Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tarım İşletmelerinde Duygusal Bağlılığın Yenilikçilik İş Davranışına Etkisi

Yıl 2020, Cilt 17, Sayı 2, 162 - 171, 27.05.2020
https://doi.org/10.33462/jotaf.598091

Öz

Bu çalışmanın temel amacı tarım işletmelerinde duygusal bağlılık ile yenilikçi iş davranışı arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu kapsamda Konya ili Çumra ilçesinde faaliyet gösteren ve tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemine göre belirlenen 76 tarım işletmesiyle anket yapılmıştır. Araştırma kapsamında tarım işletmelerinin sosyo-ekonomik özellikleri ortaya konulmuş ve duygusal bağlılık ile yenilikçi iş davranışları 5’li likert soru ölçeğine göre ölçeklendirerek puanlandırılmıştır. Bu kapsamda hazırlanan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılmıştır. Her iki ölçeğinde güvenirliliği yüksek düzeyde bulunmuş ve Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) testi sonucunda her iki ölçeğin faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir. Faktör analizi sonucunda ise duygusal bağlılık ve yenilikçi iş davranışı 2 boyut olmak üzere toplamda 4 faktör boyutları belirlenmiştir. Elde edilen boyutlar arasında ilişki olup olmadığını belirlemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Ayrıca Path analizi ile de boyutlar arasındaki ilişkinin nedenleri ortaya konularak etki dereceleri hesaplanmıştır. Yapılan analiz sonucunda bireyin genelleştirilmiş sadakati ve görevi ile fikir için destek yaratma boyutları dışında diğer tüm hipotezlerin kabul edildiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre de politika önerisinde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Ağca, V. and Ertan, H. 2008. Duygusal bağlılık içsel motivasyon ilişkisi: Antalya’da beş yıldızlı otellerde bir inceleme.
 • Akkoç, İ., Turunç, Ö. and Çalişkan, A. 2011. Gelişim kültürü ve lider desteğinin yenilikçi davranış ve iş performansına etkisi: İş-aile çatışmasının aracılık rolü, ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 13 (4), 83-114.
 • Albright, J. J. and Park, H. M. 2009. Confirmatory factor analysis using amos, LISREL, Mplus, SAS/STAT CALIS.
 • Allen, N. J. and Meyer, J. P. 1990. The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization, Journal of occupational psychology 63 (1), 1-18.
 • Anonim, 2019. Bağlılık, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=32217: [21.01.2019].
 • Bayav, A., 2007. Isparta ilinde elma işletmelerinde yeniliklerin ve araştırma sonuçlarının benimsenme düzeyleri ve etki değerlendirmeleri, Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Benligiray, S. and Sönmez, H. 2011. Hekimlerin ve hemşirelerin örgütsel bağlılıklarını artırmayı sağlayan faktörler, ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 13 (3), 49-64.
 • Chang, L.-C. and Liu, C.-H. 2008. Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey, International journal of nursing studies 45 (10), 1442-1448.
 • Coleman, D. F., Irving, G. P. and Cooper, C. L. 1999. Another look at the locus of control–organizational commitment relationship: It depends on the form of commitment, Journal of Organizational Behavior 20 (6), 995-1001.
 • Çakmur, H. 2012. Araştırmalarda Ölçme-Güvenilirlik-Geçerlilik, TAF Preventive Medicine Bulletin 11 (3).
 • Çekmecelioğlu, H. G. 2006. Örgüt iklimi, duygusal bağlılık ve yaratıcılık arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi: bir araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 295-310.
 • Çıtak, S., 2017. Duygusal Zeka ile Yenilikçi İş Anlayışı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Mersin İli Örneği, Toros Üniversitesi, 132.
 • De Jong, J. and Den Hartog, D. 2010. Measuring innovative work behaviour, Creativity and innovation management 19 (1), 23-36.
 • DeCotiis, T. A. and Summers, T. P. 1987. A path analysis of a model of the antecedents and consequences of organizational commitment, Human relations 40 (7), 445-470.
 • Demirel, Y. and Akça, F. 2008. İşe bağlı stresin duygusal bağlılık üzerine etkisi: Sağlık sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma, İletişim Fakültesi Dergisi 33, 43-55.
 • Demirel, Y. 2009. Örgütsel bağlilik ve üretkenlik karşiti davranişlar arasindaki ilişkiye kavramsal yaklaşim, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (15), 115-132.
 • Dinçel, G., 2012. Kurumsal İtibar ile Örgütsel Kıvanç, Duygusal Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi:Bir Araştırma, 159.
 • Erdoğan, D. G. and Güneş, D. Z. 2013. The relationship between individual innovatiness and change readiness conditions of students attending faculty of education, Procedia-Social and Behavioral Sciences 106, 3033-3040.
 • Gürbüz, S. 2006. Örgütsel vatandaşlık davranışı ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma, AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • Gürsel, Ü. and Eröz, S. 2017. Örgütsel Bağlılık Ve Yenilik Yönetimi İlişkisi: Mutfak Personeli Üzerine Bir Araştırma, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli.
 • Hannemann-Weber, H., Kessel, M., Budych, K. and Schultz, C. 2011. Shared communication processes within healthcare teams for rare diseases and their influence on healthcare professionals' innovative behavior and patient satisfaction, Implementation Science 6 (1), 40.
 • Janssen, O. 2000. Job demands, perceptions of effort‐reward fairness and innovative work behaviour, Journal of Occupational and organizational psychology 73 (3), 287-302.
