Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 368 - 386, 25.05.2020

Öz

Kaynakça

 • Alabaş, R. Kamer, T. Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. E-internationaljournal of educationalresearch. 3 (4), 89-107.
 • Alhas, A. (2006). Lisansüstü eğitim yapmakta olan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin lisansüstü eğitime bakış açıları. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (1).
 • Aslan, G. (2013). "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Kayıtlı Yüksek Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Öğretimde Karşılaştıkları Sorunlar", Humanitar Elmlerin Öyrenilmesinin Aktual Problemleri, 4253-364. (Yayın No: 1272451)
 • Ataklı, A. (1996). İlkokul arda yönetici davranışlarının öğretmenlerin verimliliğine etkisi. M.E.B Yayınları: 3032, İstanbul.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem.
 • Baloğlu, N. (2001). Etkili Sınıf Yönetimi. Ankara: Baran Ofset.
 • Başer, N. Narlı S. ve Günhan B. (2003). Öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarında sorunlar ve çözüm önerileri. DEU Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: 1.
 • Bertram C., Mthiyane N. & Mukeredzi T. (2012). ‘Itwil make me a realteacher’: Learning experiences of part time PGCE students in South Africa. International Journal of Educational. http://www.kamudanhaber.net adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Borich, G. D. (2004). Effectiveteachingmethods. NJ: Pearson.
 • Burden, R. P. & Byrd, D. M. (1999). Effectiveteaching. NeedhamHeights: Allyn&Bacon.
 • Bülbül, T. (2003). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Öğretime Öğrenci Seçme Sürecine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt, 36, Sayı 1 (2).
 • Calderhead, J. (1995). Teachers: beliefsandknowledge. InBerliner, D.C. andCalfee, R. C. (Eds.) Handbook of Educational Psychology, New York.
 • Doğusan, F. (2003). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin öğretmenlerin lisansüstü öğrenimi konusundaki tutumları. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Durdukoca, F.Ş. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10 (1).
 • Erdem, A. R. (1998). 21 Yüzyıla Girerken Nasıl Bir İnsan Modeli Yetiştirelim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ersoy, Y. (2002). Bilişim Çağı Eşiğinde Sınıf ve Matematik Öğretmenlerinin Yeni İşlevler ve Roller Edinmeleri. İlköğretim Online, 1(2), 52-61.
 • Ersoy, Y. (1998, Eylül). Öğretmenlikte Yeterlilik ve Yetkinlik Değerlendirmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 246.
 • Fındıkçı, İ. (2001). Bilgi toplumunda eriyen değerler ve eğitim. 2000 Yılında Mil i Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Gömleksiz, N., Ülkü, A.K., Biçer, S. ve Yetkiner, A. (2010). Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Zorluklarla Öğretmen Adaylarının Yaşayabilecekleri Zorluklara İlişkin Algılarının Karşılaştırılması. http://www.newwsa.com/upload sayfasından erişim sağlanmıştır.
 • Gözütok, D. (1991). Ortaöğretim öğretmenlerinin öğretmenlik formasyonu açısından eğitim ihtiyaçlarının saptanması. Eğitimde Nitelik Geliştirme-Eğitimde Arayışlar Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, İstanbul.
 • Gül, G. (2004). Birey, Toplum, Eğitim ve Öğretmen. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 1: 223-236.
 • Güleç, M. (2018, 3 Mart). Yüksek Lisans ve Doktora Yapan Öğretmenlere Destek ve Teşvik Şart. https://www.ogretmensitemiz.com/egitim-yazilari/yuksek-lisans-ve-doktora-yapan-ogretmenlere-destek-ve-tesvik-sart-h422.html adresinden erişilmiştir.
 • Kaçan, G. (2014). Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişime ilişkin isteklilik düzeyleri. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1).
 • Kahyaoğlu, M., Yangın, S. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki Özyeterliliklerine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1).
 • Karakütük, K. (1989). Türkiye’de lisansüstü öğretim, sorunları ve çözüm önerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.
 • Karakütük, K. (2000). Öğretmenlerin Lisansüstü Öğretimi Konusunda Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşleri. http://www.yok.gov.tr/yasa/yonet/yonet11.html adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35, 1(2).
 • Kyriacou, C. & Kunc, R. (2007). 'Beginning teachers' expectations of teaching', Teaching and Teacher Education 23(8): 1246-1257. https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.06.002 adresinden erişilmiştir.
 • Lodico, M. G., Spaulding, D. T. & Voegtle, K. H. (2006). Methods in educational research: From theory to practice. USA: Jossey-Bass.
 • MEB, 2010-2014 Stratejik Planı (2012) http://sgb.meb.gov.tr/Str_yon_planlama_V2/MEBStra tejikPlan.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Nayır, F (2007). Ankara’da eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin sorunları. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Oluk, S. Çolak, F. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olarak çalışan lisansüstü öğrencilerinin karşılaştıkları bazı sorunlar. DEU Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 1.
 • Özdem G., Bülbül, T. ve Güngör, S. (2002). Eğitim yönetimi planlaması teftişi ve ekonomisi anabilim dalı tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğretmen ve okul yöneticilerinin programa ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara.
 • Özgüven, E. (1997). Psikolojik Testler. Ankara: Yeni Doğuş Yayınları.
 • Özmen Z. M. ve Güç F.A. (2013). Doktora Eğitimi ile İlgili Yaşanan Zorluklar ve Baş Etme Stratejileri; Durum Çalışması. http://hdl.handle.net adresinden erişilmiştir.
 • Özpınar, M. (2008). Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları (Aydın İlİ Örneği).
 • Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Sayın, S. (2005). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygıların İncelemesi. Eurasian Journal of Education Research, 19.
 • Sevinç, B. (2001). Türkiye’de Lisansüstü Eğitim Uygulamaları, Sorunlar ve Öneriler. Journal of Faculty of Educational Sciences,34.
 • TC Resmî Gazete- Yönetmelik (2013, 3 Ağustos) https://www.resmigazete.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Tezcan, M., (1997). Türk Kişiliği ve Kültür-Kişiliği İlişkileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını, 1997.
 • Ünal, Ç. İlter, İ. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Olan Tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yolcu, H. ve Polat, S. (2015). Eğitime erişimde farklı değişkenlerin belirleyiciliği üzerine kuramsal bir çalışma. İçinde, (Edit: Prof. Dr. Kasım Karakütük). Prof. Dr. Mahmut Adem’e Armağan Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi:349-382

