Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Comparison of Hatching Results, Growth Traits, and Slaughter-Carcass Characteristics of Japanese Quails Classified by Hatching Egg Weight

Yıl 2022, Cilt 19, Sayı 3, 668 - 677, 13.09.2022
https://doi.org/10.33462/jotaf.1058768

Öz

Bu çalışmanın amacı, yumurta büyüklüğüne göre dört sınıfa ayrılan (G1: 8 g'dan düşük, G2: 8-10 g arası, G3: 10-12 g arası ve G4: 12 g'dan ağır) kuluçkalık bıldırcın yumurtalarından elde edilen Japon bıldırcınlarının kuluçka özelliklerini, büyüme performanslarını ve kesim-karkas özelliklerini belirlemektir. Araştırmanın hayvan materyali, bir Japon bıldırcın ebeveyn sürüsünden (rastgele çiftleştirilmiş, daha önce seleksiyon uygulanmamış, 16 haftalık yaşta) eş zamanlı olarak toplanan 525 yumurtadan elde edilen civcivlerden (her grupta 60 bıldırcın) oluşmaktadır. G2 ve G3'te döllülük ortalamaları diğer gruplara göre daha yüksek bulunmuştur (P<0.05). Erken ve geç dönem embriyonik ölüm ortalamaları için yumurta ağırlık grupları arasında fark bulunmamıştır. Benzer şekilde çıkış gücü açısından da gruplar arasında fark bulunmamıştır. Tona skor yöntemi ile belirlenen civciv kalitesi açısından hafif yumurtalardan elde edilen bıldırcın civcivleri en düşük ortalamaya (%96.43) sahip olmuştur (P<0.05). Yumurta ağırlığı ile civciv ağırlıkları arasında pozitif-doğrusal bir ilişki bulunmuş ve civciv ağırlık ortalamaları yumurta ağırlığı arttıkça artmıştır (P<0.05). Haftalık canlı ağırlık değerleri kullanılarak yapılan profil analizi sonuçlarına göre yumurta ağırlık sınıfları arasındaki civciv ağırlık farkı büyüme profillerine de yansımıştır. Ağır sınıf yumurtalardan elde edilen bıldırcınların büyüme profili diğerlerine göre daha yüksek bulunmuştur (P<0.05). Ağır yumurtalardan elde edilen bıldırcınlarda, Gompertz büyüme modelinin bükülme noktasındaki canlı ağırlık ve asimptotik ağırlık parametresi ortalama değerleri daha yüksek olarak tahmin edilmiştir (her ikisi de P<0.05). Deneme grupları arasında karkas randımanı ve karkas parçalarının oranları açısından fark bulunmazken, en düşük abdominal yağ oranı G1 grubunda bulunmuştur (P<0.05). Sonuç olarak et verimi için yetiştirilen Japon bıldırcınlarının kuluçkasında daha yüksek ağırlıkta kuluçkalık yumurtaların kullanılmasının ekonomik fayda sağlayacağı düşünülebilir.

Kaynakça

 • Abiola, S., Meshioye, O. O., Oyerinde, B. O., Bamgbose, M. A. (2008). Effect of egg size on hatchability of broiler chicks. Archivos de Zootecnia 57 (217): 83-86.
 • Akbaş, Y., Oğuz, I. (1998). Growth curve parameters of lines of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica), unselected and selected for four-week body weight. Archiv fuer Gefluegelkunde 62 (3):104-109.
 • Akbas, Y., & Yaylak, E. (2000). Heritability estimates of growth curve parameters and genetic correlations between the growth curve parameters and weights at different age of Japanese quail. Archiv fuer Gefluegelkunde 64 (4):141-146.
 • Alabi, O. J., Ng'ambi, J. W., Norris, D., Mabelebele, M. (2012). Effect of egg weight on hatchability and subsequent performance of Potchefstroom Koekoek chicks. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (8): 718-725.
 • Alkan, S., Mendeş, M., Karabağ, K., Balcıoğlu, M. S. (2009). Effect of short-term divergent selection for 5-week body weight on growth characteristics of Japanese quail. Archiv fuer Gefluegelkunde 73 (2):124-131.
 • Alkan, S., Karabağ, K., Galic, A., Balcıoğlu, M. S. (2008). Effects of genotype and egg weight on hatchability traits and hatching weight in Japanese quail. South African Journal of Animal Science 38 (3): 231-237.
 • Aygün, A., Sert, D., Copur, G. (2012). Effects of propolis on eggshell microbial activity, hatchability, and chick performance in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) eggs. Poultry Science 91 (4): 1018-1025.
 • Balcıoğlu, M. S., Kızılkaya, K., Yolcu, H. I., Karabağ, K. (2005). Analysis of growth characteristics in short-term divergently selected Japanese quail. South African Journal of Animal Science 35 (2): 83-89.
 • Beiki, H., Pakdel, A., Moradi-Shahrbabak, M., Mehrban, H. (2013). Evaluation of growth functions on Japanese quail lines. The Journal of Poultry Science 50 (1): 20-27.
 • Çağlayan, T., İnal, Ş. (2006). Bıldırcınlarda kuluçkalık yumurta ağırlığının kuluçka sonuçları ile büyüme ve yaşama gücüne etkisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 22 (1-2): 11-19.
 • Çağlayan, T., Garip, M., Kırıkçı, K., Günlü, A. (2009). Effect of egg weight on chick weight, egg weight loss and hatchability in rock partridges (A. graeca). Italian Journal of Animal Science 8 (4): 567-574.
 • Çelen, M. F., Mirahmetoğlu, Ç. (2017). Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) kuluçkalık yumurta ağırlığı ve kuluçkanın son döneminde oksijen eklenmesinin kuluçka sonuçları ve çıkış sonrası performansa etkileri. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 7 (2/2): 137-148.
 • Çelik, Ş., İnci, H., Şengül, T., Söğüt, B. (2015). Bıldırcın yumurtalarında bazı kalite özellikleri ile tüy rengi arasındaki ilişkinin diskriminant analizi ile incelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (3): 47-56.
 • Duman, M., Şekeroğlu, A. (2017). Effect of egg weights on hatching results, broiler performance and some stress parameters. Brazilian Journal of Poultry Science 19 (2): 255-262.
 • Elibol, O., Brake, J. (2008). Effect of egg weight and position relative to incubator fan on broiler hatchability and chick quality. Poultry Science 87 (9): 1913-1918.
 • Gahri, H., Gader, N., Farzam, D. (2015). Effect of egg weight of broiler breeder on egg characteristics and hatchery performance. International Journal of Biosciences 6 (1): 42-48.
 • Gürcan, E. K., Çobanoğlu, Ö. (2012). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) çıkım ağırlığı ve boyu ile canlı ağırlık performansı arasındaki ilişkiler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 22 (2): 85-90.
 • Gürcan, E. K., Çobanoğlu, Ö., Kaplan, S. (2017). Flexible alternatives to models widely used for describing growth in Japanese quail. Journal of Animal & Plant Sciences 27 (1): 48-56.
 • Hegab, I. M., Hanafy, A. M. (2019). Effect of egg weight on external and internal qualities, physiological and hatching success of Japanese quail eggs (Coturnix coturnix japonica). Brazilian Journal of Poultry Science 21 (3): 1-8.
 • Iqbal, J., Khan, S. H., Mukhtar, N., Ahmed, T., Pasha, R. A. (2016). Effects of egg size (weight) and age on hatching performance and chick quality of broiler breeder. Journal of Applied Animal Research 44 (1): 54-64.
 • Iqbal, J., Mukhtar, N., Rehman, Z. U., Khan, S. H., Ahmad, T., Anjum, M. S., Pasha, R.H., Umar, S. (2017). Effects of egg weight on the egg quality, chick quality, and broiler performance at the later stages of production (week 60) in broiler breeders. Journal of Applied Poultry Research 26 (2): 183-191.
 • İpek, A., Sözcü, A. (2013). Broiler chick quality and scoring methods. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27 (2): 131-137.
 • Kaplan, S., Gürcan, E. K. (2018). Comparison of growth curves using non-linear regression function in Japanese quail. Journal of Applied Animal Research 46 (1): 112-117.
 • Karaman, M., Bulut, M. (2018). Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka ve Kuluçka Sonrası Performans Özelliklerine Etkisi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 (1): 13-19.
 • Kırıkçı, K., Mustafa, Ç., Başer, E., Akbulut, N. K., Bilgiç, M. A. (2018). Kınalı kekliklerde yumurta ağırlığının kuluçka sonuçları üzerine etkisi. Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi 7 (1): 1-6.
 • Narinç, D., Aksoy, T., Karaman, E. (2010a). Genetic parameters of growth curve parameters and weekly body weights in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (3): 501-507.
 • Narinç, D., Karaman, E., Firat, M. Z., Aksoy, T. (2010b). Comparison of non-linear growth models to describe the growth in Japanese quail. Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (14): 1961-1966.
 • Narinç, D., Aksoy, T., Karaman, E., Aygun, A., Firat, M. Z., Uslu, M. K. (2013). Japanese quail meat quality: Characteristics, heritabilities, and genetic correlations with some slaughter traits. Poultry Science 92 (7): 1735-1744.
 • Narinc, D., Narinç, N. Ö., Aygün, A. (2017). Growth curve analyses in poultry science. World's Poultry Science Journal 73 (2): 395-408.
 • Narinç, D., Aydemir, E. (2021b). Genetic parameter estimates of chick quality, growth, and carcass characteristics in Japanese quail. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 72 (4): 1-8.
 • Narinç and Aydemir 2021b. Genetic parameter estimates of chick quality, growth, and carcass characteristics in Japanese quail. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 72(4):1-8.
 • Narinç, D., Genç, B. A. (2021). Genetic parameter estimates of fear, growth, and carcass characteristics in Japanese quail. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 45 (2): 272-280.
 • Narinç, D., Sabuncuoğlu, K. (2022). Comparison of growth and developmental stability traits of Japanese quails reared in conventional and enriched cages. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 69 (1): 33-41.
 • Okur Ağma A., Şamlı, H. E. (2013). Effects of storage time and temperature on egg quality parameters and electrical conductivities of eggs. Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty 10 (2): 78-82.
 • Oral Toplu, H., Dereli Fidan, E., Nazligül, A. (2007). Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurta ağırlığı ve depolama süresinin kuluçka özellikleri ve civciv çıkış ağırlığı üzerine etkileri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 4 (1): 11-16.
 • Othman, R. A., Amin, M. R., & Rahman, S. (2014). Effect of egg size, age of hen and storage period on fertility, hatchability, embryo mortality and chick malformations in eggs of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science 7 (1): 101-106.
 • Peebles, E. D., Gardner, C. W., Brake, J., Benton, C. E., Bruzual, J. J., & Gerard, P. D. (2000). Albumen height and yolk and embryo compositions in broiler hatching eggs during incubation. Poultry Science 79 (10): 1373-1377.
 • Petek, M., Baspinar, H., Oğan, M. (2003). Effects of egg weight and length of storage on hatchability and subsequent growth performance of quail. South African Journal of Animal Science 33 (4): 242-247.
 • Petek, M., Başpınar, H., Oğan, M. M., Balcı, F. M. (2005). Effects of egg weight and length of storage period on hatchability and subsequent laying performance of quail. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 29 (2): 537-542.
 • Sabuncuoğlu, K. M., Korkmaz, F., Gürcan, E. K., Narinç, D., Şamlı, H. E. (2018). Effects of monochromatic light stimuli during embryogenesis on some performance traits, behavior, and fear responses in Japanese quails. Poultry Science 97 (7): 2385-2390.
 • Sari, M., Tilki, M., Saatci, M., Işik, S., Önk, K. (2010). Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) ebeveyn yaşı, yumurta ağırlığı ve şekil indeksinin kuluçka özellikleri ve yaşama gücü üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 24 (2): 93-97.
 • SAS Institute Inc., 2009. SAS / STAT User’s Guide, Version 9. 4th ed. SAS Institute Inc., Cary, NC.
 • Tona, K., Bamelis, F., De Ketelaere, B., Bruggeman, V., Moraes, V. M., Buyse, J., Onagbesan, O., Decuypere, E. (2003). Effects of egg storage time on spread of hatch, chick quality, and chick juvenile growth. Poultry Science 82 (5): 736-741.
 • Tona, K., Onagbesan, O., De Ketelaere, B., Decuypere, E., Bruggeman, V. (2004). Effects of age of broiler breeders and egg storage on egg quality, hatchability, chick quality, chick weight, and chick posthatch growth to forty-two days. Journal of Applied Poultry Research 13 (1): 10-18.
 • Ulmer-Franco, A. M., Fasenko, G. M., Christopher, E. O. D. (2010). Hatching egg characteristics, chick quality, and broiler performance at 2 breeder flock ages and from 3 egg weights. Poultry Science 89 (12): 2735-2742.
 • Wilson, H. R. (1991). Interrelationships of egg size, chick size, posthatching growth and hatchability. World's Poultry Science Journal 47 (1): 5-20.
 • Yıldırım, İ., Yetişir, R. (1998). Effects of hatching egg weight and parental age on the hatching weight and 6th week live weight in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 22 (4): 315-320.

Comparison of Hatching Results, Growth Traits, and Slaughter-Carcass Characteristics of Japanese Quails Classified by Hatching Egg Weight

Yıl 2022, Cilt 19, Sayı 3, 668 - 677, 13.09.2022
https://doi.org/10.33462/jotaf.1058768

Öz

The aim of this study is to determine the hatching characteristics, growth performance and slaughter-carcass traits of Japanese quails obtained from hatching quail eggs divided into four classes (G1: less than 8 g, G2: between 8-10 g, G3: between 10-12 g, and G4: heavier than 12 g) according to egg size. The animal material of the study consisted of chicks (60 birds were used in each group) obtained from a total of 525 eggs simultaneously obtained from a Japanese quail parent flock (random mated, not previously selection applied, at 16 weeks of age). The mean values of fertility in G2 and G3 were found to be higher than those of the other groups (P<0.05). There were no differences between the egg weight groups for either early or late embryonic mortality means. Also, there was no difference between the groups in terms of hatchability. Quail chicks obtained from light eggs had the lowest average (96.43%) in terms of chick quality determined by the Tona score method (P<0.05). A positive-linear relationship was found between egg weight and chick weights, and chick weight averages increased as egg size increased (P<0.05). According to the results of the profile analysis performed using weekly body weight values, the chick weight difference between egg weight classes was also reflected in the growth profiles. The growth profile of quails obtained from heavy class eggs were higher than the others (P<0.05). The mean values of asymptotic weight parameter and body weight at inflection point of Gompertz growth model were higher in quails obtained from heavy eggs (both P<0.05). There was no difference between the experimental groups in terms of carcass yield and percentages of carcass parts, but the lowest abdominal fat ratio was found in the G1 group (P<0.05). As a result, it can be thought that the use of higher weight hatching eggs in the incubation of Japanese quails raised for meat yield will provide economic benefits.

Kaynakça

 • Abiola, S., Meshioye, O. O., Oyerinde, B. O., Bamgbose, M. A. (2008). Effect of egg size on hatchability of broiler chicks. Archivos de Zootecnia 57 (217): 83-86.
 • Akbaş, Y., Oğuz, I. (1998). Growth curve parameters of lines of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica), unselected and selected for four-week body weight. Archiv fuer Gefluegelkunde 62 (3):104-109.
 • Akbas, Y., & Yaylak, E. (2000). Heritability estimates of growth curve parameters and genetic correlations between the growth curve parameters and weights at different age of Japanese quail. Archiv fuer Gefluegelkunde 64 (4):141-146.
 • Alabi, O. J., Ng'ambi, J. W., Norris, D., Mabelebele, M. (2012). Effect of egg weight on hatchability and subsequent performance of Potchefstroom Koekoek chicks. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (8): 718-725.
 • Alkan, S., Mendeş, M., Karabağ, K., Balcıoğlu, M. S. (2009). Effect of short-term divergent selection for 5-week body weight on growth characteristics of Japanese quail. Archiv fuer Gefluegelkunde 73 (2):124-131.
 • Alkan, S., Karabağ, K., Galic, A., Balcıoğlu, M. S. (2008). Effects of genotype and egg weight on hatchability traits and hatching weight in Japanese quail. South African Journal of Animal Science 38 (3): 231-237.
 • Aygün, A., Sert, D., Copur, G. (2012). Effects of propolis on eggshell microbial activity, hatchability, and chick performance in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) eggs. Poultry Science 91 (4): 1018-1025.
 • Balcıoğlu, M. S., Kızılkaya, K., Yolcu, H. I., Karabağ, K. (2005). Analysis of growth characteristics in short-term divergently selected Japanese quail. South African Journal of Animal Science 35 (2): 83-89.
 • Beiki, H., Pakdel, A., Moradi-Shahrbabak, M., Mehrban, H. (2013). Evaluation of growth functions on Japanese quail lines. The Journal of Poultry Science 50 (1): 20-27.
 • Çağlayan, T., İnal, Ş. (2006). Bıldırcınlarda kuluçkalık yumurta ağırlığının kuluçka sonuçları ile büyüme ve yaşama gücüne etkisi. Eurasian Journal of Veterinary Sciences 22 (1-2): 11-19.
 • Çağlayan, T., Garip, M., Kırıkçı, K., Günlü, A. (2009). Effect of egg weight on chick weight, egg weight loss and hatchability in rock partridges (A. graeca). Italian Journal of Animal Science 8 (4): 567-574.
 • Çelen, M. F., Mirahmetoğlu, Ç. (2017). Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) kuluçkalık yumurta ağırlığı ve kuluçkanın son döneminde oksijen eklenmesinin kuluçka sonuçları ve çıkış sonrası performansa etkileri. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 7 (2/2): 137-148.
 • Çelik, Ş., İnci, H., Şengül, T., Söğüt, B. (2015). Bıldırcın yumurtalarında bazı kalite özellikleri ile tüy rengi arasındaki ilişkinin diskriminant analizi ile incelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 12 (3): 47-56.
 • Duman, M., Şekeroğlu, A. (2017). Effect of egg weights on hatching results, broiler performance and some stress parameters. Brazilian Journal of Poultry Science 19 (2): 255-262.
 • Elibol, O., Brake, J. (2008). Effect of egg weight and position relative to incubator fan on broiler hatchability and chick quality. Poultry Science 87 (9): 1913-1918.
 • Gahri, H., Gader, N., Farzam, D. (2015). Effect of egg weight of broiler breeder on egg characteristics and hatchery performance. International Journal of Biosciences 6 (1): 42-48.
 • Gürcan, E. K., Çobanoğlu, Ö. (2012). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) çıkım ağırlığı ve boyu ile canlı ağırlık performansı arasındaki ilişkiler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 22 (2): 85-90.
 • Gürcan, E. K., Çobanoğlu, Ö., Kaplan, S. (2017). Flexible alternatives to models widely used for describing growth in Japanese quail. Journal of Animal & Plant Sciences 27 (1): 48-56.
 • Hegab, I. M., Hanafy, A. M. (2019). Effect of egg weight on external and internal qualities, physiological and hatching success of Japanese quail eggs (Coturnix coturnix japonica). Brazilian Journal of Poultry Science 21 (3): 1-8.
 • Iqbal, J., Khan, S. H., Mukhtar, N., Ahmed, T., Pasha, R. A. (2016). Effects of egg size (weight) and age on hatching performance and chick quality of broiler breeder. Journal of Applied Animal Research 44 (1): 54-64.
 • Iqbal, J., Mukhtar, N., Rehman, Z. U., Khan, S. H., Ahmad, T., Anjum, M. S., Pasha, R.H., Umar, S. (2017). Effects of egg weight on the egg quality, chick quality, and broiler performance at the later stages of production (week 60) in broiler breeders. Journal of Applied Poultry Research 26 (2): 183-191.
 • İpek, A., Sözcü, A. (2013). Broiler chick quality and scoring methods. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 27 (2): 131-137.
 • Kaplan, S., Gürcan, E. K. (2018). Comparison of growth curves using non-linear regression function in Japanese quail. Journal of Applied Animal Research 46 (1): 112-117.
 • Karaman, M., Bulut, M. (2018). Japon Bıldırcınlarında Kuluçkalık Yumurta Ağırlığının Kuluçka ve Kuluçka Sonrası Performans Özelliklerine Etkisi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi 21 (1): 13-19.
 • Kırıkçı, K., Mustafa, Ç., Başer, E., Akbulut, N. K., Bilgiç, M. A. (2018). Kınalı kekliklerde yumurta ağırlığının kuluçka sonuçları üzerine etkisi. Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi 7 (1): 1-6.
 • Narinç, D., Aksoy, T., Karaman, E. (2010a). Genetic parameters of growth curve parameters and weekly body weights in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (3): 501-507.
 • Narinç, D., Karaman, E., Firat, M. Z., Aksoy, T. (2010b). Comparison of non-linear growth models to describe the growth in Japanese quail. Journal of Animal and Veterinary Advances 9 (14): 1961-1966.
 • Narinç, D., Aksoy, T., Karaman, E., Aygun, A., Firat, M. Z., Uslu, M. K. (2013). Japanese quail meat quality: Characteristics, heritabilities, and genetic correlations with some slaughter traits. Poultry Science 92 (7): 1735-1744.
 • Narinc, D., Narinç, N. Ö., Aygün, A. (2017). Growth curve analyses in poultry science. World's Poultry Science Journal 73 (2): 395-408.
 • Narinç, D., Aydemir, E. (2021b). Genetic parameter estimates of chick quality, growth, and carcass characteristics in Japanese quail. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 72 (4): 1-8.
 • Narinç and Aydemir 2021b. Genetic parameter estimates of chick quality, growth, and carcass characteristics in Japanese quail. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society 72(4):1-8.
 • Narinç, D., Genç, B. A. (2021). Genetic parameter estimates of fear, growth, and carcass characteristics in Japanese quail. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 45 (2): 272-280.
 • Narinç, D., Sabuncuoğlu, K. (2022). Comparison of growth and developmental stability traits of Japanese quails reared in conventional and enriched cages. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 69 (1): 33-41.
 • Okur Ağma A., Şamlı, H. E. (2013). Effects of storage time and temperature on egg quality parameters and electrical conductivities of eggs. Journal of Tekirdağ Agricultural Faculty 10 (2): 78-82.
 • Oral Toplu, H., Dereli Fidan, E., Nazligül, A. (2007). Japon bıldırcınlarında kuluçkalık yumurta ağırlığı ve depolama süresinin kuluçka özellikleri ve civciv çıkış ağırlığı üzerine etkileri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 4 (1): 11-16.
 • Othman, R. A., Amin, M. R., & Rahman, S. (2014). Effect of egg size, age of hen and storage period on fertility, hatchability, embryo mortality and chick malformations in eggs of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science 7 (1): 101-106.
 • Peebles, E. D., Gardner, C. W., Brake, J., Benton, C. E., Bruzual, J. J., & Gerard, P. D. (2000). Albumen height and yolk and embryo compositions in broiler hatching eggs during incubation. Poultry Science 79 (10): 1373-1377.
 • Petek, M., Baspinar, H., Oğan, M. (2003). Effects of egg weight and length of storage on hatchability and subsequent growth performance of quail. South African Journal of Animal Science 33 (4): 242-247.
 • Petek, M., Başpınar, H., Oğan, M. M., Balcı, F. M. (2005). Effects of egg weight and length of storage period on hatchability and subsequent laying performance of quail. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 29 (2): 537-542.
 • Sabuncuoğlu, K. M., Korkmaz, F., Gürcan, E. K., Narinç, D., Şamlı, H. E. (2018). Effects of monochromatic light stimuli during embryogenesis on some performance traits, behavior, and fear responses in Japanese quails. Poultry Science 97 (7): 2385-2390.
 • Sari, M., Tilki, M., Saatci, M., Işik, S., Önk, K. (2010). Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) ebeveyn yaşı, yumurta ağırlığı ve şekil indeksinin kuluçka özellikleri ve yaşama gücü üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi 24 (2): 93-97.
 • SAS Institute Inc., 2009. SAS / STAT User’s Guide, Version 9. 4th ed. SAS Institute Inc., Cary, NC.
 • Tona, K., Bamelis, F., De Ketelaere, B., Bruggeman, V., Moraes, V. M., Buyse, J., Onagbesan, O., Decuypere, E. (2003). Effects of egg storage time on spread of hatch, chick quality, and chick juvenile growth. Poultry Science 82 (5): 736-741.
 • Tona, K., Onagbesan, O., De Ketelaere, B., Decuypere, E., Bruggeman, V. (2004). Effects of age of broiler breeders and egg storage on egg quality, hatchability, chick quality, chick weight, and chick posthatch growth to forty-two days. Journal of Applied Poultry Research 13 (1): 10-18.
 • Ulmer-Franco, A. M., Fasenko, G. M., Christopher, E. O. D. (2010). Hatching egg characteristics, chick quality, and broiler performance at 2 breeder flock ages and from 3 egg weights. Poultry Science 89 (12): 2735-2742.
 • Wilson, H. R. (1991). Interrelationships of egg size, chick size, posthatching growth and hatchability. World's Poultry Science Journal 47 (1): 5-20.
 • Yıldırım, İ., Yetişir, R. (1998). Effects of hatching egg weight and parental age on the hatching weight and 6th week live weight in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 22 (4): 315-320.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülşah ÖZÇALIŞAN>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8928-194X
Türkiye


