Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Buğdayda Farklı Fusarium culmorum İzolatları ile Pratylenchus thornei Etkileşimi

Yıl 2023, Cilt: 20 Sayı: 1, 1 - 11, 19.01.2023
https://doi.org/10.33462/jotaf.1017523

Öz

Çalışmada Türkiye’nin Isparta ve Burdur illerinden izole edilen on iki Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc. izolatı ile Pratylenchus thornei (Sher and Allen),1953 etkileşimi İkizce buğday çeşidinde kontrollü koşullar altında (25±2°C ve %60±5 nem) araştırılmıştır. Buğdaylarda ilk kardeş yapraklar oluştuktan sonra deneme kurulmuş ve 4 uygulamada denemeler yapılmıştır. Uygulamalar; sadece P. thornei uygulaması (N), sadece F. culmorum uygulaması (FCUL), eş zamanlı P. thornei ve F. culmorum uygulaması (N+FCUL) ve P. thornei uygulamasından 2 hafta sonra F. culmorum uygulaması (N+2FCUL) olarak yapılmıştır. Fusarium culmorum izolatlarının inokulasyonunda her saksıya %50 oranında seyreltilmiş kültür filtratı konsantrasyonundan 5 ml, P. thornei popülasyonu için ise 1000 larva+ergin birey inokulum yoğunluğu kullanılmıştır. Değerlendirme işlemi buğdayda hastalık şiddeti ve nematod üreme oranı üzerinden denemenin kurulumundan 8 hafta sonra gerçekleştirilmiştir. Çalışmada N+FCUL ve N+2FCUL uygulamalarına bakıldığında P. thornei’nin sadece F. culmorum’un YLVC16 izolatında hastalık şiddetinin artışına katkısının olduğu görülmüştür. YLVC16 izolatında hastalık şiddeti skala değeri FCUL uygulamasında 2.4 belirlenirken, N+FCUL ve N+2FCUL uygulamalarında sırasıyla 3.4 ve 3.6 tespit edilmiştir. Pratylenchus thornei üreme oranı N uygulamasında 2.5 bulunmuştur. Fusarium culmorum’un YLVC16, T21 ve K17 izolatları ile kurulan denemelerinde P. thornei üreme oranı N+FCUL uygulamasında sırasıyla 3.1, 3.0 ve 3.3 tespit edilirken, N+2FCUL uygulamasında 3.1, 3.2 ve 3.4 saptanmıştır. Ancak P. thornei üreme oranı açısından YLVC16, T21 ve K17 izolatları ile kurulan denemelerde N+FCUL ve N+2FCUL uygulamaları arasında önemli bir farklılık belirlenememiştir. Çalışmada 12 F. culmorum izolatı içerisinden sadece üç tanesinin (YLVC16, T21 ve K17) P. thornei üreme oranına pozitif katkısı belirlenirken, P. thornei’nin ise sadece bir F. culmorum izolatının (YLVC16) hastalık şiddetine katkısının olduğu belirlenmiştir.

Destekleyen Kurum

x

Teşekkür

Çalışma süresince desteklerini esirgemeyen Zir. Yük. Müh. Nurçin TUNCEL'e teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Agu, C.M., Ogbuji, R.O. (2000). Effects of Meloidogyne javanica and Rhizoctonia solani alone and in combination on soybean in ferrallitic soils of eastern Nigeria. Tropenlandwirt, 101:91–97.
 • Akdağ, M.N., Zengin, M. (2020). Artan dozlarda bakır sülfat ve azot uygulamalarının ekmeklik buğdayda verim ile kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığına etkileri. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 17(2):149-161.
 • Antoon, B.G., Aljboory, M.H., Stephan, Z.A. (2009). Effect of root-knot nematode, Meloidogyne javanica and its interaction with some pathogenic soil fungi in seed germination and tobacco seedlings growth of different ages. Iraqi Journal of Agricultural Sciences, 14:200-207.
