Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 3, Sayfalar 412 - 422 2019-09-30

KIRŞEHİR İLİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARININ SÜT VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Serdar GENÇ [1]


Bu çalışmada, Kırşehir ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne üye 389 işletmedeki Siyah Alaca sığırlara ait 2007-2017 yılları arasında tutulan 4589 adet süt verim kaydı kullanılmıştır. Süt verimi özelliklerinden 305 gün süt verimi (305 GSV), laktasyon süresi (LS) ve kuruda kalma süresine (KKS) ve bunlar üzerine buzağılama yılı, laktasyon sırası, buzağılama mevsimi, işletme faktörünü ve buzağılama yaşının etkileri belirlenmiştir. Çalışmada 305 GSV, LS ve KKS ortalamaları sırasıyla 7350,5±30,70 kg, 398,2±1,61 gün ve 62,5±17,02 gün olarak hesaplanmıştır. Buzağılama yılı, laktasyon sırası, buzağılama mevsimi ve işletme büyüklüğünün 305 GSV ve LS üzerine etkileri istatistik olarak önemlidir (p<0,01). KKS üzerine buzağılama yılının ve işletme büyüklüğününün etkisi önemli (p<0,01) olup, laktasyon sırası ve buzağılama mevsiminin etkisi önemsiz (p>0,05) olarak tespit edilmiştir. Çalışmada doğum yıllarına göre 305 GSV’nin fenotipik yönelim 62,6 kg olarak bulunmuştur. Sonuç olarak bu çalışma ile Kırşehir ilinde yetiştirilen Siyah Alaca sığırların süt verim özellikleri belirlenmiştir. Yıllar itibari ile 305 GSV bakımından istatistik olarak önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

Siyah Alaca, 305 gün süt verimi, laktasyon süresi
 • Akman, N., ve Kumlu, S., 2004, Türkiye Siyah Alaca Popülasyonunda 305-Gün Süt Verimine ait Genetik ve Fenotipik Parametreler, A.Ü.Z.F. Tarım Bilimleri Dergisi, 10(3), 281-286.
 • Atashi, H., Javad, Z. M., Bagher Sayyadnejad, M., Akhlaghi, A., 2012, Trends in the Reproductive Performance of Holstein Dairy Cows in Iran, Trop. Ani. Health Prod., 44, 2001–2006.
 • Atıl, H., Khattab, S. A., Yakupoğlu, Ç., 2001, Genetic Analysis for Milk Traits in Different Herds of Holstein Freisian Cattle in Turkey, On Line Journal of Biological Sciences, 1 (8), 737-741.
 • Bakır, G., Çetin, M., 2003, Reyhanlı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarda Süt ve Döl Verim Özellikleri, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27, 173-180.Bakır, G., Kaygisiz, A., 2009, Siyah Alaca Sığırlarda Bazı Süt Verim Özelliklerinin Genetik ve Fenotipik Yönelimi ile Kalıtım ve Tekrarlama Derecelerinin Tahmini, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 15 (6), 879-884.
 • Bakır, G., Kaygisiz, A., Çilek, S., 2009, Milk Yield of Holstein Cattle Reared at Tahirova State Farm in Balikesir Province in Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances, 8 (11), 2369-2374, ISSN, 1680-5593.
 • Bilgiç, N., Alıç, D., 2005, Polatlı Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerin Bazı Süt Verim Özellikleri, S.Ü. Ziraat Fak. Derg., 19 (36), 116-119.Boğakşayan, H., Bakır, G., 2013, Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Ömür Boyu Verim Performanslarının Belirlenmesi, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 44 (1), 75-81.
 • Cankurt, M., Miran, M., Şahin, A., 2010, Sığır Eti Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, İzmir İli Örneği, Hayvansal Üretim, 51(2),16-22.Cura, Ö. E., 2016, Trakya Bölgesinde Siyah-Alaca Süt Sığırlarda Döl ve Süt Verimlerinin Bazı Sistematik Faktörler Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Tezi Zootekni Anabilim Dalı, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • Duru, M., Şahin, A., 2004, Türkiye’de Sağlıklı ve Güvenli Hayvansal Üretimin Gerekliliği, Hayvansal Üretim, 45(1), 36-41.
 • Duru, S., Kumlu, S., Tuncel, E., 2012, Estimation of Variance Components and Genetic Parameters for Type Traits and Milk Yield in Holstein Cattle, Turk. J. Vet. Anim. Sci., 36(6), 585-591.
 • Duru, S., Tuncel, E., 2002, Koçaş Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Süt ve Döl Verimleri Üzerine Bir Araştırma. 2. Döl Verim Özellikleri, Turk. J.Vet. Anim. Sci., 26, 103-107.
