Macedo D.(1987) Literacy: Reading the Word and  the World, South Hadley, MA: Bergin&Garvey.


Gaines E (2010)  Media Literacy and Semiotics, Palgrave Macmillan, New York.


Geray H ve Aydoğan A. (2010) Yeni İletişim Teknolojileri ve Etik,  B. Çaplı- H. Tuncel (ed.), Televizyon Haberciliğinde Etik, Fersa Matbaacılık, Ankara,  305-32.


Gerbner, G. (1992) Violence and terror in and by the media, In M.Raboy & B. Dagenais (Eds.), Media, crisis and democracy: Mass communication and the distruption of social order, Newbury Park, CA:Sage Publication Ltd.


Global Digital Statistics (2014) We Are Social’s Snapshot Of Key Digital Indicators, http://etonpreneurs.com/uploads/Global%20Social,%20Digital%20&%20Mobile %20Statistics,%20Jan%202014.pdf.


Güzel E (2013) Güzellik dayatması altında tüketim nesnesine dönüşen kadın. Global Media Journal – Turkish Edition. 5/7, 81-96.


Güzel E (2014) Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve medyanın rolü. Global Media Journal: TR. 4(8), 185-199.


Hawkins R P (1977) The Dimensional Structure of Children’s Perceptions of Television Reality, Communication Research , 7, 193- 226.


Hiebert R E (1999) “Impact of Mass Media”. Longman Inc, New York.


Huston, A.C, Donnerstein, E., Fairchild, H., Feshbach, N.D., Katz, P.A., Murray, J.P., Rubinstein, E.A., Zuckerman, D.(1992) Big World, Small Screne: The role of television in American society, Lincoln, NE: University of Nebreska Press.


Karaduman S (2017)  Television Broadcastıng In New Medıa Platform And Interactıon, Emrah Doğan-Ercan Geçgin (ed.) Current Debates In PublıcRelatıons, Cultural & Medıa Studıes,(115-129) Volume 9, IJOPEC Publication.


Kellner D and Share J (2005) Media literacy in the US. Medienpädagogik Zeitschriftfür Theorie und Praxis der Medienbildung.


Kılıçbay B (2005) Bir Teknoloji Söyleminden Parçalar: Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Kuramlarına Tarihsel Bakış, İnternet Toplum Kültür, Epos Yayınları, Ankara.


Kline S. and Stewart  K. and Murphy D (2006)  Media Literacy İn The Risk Society: Toward A Risk Reduction Strategy, Canadian Journal of Education. Vol. 29,Issue: 1, 131-153.


Livingstone S (2006) Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies, The Communication Review , 7 (1), 2004, 3- 14.


McLuhan M (2005) Yaradanımız Medya: Medyanın Etkileri Üzerine Bir Keşif Yolculuğu. Ünsal Oskay (çev.). Merkez Kitapçılık, İstanbul.


Mihailidis P (2008) Beyond Cynicism: how media literacy can make students more engaged citizens, Doctor of Philosophy Thesis. Faculty of the Graduate Schoolof the University of Maryland, USA.


Özonur  D Ç. ve Özalpman D (2009) Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Projesi Üzerine Bir Değerlendirme, Marmara İletişim Dergisi, Sayı 15: 195-212.


Postman N  (1995) Çocukluğun yokoluşu, (Çev: K.İnal).  İmge Yayınevi, İstanbul.


Potter J (1986) Perceived Reality In The Cultivation Hypothesis, Journal of Broadcasting, 30, 159- 174.


Potter J (2005) Media Literacy,CA: Sage Publications Ltd.


Real Y M (2008) An assessment of the relationship between creatıvıty and ınformation and media literacy skills of community college students for a selected majör, PhD Thesis. Pepperdine University Graduate School of Education and Psychology, Malibu, USA.


Rideout V (2011) Zero to eight: Children’s media use in America. Retrieved from https://www. commonsensemedia.org/file/zero-to-eight-2013pdf-0/download


Scherer K (1997) College life online: Healthy and unhealthy internet use, Journal of College Student Development, 38, 655 – 665.


Şahin Ç ve Tüzel S (2011) Medya Dünyasının Gerçek Dünyayı Yansıtma Düzeyinin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Belirlenmesi, Eğitim ve Bilim,36 (159), 127- 140.


Şahin, A (2014) Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Anı Yayınları, Ankara.


T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2013) Türkiye aile yapısı araştırması 2013. https:// ailetoplum.aile.gov.tr/duyurular/turkiye-aile-yapisi-arastirmasi-2013 adresinden edinilmiştir


Thoman E ve T Jolls (2003) Literacy For The 21st Century An Overview & Orientation Guide To Media Literacy Education, Center for Media Literacy, Canada.