 • Araz, A., Bayram, M.E., Babaroğlu, E.N. (2009). Determination of disease agents which cause root and foot-rot diseases in some wheat varieties of Sakarya Province. Plant Protection Bulletin, 49(1):31-43.
 • Arıcı, Ş.E. (2006). In Vitro Selection for Resıstans to Head Blight (Fusarium Spp.) Vıa Somaclonal Variatıon in Wheat (Triticum aestivum L.) (Ph. D. Thesis) University of Çukurova Institute Of Natural and Applied Sciences Department of Plant, Adana.
 • Arıcı, Ş.E., Arap, Ü., Yatağan F.B. (2013). Isparta ve Burdur illeri buğday ekim alanlarındaki kök ve kök boğazı fungal hastalık etmenlerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2):26-30.
 • Athman, S.Y. (2006). Host-endophyte-pest interactions of endophytic Fusarium oxysporum antagonistic to Radopholus similis in banana (Musa spp.) (Ph. D. Thesis) In the Faculty of Natural and Agricultural Sciences. University of Pretoria Pretoria, South Africa, 224 pp.
 • Back, M.A., Haydock, P.P.J., Jenkinson, P. (2002). Disease complexes involving plant parasitic nematodes and soilborne pathogens. Plant Pathology, 51(6):683-697.
 • Bhagawati, B., Goswami, B. K., Singh, C. S. (2000). Management of disease complex of tomato caused by Meloidogyne incognita and Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici through bioagent. Indian Journal of Nematology, 30(1):16-22.
 • Booth, C. (1971). The Genus Fusarium Common wealth Mycological Institute, Key, Surrey, England. 237 pp. Castillo, P., Vovlas, N. (2007). Pratylenchus (Nematoda: Pratylenchidae): diagnosis, biology, pathogenicity and management. In: Nematology monographs and perspectives 6 (eds. D.J. Hunt and R.N. Perry). Brill, Leiden. pp. 529.
 • Channale, S., Kalavikatte, D., Thompson, J.P., Kudapa, H., Bajaj, P., Varshney, R.K., Thudi, M. (2021). Transcriptome analysis reveals key genes associated with root-lesion nematode Pratylenchus thornei resistance in chickpea. Scientific Reports, 11(1):1-11.
 • Charegani, H., Majzoob, S., Hamzehzarghani, H., Karegar-Bide, A. (2012). Effect of various initial population densities of two species of Meloidogyne on growth of tomato and cucumber in greenhouse. Nematologia Mediterranea, 40:129-134.
 • Da Silva M.P. (2010). Interactions Between Lesion Nematodes and Corn Pathogens. Iowa State University. ProQuest Dissertations Publishing, Ames, Iowa, 109 pp.
 • Demeke, T., Clear, R.M., Patrick, S.K., Gaba D. (2005). Species-specific PCR based assays for the detection of Fusarium species and a comparison with the whole seed agar plate method and trichothecene analysis. International Journal of Food Microbiology, 103:271-284.
 • Erginbas-Orakci, G., Sehgal, D., Sohail, Q., Ogbonnaya, F., Dreisigacker, S., Pariyar, S.R., Dababat, A.A. (2018). Identification of novel quantitative trait loci linked to crown rot resistance in spring wheat. International Journal of Molecular Sciences, 19(9):2666,17 pp.
 • Fanning, J.P., Reeves, K.L., Forknall, C.R., McKay, A.C., Hollaway, G.J. (2020). Pratylenchus thornei: The relationship between presowing nematode density and yield loss in wheat and barley. Phytopathology, 110(3):674-683.
 • Gang, G., Miedaner, T., Schuhmacher, U., Schollenberger, M., Geiger, H.H. (1998). Deoxynivalenol and nivalenol production by Fusarium culmorum isolates differing in aggressiveness toward winter rye. Phytopathology, 88:879-884.
 • Göze Özdemir, F.G., Arıcı, Ş.E., Yaşar, B., Elekcioğlu, İ.H. (2018). Effect of Fusarium culmorum spore suspension on mortality of root lesion nematodes in vitro conditions. Black Sea Journal of Agriculture, 1(2):29-33.
