Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2018, Cilt 15, Sayı 3, 96 - 106, 15.09.2018

Öz

Kaynakça

 • Akseki, H, Meşhur, M.Ç., 2013. Kentsel Yayılma Sonucu Yapılaşmaya Açılan Verimli Tarım Alanları: Konya Kenti Deneyimleri. MEGARON, 8(3):165-174.
 • Ayyıldız, M., Çiçek, A., Ayyıldız, B., 2016. 6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesime Olası Etkileri. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, TARGİD Özel Sayı, 280-285.
 • Bornova Belediyesi, 2018. Tarihçe. https://www.bornova.bel.tr/tarihce/ (Erişim: 16.01.2018)
 • Bornova Kaymakamlığı, 2018. Tarihi ve coğrafik yapı. http://www.bornova.gov.tr/tarihi-ve-cografi-yapi, (Erişim: 16.01.2018)
 • Can, M.F., Sakarya, E., 2012. Dünya ve Türkiye’de tarım ve hayvancılık kooperatiflerinin tarihsel gelişimi, iktisadi önemi ve mevcut durumu. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 83(1): 27-36.
 • Ermetin, O., 2011. Konya’da Hayvancılığın Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. TMMOB Konya İl Koordinasyon Kurulu, I. Konya Kent Sempozyumu, 26-27 Kasım 2011, Konya, 2017-226.
 • Gaziantep Kent Konseyi, 2015. Kent Planlama Kararları ve İlkeleri. İmar Altyapı Çalışma Grubu Genel Kurul Rapor Çalışması. 5. Genel Kurul: İmar ve Çevre, 26.03.2015 Gaziantep, 8s.
 • Karacan, E., Karacan, S., Güngör, Y., 2016. Kırsal Turizm ve Alternatif Kırsal Turizm Hizmetleri. 5.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ve I. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 22-23 Nisan 2016, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, KKTC, 18s. http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/ ekaracan/bildiri/ ekaracan22.12.2016_14.39.04bildiri. pdf (Erişim:01.11.2017)
 • Karaman, S., 2006. Hayvansal Üretimden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Olanakları. KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2): 133-139.
 • Kiper, T., Korkut A., Yılmaz, E., 2011. Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Bitkisel Üretim Durumunun Kırsal Turizme Etkisi. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 21(3): 235-243.
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2017. Kocaeli’de Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı. 27 Eylül 2016 Kocaeli, Sonuç Raporu-2017, 47s.
 • http://www.kandiralilar.com/mobil/haber/1513/tarim-calistayinin-sonuc-raporu-aciklandi.html. (Erişim:10.11.2017)
 • İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2018. İl Müdürlüğü Kayıtları. https://izmir.tarim.gov.tr/Sayfalar/ AnaSayfa.aspx (Erişim: 05.01.2018)
 • Resmi Gazete, 1986. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği. Yayım Tarihi: 02.11.1986, Sayı:19269, Ankara
 • Resmi Gazete, 2000. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu. Yayım Tarihi: 15.04.2000, Sayı:24021, Ankara
 • Resmi Gazete, 2017. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği. Yayım Tarihi: 25 Kasım 2017, Sayı:30251, Ankara
 • SPSS, 1999. Version 10.0. SPSS Inc., Wacker Drive, Chicago, IL, USA
 • Tosun, D., Demirbaş, N., 2012. Türkiye’de Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin Gelişimi ve Konunun Büyükbaş Hayvancılık Sektörünün Sorunları Açısından Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya, 182-190.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2015. VIII. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, 8 Nisan 2015, Ankara, 699s.
 • Ünal, A., 2016. Kırsal ve Kentsel Alan Tartışmasında Belediyeler. Belediyelerin Kırsal Kalkınma Stratejileri, TBB-Türkiye Belediyeler Birliği Dergisi, Sayı:821-822, 51-53.
 • Van Ticaret ve Sanayi Odası, 2013. Hayvancılık İşletmelerinin Şehir Dışına Çıkarılması İçin Kümelenme Modeli “Organize Hayvancılık Bölgesi. DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı) -Organize Hayvancılık Projesi No: TRB2/13/DFD/0021, http://www.vantso.org.tr/ u/files/ ORGANIZE_HAYVANCILIK_ PROJESI-P3PIPBU_796.pdf (Erişim:10.11.2017)
 • Yeşilada, A., Atabay Şanlı, G., 2016. Türkiye’de Tarım ve Agro-Sanayi: 2015 Sonrasında Doğrudan Yatırım Fırsatları, Ocak 2016 Tarım Sektörü Rapor Seri No:2, İstanbul, 104 s.
 • Yenigül, S.B., 2016. Büyükşehirlerde Tarımsal Alanların Korunmasında Kentsel Tarım ve Yerel Yönetimlerin Rolü. MEGARON, 11(2): 291-299.
 • Yörür, N., 2012. 1990 Sonrası Türkiye’de Uygulanan Kırsal Alan ve Tarım Politikaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Planlama, 53 (3-4): 63-80. (https://slidex.tips/download/ 2012-3-4-issn- ayda-bir-yaynlanr-say-53) (Erişim:01.11.2017)
 • Zengin, O., 2014. Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi. Ankara Barosu Dergisi, 2: 92-116.

İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği

Yıl 2018, Cilt 15, Sayı 3, 96 - 106, 15.09.2018

Öz

Günümüzde geniş alanlara yayılmaya başlayan kentler, kentsel ve kırsal alanları bir arada barındıran büyük yerleşim alanlarına dönüşmüş, bitkisel ve hayvansal üretim alanları üzerindeki baskısını artırmıştır. Gelişmiş ülkeler, kentsel yayılmanın baskısı altında kalan tarım alanları ile üretimin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik sürdürülebilir kentsel gelişim politikaları oluşturmaya başlamışlardır. Türkiye’de ilgili yasal düzenlemelerle kentlerdeki büyükşehir belediyeleri, kırsal ve kentsel alanların tamamında sorumlu haline getirilmiş, kent kırsalındaki köyler mahalle statüsüne dönüştürülmüştür. Bu bağlamda kırsaldaki hayvancılık işletmeleri, kentin hızla büyüme baskısı altına girmiş ve aynı zamanda insan sağlığı ve çevre korunumuyla ilgili yasal kısıtlamalarla karşı karşıya kalmıştır. Bu baskı ve kısıtlar hayvancılığın sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu çalışmada, İzmir ilindeki kentleşme olgusunun Bornova ilçesi kırsalındaki mevcut hayvancılık faaliyetleri üzerindeki etkileri araştırılmış, hayvancılığın sürdürülebilirliğine ilişkin öneriler geliştirmiştir.

Kaynakça

 • Akseki, H, Meşhur, M.Ç., 2013. Kentsel Yayılma Sonucu Yapılaşmaya Açılan Verimli Tarım Alanları: Konya Kenti Deneyimleri. MEGARON, 8(3):165-174.
 • Ayyıldız, M., Çiçek, A., Ayyıldız, B., 2016. 6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Kesime Olası Etkileri. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, TARGİD Özel Sayı, 280-285.
 • Bornova Belediyesi, 2018. Tarihçe. https://www.bornova.bel.tr/tarihce/ (Erişim: 16.01.2018)
 • Bornova Kaymakamlığı, 2018. Tarihi ve coğrafik yapı. http://www.bornova.gov.tr/tarihi-ve-cografi-yapi, (Erişim: 16.01.2018)
 • Can, M.F., Sakarya, E., 2012. Dünya ve Türkiye’de tarım ve hayvancılık kooperatiflerinin tarihsel gelişimi, iktisadi önemi ve mevcut durumu. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi 83(1): 27-36.
 • Ermetin, O., 2011. Konya’da Hayvancılığın Mevcut Durumu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. TMMOB Konya İl Koordinasyon Kurulu, I. Konya Kent Sempozyumu, 26-27 Kasım 2011, Konya, 2017-226.
 • Gaziantep Kent Konseyi, 2015. Kent Planlama Kararları ve İlkeleri. İmar Altyapı Çalışma Grubu Genel Kurul Rapor Çalışması. 5. Genel Kurul: İmar ve Çevre, 26.03.2015 Gaziantep, 8s.
 • Karacan, E., Karacan, S., Güngör, Y., 2016. Kırsal Turizm ve Alternatif Kırsal Turizm Hizmetleri. 5.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu ve I. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 22-23 Nisan 2016, Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, KKTC, 18s. http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/ ekaracan/bildiri/ ekaracan22.12.2016_14.39.04bildiri. pdf (Erişim:01.11.2017)
 • Karaman, S., 2006. Hayvansal Üretimden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Olanakları. KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2): 133-139.
 • Kiper, T., Korkut A., Yılmaz, E., 2011. Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Bitkisel Üretim Durumunun Kırsal Turizme Etkisi. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 21(3): 235-243.
 • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2017. Kocaeli’de Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı. 27 Eylül 2016 Kocaeli, Sonuç Raporu-2017, 47s.
 • http://www.kandiralilar.com/mobil/haber/1513/tarim-calistayinin-sonuc-raporu-aciklandi.html. (Erişim:10.11.2017)
 • İzmir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, 2018. İl Müdürlüğü Kayıtları. https://izmir.tarim.gov.tr/Sayfalar/ AnaSayfa.aspx (Erişim: 05.01.2018)
 • Resmi Gazete, 1986. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği. Yayım Tarihi: 02.11.1986, Sayı:19269, Ankara
 • Resmi Gazete, 2000. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu. Yayım Tarihi: 15.04.2000, Sayı:24021, Ankara
 • Resmi Gazete, 2017. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği. Yayım Tarihi: 25 Kasım 2017, Sayı:30251, Ankara
 • SPSS, 1999. Version 10.0. SPSS Inc., Wacker Drive, Chicago, IL, USA
 • Tosun, D., Demirbaş, N., 2012. Türkiye’de Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin Gelişimi ve Konunun Büyükbaş Hayvancılık Sektörünün Sorunları Açısından Değerlendirilmesi. 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya, 182-190.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2015. VIII. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası, 8 Nisan 2015, Ankara, 699s.
 • Ünal, A., 2016. Kırsal ve Kentsel Alan Tartışmasında Belediyeler. Belediyelerin Kırsal Kalkınma Stratejileri, TBB-Türkiye Belediyeler Birliği Dergisi, Sayı:821-822, 51-53.
 • Van Ticaret ve Sanayi Odası, 2013. Hayvancılık İşletmelerinin Şehir Dışına Çıkarılması İçin Kümelenme Modeli “Organize Hayvancılık Bölgesi. DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı) -Organize Hayvancılık Projesi No: TRB2/13/DFD/0021, http://www.vantso.org.tr/ u/files/ ORGANIZE_HAYVANCILIK_ PROJESI-P3PIPBU_796.pdf (Erişim:10.11.2017)
 • Yeşilada, A., Atabay Şanlı, G., 2016. Türkiye’de Tarım ve Agro-Sanayi: 2015 Sonrasında Doğrudan Yatırım Fırsatları, Ocak 2016 Tarım Sektörü Rapor Seri No:2, İstanbul, 104 s.
 • Yenigül, S.B., 2016. Büyükşehirlerde Tarımsal Alanların Korunmasında Kentsel Tarım ve Yerel Yönetimlerin Rolü. MEGARON, 11(2): 291-299.
 • Yörür, N., 2012. 1990 Sonrası Türkiye’de Uygulanan Kırsal Alan ve Tarım Politikaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Planlama, 53 (3-4): 63-80. (https://slidex.tips/download/ 2012-3-4-issn- ayda-bir-yaynlanr-say-53) (Erişim:01.11.2017)
 • Zengin, O., 2014. Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi. Ankara Barosu Dergisi, 2: 92-116.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halil Baki ÜNAL> (Sorumlu Yazar)
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Türkiye


Turgay TAŞKIN>
Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü
Türkiye


Ramazan Cengiz Akdeniz>
Ege Üniversitesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Eylül 2018
Gönderilme Tarihi 15 Şubat 2018
Kabul Tarihi 5 Nisan 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 15, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf395458, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {15}, number = {3}, pages = {96 - 106}, title = {İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği}, key = {cite}, author = {Ünal, Halil Baki and Taşkın, Turgay and Akdeniz, Ramazan Cengiz} }
APA Ünal, H. B. , Taşkın, T. & Akdeniz, R. C. (2018). İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 15 (3) , 96-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/39525/395458
MLA Ünal, H. B. , Taşkın, T. , Akdeniz, R. C. "İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği" . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 96-106 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/39525/395458>
Chicago Ünal, H. B. , Taşkın, T. , Akdeniz, R. C. "İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018 ): 96-106
RIS TY - JOUR T1 - İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği AU - Halil BakiÜnal, TurgayTaşkın, Ramazan CengizAkdeniz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 106 VL - 15 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği %A Halil Baki Ünal , Turgay Taşkın , Ramazan Cengiz Akdeniz %T İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği %D 2018 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD Ünal, Halil Baki , Taşkın, Turgay , Akdeniz, Ramazan Cengiz . "İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 3 (Eylül 2018): 96-106 .
AMA Ünal H. B. , Taşkın T. , Akdeniz R. C. İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği. JOTAF. 2018; 15(3): 96-106.
Vancouver Ünal H. B. , Taşkın T. , Akdeniz R. C. İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(3): 96-106.
IEEE H. B. Ünal , T. Taşkın ve R. C. Akdeniz , "İzmir-Bornova Kırsalında Kentsel Alan Baskısı Altındaki Hayvancılığın Durumu ve Sürdürülebilirliği", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 15, sayı. 3, ss. 96-106, Eyl. 2018