Thoman E (2009) Skills and strategies for media education,Educational Leadership, 56, 50-54.


Tigga R (2009)“Rise, decline, and re-emergence of media literacy education in the United States: 1960-2000”. PhD Thesis. Faculty of the Graduate School, Marquette University, Wisconcin, USA.


Timisi N (2011) Medyada Çocukları Koruyucu Önlemler,  Çocuk Hakları ve Medya, Mustafa Ruhi Şirin  (der.) Çocuk Vakfı, İstanbul.


TÜİK (2013) Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanımı araştırması (06- 15 Yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı ve medya, 2013). [Çevrim-içi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866.


Türkoğlu N (2007) Okuryazarlıktan Medya Okuryazarlığına: Şifrelerin Ortaklığını Aramak, Nurçay Türkoğlu; Melda Cinman Şimşek, (der),  Medya Okuryazarlığı, Kalemus Yayınları, İstanbul. 


Twenge J M (2017) Why today’s super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy--and completely unprepared for adulthood-and what that means for the rest of us, NY: Simon and Schuster Publications, New York.


Uysal M (2006) Medya ve Şiddet, Gümüşoğlu F. (Ed.) Terör, şiddet ve toplum, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 21-29.


Ünlü D  ve Aslan P (2016) Türk televı̇zyon dı̇zı̇lerı̇ndekı̇ kadın rollerı̇ne kadınların gözünden bakmak. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 1, No:1, 191-206.


Vanwynsberghe H and Boudry E and Verdegem P (2011) Mapping social media literacy-towards a conceptual framework.[Çevrim-içi: http://emsoc.be/wp-content/uploads/2012/01/emsoc-WP2-MICT-deliverable1_14.pdf.


We are social (2017) Digital in 2017 global overview. Retrieved from https://wearesocial.com/ special-reports/digital-in-2017-global-overview


Wehmeyer J (2000) Critical Media Studies And The North American Media Literacy Movement. Cinema Journal, Vol. 39, Issue: 4, 94-101.


Wood E (2009) Media literacy education: Evaluating media literacy education in Colorado Schools,  Degree Master of Art in Mass Communication. Faculty of Social Sciences University of Denver, USA.