 • Düzgüneş, O., Akman, N., Eliçin, A., 2012, Hayvan Islahı, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 5. Baskı, Yay. No:1599, Ders Kitabı 551, Ankara.Erdem, H., Atasever, S., Kul, S., 2007, Gökhöyük Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarin Süt ve Döl Verim Özellikleri, J. of Fac. of Agric. Omu., 22 (1), 47-54.
 • Galiç, A., Kumlu, S., 2012, Türkiye’de Yetiştirilen Siyah Alacaların Kontrol Günü Süt Verimlerine Ait Genetik Parametre Tahmininde Şansa Bağlı Regresyon Modelinin Kullanımı, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 18 (5), 719-724.
 • Genç, S., 2014, Türkiye’de Siyah Alaca Sığır Popülasyonlarında Genetik Parametreler ve Genetik Yönelim Tahminleri, Doktora Tezi, Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ.
 • Genç, S., Soysal M.İ., 2018, Türkiye Siyah Alaca Sığır Populasyonlarında Süt ve Döl Verimi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(1), 76-85.
 • Genc, S., Soysal M.I., 2019, Estimation of Genetic Parameters and Genetic Trend of Holstein Friesian Cattle Population in Turkey. Fresenius Enviromental Bulltein, 28(4), 2617-2624.
 • Hashemi, A., Nayebpoor, M., 2008, Estimates of Genetic and Phenotype Parameters From Milk Production in Iran Holstein-Friesian Cows, Research Journal of Biological Sciences, 3(6), 678-682.
 • Katok, N., Yanar, M., 2012, Milk Traits and Estimation of Genetic, Phenotypic and Environmental Trends for Milk and Milk Fat Yields in Holstein Friesian Cows, International Journal of Agriculture & Biology, 14(2), 311–314, ISSN Online, 1814–9596.
 • Kaygısız, A., 2013, Estimation of Genetic Parameters and Breeding Values for Dairy Cattle Using Test-Day Milk Yield Records, The Journal of Animal & Plant Sciences, 23(2), 345-349.
 • Keser, M., 2016, Tekirdağ İlinde Farklı İşletme Büyüklüklerinde Yetiştirilen Siyah Alaca Süt Sığırlarının Döl Ve Süt Verim Özelliklerin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Zootekni Anabilim Dalı, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ.
 • Keskin, İ., Boztepe, S., 2011, Siyah Alaca Sığırlarda Kısmi Süt Verimlerinden Yararlanılarak 305 Günlük Süt Veriminin Tahmini, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-7.
 • Kheirabadi, K., Alijani, S., 2014, Genetic Parameters for Milk Production and Persistency in the Iranian Holstein Population by The Multitrait Random Regression Model, Archiv Tierzucht, 57 (12), 1-12.
 • Koçak, S., Yüceer, B., Uğurlu, M., Özbeyaz, C., 2007, Some Production Traits of Holstein Cows Reared in Bala State Farm, Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 47 (1), 9-14.
 • Kumlu, S., Akman N., 1999, Milk Yield and Reproductive Traits of Holstein Friesian Breeding Herds in Turkey. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 39 (1), 1-15.
 • Ojango, J.M.K, Pollott G.E, 2001, Genetics of Milk Yield and Fertility Traits in Holstein Friesian Cattle on Large Scale Kenyan Farms, Journal of Animal Science, 79 (7), 1742-1750.
 • Özçakır, A., Bakır, G., 2003, Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Döl ve Süt Verim Özellikleri, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 34 (2), 145-149.
 • Pirzada, R., 2011, Estimation of Genetic Parameters and Variance Components of Milk Traits in Holstein-Friesian and British-Holstein Dairy Cows, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 17 (3), 463-467.
 • Sarar, A. D., Tapkı, İ., 2017, Türkiye’de Yetiştirilen Holştayn İneklerde Süt Verim Özelliklerine Ait Fenotipik ve Genotipik Parametre Tahminleri, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(10), 1243-1249.
 • Sattar, A., Mirza, R. H., Niazi, A. A. K., Laitf, M., 2005, Productive and Reproductive Performance of Holstein-Friesian Cows in Pakistan, Parkistan Vet., 25(2).Sehar, Ö., Özbeyaz, C., 2005, Orta Anadoludaki Bir İşletmede Holştayn Irkı Sığırlarda Bazı Verim Özellikleri, Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 45(1), 9-19.
 • Selvi, M. H., Yanar, M., 2016, Esmer Sığırlarda Süt Verimine Etkili Çevre Faktörleri ile Fenotipik, Genetik ve Çevresel Yönelimler ve Bazı Genetik Parametrelerin Belirlenmesi, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 41-47.
 • Sheskin, D.J., 2004, Hand Book of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures 3rd ed, Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL 1193p.
 • Soysal, M. İ., 2005, Hayvan Islahının Genetik Prensipleri, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Yayın No: 48, Ders Notu No:40. 314s, Tekirdağ.
 • Şahin, A., 2009, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Bağlı İşletmelerde Yetiştirilen Farklı Sığır Irklarının Süt ve Döl Verim Özelliklerine ait Genotipik ve Fenotipik Parametre Tahmini, Doktora Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Ana Bilim Dalı, Tokat.
 • Şahin, A., Ulutaş, Z., 2010, Tahirova Tarım İşletmesindeki Siyah Alaca İneklerin Süt ve Döl Verimi Özelliklerinin Genetik Parametreleri, Kafkas Universitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16 (6), 1051-1056.
 • Şahin, A., Ulutaş, Z., 2011, Tahirova Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Siyah Alaca İneklerin Süt ve Döl Verim Özelliklerini Etkileyen Bazı Çeveresel Faktörler, Anadolu Tarım Bilim Dergisi, 26(2), 156-168.
 • Tekerli, M., Gündoğan, M., 2005 Effect of Certain Factors on Productive and Reproductive Efficiency Traits and Phenotypic Relationships Among These Traits and Repeatabilities in West Anatolian Holsteins, Türk. J. Vet. Anim. Sci., (29), 17-22.
 • Tekerli, M., Koçak, S., 2009, Relationships Between Production and Fertility Traits in First Lactation and Life Time Performances of Holstein Cows Under Subtropical Condition, Archiv Tierzucht, 52 (4), 364-370, ISSN: 0003-9438.
 • Toghiani, S., 2012, Genetic Relationships Between Production Traits and Reproductive Performance in Holstein Dairy Cows, Archiv Tierzucht, 55 (5), 458-468, ISSN 0003-9438.
 • Topaloğlu, N., Güneş, H., 2005, Studies on Milk Production Traits of Holstein-Friesian Cattle in England, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fak. Dergisi, 31(1), 149-164.Tukey, J.W., 1953, The Problem of Multiple Comparisions. Departmen of Statistics. Princeton University, Princeton, N.J., Unpublished paper.
 • Tuna, Y. T., 2017, Siyah Alaca Süt Sığırlarında Renk (Siyah-Beyaz) Dağılımının Süt Verimi ve Bazı Döl Verim Özellikleri ile Olan İlişkisinin Belirlenmesi, NKUBAP.00.24.YL.14.05 Nolu Proje Raporu.
 • Türkiye İstatistik Kurumu, 2018, Hayvancılık İstatistikleri, https://www.tarim.gov.tr/sgb/Belgeler/SagMenuVeriler/HAYGEM.pdf, [Ziyaret tarihi: 15.Eylül 2018].
 • Türkyılmaz, M. K., Bardakçıoğlu, H. E., Nazlıgül, A., 2005, Effect of Some Factors on Milk Yield in Holstein Cows, Kafkas Üniv. Vet. Fak. Der., 11(1), 69-72.
 • Ulutaş, Z., 1998, Production Traits Market Values of Welsh Black Cattle, University of Wales Banger, UK, PhD. Thesis.
 • Usman, T., Guo, G., Suhail, S. M., Qureshi, M. S., Wang, Y., 2012, Esmation of Genetic Parameters of Reproductive and Milk Yield Traits Using Multiple-Trait Animal Model in Holstein Under Subtropical Conditions, Journal of Animal and Veterinary Advances, 11 (17), 3132-3139, ISSN: 1680-5593.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1512-9072
Yazar: Serdar GENÇ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 8 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Eylül 2019

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf590659, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {412 - 422}, doi = {10.33462/jotaf.590659}, title = {KIRŞEHİR İLİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARININ SÜT VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {GENÇ, Serdar} }
APA GENÇ, S . (2019). KIRŞEHİR İLİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARININ SÜT VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 16 (3) , 412-422 . DOI: 10.33462/jotaf.590659
MLA GENÇ, S . "KIRŞEHİR İLİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARININ SÜT VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 412-422 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/49217/590659>
Chicago GENÇ, S . "KIRŞEHİR İLİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARININ SÜT VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 412-422
RIS TY - JOUR T1 - KIRŞEHİR İLİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARININ SÜT VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ AU - Serdar GENÇ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33462/jotaf.590659 DO - 10.33462/jotaf.590659 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 412 EP - 422 VL - 16 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.590659 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.590659 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi KIRŞEHİR İLİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARININ SÜT VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ %A Serdar GENÇ %T KIRŞEHİR İLİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARININ SÜT VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ %D 2019 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 16 %N 3 %R doi: 10.33462/jotaf.590659 %U 10.33462/jotaf.590659
ISNAD GENÇ, Serdar . "KIRŞEHİR İLİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARININ SÜT VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 16 / 3 (Eylül 2019): 412-422 . https://doi.org/10.33462/jotaf.590659
AMA GENÇ S . KIRŞEHİR İLİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARININ SÜT VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(3): 412-422.
Vancouver GENÇ S . KIRŞEHİR İLİNDE YETİŞTİRİLEN SİYAH ALACA SIĞIRLARININ SÜT VERİM ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2019; 16(3): 422-412.