 • Göze Özdemir, F.G., 2020. Determination of plant parasitic nematodes in cereal areas of Isparta and Burdur provinces and ınvestigation of the ınteraction of the endoparasitic nematodes with Fusarium culmorum in wheat. (Unpublished Ph.D. Thesis) Isparta University of Applied Sciences the Institute of Graduate Education Department of Plant Protection, Isparta, Turkey, 273 pp. (in Turkish with abstract in English)
 • Göze Özdemir F.G. (2021). Reproductive fitness of five Pratylenchus thornei populations from Isparta Province in Turkey on sterile carrot discs, wheat and barley cultivars. International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, 5(1):7-11.
 • Göze Özdemir, F.G., Yaşar, B., Elekcioğlu, İ.H. (2021). Distribution and population density of plant parasitic nematodes on cereal production areas of Isparta and Burdur Provinces of Turkey. Turkish Journal of Entomology, 45(1):53-64.
 • Göze Özdemir, F.G., Yaşar, B., Arıcı, Ş.E., Elekcioğlu, İ.H. (2022a). Interaction effect of root lesion nematodes and Fusarium culmorum Sacc. on disease complex in some wheat cultivars. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 32(1):152-163.
 • Göze Özdemir, F.G., Arıcı, Ş.E., Elekcioğlu, İ.H. (2022b). Buğday bitkisinde üç Pratylenchus thornei Popülasyonunun Fusarium culmorum ile ınteraksiyonu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 25(5):1042-1050.
 • Hafez, S.L., Al-Rehiayani, S., Thornton, M., Sundararaj, P. (1999). Differentiation of two geographically isolated populations of Pratylenchus neglectus based on their parasitism of potato and interaction with Verticillium dahliae. Nematropica, 29:25– 36.
 • Hajihassani, A., Maafi, Z.T., Hosseininejad, A. (2013a). Interactions between Heterodera filipjevi and Fusarium culmorum, and between H. filipjevi and Bipolaris sorokiniana in winter wheat. Journal of Plant Diseases and Protection, 120(2): 77-84.
 • Hajihassani, A., Smiley, R.W., Afshar, F.J. (2013b). Effects of co-inoculation with Pratylenchus thornei and Fusarium culmorum on growth and yield of winter wheat. Plant Disease, 97(11):1470-1477.
 • Hasan A. (1988). Interaction of Pratylenchus coffeae and Pythium aphanidermatum and/or Rhizoctonia solani on chrysanthemum. Phytopathologische Zeitschrift, 123:227-232.
 • Hassan, G.A., Al-Assas, K., Abou Al-Fadil, T. (2012). Interactıons between Heterodera avenae and Fusarıum culmorum on yıeld components of wheat, nematode reproductıon and crown rot severity. Nematropica, 42 (2):260-266.
 • Hekimhan, H., Bagci, A., Nicol, J., Arisoy, Z., Taner, S., Sahin, S. (2004). Dryland root rot: A major threat to winter cereal production under sub-optimal growing conditions. 4th International Crop Science Congress, 27 September-01 October, Brisbane, Australia.
 • Hestbjerg, H., Felding, G., Elmholt, S. (2002). Fusarium culmorum infection of barley seelings: correlation between aggressiveness and deoxynivalenol content. Journal of Phytopathology, 150 (6): 308-316, 150 pp.
 • Hogg, A.C., Johnston, R.H., Johnston, J.A., Klouser, L., Kephart, K.D., Dyer, A.T. (2010). Monitoring Fusarium crown rot populations in spring wheat residues using quantitative real-time polymerase chain reaction. Phytopathology, 100(1):49-57.
 • Hoseini, S.M.N., Pourjam, E., Goltapeh, E.M. (2010). Synergistic studies on interaction of nematode-fungal system of tea plant in Iran. Journal of Agricultural Technology, 6(3):487-496.
