Yıl 2020, Cilt 17 , Sayı 1, Sayfalar 66 - 76 2020-01-26

Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Orthoborik Asit) İlavesinin Serum Lipid ve Protein Profili Üzerine Etkisi

Hacer Kaya [1] , Muhlis MACİT [2]


Yumurtacı tavuk rasyonlarına Bor ilavesinin serum parametreleri üzerine etkisini tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmada, 62 haftalık 288 adet Lohman yumurtacı ticari hibrit tavuklar bazal yem 0 (B0), 50 (B50), 75 (B75) ve 150 (B150) mg/kg B içeren dört farklı rasyonla 12 hafta boyunca yemlenmişlerdir. Araştırma 18 tekerrürlü olarak yürütülmüş ve her bir tekerrürde 4 adet tavuk bulundurulmuştur. Çalışma boyunca 16 saat aydınlatma programı uygulanmış, yem ve su ad-libitum olarak verilmiştir. Serum lipid bileşenlerinden diaçilgliserol ve hidrokarbon+kolesterol esteri düzeylerine muamelenin etkisi önemsiz olurken (P>0.05), polarlipid, triaçilgliserol (P<0.05) ve kolesterol (P<0.01) düzeylerine B’nin etkisi önemli bulunmuştur. Rasyonlarına 75 ve 150 mg/kg B ilave edilen grupların serum lipid peroksidasyonu değerleri diğer gruplardan daha düşük olmuştur. Rasyona B ilavesi farklı moleküler ağırlıktaki proteinleri farklı seviyelerde etkilemiştir. Sonuç olarak, yumurtacı tavukların yemine farklı miktarlarda B ilavesinin serum lipid peroksidasyonu ile serum lipid ve serum protein profilini önemli derecede etkilediği tespit edilmiştir. Fakat, söz konusu parametreler üzerine B’nin etkisiyle ilgili değişiklikleri netleştirmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. 
serum, lipit profili, protein profili, peroksidasyon
 • Ammerman, C.B., D.H. Baker and A.S. Lewis, 1995. Biovailibility of Nutrients for Animals: Amino Acid, Minerals and Vitamins. Academic Pres. San Diego. CA.
 • AOAC., 1990. Official methods of analysis. Vol.1. 15th ed. Assoc. Off. Anal. Chem., Arlington, VA.
 • Armstrong, T.A., J.W. Spears, T.D. Crenshaw and F.H. Nielsen, 2000. Boron supplementation of a semipurified diet for weanling pigs improves feed efficiency and bone strength characteristics and alters plasma lipid metabolites. J. Nutr.,130 (10), 2575-2581.
 • Armstrong, T.A. and J.W. Spears, 2001. Effect of dietary boron of growth performance, calcium and phosphorus metabolism, and bone mechanical properties in growing barrows. J. Anim. Sci., 79, 3120-3127.
 • Duncan, D.B. 1995. Multiple range and multiple F tests. Biometrics, 11: 1-42.
 • Eren, M. 2004. Bor’un biyolojik önemi ve metabolizma üzerine etkileri. Erciyes Üniv. Vet. Fak. Derg., 1(1), 55-59.
 • Eren, M., F. Uyanık and S. Küçükersan, 2004. The influence of dietary boron supplementation on egg quality and serum calcium, inorganic phosphorus, magnesium levels and alkaline phosphatase activity in laying hens. Res. Vet. Sci., 76, 203-210.
 • Eren, M., G.B. Kocaoğlu, Uyanık F. and N. Karabulut, 2006. The effect of dietary boron supplementation on performance, carcass composition nad serum lipids in japanase quails. JAVA, 5 (12), 1105-1108.
 • Eren, M. and F. Uyanık, 2007. Influence of dietary boron supplmentation on some metabolietes and egg-yolk cholesterol in laying hens.Acta Vet. Hung., 55 (1), 29-39.
 • Forbes, R.M. 1984. Use of Labaratory Animals to Define phsyiological functions and biovailbility of zinc. Feed Proc., 43, 2835-2841.
