Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 1, Sayfalar 71 - 81 2019-01-25

Tarımsal Üretimde Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Kooperatiflerden Beklentileri
Women’s Contribution to Decision Making Processes in Agricultural Production and Their Expectation From Cooperatives

Emine YILMAZ [1] , Gülen ÖZDEMİR [2] , Yasemin ORAMAN [3] , Gökhan UNAKITAN [4] , Sema KONYALI [5]


Kırsal kesimde kadınların rolleri ve işlevleri oldukça önemli olmasına rağmen birçok alanda ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadırlar.Kadınlar bir yandan günlük rutin ev işleri yaparken, diğer taraftan el sanatları ve tarımsal üretim gibi gelir getirici işler yaparak aile bütçesine katkı sağlamaktadır ancak aile içinde ve üretimle ilgili alınan kararlara etkin olarak katılamamaktadır. Araştırma Tekirdağ ili merkeze bağlı 55 köyde yaşayan 255 kadını kapsamaktadır. Araştırma, çeşitli yazılı kaynaklardan ve alandan toplanan özgün verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Araştırmaya katılan kırsal kadınlara anket uygulanarak, öğrenim durumu, aile yapısı, gelir kaynaklarının neler olduğu, sosyal güvence durumları, aile içi kararlara katılımları gibi konular incelenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, ankete katılan kadınların %60.8’i ilkokul mezunudur. Kadınlar, bitkisel üretimde çapalama ve ekim-dikim; hayvansal üretimde süt sağımı gibi üretimin her aşamasına katılmaktadır. Kadınlar en çok ailede giyim eşyalarının satın alınmasına (%40.4) karar vermektedir. Eşlerin birlikte karar verdiği konuların başında ise sahip olunmak istenen çocuk sayısı (%82.3) gelmektedir. Araştırmada elde edilen sonuçlarda aile içinde alınan ekonomik ve sosyal kararlarda etkili olan kişi genelde aile reisi olmaktadır. Araştırmada kırsal alanda yaşayan kadınların kooperatiflerden beklentilerini konumlandırmak üzere yapılan çok boyutlu ölçekleme (ÇBÖ) analizinden yararlanılmıştır. Araştırmada kırsal kesimdeki kadınların kooperatif ortaklığındaki önceliklerinin tarımsal girdi temini ve ürünlerini pazarlayabilmek olduğu belirlenmiştir.

Although the roles and functions of women are very important in rural places, they work as unpaid family workers in many areas. On the one

hand, women carry out the daily chores; on the other hand, they contribute to the family budget by doing profitable works such as handcrafts

and agricultural production. However, they do not contribute effectively to decisions made in the family or about production. The research

includes 255 women living in 55 villages in Tekirdağ. The research has been prepared with data obtained from various written sources and from

authentic data collected from the area. Through the questionnaire method done to rural women within the scope of the research, subjects such as

rural family structure and education level of women, income sources, and contribution to decisions on agricultural production were examined.

According to the results of the study, 60.8% of women who took part in the questionnaire are primary school graduates. Women contribute to

every level of production by ploughing and planting in plant production; and milking animals in animal production. Women mostly decide on

the purchase (40.4%) of clothes in the family. The subject that couples decide together (82.3%) is primarily on how many children they would

have. According to the results of the study, the patriarch of the family is generally the effective on making on financial and social decisions.

The research employs multi-dimensional scaling (MDS) analysis in order to position women’s expectations from cooperatives. The study has

determined that women’s priorities in cooperative partnership are input supply and marketing their products.