 • Kasapoğlu, E.B., Imren, M., Elekcioğlu, İ.H. (2014). Plant parasitic nematode species found on important cultivated plants in Adana. Turkish Journal of Entomology, 38(3):333-350.
 • Kasapoğlu Uludamar, E.B., Yıldız, Ş., Imren, M., Öcal, A., Elekçioğlu, İ.H. (2018). Occurrence of plant parasitic nematode species in important crops in the Southeast Anatolia Region of Turkey. Turkish Journal of Entomology, 42(1):63-74.
 • Koca Y. (1999). Yüzyılın Jeoekonomik gücü tahılın üretimi, ticareti ve uluslararası ilişkilere etkileri. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran, Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Konya, Sf: 539-546.
 • Köycü, N.D., Sukut, F. (2018). Buğdayda Fusarium culmorum’a ruhsatlı olmayan fungisitlerin patojen üzerine etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2):26-35.
 • LaMondia, J.A. (2003). Interaction of Pratylenchus penetrans and Rhizoctonia fragariae in strawberry black root rot. Journal of Nematology, 35(1):17.
 • Leslie, J.F., Summerell, B.A. (2006). Fusarium laboratory workshops—a recent history. Mycotoxin Research, 22(2), 73-74.
 • Llorens, A., Hinojo, M.J., Mateo, R., Gonzalez-Jaen, M.T., Valle-Algarra, F.M., Logrieco, A., Jimenez, M. (2006). Characterization of Fusarium spp. isolates by PCR-RFLP analysis of the intergenic spacer region of the rRNA gene (rDNA). International Journal of Food Microbiology, 1106:287-306.
 • Mallaiah, B., Muthamilan, M., Prabhu, S., Ananthan, R. (2014). Studies on interaction of nematode, Pratylenchus delattrei and fungal pathogen, Fusarium incarnatum associated with crossandra wilt in Tamil Nadu, India. Current Biotica, 8(2):157-164.
 • Miedaner, T., Cumagun, C.J.R., Chakraborty, S. (2008). Population genetics of three important head blight pathogens Fusarium graminearum, F. pseudograminearum and F. culmorum. Journal of Phytopathology, 156:129– 139.
 • Miedaner, T., Schilling, A.G. (1996). Genetic variation of aggressiveness in individual field populations of Fusarium graminearum and Fusarium culmorum tested on young plants of winter rye. European Journal of Plant Pathology, 102(9):823-830.
 • Mudiope, J., Coyne, D.L., Adipala, E., Sikora, R.A. (2004). Monoxenic culture of Pratylenchus sudanensis on carrot disks, with evidence of differences in reproductive rates between geographical isolates. Nematology, 6(4):617-619.
 • Muthomi, J.W., Schutze, A., Dehne, H.W., Mutitu, E.W., Oerke, E.C. (2000). Characterization of Fusarium culmorum isolates by mycotoxin production and aggressiveness to winter wheat. Journal of Plant Disease Protection, 107:113–123.
 • Mokrini, F., Viaene, N., Waeyenberge, L., Dababat, A.A., Moens, M. (2019). Root-lesion nematodes in cereal fields: importance, distribution, identification, and management strategies. Journal of Plant Diseases and Protection, 126(1):1-11.
 • Nelson, P.E., Toussoun, T.A., Marasas, W.F.O. (1983). Fusarium Species: An Illustrated Manual for Identification. The Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania, USA, 193 pp.
 • Nitao, J.K., Meyer, S.L., Schmidt, W.F., Fettinger, J.C., Chitwood, D.J. (2001). Nematode-antagonistic trichothecenes from Fusarium equiseti. Journal of Chemical Ecology, 27(5):859-869.
 • Parry, D.W. (1990). The ncidence of Fusarium spp. in stem bases of selected crops of winter wheat in the Midlands, UK. Plant Pathology, 39(4):619-622.