 • Hunt, C.D. 1989.Dietary boron modified the effects of magnesium and molybdenum on mineral metabolism in the cholecalciferol-deficient cick.Biol. Trace Elem. Res.,22, 201-220.
 • Hunt, C.D. and J.L. Herbel, 1991. Boron affects energy metabolism in the streptozotocin-injected, vitamin D3-deprived rat.MagnesiumTrace Elem.10,374–386.
 • Hunt, C.D., J.L. Herbel and F.H. Nielsen, 1991. Dietary boron modifıes the effects of Vitamin D3 nutrition on indices of energy substrate utilisation and mineral metabolism in the chick.J. Bone Min. Res., 9, 171-182.
 • Hunt, C.D. 2006. Dietary boron: Progress in establishing essential roles in human and animal physiology. III. Uluslararası Bor Sempozyumu. s: 3-10, 2-4 Kasım, Ankara.Ince, S., I. Kucukkurt, I.H. Ciğerci, A.F. Fidan and A. Eryavuz, (2010). The effects of dietary boric acid and borax supplementation on lipid peroxidation, antioxidant activity, and DNA damage in rats. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 24(3), 161-164.
 • Kim, H., E. Oh, H. Im, J. Mun, M. Yang, J.Y. Khim and D. Sul, (2006). Oxidative damages in the DNA, lipids, and proteins of rats exposed to isofluranes and alcohols. Toxicology, 220(2), 169-178.
 • Kurtoğlu, F., V. Kurtoğlu, İ. Çelik, T. Keçeci and M. Nizamlıoğlu, 2005. Effect of dietary boron supplementation on some biochemical parameters, peripheral blood lymphocytes, splenic plasma cells and bone characteristics of brolier chicks given diets with adequate or inadequate cholecalciferol ( vitamin D3 ) content. Br. Poult. Sci.,46 (1), 87- 96.
 • Laemmli, U.K. 1970. "Cleavage of structural proteins during the assemble head of bacterophage T4," Nature, 227 (5259), 680-685.
 • Lowry, O.H., N.J. Rosebrough, A.L. Farr and R.J. Randall, 1951. "Protein measurement with folin phenol reagent," J.Biol. Chem., vol.193, pp.265-275.
 • Mertens, D. 2005. AOAC Official Method 975.03.Metal in Plants and Pet Foods. Official Methods of Analysis, 18th edit. Horwitz, W., and G.W. Latimer, (Eds).Chapter 3, pp 3-4, AOAC- International Suite 500, 481. North Frederick Avenue, Gaitherburg, Maryland 20877-2417, USA.
 • Mızrak, C. and M. Ceylan, 2009. Damızlık yumurtacı tavuk yemlerine farklı seviye ve formda bor ilavesinin performans, kemik gelişimi ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi 6.Ulusal Zootekni Bilim Kong. 60-69, 24–26 Haziran,Erzurum.
 • Naghii, M.R. and S. Samman, 1993. The role of boron in nutrition and metabolism. Prog. Food Nutr. Sci., 17, 331-49.
 • Naghii, M.R. and S. Samman, 1997. The effect of boron on plazma testosterone and plazma lipis in rats. Nutr. Res., 17 (3), 523-531.
 • Nielsen, F.H. 1997. Boron in human and animal nutrition. Plan and Soil, 193, 199-208.
 • Okuyan, M.R. 1997. Hayvan Besleme Biyokimyası, Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay.No: 1491, Ders kitabı: 450, 350 s, Ankara.
 • Olgun, O., 2011. Yumurtacı tavuk rasyonlarına farklı seviyelerde ilave edilen bor ve bakırın performans, yumurta kabuk kalitesi, yumurta sarısı kolesterolü ve kemiğin biyomekanik özelliklerine etkisi. Doktora Tezi, Selçuk Üniv. Fen Bil. Enst.,Konya.
 • Placer, Z.A., L.L. Cushman and B.C. Johnson, 1966. "Estimation of product of lipid peroxidation (malonyl dialdehyde) in biochemical systems," Analytical biochemistry, vol.16, no.2, pp.359-364.
 • SAS. 1996. SAS Institute Inc., NC, USA
 • Sherma, J. 2003. Handbook of Thin-Layer Chromatography.3rd ed. Taylor & Francis. NewYork.
 • Şimşek, M. 2011. Etlik piliç rasyonlarına bor (ortoborik asit) ilavesinin performans değerleri ile tibia mineral konsantrasyonu ve bazı kan parametreleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniv. Fen Bil.Enst., Erzurum.
 • Turkez, H., F. Geyikoǧlu, A. Tatar, S. Keleş and A. Özkan, (2007). Effects of some boron compounds on peripheral human blood. Zeitschrift für Naturforschung C, 62(11-12), 889-896.
 • TSE, 1991. "Hayvan Yemleri Metabolik Enerji Tayini," TSE No:9610. Türk Stant. Enst; Ankara.
 • Underwood, E.J. and N.F. Suttle, 1999. The minerel nutrition of livestock, 3rd ed. CABI Publishing, New York, NY.
 • Wilson, J.H. and P.L. Ruszler, 1998. Long term effect of boron on layer bone strength and production parameters. Br. J. Poult. Sci., 39, 11-15.
 • Yazgan, O., Y. Cufadar ve O. Olgun, 2007. Hayvan besleme biyokimyası. Basılmamış Ders Notu. Selçuk Üniv. Ziraat Fak. Zootekni Böl. Konya.
 • Yıldız, G., F. Özçelik, H. Koksal, S. Bağder ve Ö. Abacıoğlu, 2008. Organik bor üretilebilirliği ve broyler rasyonlarında bor ile humatın kullanımı. 2. Ulusal Bor Çalıştayı Bildirileri, 597-604, 17-18 Nisan, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9024-8525
Yazar: Hacer Kaya (Sorumlu Yazar)
Kurum: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ, ŞİRAN MUSTAFA BEYAZ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: Muhlis MACİT
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ERZURUM ZİRAAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Kasım 2018
Kabul Tarihi : 13 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf488195, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {66 - 76}, doi = {10.33462/jotaf.488195}, title = {Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Orthoborik Asit) İlavesinin Serum Lipid ve Protein Profili Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Kaya, Hacer and MACİT, Muhlis} }
APA Kaya, H , MACİT, M . (2020). Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Orthoborik Asit) İlavesinin Serum Lipid ve Protein Profili Üzerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 66-76 . DOI: 10.33462/jotaf.488195
MLA Kaya, H , MACİT, M . "Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Orthoborik Asit) İlavesinin Serum Lipid ve Protein Profili Üzerine Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 66-76 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/52235/488195>
Chicago Kaya, H , MACİT, M . "Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Orthoborik Asit) İlavesinin Serum Lipid ve Protein Profili Üzerine Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 66-76
RIS TY - JOUR T1 - Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Orthoborik Asit) İlavesinin Serum Lipid ve Protein Profili Üzerine Etkisi AU - Hacer Kaya , Muhlis MACİT Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33462/jotaf.488195 DO - 10.33462/jotaf.488195 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 66 EP - 76 VL - 17 IS - 1 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.488195 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.488195 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Orthoborik Asit) İlavesinin Serum Lipid ve Protein Profili Üzerine Etkisi %A Hacer Kaya , Muhlis MACİT %T Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Orthoborik Asit) İlavesinin Serum Lipid ve Protein Profili Üzerine Etkisi %D 2020 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 17 %N 1 %R doi: 10.33462/jotaf.488195 %U 10.33462/jotaf.488195
ISNAD Kaya, Hacer , MACİT, Muhlis . "Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Orthoborik Asit) İlavesinin Serum Lipid ve Protein Profili Üzerine Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 / 1 (Ocak 2020): 66-76 . https://doi.org/10.33462/jotaf.488195
AMA Kaya H , MACİT M . Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Orthoborik Asit) İlavesinin Serum Lipid ve Protein Profili Üzerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(1): 66-76.
Vancouver Kaya H , MACİT M . Yumurtlamanın Son Dönemindeki Yumurtacı Tavukların Rasyonlarına Bor (Orthoborik Asit) İlavesinin Serum Lipid ve Protein Profili Üzerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(1): 76-66.