Fatih ŞAHİN>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1620-0782
Türkiye


Hasan KARAKELLE>
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9883-0322
Türkiye


Doğan NARİNÇ> (Sorumlu Yazar)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8844-4412
Türkiye

Destekleyen Kurum TÜBİTAK
Proje Numarası 2209A
Erken Görünüm Tarihi 13 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 13 Eylül 2022
Gönderilme Tarihi 17 Ocak 2022
Kabul Tarihi 11 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 19, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jotaf1058768, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {19}, number = {3}, pages = {668 - 677}, doi = {10.33462/jotaf.1058768}, title = {Comparison of Hatching Results, Growth Traits, and Slaughter-Carcass Characteristics of Japanese Quails Classified by Hatching Egg Weight}, key = {cite}, author = {Özçalışan, Gülşah and Şahin, Fatih and Karakelle, Hasan and Narinç, Doğan} }
APA Özçalışan, G. , Şahin, F. , Karakelle, H. & Narinç, D. (2022). Comparison of Hatching Results, Growth Traits, and Slaughter-Carcass Characteristics of Japanese Quails Classified by Hatching Egg Weight . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 19 (3) , 668-677 . DOI: 10.33462/jotaf.1058768
MLA Özçalışan, G. , Şahin, F. , Karakelle, H. , Narinç, D. "Comparison of Hatching Results, Growth Traits, and Slaughter-Carcass Characteristics of Japanese Quails Classified by Hatching Egg Weight" . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (2022 ): 668-677 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/72560/1058768>
Chicago Özçalışan, G. , Şahin, F. , Karakelle, H. , Narinç, D. "Comparison of Hatching Results, Growth Traits, and Slaughter-Carcass Characteristics of Japanese Quails Classified by Hatching Egg Weight". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 19 (2022 ): 668-677
RIS TY - JOUR T1 - Comparison of Hatching Results, Growth Traits, and Slaughter-Carcass Characteristics of Japanese Quails Classified by Hatching Egg Weight AU - GülşahÖzçalışan, FatihŞahin, HasanKarakelle, DoğanNarinç Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.33462/jotaf.1058768 DO - 10.33462/jotaf.1058768 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 668 EP - 677 VL - 19 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.1058768 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.1058768 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Comparison of Hatching Results, Growth Traits, and Slaughter-Carcass Characteristics of Japanese Quails Classified by Hatching Egg Weight %A Gülşah Özçalışan , Fatih Şahin , Hasan Karakelle , Doğan Narinç %T Comparison of Hatching Results, Growth Traits, and Slaughter-Carcass Characteristics of Japanese Quails Classified by Hatching Egg Weight %D 2022 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 19 %N 3 %R doi: 10.33462/jotaf.1058768 %U 10.33462/jotaf.1058768
ISNAD Özçalışan, Gülşah , Şahin, Fatih , Karakelle, Hasan , Narinç, Doğan . "Comparison of Hatching Results, Growth Traits, and Slaughter-Carcass Characteristics of Japanese Quails Classified by Hatching Egg Weight". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 19 / 3 (Eylül 2022): 668-677 . https://doi.org/10.33462/jotaf.1058768
AMA Özçalışan G. , Şahin F. , Karakelle H. , Narinç D. Comparison of Hatching Results, Growth Traits, and Slaughter-Carcass Characteristics of Japanese Quails Classified by Hatching Egg Weight. JOTAF. 2022; 19(3): 668-677.
Vancouver Özçalışan G. , Şahin F. , Karakelle H. , Narinç D. Comparison of Hatching Results, Growth Traits, and Slaughter-Carcass Characteristics of Japanese Quails Classified by Hatching Egg Weight. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2022; 19(3): 668-677.
IEEE G. Özçalışan , F. Şahin , H. Karakelle ve D. Narinç , "Comparison of Hatching Results, Growth Traits, and Slaughter-Carcass Characteristics of Japanese Quails Classified by Hatching Egg Weight", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 19, sayı. 3, ss. 668-677, Eyl. 2022, doi:10.33462/jotaf.1058768