 • Rotenberg, D., MacGuidwin, A.E., Saeed, I.A.M., Rouse, D.I. (2004). Interaction of spatially separated Pratylenchus penetrans and Verticillium dahliae on potato measured by impaired photosynthesis. Plant Pathology, 53(3):294-302.
 • Rotter, B.A. (1996). Invited review: Toxicology of deoxynivalenol (vomitoxin). Journal of Toxicology and Environmental Health Part A, 48(1):1-34.
 • Saeed, I.A.M., MacGuidwin, A.E., Rouse, D.I. (1998). Effect of initial nematode population density on the interaction of Pratylenchus penetrans and Verticillium dahliae on'Russet burbank'potato. Journal of Nematology, 30(1):100.
 • Scherm, B., Balmas, V., Spanu, F., Pani, G., Delogu, G., Pasquali, M., Migheli, Q. (2013). Fusarium culmorum: causal agent of foot and root rot and head blight on wheat. Molecular Plant Pathology, 14(4):323-341.
 • Scherm, B., Orru, M., Balmas, V., Spanu, F., Azara, E., Delogu, G., Migheli, Q. (2011). Altered trichothecene biosynthesis in TRI6‐silenced transformants of Fusarium culmorum influences the severity of crown and foot rot on durum wheat seedlings. Molecular Plant Pathology, 12(8):759-771.
 • Taheri, A., Hollamby, G.J., Vanstone, V.A., Neate, S.M. (1994). Interaction between root lesion nematode, Pratylenchus neglectus (Rensch 1924) Chitwood and Oteifa 1952, and root rotting fungi of wheat. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 22(2):181-185.
 • Thompson, J.P., Mackenzie, J., Sheedy, G.H. (2012) Root-lesion nematode (Pratylenchus thornei) reduces nutrient response, biomass and yield of wheat in sorghum–fallow–wheat cropping systems in a subtropical environment. Field Crops Research, 137:126– 140.
 • TUİK (2020). https://www.tuik.gov.tr/bıtkıseluretımıstatıstıklerı/bugday. (Erişim tarihi:01.11.2021)
 • Treikale, O., Priekule, I., Javoisha, B., Lazareva, L. (2010) Fusarium head blight: distribution in wheat in Latvia. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 75:627– 634.
 • Toktay, H., İmren, M., Akyol, B., Evlı̇ce, E., Riley, I.T., Dababat, A. (2020). Phytophagous nematodes in cereal fields in Niğde Province, Turkey. Turkish Journal of Entomology, 44 (4):559-569.
 • Wagacha, J.M., Muthomi, J.W. (2007). Fusarium culmorum: infection process, mechanisms of mycotoxin production and their role in pathogenesis in wheat. Crop Protection, 26:877–885.
 • Whish, J.P.M., Thompson, J.P., Clewett, T.G., Lawrence, J.L., Wood, J. (2014). Pratylenchus thornei populations reduce water uptake in intolerant wheat cultivars. Field Crops Research, 161:1-10.
 • Wildermuth, G.B., McNamara, R.B. (1994). Testing wheat seedlings for resistance to crown rot caused by Fusarium graminearum Group 1. Plant Disease, 78:949-953.
 • USDA (2021). https://www.nass.usda.gov/Publications/Todays_Reports/reports/wtrc0121.pdf. (Erişim tarihi:01.11.2021)
 • Vigier, B., Reid, L.M., Seifert, K.A., Stewart, D.W., Hamilton, R.I. (1997) Distribution and prediction of Fusarium species associated with maize ear rot in Ontario. Canadian Journal of Plant Pathology, 19:60–65.
 • Vu, T., Hauschild, R., Sikora, R.A. (2006). Fusarium oxysporum endophytes induced systemic resistance against Radopholus similis on banana. Nematology, 8(6):847-852.
 • Yavuzaslanoglu, E., Elekçioglu, I.H. Nicol, J.M., Yorgancilar, O., Hodson, D. (2012). Distribution, frequency and occurrence of cereal nematodes on the Central Anatolian Plateau in Turkey and their relationship with soil physicochemical properties. Nematology, 14(7): 839-854.