  • Bayoğlu, A.S. (2010). “Kırsal Alanda Kadının Ekonomik Konularla İlgili Karar Verme Sürecine Katılımı: Polatlı Örneği”, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 26: 57-65.Bokemeier, J. Garkovich, L.,(1987). “Assessing the Influence of Farm Women’s Self-Identity on Task Allocation and Decision Making”. Rural Sociology, 52(1): 13-36.Bubolz, M.M. (2001). Family as source, user and builder of social capital. Journal of socio economics 30:129-131.Demir S. 2002. “Kırsal Kalkınmada Kadınlar Orman Köyü Kalkınma Kooperatifleri Yönetici Ve Üyelerinin Orman Ekosistemlerindeki Biyolojik Çeşitliliği Yerinde Koruma Eğitim Projesi”, Ankara.Doğanay, F. (1993). “Türkiye’de Kadın Girişimciliğini Özendirme Ve Destekleme Konusunda Görüşler Ve Öneriler” Kadını Girişimciliğe Özendirme Ve Destekleme Paneli (Bildiriler Ve Tartışmalar), Sf:84-86. T.C. Başbakanlık Kssgm Eğitim Serisi, Yayın No: 74. Ankara.Fazlıoğlu A (2001). GAP’ta Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (GAP-ÇATOM), Toplum Kalkınması Hizmetlerinde Sektörlerarası İşbirliği içinde, UNİCEF ve SHÇEK Ortak Yay., Ankara.Fazlıoğlu A (2002). Kadının Kırsal Kalkınmadaki Yeri: GAP Örneği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü ve Tarım Ekonomisi Derneği 5. Tarım Ekonomisi Kongresi, Erzurum. www.gap.gov.tr (erişim tarihi, 21/07/2012).Fazlıoğlu A, Gülçubuk B (2003). Türkiye’de ve GAP Bölgesinde Kadının Statüsü ve Toplumsal İlişkiler Sistemindeki Yeri, 6. Avrupa Sosyoloji Kongresi İspanya/Murcia www.gap.gov.tr (erişim tarihi, 30/07/2017).Hablemitoğlu, Ş. (2001). Kırsal Kesimde Kadınların Güçlenmesi Ve “Bilgi” Arasındaki İlişki. Çiftçi Ve Köy Dünyası, 16 (203): 17-19.Kulak,E., (2011).“Tarımsal Üretim Süreçlerindeki Değişimin Kırsal Alanda Kadın İstihdamına Etkileri: 1980 Sonrası Gelişmeler”. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Uzmanlık Tezi, Ankara.Malhotra N.K. (1993). Marketing research: An applied orientation, Prentice-HallMalhotra, N.K. (1999). Marketing Research, Prentice-Hall International, New Jersey, 864p.Merter, F. (1990), 1950-1988 Yılları Arasında Köy Ailesinde Meydana Gelen Değişmeler: Malatya Örneği, Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara.Mülayim, EAÜ (1999). Konya bölgesinde kırsal alanda tarımsal üretimde kadının yeri ve önemi. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.Mülayim, Z.G.,(1992). “Atatürk’ten Bugüne Kooperatifçilik”, Yetkin Yayınları, Ankara. Oğuz C., (1992). “Konya İli Tarım İşletmelerinin Hayvancılık Şubelerinde Kadın İşgücü Kullanma Kapasitesinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma”, S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, sayı:4, Konya.Oğuz,C., Kan,A., (2010). “Kırsal Alanda Kadın Yoksulluğu:Yaylacık Köyü Örneği”. Türkiye Ix.Tarım Ekonomisi Kongresi, S:427-435,Urfa.Özçatalbaş, O., (2001).“Adana İlinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Farklı İki Köyünde Kadınların Tarımsal Faaliyetlere Katılımı ve Yayımdan Yararlanma Olanakları”. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14/1, 79-88,AntalyaÖzdemir, G., Unakıtan, G., Keskin, G., Yılmaz, E., Er Ülker, F., (2017), “Tarım İşletmelerinde Kadınların Yarattığı İş Gücü Değeri Ve Örgütlenme Yaklaşımları: Trakya Bölgesi Örneği” Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Yıl: 17 Sayı: 39 Tarih: Temmuz-Aralık 2017 Ss: 33-58 Issn: 2148-9424Özdemir, G., Unakıtan, G., Keskin, G., Yılmaz, E., Er Ülker, F., (2015), Tarım İşletmelerinde Alternatif Gelir Sağlama Olanaklarına Kadınların Bakış Açısı ve Örgütlenme Durumlarının Belirlenmesi Trakya Bölgesi Araştırması, DÜNYA BANKASI Destekli Proje.Özdemir, G., (2013). Women’s Cooperatives in Turkey” (Orijinal Research Article), Procedia- Social and Behavioral Sciences, vol. 81, pp. 300-305, 2013.Özer,D. Taluğ,C., (2008).“Yeniden Yerleşimin Hayvancılıkla Uğraşan Kırsal Hanelerde Kadının Toplumsal Cinsiyet Rollerine Etkisi”. Harran Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (2):1-9,Urfa.Özgen, Ö. Ufuk, H. (2011). “Kırsal Kesimde Kadın Eğitimi”, http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/6121d1f782d29b6_ek.pdf?tipi=14&sube (Erişim: 14.11.2017): 1063‐1078.Özkan,B.,(2000).