 • Kabiraj, S., Walke, R. and Yousaf, S. 2014. The need for new service innovation in halal marketing, Indian Journal of Marketing 44 (2), 5-14.
 • Kacmar, K. M., Carlson, D. S. and Brymer, R. A. 1999. Antecedents and consequences of organizational commitment: A comparison of two scales, Educational and Psychological Measurement 59 (6), 976-994.
 • Kalaycı, Ş., 2010. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Asil Yayın Dağıtım Ankara, Turkey, p. 1-426.
 • Kanter, R. M. 1988. Three tiers for innovation research, Communication Research 15 (5), 509-523.
 • Karatepe, O. M. and Magaji, A. B. 2008. Work-family conflict and facilitation in the hotel industry: A study in Nigeria, Cornell Hospitality Quarterly 49 (4), 395-412.
 • Karatepe, O. M. and Kilic, H. 2009. The effects of two directions of conflict and facilitation on frontline employees’ job outcomes, The Service Industries Journal 29 (7), 977-993.
 • Kayasandık, A., 2013. İş-Aile Çatışması Ve Duygusal Bağlılık İlişkisinde Algılanan Örgütsel Adaletin Düzenleyici Rolü.
 • Kleysen, R. F. and Street, C. T. 2001. Toward a multi-dimensional measure of individual innovative behavior, Journal of intellectual Capital 2 (3), 284-296.
 • Lambert, E. G., Pasupuleti, S., Cluse-Tolar, T., Jennings, M. and Baker, D. 2006. The impact of work-family conflict on social work and human service worker job satisfaction and organizational commitment: An exploratory study, Administration in Social Work 30 (3), 55-74.
 • Madison, T. F., Ward, S. and Royalty, K. 2012. Corporate social responsibility, organizational commitment, and employer-sponsored volunteerism, International Journal of Business and Social Science 3 (1).
 • Mathieu, J. E. and Zajac, D. M. 1990. A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment, Psychological bulletin 108 (2), 171.
 • Memili, E., Zellweger, T. M. and Fang, H. C. 2013. The determinants of family owner‐managers' affective organizational commitment, Family Relations 62 (3), 443-456.
 • Meyer, J. P. and Allen, N. J. 1984. Testing the" side-bet theory" of organizational commitment: Some methodological considerations, Journal of applied psychology 69 (3), 372.
 • Meyer, J. P. and Allen, N. J. 1991. A three-component conceptualization of organizational commitment, Human resource management review 1 (1), 61-89.
 • Namasivayam, K. and Zhao, X. 2007. An investigation of the moderating effects of organizational commitment on the relationships between work–family conflict and job satisfaction among hospitality employees in India, Tourism management 28 (5), 1212-1223.
 • Oğuz, C. and Karakayacı, Z. 2017. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Metodolojisi, Konya, Atlas Akademi, 1-183.
 • Orhan, N. 2012. Bankacılık Sektöründe Duygusal Zekâ ve Yenilikçi İş Davranışlarının İş Tatmini Üzerine Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı, İstanbul.
 • Özdamar, K. 2001. Paket programlar ve istatistiksel veri analizi (çok değişkenli analizler),(4. Baskı), Eskişehir: Kaan Yayınları.
 • Öztürk, F. 2010. Isparta İlinde Kiraz İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenme ve Etki Değerlemesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 106s, Konya.
 • Öztürk, F. and Yalçın, M. 2014. İzmir ve Manisa İllerinde Zeytin Yetiştiren İşletmelerde Yeniliklerin ve Ar-Ge Çalışmalarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlendirmeleri.
 • Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. and Boulian, P. V. 1974. Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians, Journal of applied psychology 59 (5), 603.
 • Schimansky, S., 2014. The effect of a high-commitment work system on innovative behavior of employees, University of Twente.
 • Scott, S. G. and Bruce, R. A. 1994. Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace, Academy of management journal 37 (3), 580-607.
 • Seymen, O. A., 2008. Örgütsel bağlılığı etkileyen örgüt kültürü tipleri üzerine bir araştırma, Detay Yayıncılık, p.
 • Şencan, H. 2005. Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik, Ankara: Seçkin Matbaası.
 • Wang, Q., Weng, Q., McElroy, J. C., Ashkanasy, N. M. and Lievens, F. 2014. Organizational career growth and subsequent voice behavior: The role of affective commitment and gender, Journal of vocational behavior 84 (3), 431-441.
 • West, M. A. and Farr, J. L. 1989. Innovation at work: Psychological perspectives, Social behaviour.
 • Wiener, Y. 1982. Commitment in organizations: A normative view, Academy of management review 7 (3), 418-428.
 • Yalçın, A. and İplik, F. N. 2005. Beş yıldızlı otellerde çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: Adana ili örneği, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 395-412.
 • Yamane, T. 1967. Elementary sampling theory, Prentice Hall 1st Edition, 405.
 • Yener, A., 2013. Konya ili Ereğli ilçesi süt işletmelerinin ekonomik faaliyetleri ve yenilikleri benimseme düzeyleri, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yener, A., 2017. Konya ilinde süt sığırcılığı yapan aile işletmelerinde yeniliklerin benimsenmesi ve yayılmasına etki eden faktörler, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Zhang, M., Griffeth, R. W. and Fried, D. D. 2012. Work-family conflict and individual consequences, Journal of Managerial Psychology 27 (7), 696-713.