 • Yavuzaslanoglu, E., Karaca, M.S., Sönmezoğlu, Ö.A., Öcal, A., Elekcioğlu, I.H., Aydoğdu, M. (2020). Occurrence and abundance of cereal nematodes in Konya and Karaman Provinces in Turkey. Turkish Journal of Entomology,44(2):223-236.
 • Zuckerman, B.M. (1985). Nematode Embryology and Development. Plant Nematology Laboratory Manual. Amherst, MA, USA, University of Massachusetts Agricultural Experimental Station, 101-105.

Interaction of Different Fusarium culmorum Isolates and Pratylenchus thornei on Wheat

Yıl 2023, Cilt: 20 Sayı: 1, 1 - 11, 19.01.2023
https://doi.org/10.33462/jotaf.1017523

Öz

In present study, the interaction of twelve Fusarium culmorum (W. G. Sm.) Sacc. isolates from Isparta, Burdur in Turkey and Pratylenchus thornei (Sher and Allen),1953 were investigated under controlled conditions (25±2°C and 60±5% RH) in Ikizce wheat cultivar. The experiment was established after the first leaves at tillering on wheat and working with four applications. Applications; only P. thornei inoculation (N), only F. culmorum inoculation (FCUL), simultaneous inoculation of P. thornei and F. culmorum (N+FCUL), and R. solani inoculation two weeks after P. thornei application (N+2FCUL) were made. In the inoculation of F. culmorum isolates, 5 ml of 50% diluted culture filtrate concentration was used for each pot, and 1000 larva+adult inoculum density was used for the P. thornei population. Evaluation was carried out 8 weeks after the establishment with disease severity and nematode reproduction rate on wheat. When N+FCUL and N+2FCUL applications were examined in the study, it was observed that P. thornei contributed to the increase of disease severity only in the YLVC16 isolate of F. culmorum. The disease severity scale of YLVC16 isolate was 2.4 in FCUL application, while 3.4 and 3.6 were in N+FCUL and N+2FCUL applications, respectively. The reproduction rate of P. thornei was found to be 2.5 in N application. In the experiment established with YLVC16, T21 and K17 isolates of F. culmorum, the reproduction rate of P. thornei was determined as 3.1, 3.0 and 3.3 in N+FCUL application, while 3.1, 3.2 and 3.4 in N+2FCUL application. Also, in terms of P. thornei reproduction rate, no significant difference was determined between N+FCUL and N+2FCUL applications in the experiment established with YLVC16, T21 and K17 isolates. In the present study, it was determined that only three of the 12 F. culmorum isolates (YLVC16, T21 and K17) contributed positively to the P. thornei reproduction rate, while P. thornei contributed to only one F. culmorum isolate (YLVC16) disease severity.

Kaynakça

 • Agu, C.M., Ogbuji, R.O. (2000). Effects of Meloidogyne javanica and Rhizoctonia solani alone and in combination on soybean in ferrallitic soils of eastern Nigeria. Tropenlandwirt, 101:91–97.
 • Akdağ, M.N., Zengin, M. (2020). Artan dozlarda bakır sülfat ve azot uygulamalarının ekmeklik buğdayda verim ile kök ve kök boğazı çürüklüğü hastalığına etkileri. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 17(2):149-161.
 • Antoon, B.G., Aljboory, M.H., Stephan, Z.A. (2009). Effect of root-knot nematode, Meloidogyne javanica and its interaction with some pathogenic soil fungi in seed germination and tobacco seedlings growth of different ages. Iraqi Journal of Agricultural Sciences, 14:200-207.
 • Araz, A., Bayram, M.E., Babaroğlu, E.N. (2009). Determination of disease agents which cause root and foot-rot diseases in some wheat varieties of Sakarya Province. Plant Protection Bulletin, 49(1):31-43.