Sınıf Öğretmenlerinin Lisansüstü Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 368 - 386, 25.05.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin lisansüstü eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Araştırmada seçkisiz olmayan örnekleme yönteminden amaçlı örnekleme yöntemi ve uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Kastamonu’da ve Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda görev yapan lisansüstü eğitim sürecindeki on üç sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Öğretmenlerden yedisi erkek, altısı kadın olup beşi Gazi Üniversitesi’nde, sekizi Kastamonu Üniversitesi’nde lisansüstü eğitim yapmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada desen olarak olgubilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Araştırmada veriler yarı-yapılandırılmış    görüşme   formu   ile toplanmıştır. Veri analizinde ise içerik analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda lisansüstü eğitim sürecindeki sınıf öğretmenlerini, okul yöneticilerinin ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’nın yeteri kadar desteklemedikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca MEB’in lisansüstü eğitim sürecindeki sınıf öğretmenleriyle ilgili yasal düzenlemeleri de yeterli bulunmamaktadır. Araştırmada, elde edilen sonuçlar doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin lisansüstü eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunların giderilmesine yönelik öneriler sunulmuştur

Kaynakça

 • Alabaş, R. Kamer, T. Polat, Ü. (2012). Öğretmenlerin kariyer gelişimlerinde lisansüstü eğitim: tercih sebepleri ve süreçte karşılaştıkları sorunlar. E-internationaljournal of educationalresearch. 3 (4), 89-107.
 • Alhas, A. (2006). Lisansüstü eğitim yapmakta olan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin lisansüstü eğitime bakış açıları. Ankara: Gazi Üniversitesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (1).
 • Aslan, G. (2013). "Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Kayıtlı Yüksek Lisans Öğrencilerinin Lisansüstü Öğretimde Karşılaştıkları Sorunlar", Humanitar Elmlerin Öyrenilmesinin Aktual Problemleri, 4253-364. (Yayın No: 1272451)
 • Ataklı, A. (1996). İlkokul arda yönetici davranışlarının öğretmenlerin verimliliğine etkisi. M.E.B Yayınları: 3032, İstanbul.
 • Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem.
 • Baloğlu, N. (2001). Etkili Sınıf Yönetimi. Ankara: Baran Ofset.
 • Başer, N. Narlı S. ve Günhan B. (2003). Öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarında sorunlar ve çözüm önerileri. DEU Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: 1.
 • Bertram C., Mthiyane N. & Mukeredzi T. (2012). ‘Itwil make me a realteacher’: Learning experiences of part time PGCE students in South Africa. International Journal of Educational. http://www.kamudanhaber.net adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Borich, G. D. (2004). Effectiveteachingmethods. NJ: Pearson.
 • Burden, R. P. & Byrd, D. M. (1999). Effectiveteaching. NeedhamHeights: Allyn&Bacon.
 • Bülbül, T. (2003). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Öğretime Öğrenci Seçme Sürecine İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt, 36, Sayı 1 (2).
 • Calderhead, J. (1995). Teachers: beliefsandknowledge. InBerliner, D.C. andCalfee, R. C. (Eds.) Handbook of Educational Psychology, New York.
 • Doğusan, F. (2003). İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin öğretmenlerin lisansüstü öğrenimi konusundaki tutumları. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Durdukoca, F.Ş. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10 (1).
 • Erdem, A. R. (1998). 21 Yüzyıla Girerken Nasıl Bir İnsan Modeli Yetiştirelim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ersoy, Y. (2002). Bilişim Çağı Eşiğinde Sınıf ve Matematik Öğretmenlerinin Yeni İşlevler ve Roller Edinmeleri. İlköğretim Online, 1(2), 52-61.
 • Ersoy, Y. (1998, Eylül). Öğretmenlikte Yeterlilik ve Yetkinlik Değerlendirmesi. Çağdaş Eğitim Dergisi, 246.
 • Fındıkçı, İ. (2001). Bilgi toplumunda eriyen değerler ve eğitim. 2000 Yılında Mil i Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Gömleksiz, N., Ülkü, A.K., Biçer, S. ve Yetkiner, A. (2010). Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Zorluklarla Öğretmen Adaylarının Yaşayabilecekleri Zorluklara İlişkin Algılarının Karşılaştırılması. http://www.newwsa.com/upload sayfasından erişim sağlanmıştır.
 • Gözütok, D. (1991). Ortaöğretim öğretmenlerinin öğretmenlik formasyonu açısından eğitim ihtiyaçlarının saptanması. Eğitimde Nitelik Geliştirme-Eğitimde Arayışlar Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, İstanbul.
 • Gül, G. (2004). Birey, Toplum, Eğitim ve Öğretmen. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 1: 223-236.
 • Güleç, M. (2018, 3 Mart). Yüksek Lisans ve Doktora Yapan Öğretmenlere Destek ve Teşvik Şart. https://www.ogretmensitemiz.com/egitim-yazilari/yuksek-lisans-ve-doktora-yapan-ogretmenlere-destek-ve-tesvik-sart-h422.html adresinden erişilmiştir.
 • Kaçan, G. (2014). Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişime ilişkin isteklilik düzeyleri. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1).
 • Kahyaoğlu, M., Yangın, S. (2007). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Mesleki Özyeterliliklerine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1).
 • Karakütük, K. (1989). Türkiye’de lisansüstü öğretim, sorunları ve çözüm önerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi.
 • Karakütük, K. (2000). Öğretmenlerin Lisansüstü Öğretimi Konusunda Yönetici ve Öğretmenlerin Görüşleri. http://www.yok.gov.tr/yasa/yonet/yonet11.html adresinden erişim sağlanmıştır.
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet döneminde dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35, 1(2).
 • Kyriacou, C. & Kunc, R. (2007). 'Beginning teachers' expectations of teaching', Teaching and Teacher Education 23(8): 1246-1257. https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.06.002 adresinden erişilmiştir.
 • Lodico, M. G., Spaulding, D. T. & Voegtle, K. H. (2006). Methods in educational research: From theory to practice. USA: Jossey-Bass.
 • MEB, 2010-2014 Stratejik Planı (2012) http://sgb.meb.gov.tr/Str_yon_planlama_V2/MEBStra tejikPlan.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Nayır, F (2007). Ankara’da eğitim bilimleri alanında lisansüstü öğrenim görmekte olan öğretmen, yönetici ve müfettişlerin sorunları. Ankara: Ankara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Oluk, S. Çolak, F. (2005). Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen olarak çalışan lisansüstü öğrencilerinin karşılaştıkları bazı sorunlar. DEU Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 1.
 • Özdem G., Bülbül, T. ve Güngör, S. (2002). Eğitim yönetimi planlaması teftişi ve ekonomisi anabilim dalı tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğretmen ve okul yöneticilerinin programa ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara.
 • Özgüven, E. (1997). Psikolojik Testler. Ankara: Yeni Doğuş Yayınları.
 • Özmen Z. M. ve Güç F.A. (2013). Doktora Eğitimi ile İlgili Yaşanan Zorluklar ve Baş Etme Stratejileri; Durum Çalışması. http://hdl.handle.net adresinden erişilmiştir.
 • Özpınar, M. (2008). Köyde görev yapan sınıf öğretmenlerinin sorunları (Aydın İlİ Örneği).
 • Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi.
 • Sayın, S. (2005). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları ve Mesleki Benlik Saygıların İncelemesi. Eurasian Journal of Education Research, 19.
 • Sevinç, B. (2001). Türkiye’de Lisansüstü Eğitim Uygulamaları, Sorunlar ve Öneriler. Journal of Faculty of Educational Sciences,34.
 • TC Resmî Gazete- Yönetmelik (2013, 3 Ağustos) https://www.resmigazete.gov.tr adresinden erişilmiştir.
 • Tezcan, M., (1997). Türk Kişiliği ve Kültür-Kişiliği İlişkileri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını, 1997.
 • Ünal, Ç. İlter, İ. (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Olan Tutumları (Fırat, Erzincan ve İnönü Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği ABD Örneği). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yolcu, H. ve Polat, S. (2015). Eğitime erişimde farklı değişkenlerin belirleyiciliği üzerine kuramsal bir çalışma. İçinde, (Edit: Prof. Dr. Kasım Karakütük). Prof. Dr. Mahmut Adem’e Armağan Kitabı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi:349-382

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Berru ULUSOY (Sorumlu Yazar)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-8264-3119
Türkiye


Nezahat GÜÇLÜ
Gazı University
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Mayıs 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Ulusoy, B. & Güçlü, N. (2020). Sınıf Öğretmenlerinin Lisansüstü Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar . Journal of Social Sciences And Education , 3 (1) , 368-386 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/josse/issue/54491/649030

17387  17388  18992 18993 18997 19046 197372014220988 20992