The Effect of Emotional Commitment on Innovative Business Behavior in Agricultural Enterprises

Yıl 2020, Cilt 17, Sayı 2, 162 - 171, 27.05.2020
https://doi.org/10.33462/jotaf.598091

Öz

The main purpose of this study is to examine the relationship between emotional commitment and innovative business behavior in agricultural enterprises. In this context, a survey was conducted with 76 agricultural enterprises operating in Çumra district of Konya province and determined according to stratified random sampling method. Within the scope of the research, socio-economic characteristics of agricultural enterprises were determined and emotional work and innovative business behaviors were graded according to the Likert Question Scale. The validity and reliability tests of the scales prepared within this scope were performed. Both scales were found to be highly reliable and Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test showed that both scales were suitable for factor analysis. As a result of factor analysis, 4 factor dimensions were determined, 2 of which were emotional commitment and innovative work behavior. Correlation analysis was performed to determine the relationship between the dimensions obtained. In addition, with Path analysis, the effects of the relationship between the dimensions were determined and effect degrees were calculated. As a result of the analysis, it was determined that all other hypotheses were accepted except for the generalized loyalty and task of the individual and the dimensions of creating support for the idea. According to the results, a policy proposal was made.

Kaynakça

 • Ağca, V. and Ertan, H. 2008. Duygusal bağlılık içsel motivasyon ilişkisi: Antalya’da beş yıldızlı otellerde bir inceleme.
 • Akkoç, İ., Turunç, Ö. and Çalişkan, A. 2011. Gelişim kültürü ve lider desteğinin yenilikçi davranış ve iş performansına etkisi: İş-aile çatışmasının aracılık rolü, ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 13 (4), 83-114.
 • Albright, J. J. and Park, H. M. 2009. Confirmatory factor analysis using amos, LISREL, Mplus, SAS/STAT CALIS.
 • Allen, N. J. and Meyer, J. P. 1990. The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization, Journal of occupational psychology 63 (1), 1-18.
 • Anonim, 2019. Bağlılık, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=32217: [21.01.2019].
 • Bayav, A., 2007. Isparta ilinde elma işletmelerinde yeniliklerin ve araştırma sonuçlarının benimsenme düzeyleri ve etki değerlendirmeleri, Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Benligiray, S. and Sönmez, H. 2011. Hekimlerin ve hemşirelerin örgütsel bağlılıklarını artırmayı sağlayan faktörler, ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 13 (3), 49-64.
 • Chang, L.-C. and Liu, C.-H. 2008. Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey, International journal of nursing studies 45 (10), 1442-1448.
 • Coleman, D. F., Irving, G. P. and Cooper, C. L. 1999. Another look at the locus of control–organizational commitment relationship: It depends on the form of commitment, Journal of Organizational Behavior 20 (6), 995-1001.
 • Çakmur, H. 2012. Araştırmalarda Ölçme-Güvenilirlik-Geçerlilik, TAF Preventive Medicine Bulletin 11 (3).
 • Çekmecelioğlu, H. G. 2006. Örgüt iklimi, duygusal bağlılık ve yaratıcılık arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi: bir araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 20 (2), 295-310.
 • Çıtak, S., 2017. Duygusal Zeka ile Yenilikçi İş Anlayışı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Mersin İli Örneği, Toros Üniversitesi, 132.