 • Arıcı, Ş.E. (2006). In Vitro Selection for Resıstans to Head Blight (Fusarium Spp.) Vıa Somaclonal Variatıon in Wheat (Triticum aestivum L.) (Ph. D. Thesis) University of Çukurova Institute Of Natural and Applied Sciences Department of Plant, Adana.
 • Arıcı, Ş.E., Arap, Ü., Yatağan F.B. (2013). Isparta ve Burdur illeri buğday ekim alanlarındaki kök ve kök boğazı fungal hastalık etmenlerinin belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(2):26-30.
 • Athman, S.Y. (2006). Host-endophyte-pest interactions of endophytic Fusarium oxysporum antagonistic to Radopholus similis in banana (Musa spp.) (Ph. D. Thesis) In the Faculty of Natural and Agricultural Sciences. University of Pretoria Pretoria, South Africa, 224 pp.
 • Back, M.A., Haydock, P.P.J., Jenkinson, P. (2002). Disease complexes involving plant parasitic nematodes and soilborne pathogens. Plant Pathology, 51(6):683-697.
 • Bhagawati, B., Goswami, B. K., Singh, C. S. (2000). Management of disease complex of tomato caused by Meloidogyne incognita and Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici through bioagent. Indian Journal of Nematology, 30(1):16-22.
 • Booth, C. (1971). The Genus Fusarium Common wealth Mycological Institute, Key, Surrey, England. 237 pp. Castillo, P., Vovlas, N. (2007). Pratylenchus (Nematoda: Pratylenchidae): diagnosis, biology, pathogenicity and management. In: Nematology monographs and perspectives 6 (eds. D.J. Hunt and R.N. Perry). Brill, Leiden. pp. 529.
 • Channale, S., Kalavikatte, D., Thompson, J.P., Kudapa, H., Bajaj, P., Varshney, R.K., Thudi, M. (2021). Transcriptome analysis reveals key genes associated with root-lesion nematode Pratylenchus thornei resistance in chickpea. Scientific Reports, 11(1):1-11.
 • Charegani, H., Majzoob, S., Hamzehzarghani, H., Karegar-Bide, A. (2012). Effect of various initial population densities of two species of Meloidogyne on growth of tomato and cucumber in greenhouse. Nematologia Mediterranea, 40:129-134.
 • Da Silva M.P. (2010). Interactions Between Lesion Nematodes and Corn Pathogens. Iowa State University. ProQuest Dissertations Publishing, Ames, Iowa, 109 pp.
 • Demeke, T., Clear, R.M., Patrick, S.K., Gaba D. (2005). Species-specific PCR based assays for the detection of Fusarium species and a comparison with the whole seed agar plate method and trichothecene analysis. International Journal of Food Microbiology, 103:271-284.
 • Erginbas-Orakci, G., Sehgal, D., Sohail, Q., Ogbonnaya, F., Dreisigacker, S., Pariyar, S.R., Dababat, A.A. (2018). Identification of novel quantitative trait loci linked to crown rot resistance in spring wheat. International Journal of Molecular Sciences, 19(9):2666,17 pp.
 • Fanning, J.P., Reeves, K.L., Forknall, C.R., McKay, A.C., Hollaway, G.J. (2020). Pratylenchus thornei: The relationship between presowing nematode density and yield loss in wheat and barley. Phytopathology, 110(3):674-683.
 • Gang, G., Miedaner, T., Schuhmacher, U., Schollenberger, M., Geiger, H.H. (1998). Deoxynivalenol and nivalenol production by Fusarium culmorum isolates differing in aggressiveness toward winter rye. Phytopathology, 88:879-884.
 • Göze Özdemir, F.G., Arıcı, Ş.E., Yaşar, B., Elekcioğlu, İ.H. (2018). Effect of Fusarium culmorum spore suspension on mortality of root lesion nematodes in vitro conditions. Black Sea Journal of Agriculture, 1(2):29-33.
 • Göze Özdemir, F.G., 2020. Determination of plant parasitic nematodes in cereal areas of Isparta and Burdur provinces and ınvestigation of the ınteraction of the endoparasitic nematodes with Fusarium culmorum in wheat. (Unpublished Ph.D. Thesis) Isparta University of Applied Sciences the Institute of Graduate Education Department of Plant Protection, Isparta, Turkey, 273 pp. (in Turkish with abstract in English)
 • Göze Özdemir F.G. (2021). Reproductive fitness of five Pratylenchus thornei populations from Isparta Province in Turkey on sterile carrot discs, wheat and barley cultivars. International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, 5(1):7-11.
 • Göze Özdemir, F.G., Yaşar, B., Elekcioğlu, İ.H. (2021). Distribution and population density of plant parasitic nematodes on cereal production areas of Isparta and Burdur Provinces of Turkey. Turkish Journal of Entomology, 45(1):53-64.
 • Göze Özdemir, F.G., Yaşar, B., Arıcı, Ş.E., Elekcioğlu, İ.H. (2022a). Interaction effect of root lesion nematodes and Fusarium culmorum Sacc. on disease complex in some wheat cultivars. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 32(1):152-163.
 • Göze Özdemir, F.G., Arıcı, Ş.E., Elekcioğlu, İ.H. (2022b). Buğday bitkisinde üç Pratylenchus thornei Popülasyonunun Fusarium culmorum ile ınteraksiyonu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 25(5):1042-1050.
 • Hafez, S.L., Al-Rehiayani, S., Thornton, M., Sundararaj, P. (1999). Differentiation of two geographically isolated populations of Pratylenchus neglectus based on their parasitism of potato and interaction with Verticillium dahliae. Nematropica, 29:25– 36.
 • Hajihassani, A., Maafi, Z.T., Hosseininejad, A. (2013a). Interactions between Heterodera filipjevi and Fusarium culmorum, and between H. filipjevi and Bipolaris sorokiniana in winter wheat. Journal of Plant Diseases and Protection, 120(2): 77-84.
 • Hajihassani, A., Smiley, R.W., Afshar, F.J. (2013b). Effects of co-inoculation with Pratylenchus thornei and Fusarium culmorum on growth and yield of winter wheat. Plant Disease, 97(11):1470-1477.
 • Hasan A. (1988). Interaction of Pratylenchus coffeae and Pythium aphanidermatum and/or Rhizoctonia solani on chrysanthemum. Phytopathologische Zeitschrift, 123:227-232.
 • Hassan, G.A., Al-Assas, K., Abou Al-Fadil, T. (2012). Interactıons between Heterodera avenae and Fusarıum culmorum on yıeld components of wheat, nematode reproductıon and crown rot severity. Nematropica, 42 (2):260-266.
 • Hekimhan, H., Bagci, A., Nicol, J., Arisoy, Z., Taner, S., Sahin, S. (2004). Dryland root rot: A major threat to winter cereal production under sub-optimal growing conditions. 4th International Crop Science Congress, 27 September-01 October, Brisbane, Australia.
 • Hestbjerg, H., Felding, G., Elmholt, S. (2002). Fusarium culmorum infection of barley seelings: correlation between aggressiveness and deoxynivalenol content. Journal of Phytopathology, 150 (6): 308-316, 150 pp.
 • Hogg, A.C., Johnston, R.H., Johnston, J.A., Klouser, L., Kephart, K.D., Dyer, A.T. (2010). Monitoring Fusarium crown rot populations in spring wheat residues using quantitative real-time polymerase chain reaction. Phytopathology, 100(1):49-57.
 • Hoseini, S.M.N., Pourjam, E., Goltapeh, E.M. (2010). Synergistic studies on interaction of nematode-fungal system of tea plant in Iran. Journal of Agricultural Technology, 6(3):487-496.
 • Kasapoğlu, E.B., Imren, M., Elekcioğlu, İ.H. (2014). Plant parasitic nematode species found on important cultivated plants in Adana. Turkish Journal of Entomology, 38(3):333-350.
 • Kasapoğlu Uludamar, E.B., Yıldız, