Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 3, Sayfalar 389 - 401 2019-09-30

Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği
Weed Species and Their Impacts: Fruit Nursery Area Sample in Düzce

Ayşe YAZLIK [1] , Ercan ÇÖPOĞLU [2] , Ahmet ÖZÇELİK [3] , Barış TEMBELO [4] , Mustafa YİĞİT [5] , Berat ALBAYRAK [6] , Mehmet Aydın BAYKUŞ [7] , Volkan AYDINLI [8]


Yabancı otlar bulundukları alanlarda doğrudan (bitki besin elementi, su, ışık, kaplama alanı gibi rekabet unsurları)  ve/veya dolaylı (hastalık ve zararlılara konukçuluk) sorunlara sebep olarak önemli ürün ve ekonomik kayıplarına  yol açar. Ayrıca, farklı yönlerde çevresel ve sosyoekonomik etkilere de neden olabilir. Meyve fidanlık üretim  alanlarında bulunan yabancı ot türleri ve bu türlerin  etki şekillerinin anlaşılması için yapılan çalışma , Düzce  merkez sınırları içerisinde yer alan ve sertifikalı fidan üretimi yapan  bir  meyve fidanlığı alanında 2018  - 2019  yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada 29 familyadan 68 yabancı ot türü (otsu/çalı) tespit edilmiştir. Tespiti yapılan  türler en fazla 11 tü r ile Poaceae ve 10 tür ile Asteraceae familyalarında görülürken , bunları Brassicaceae (6 tür)  ve Fabaceae (5) familyaları takip etmiştir. Yaşam sürelerine göre türlerin çoğunluğu tek yıllık (34 tür) ve çok yıllık  (22) iken bir tür iki yıllık , 11 tür ise o rtak yaşam süresine sahiptir. Yaşam formu açısından ise 67 tür otsu ve sadece  bir tür ( Rubus sp.)  çalı yapıdadır .  Tespiti  yapılan  türlerin  neden  olduğu  çevresel  ve  sosyoekonomik  etkiler  olumlu  ve  olumsuz  etki  olarak  değerlendirilmiş  ve  en  fazla  etki  tipi  çevresel  ve  sosyoekonomik  etki  kapsamına  dâhil  olan  44  takson’da  belirlenmiştir. Sonuçlar,  fidanlıklarda  yabancı  otların  olumsuz  etkilerini  azaltmak  için  gerekli  önlemlerin ve   kontrol  programlarını geliştirilmesi  için kullanılabilir. Ayrıca  olumlu  etkileri ve biyolojik çeşitliliği korumak için  bir  farkındalık sağlayabilir.

Weeds  cause  significant  product  and  economic  losses  by  causing  direct  (competitive  elements  such  as  plant  nutrient, water, light, covering area) and / or indirect (host to diseases and pests) problems in crops areas.  It can  also cause environmental and soc ioeconomic impacts in different  ways . In order to understand these impacts, this  study  was  carried  out  between  2018 - 2019  in  a  fruit  nursery  field  which  is  in  the  centre of Düzce province and  produces certified seedlings. According to the results, 68 weed s pecies (herbaceous / shrub) from 29 families were determined. The identified  taxon were represented by Poaceae with 11  taxa and Asteraceae with 10  taxa , followed by  Brassicaceae (6  taxa )  and Fabaceae (5) , respectively. While the majority of species are ann ual (34 species) and perennial (22), one  taxa has biennial and 11 species have common life time. In terms of life form, 67 taxon are herbaceous and only one  taxa ( Rubus  sp.)  have shrub  structure. The  environmental  and  socioeconomic  impacts  caused  by the  id entified  species  were  evaluated  as positive  and  negative  impacts  and  the  highest  impact  type  was  determined  in  44  taxa  which  are  included  in  the  scope  of  environmental and socioeconomic impact.