 • De Jong, J. and Den Hartog, D. 2010. Measuring innovative work behaviour, Creativity and innovation management 19 (1), 23-36.
 • DeCotiis, T. A. and Summers, T. P. 1987. A path analysis of a model of the antecedents and consequences of organizational commitment, Human relations 40 (7), 445-470.
 • Demirel, Y. and Akça, F. 2008. İşe bağlı stresin duygusal bağlılık üzerine etkisi: Sağlık sektörü çalışanlarına yönelik bir araştırma, İletişim Fakültesi Dergisi 33, 43-55.
 • Demirel, Y. 2009. Örgütsel bağlilik ve üretkenlik karşiti davranişlar arasindaki ilişkiye kavramsal yaklaşim, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (15), 115-132.
 • Dinçel, G., 2012. Kurumsal İtibar ile Örgütsel Kıvanç, Duygusal Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi:Bir Araştırma, 159.
 • Erdoğan, D. G. and Güneş, D. Z. 2013. The relationship between individual innovatiness and change readiness conditions of students attending faculty of education, Procedia-Social and Behavioral Sciences 106, 3033-3040.
 • Gürbüz, S. 2006. Örgütsel vatandaşlık davranışı ile duygusal bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik bir araştırma, AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi.
 • Gürsel, Ü. and Eröz, S. 2017. Örgütsel Bağlılık Ve Yenilik Yönetimi İlişkisi: Mutfak Personeli Üzerine Bir Araştırma, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli.
 • Hannemann-Weber, H., Kessel, M., Budych, K. and Schultz, C. 2011. Shared communication processes within healthcare teams for rare diseases and their influence on healthcare professionals' innovative behavior and patient satisfaction, Implementation Science 6 (1), 40.
 • Janssen, O. 2000. Job demands, perceptions of effort‐reward fairness and innovative work behaviour, Journal of Occupational and organizational psychology 73 (3), 287-302.
 • Kabiraj, S., Walke, R. and Yousaf, S. 2014. The need for new service innovation in halal marketing, Indian Journal of Marketing 44 (2), 5-14.
 • Kacmar, K. M., Carlson, D. S. and Brymer, R. A. 1999. Antecedents and consequences of organizational commitment: A comparison of two scales, Educational and Psychological Measurement 59 (6), 976-994.
 • Kalaycı, Ş., 2010. SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Asil Yayın Dağıtım Ankara, Turkey, p. 1-426.
 • Kanter, R. M. 1988. Three tiers for innovation research, Communication Research 15 (5), 509-523.
 • Karatepe, O. M. and Magaji, A. B. 2008. Work-family conflict and facilitation in the hotel industry: A study in Nigeria, Cornell Hospitality Quarterly 49 (4), 395-412.
 • Karatepe, O. M. and Kilic, H. 2009. The effects of two directions of conflict and facilitation on frontline employees’ job outcomes, The Service Industries Journal 29 (7), 977-993.
 • Kayasandık, A., 2013. İş-Aile Çatışması Ve Duygusal Bağlılık İlişkisinde Algılanan Örgütsel Adaletin Düzenleyici Rolü.
 • Kleysen, R. F. and Street, C. T. 2001. Toward a multi-dimensional measure of individual innovative behavior, Journal of intellectual Capital 2 (3), 284-296.
 • Lambert, E. G., Pasupuleti, S., Cluse-Tolar, T., Jennings, M. and Baker, D. 2006. The impact of work-family conflict on social work and human service worker job satisfaction and organizational commitment: An exploratory study, Administration in Social Work 30 (3), 55-74.
 • Madison, T. F., Ward, S. and Royalty, K. 2012. Corporate social responsibility, organizational commitment, and employer-sponsored volunteerism, International Journal of Business and Social Science 3 (1).
 • Mathieu, J. E. and Zajac, D. M. 1990. A review and meta-analysis of the antecedents, correlates, and consequences of organizational commitment, Psychological bulletin 108 (2), 171.