“Antalya İlinde Sera Sebzeciliğinde Kadın Üreticilerin Rolü”, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 13 (2): 133-143Rosenfeld, R.A.,(1986). U.S. “Farm Women: Their Part İn Farm Work And Decision Making”. Work And Occupations, 13(2): 179-202.Yıldırak, N.,Gülçubuk, B.,Gün S.,Olhan, E., Kılıç, M., (2003), “Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları ve Sorunları”, Tarım-İş, Ankara.Yılmaz,H., Gül,A. (2010).“Adana İlinde Kooperatifler Aracılığıyla Uygulanan Süt Sığırcılığı Projelerinin Genel Bir Değerlendirilmesi”. Türkiye IX.Tarım Ekonomisi Kongresi sayfa 534-541,Şanlıurfa.Yumuşak, İ. G. (2003), “Kadın Eğitiminin Ekonomik Boyutu, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Derbent.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3434-8932
Yazar: Emine YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3107-972X
Yazar: Gülen ÖZDEMİR
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0001-6776-7861
Yazar: Yasemin ORAMAN
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-9824-5975
Yazar: Gökhan UNAKITAN
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Yazar: Sema KONYALI
Kurum: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Kasım 1917
Kabul Tarihi : 28 Şubat 18
Yayımlanma Tarihi : 25 Ocak 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf509434, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {71 - 81}, doi = {10.33462/jotaf.517029}, title = {Tarımsal Üretimde Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Kooperatiflerden Beklentileri}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Emine and ÖZDEMİR, Gülen and ORAMAN, Yasemin and UNAKITAN, Gökhan and KONYALI, Sema} }
APA YILMAZ, E , ÖZDEMİR, G , ORAMAN, Y , UNAKITAN, G , KONYALI, S . (2019). Tarımsal Üretimde Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Kooperatiflerden Beklentileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (1) , 71-81 . DOI: 10.33462/jotaf.517029
MLA YILMAZ, E , ÖZDEMİR, G , ORAMAN, Y , UNAKITAN, G , KONYALI, S . "Tarımsal Üretimde Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Kooperatiflerden Beklentileri". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 71-81 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/42795/509434>
Chicago YILMAZ, E , ÖZDEMİR, G , ORAMAN, Y , UNAKITAN, G , KONYALI, S . "Tarımsal Üretimde Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Kooperatiflerden Beklentileri". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 71-81
RIS TY - JOUR T1 - Tarımsal Üretimde Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Kooperatiflerden Beklentileri AU - Emine YILMAZ , Gülen ÖZDEMİR , Yasemin ORAMAN , Gökhan UNAKITAN , Sema KONYALI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33462/jotaf.517029 DO - 10.33462/jotaf.517029 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 81 VL - 16 IS - 1 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.517029 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.517029 Y2 - 0018 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Tarımsal Üretimde Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Kooperatiflerden Beklentileri %A Emine YILMAZ , Gülen ÖZDEMİR , Yasemin ORAMAN , Gökhan UNAKITAN , Sema KONYALI %T Tarımsal Üretimde Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Kooperatiflerden Beklentileri %D 2019 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 16 %N 1 %R doi: 10.33462/jotaf.517029 %U 10.33462/jotaf.517029
ISNAD YILMAZ, Emine , ÖZDEMİR, Gülen , ORAMAN, Yasemin , UNAKITAN, Gökhan , KONYALI, Sema . "Tarımsal Üretimde Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Kooperatiflerden Beklentileri". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 1 (Ocak 2019): 71-81 . https://doi.org/10.33462/jotaf.517029
AMA YILMAZ E , ÖZDEMİR G , ORAMAN Y , UNAKITAN G , KONYALI S . Tarımsal Üretimde Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Kooperatiflerden Beklentileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(1): 71-81.
Vancouver YILMAZ E , ÖZDEMİR G , ORAMAN Y , UNAKITAN G , KONYALI S . Tarımsal Üretimde Kadınların Karar Alma Süreçlerine Katılımı ve Kooperatiflerden Beklentileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(1): 81-71.