 • Anonim 1(2015). T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Faaliyet Raporu 116 sayfa
 • Anonim 2 (2019). Bizim Bitkiler (http://www.bizimbitkiler.org.tr/v2/turkce.php) Ulaşım tarihi: 12.03.2019
 • Altay, V., Özyiğit, İ.İ, Yarcı, C. (2010). Urban flora and ecological characteristics of the Kartal District (Istanbul): A contribution to urban ecology in Turkey. Scientific Research and Essay Vol. 5(2), pp. 183-200 ISSN 1992-2248
 • Altay, V., Keskin, M., Karahan, F. (2015). An assessment of the plant biodiversity of Mustafa Kemal University Tayfur Sokmen campus (Hatay-Turkey) for the view of human health. International Journal of Scientific and Technological Research, 1(2): 83-103.
 • Altay, V., Karahan, F. (2017). Ruderal Vejetasyon Üzerine Bir Ön Çalışma: Antakya (Hatay) Örneği. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1 (2), 68-77.
 • Brown, D. (2016). Purple deadnettle and henbit: Two common garden spring weeds. Michigan State University Extension https://www.canr.msu.edu/news Access date: 24.01.2019
 • Canavan, S., Meyerson, L. A., Packer, J. G., Pyšek, P., Maurel, N., Lozano, V., Richardson, D. M., Brundu, G., Canavan, K., Cicatelli, A., Čuda, J., Dawson, W., Essl, F., Guarino, F., Guo, W.-Y., van Kleunen, M., Kreft, H., Lambertini, C., Pergl, J., Skálová, H., Soreng, R. J., Visser, V., Vorontsova, M. S., Weigelt, P., Winter, M., Wilson, J. R. U. (2019). Tall-statured grasses: a useful functional group for invasion science. – Biological Invasions (doi: 10.1007/s10530-018-1815-z)
 • Cardoso, M.C., Gonçalves, R.B. (2018). Reduction by half: the impact on bees of 34 years of urbanization. Urban Ecosyst. 21:943–949. doi.org/10.1007/s11252-018-0773-7
 • Chen, G., Pan, H. P., Xie, W., Wang, S. L., Wu, Q. J., Fang, Y., et al. (2013). Virus infection of a weed increases vector attraction to and vector fitness on the weed. Sci. Rep. 3:2253. 10.1038/srep02253
 • Davis, P.H., (1965-1988). Flora of Turkey and The East Aegean Islands. Vol: 1-10, Edinburg University Press.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Baser, K.H.C. (eds) (2000). Flora of Turkey and the Aegean Islands, Vol. 11, Supplement 2. 656 p. Edinburg University Press, Edingburgh.
 • Fredan A, Mohammed AA. (2011). Nitrogen Fixing Legumes in the Plant Communities. American Journal of Environmental Sciences 7: 166-172
 • Golebiowska, H., Kieloch, R. (2016). The competitive ability of Chenopodium album and Echinochloa crus-galli in maize crops depending on the time of their occurrence or removal. Acta Agrobot. 69(4):1688. http://dx.doi.org/10.5586/
 • Hernandez, J.L., Frenkie, G.W., Throp, R.W. (2009). Ecology of urban bees: A review of current knowledge and directions for future study. Cities and the Environment. 2(1): Article 3, 15 pp.
 • Kavgacı, A., Yılmaz, E., Coşgun, U., Erkan, S., Çobanoğlu, A., Coşgun, S., Terzi, M., Küçük Divrik, A., Yazlık, A. (2019). Antalya ve Eğirdir orman fidanlıklarında bazı yabancı ot kontrol yöntemlerinin fidan gelişimi ve fidanlık maliyetlerine etkileri. Ormancılık Araştırma Dergisi, 6 (2), 152-166. DOI: 10.17568/ogmoad.509232
 • Loiola, P. D., de Bello. F., Chytrý. M., Götzenberger. L., Carmona. C. P., Pyšek. P., Lososová, Z. (2018). Invaders among locals: alien species decrease phylogenetic and functional diversity while increasing dissimilarity among native community members. Journal of Ecology (doi: 10.1111/1365-2745.12986)
 • Mazur, S., Kurzavinska, H., Nadziakiewicz, M., Nawrocki, J. (2015). Redroot pigweed as a host for Alternaria alternata – the causal agent of Alternaria leaf blight in potato. Zemdirbyste- Agriculture, vol. 102, No. 1, p. 115−118 doi:10.13080/z-a.2015.102.015
 • Pyšek, P, Jarošík, V. (2005). Residence time determines the distribution of alien plants. In: Inderjit (ed) invasive plants: ecological and agricultural aspects. Birkhäuser Verlag, Switzerland, pp 77–96
 • Richardson, D. M., Pyšek, P., Rejmánek, M., Barbour, M. G., Panetta, F. D., West, C. J. (2000). Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity & Distributions, Oxford, 6: 93–107.
 • Royal, S. S., Brecke, B. J. and Colvin, D. L. (1997). Common cocklebur (Xanthium strumarium) Interference with Peanut (Arachis hypogaea). Weed Science, 45(1), 38-43.
 • Tang, R, Sun, J.L., Yin, J., et al. (2015). Artemisia allergy research in China. Biomed Res. doi:10.1155/2015/179426
 • Simberloff, D. (2018). Do non-native species count as biodiversity? Ulaşım tarihi: 12.12.2018 https://www.iucn.org/crossroads-blog/201812/do-non-native-species-count-biodiversity
 • Singh B. 2016. Survey and indexing of weeds growing around potato fields for their role as an inoculum source for Potato Leafroll Virus (PLRV). British Biotech. J. 16(1): 1–8
 • Sousa, R., Osorio, H., Duque, L., Ribeiro, H., Cruz, A., & Abreu, I. (2014). Identification of Plantago lanceolata pollen allergens using an immunoproteomic approach. Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology, 24(3), 177–183.
 • Söylemezoğlu, G., Dumanoğlu, H., Çelik, H., Kunter, B., Atıcı, A., Tahmaz, H. 2010. Türkiye’de Asma ve Meyve Fidanı Üretimi ve Kullanımı. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı 2, 891-907, 1115 Ocak 2010 Ankara.
 • Öğüt, D., Boz, Ö. (2007). Aydın İli Fidan Üretim Alanlarındaki Yabancı Otların Yaygınlık ve Yoğunluklarının Belirlenmesi. Türkiye Herboloji Dergisi.Cilt 10 Sayı: 2 s: 9 - 17
 • Uludağ A, Aksoy N, Yazlık A, Arslan ZF, Yazmış E, Uremis I, Cossu T, Groom Q, Pergl J, Pyšek P, Brundu G (2017) Alien flora of Turkey: Checklist, taxonomic composition and ecological attributes. NeoBiota 35: 61–85. https://doi.org/10.3897/neobiota.35.12460
 • Yazlık, A., Tepe, I. (2001). Van ve Yöresinde Elma ve Armut Bahçelerindeki Yabancı Otlar ve Dağılışları Üzerinde Araştırmalar. Türkiye Herboloji Dergisi 4 (1): 11-18.
 • Yazlık, A. (2014). Kanyaş (Sorghum halepense (L.) Pers.)’ın Marmara Bölgesindeki Yaygınlığı, Yoğunluğu, Biyolojisi ve Alternatif Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi.” Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Doktora Tezi. 157 sayfa, 2014 (In Turkish with English abstract).
 • Yazlık, A., Pergl, J., Pyšek, P. (2018). Impact of alien plants in Turkey assessed by the Generic Impact Scoring System. NeoBiota 39: 31-51. https://doi.org/10.3897/neobiota.39.23598
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7059-0761
Yazar: Ayşe YAZLIK (Sorumlu Yazar)
Kurum: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ercan ÇÖPOĞLU

Yazar: Ahmet ÖZÇELİK

Yazar: Barış TEMBELO

Yazar: Mustafa YİĞİT

Yazar: Berat ALBAYRAK

Yazar: Mehmet Aydın BAYKUŞ

Yazar: Volkan AYDINLI

Destekleyen Kurum TÜBİTAK BİDEB 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı
Proje Numarası 1919B011702202
Teşekkür Desteklerinden dolayı TÜBİTAK BİDEB 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı başkanlığına ve meyve fidanlık alanında çalışmamamıza olanak sağlayan FÜPAŞ meyve üretim istasyonuna teşekkürlerimizi sunarız.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 8 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf578999, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {389 - 401}, doi = {10.33462/jotaf.578999}, title = {Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği}, key = {cite}, author = {YAZLIK, Ayşe and ÇÖPOĞLU, Ercan and ÖZÇELİK, Ahmet and TEMBELO, Barış and YİĞİT, Mustafa and ALBAYRAK, Berat and BAYKUŞ, Mehmet Aydın and AYDINLI, Volkan} }
APA YAZLIK, A , ÇÖPOĞLU, E , ÖZÇELİK, A , TEMBELO, B , YİĞİT, M , ALBAYRAK, B , BAYKUŞ, M , AYDINLI, V . (2019). Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (3) , 389-401 . DOI: 10.33462/jotaf.578999
MLA YAZLIK, A , ÇÖPOĞLU, E , ÖZÇELİK, A , TEMBELO, B , YİĞİT, M , ALBAYRAK, B , BAYKUŞ, M , AYDINLI, V . "Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 389-401 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/49217/578999>
Chicago YAZLIK, A , ÇÖPOĞLU, E , ÖZÇELİK, A , TEMBELO, B , YİĞİT, M , ALBAYRAK, B , BAYKUŞ, M , AYDINLI, V . "Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 389-401
RIS TY - JOUR T1 - Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği AU - Ayşe YAZLIK , Ercan ÇÖPOĞLU , Ahmet ÖZÇELİK , Barış TEMBELO , Mustafa YİĞİT , Berat ALBAYRAK , Mehmet Aydın BAYKUŞ , Volkan AYDINLI Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33462/jotaf.578999 DO - 10.33462/jotaf.578999 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 389 EP - 401 VL - 16 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.578999 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.578999 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği %A Ayşe YAZLIK , Ercan ÇÖPOĞLU , Ahmet ÖZÇELİK , Barış TEMBELO , Mustafa YİĞİT , Berat ALBAYRAK , Mehmet Aydın BAYKUŞ , Volkan AYDINLI %T Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği %D 2019 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 16 %N 3 %R doi: 10.33462/jotaf.578999 %U 10.33462/jotaf.578999
ISNAD YAZLIK, Ayşe , ÇÖPOĞLU, Ercan , ÖZÇELİK, Ahmet , TEMBELO, Barış , YİĞİT, Mustafa , ALBAYRAK, Berat , BAYKUŞ, Mehmet Aydın , AYDINLI, Volkan . "Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 3 (Eylül 2019): 389-401 . https://doi.org/10.33462/jotaf.578999
AMA YAZLIK A , ÇÖPOĞLU E , ÖZÇELİK A , TEMBELO B , YİĞİT M , ALBAYRAK B , BAYKUŞ M , AYDINLI V . Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(3): 389-401.
Vancouver YAZLIK A , ÇÖPOĞLU E , ÖZÇELİK A , TEMBELO B , YİĞİT M , ALBAYRAK B , BAYKUŞ M , AYDINLI V . Yabancı Ot Türleri ve Etkileri: Düzce’de Meyve Fidanlık Alanı Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(3): 401-389.