 • Memili, E., Zellweger, T. M. and Fang, H. C. 2013. The determinants of family owner‐managers' affective organizational commitment, Family Relations 62 (3), 443-456.
 • Meyer, J. P. and Allen, N. J. 1984. Testing the" side-bet theory" of organizational commitment: Some methodological considerations, Journal of applied psychology 69 (3), 372.
 • Meyer, J. P. and Allen, N. J. 1991. A three-component conceptualization of organizational commitment, Human resource management review 1 (1), 61-89.
 • Namasivayam, K. and Zhao, X. 2007. An investigation of the moderating effects of organizational commitment on the relationships between work–family conflict and job satisfaction among hospitality employees in India, Tourism management 28 (5), 1212-1223.
 • Oğuz, C. and Karakayacı, Z. 2017. Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Metodolojisi, Konya, Atlas Akademi, 1-183.
 • Orhan, N. 2012. Bankacılık Sektöründe Duygusal Zekâ ve Yenilikçi İş Davranışlarının İş Tatmini Üzerine Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı İşletme Bilim Dalı, İstanbul.
 • Özdamar, K. 2001. Paket programlar ve istatistiksel veri analizi (çok değişkenli analizler),(4. Baskı), Eskişehir: Kaan Yayınları.
 • Öztürk, F. 2010. Isparta İlinde Kiraz İşletmelerinde Yeniliklerin Benimsenme ve Etki Değerlemesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 106s, Konya.
 • Öztürk, F. and Yalçın, M. 2014. İzmir ve Manisa İllerinde Zeytin Yetiştiren İşletmelerde Yeniliklerin ve Ar-Ge Çalışmalarının Benimsenme Düzeyleri ve Etki Değerlendirmeleri.
 • Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T. and Boulian, P. V. 1974. Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians, Journal of applied psychology 59 (5), 603.
 • Schimansky, S., 2014. The effect of a high-commitment work system on innovative behavior of employees, University of Twente.
 • Scott, S. G. and Bruce, R. A. 1994. Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace, Academy of management journal 37 (3), 580-607.
 • Seymen, O. A., 2008. Örgütsel bağlılığı etkileyen örgüt kültürü tipleri üzerine bir araştırma, Detay Yayıncılık, p.
 • Şencan, H. 2005. Sosyal ve davranışsal ölçümlerde geçerlilik ve güvenirlik, Ankara: Seçkin Matbaası.
 • Wang, Q., Weng, Q., McElroy, J. C., Ashkanasy, N. M. and Lievens, F. 2014. Organizational career growth and subsequent voice behavior: The role of affective commitment and gender, Journal of vocational behavior 84 (3), 431-441.
 • West, M. A. and Farr, J. L. 1989. Innovation at work: Psychological perspectives, Social behaviour.
 • Wiener, Y. 1982. Commitment in organizations: A normative view, Academy of management review 7 (3), 418-428.
 • Yalçın, A. and İplik, F. N. 2005. Beş yıldızlı otellerde çalışanların demografik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma: Adana ili örneği, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (1), 395-412.
 • Yamane, T. 1967. Elementary sampling theory, Prentice Hall 1st Edition, 405.
 • Yener, A., 2013. Konya ili Ereğli ilçesi süt işletmelerinin ekonomik faaliyetleri ve yenilikleri benimseme düzeyleri, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Yener, A., 2017. Konya ilinde süt sığırcılığı yapan aile işletmelerinde yeniliklerin benimsenmesi ve yayılmasına etki eden faktörler, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Zhang, M., Griffeth, R. W. and Fried, D. D. 2012. Work-family conflict and individual consequences, Journal of Managerial Psychology 27 (7), 696-713.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kemalettin AĞIZAN> (Sorumlu Yazar)

0000-0002-2340-2614
Türkiye


Zeki BAYRAMOĞLU>
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
0000-0003-3258-3848

Yayımlanma Tarihi 27 Mayıs 2020
Başvuru Tarihi 29 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 25 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 17, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf598091, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {17}, number = {2}, pages = {162 - 171}, doi = {10.33462/jotaf.598091}, title = {The Effect of Emotional Commitment on Innovative Business Behavior in Agricultural Enterprises}, key = {cite}, author = {Ağızan, Kemalettin and Bayramoğlu, Zeki} }
APA Ağızan, K. & Bayramoğlu, Z. (2020). The Effect of Emotional Commitment on Innovative Business Behavior in Agricultural Enterprises . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 162-171 . DOI: 10.33462/jotaf.598091
MLA Ağızan, K. , Bayramoğlu, Z. "The Effect of Emotional Commitment on Innovative Business Behavior in Agricultural Enterprises" . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 162-171 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/54544/598091>
Chicago Ağızan, K. , Bayramoğlu, Z. "The Effect of Emotional Commitment on Innovative Business Behavior in Agricultural Enterprises". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 162-171
RIS TY - JOUR T1 - Tarım İşletmelerinde Duygusal Bağlılığın Yenilikçilik İş Davranışına Etkisi AU - KemalettinAğızan, ZekiBayramoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33462/jotaf.598091 DO - 10.33462/jotaf.598091 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 162 EP - 171 VL - 17 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.598091 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.598091 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi The Effect of Emotional Commitment on Innovative Business Behavior in Agricultural Enterprises %A Kemalettin Ağızan , Zeki Bayramoğlu %T The Effect of Emotional Commitment on Innovative Business Behavior in Agricultural Enterprises %D 2020 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 17 %N 2 %R doi: 10.33462/jotaf.598091 %U 10.33462/jotaf.598091
ISNAD Ağızan, Kemalettin , Bayramoğlu, Zeki . "The Effect of Emotional Commitment on Innovative Business Behavior in Agricultural Enterprises". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 / 2 (Mayıs 2020): 162-171 . https://doi.org/10.33462/jotaf.598091
AMA Ağızan K. , Bayramoğlu Z. The Effect of Emotional Commitment on Innovative Business Behavior in Agricultural Enterprises. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(2): 162-171.
Vancouver Ağızan K. , Bayramoğlu Z. The Effect of Emotional Commitment on Innovative Business Behavior in Agricultural Enterprises. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(2): 162-171.
IEEE K. Ağızan ve Z. Bayramoğlu , "The Effect of Emotional Commitment on Innovative Business Behavior in Agricultural Enterprises", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 17, sayı. 2, ss. 162-171, May. 2020, doi:10.33462/jotaf.598091