Sosyal Medya, Medya Okuryazarlığı, Sosyal Medya Okuryazarlığı
  • Adorno T W 2008) Kültür Endüstrisi Kültür Yönetimi. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel ve Elçin Gen (çev), İletişim Yayınları, İstanbul. Aslan A (2016) The changes in safer internet use of children in Turkey between the years of 2010-2015 and impacts of related ımplementations, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Bat M ve Vural Z B A. (2014) Yeni Bir Medya Olarak Sosyal Medyanın Çerçevesi, Dijital Panorama, Z.B.Akıncı Vural (edt), Ütopya, Ankara. Bilici E İ (2014) Medya Okuryazarlığı ve Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara. Bruns A. and Bahnisch M (2009) Social Media: Tools for User-Generated Content Social Drivers Behind Growing Consumer Participation in User-Led Content Generation, Volume: 1, State of the Art, March. [http://snurb.info/files/Social%20Media %20 %20State%20of%20the%20Art%20%20March%202009.pdf+ Castells M (2013) Communication Power, OUP Oxford. Çomu T ve Binark M (2013) Yeni Medya Ortamlarında Nefret Söylemi, Mahmut Çınar (ed.), Medya ve Nefret Söylemi Kavramlar Mecralar Tartışmalar, Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 199-216. Dorr, A (1981) Television and Affective Development and Functoining; Maybe This Decade, Journal of Broadcasting, 335- 345. Facebook & IDC (2013) Study: How addicted are we to Facebook mobile? Retrieved from http:// www.adweek.com/digital/facebook-idc-study-smartphones/. Frechette J D (2002) Developing Media Literacy in Cyberspace: Pedagogy and Critical Learning for the Twenty-First-Century Classroom. Westport, CT, USA: Greenwood Press. Freire P ve Macedo D.(1987) Literacy: Reading the Word and the World, South Hadley, MA: Bergin&Garvey. Gaines E (2010) Media Literacy and Semiotics, Palgrave Macmillan, New York. Geray H ve Aydoğan A. (2010) Yeni İletişim Teknolojileri ve Etik, B. Çaplı- H. Tuncel (ed.), Televizyon Haberciliğinde Etik, Fersa Matbaacılık, Ankara, 305-32. Gerbner, G. (1992) Violence and terror in and by the media, In M.Raboy & B. Dagenais (Eds.), Media, crisis and democracy: Mass communication and the distruption of social order, Newbury Park, CA:Sage Publication Ltd. Global Digital Statistics (2014) We Are Social’s Snapshot Of Key Digital Indicators, http://etonpreneurs.com/uploads/Global%20Social,%20Digital%20&%20Mobile %20Statistics,%20Jan%202014.pdf. Güzel E (2013) Güzellik dayatması altında tüketim nesnesine dönüşen kadın. Global Media Journal – Turkish Edition. 5/7, 81-96. Güzel E (2014) Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve medyanın rolü. Global Media Journal: TR. 4(8), 185-199. Hawkins R P (1977) The Dimensional Structure of Children’s Perceptions of Television Reality, Communication Research , 7, 193- 226. Hiebert R E (1999) “Impact of Mass Media”. Longman Inc, New York. Huston, A.C, Donnerstein, E., Fairchild, H., Feshbach, N.D., Katz, P.A., Murray, J.P., Rubinstein, E.A., Zuckerman, D.(1992) Big World, Small Screne: The role of television in American society, Lincoln, NE: University of Nebreska Press. Karaduman S (2017) Television Broadcastıng In New Medıa Platform And Interactıon, Emrah Doğan-Ercan Geçgin (ed.) Current Debates In PublıcRelatıons, Cultural & Medıa Studıes,(115-129) Volume 9, IJOPEC Publication. Kellner D and Share J (2005) Media literacy in the US. Medienpädagogik Zeitschriftfür Theorie und Praxis der Medienbildung. Kılıçbay B (2005) Bir Teknoloji Söyleminden Parçalar: Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Kuramlarına Tarihsel Bakış, İnternet Toplum Kültür, Epos Yayınları, Ankara. Kline S. and Stewart K. and Murphy D (2006) Media Literacy İn The Risk Society: Toward A Risk Reduction Strategy, Canadian Journal of Education. Vol. 29,Issue: 1, 131-153. Livingstone S (2006) Media Literacy and the Challenge of New Information and Communication Technologies, The Communication Review , 7 (1), 2004, 3- 14. McLuhan M (2005) Yaradanımız Medya: Medyanın Etkileri Üzerine Bir Keşif Yolculuğu. Ünsal Oskay (çev.). Merkez Kitapçılık, İstanbul. Mihailidis P (2008) Beyond Cynicism: how media literacy can make students more engaged citizens, Doctor of Philosophy Thesis. Faculty of the Graduate Schoolof the University of Maryland, USA. Özonur D Ç. ve Özalpman D (2009) Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Projesi Üzerine Bir Değerlendirme, Marmara İletişim Dergisi, Sayı 15: 195-212. Postman N (1995) Çocukluğun yokoluşu, (Çev: K.İnal). İmge Yayınevi, İstanbul. Potter J (1986) Perceived Reality In The Cultivation Hypothesis, Journal of Broadcasting, 30, 159- 174. Potter J (2005) Media Literacy,CA: Sage Publications Ltd. Real Y M (2008) An assessment of the relationship between creatıvıty and ınformation and media literacy skills of community college students for a selected majör, PhD Thesis. Pepperdine University Graduate School of Education and Psychology, Malibu, USA. Rideout V (2011) Zero to eight: Children’s media use in America. Retrieved from https://www. commonsensemedia.org/file/zero-to-eight-2013pdf-0/download Scherer K (1997) College life online: Healthy and unhealthy internet use, Journal of College Student Development, 38, 655 – 665. Şahin Ç ve Tüzel S (2011) Medya Dünyasının Gerçek Dünyayı Yansıtma Düzeyinin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Doğrultusunda Belirlenmesi, Eğitim ve Bilim,36 (159), 127- 140. Şahin, A (2014) Eleştirel Medya Okuryazarlığı, Anı Yayınları, Ankara. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2013) Türkiye aile yapısı araştırması 2013. https:// ailetoplum.aile.gov.tr/duyurular/turkiye-aile-yapisi-arastirmasi-2013 adresinden edinilmiştir Thoman E ve T Jolls (2003) Literacy For The 21st Century An Overview & Orientation Guide To Media Literacy Education, Center for Media Literacy, Canada. Thoman E (2009) Skills and strategies for media education,Educational Leadership, 56, 50-54. Tigga R (2009)“Rise, decline, and re-emergence of media literacy education in the United States: 1960-2000”. PhD Thesis. Faculty of the Graduate School, Marquette University, Wisconcin, USA. Timisi N (2011) Medyada Çocukları Koruyucu Önlemler, Çocuk Hakları ve Medya, Mustafa Ruhi Şirin (der.) Çocuk Vakfı, İstanbul. TÜİK (2013) Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanımı araştırması (06- 15 Yaş grubu çocuklarda bilişim teknolojileri kullanımı ve medya, 2013). [Çevrim-içi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866. Türkoğlu N (2007) Okuryazarlıktan Medya Okuryazarlığına: Şifrelerin Ortaklığını Aramak, Nurçay Türkoğlu; Melda Cinman Şimşek, (der), Medya Okuryazarlığı, Kalemus Yayınları, İstanbul. Twenge J M (2017) Why today’s super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy--and completely unprepared for adulthood-and what that means for the rest of us, NY: Simon and Schuster Publications, New York. Uysal M (2006) Medya ve Şiddet, Gümüşoğlu F. (Ed.) Terör, şiddet ve toplum, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 21-29. Ünlü D ve Aslan P (2016) Türk televı̇zyon dı̇zı̇lerı̇ndekı̇ kadın rollerı̇ne kadınların gözünden bakmak. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi. 1, No:1, 191-206. Vanwynsberghe H and Boudry E and Verdegem P (2011) Mapping social media literacy-towards a conceptual framework.[Çevrim-içi: http://emsoc.be/wp-content/uploads/2012/01/emsoc-WP2-MICT-deliverable1_14.pdf. We are social (2017) Digital in 2017 global overview. Retrieved from https://wearesocial.com/ special-reports/digital-in-2017-global-overview Wehmeyer J (2000) Critical Media Studies And The North American Media Literacy Movement. Cinema Journal, Vol. 39, Issue: 4, 94-101. Wood E (2009) Media literacy education: Evaluating media literacy education in Colorado Schools, Degree Master of Art in Mass Communication. Faculty of Social Sciences University of Denver, USA.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5003-2137
Yazar: Seçil UTMA

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Temmuz 2019

Bibtex @derleme { josc596337, journal = {Selçuk İletişim}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {1239 - 1263}, doi = {}, title = {DİJİTAL ÇAĞIN BİR GEREKLİLİĞİ OLARAK SOSYAL MEDYAOKURYAZARLIĞI}, key = {cite}, author = {Utma, Seçil} }
APA Utma, S . (2019). DİJİTAL ÇAĞIN BİR GEREKLİLİĞİ OLARAK SOSYAL MEDYAOKURYAZARLIĞI . Selçuk İletişim , 12 (2) , 1239-1263 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/47244/596337
MLA Utma, S . "DİJİTAL ÇAĞIN BİR GEREKLİLİĞİ OLARAK SOSYAL MEDYAOKURYAZARLIĞI" . Selçuk İletişim 12 (2019 ): 1239-1263 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/josc/issue/47244/596337>
Chicago Utma, S . "DİJİTAL ÇAĞIN BİR GEREKLİLİĞİ OLARAK SOSYAL MEDYAOKURYAZARLIĞI". Selçuk İletişim 12 (2019 ): 1239-1263
RIS TY - JOUR T1 - DİJİTAL ÇAĞIN BİR GEREKLİLİĞİ OLARAK SOSYAL MEDYAOKURYAZARLIĞI AU - Seçil Utma Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Selçuk İletişim JF - Journal JO - JOR SP - 1239 EP - 1263 VL - 12 IS - 2 SN - -2148-2942 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Selçuk İletişim DİJİTAL ÇAĞIN BİR GEREKLİLİĞİ OLARAK SOSYAL MEDYAOKURYAZARLIĞI %A Seçil Utma %T DİJİTAL ÇAĞIN BİR GEREKLİLİĞİ OLARAK SOSYAL MEDYAOKURYAZARLIĞI %D 2019 %J Selçuk İletişim %P -2148-2942 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Utma, Seçil . "DİJİTAL ÇAĞIN BİR GEREKLİLİĞİ OLARAK SOSYAL MEDYAOKURYAZARLIĞI". Selçuk İletişim 12 / 2 (Temmuz 2019): 1239-1263 .
AMA Utma S . DİJİTAL ÇAĞIN BİR GEREKLİLİĞİ OLARAK SOSYAL MEDYAOKURYAZARLIĞI. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 1239-1263.
Vancouver Utma S . DİJİTAL ÇAĞIN BİR GEREKLİLİĞİ OLARAK SOSYAL MEDYAOKURYAZARLIĞI. Selçuk İletişim. 2019; 12(2): 1239-1263.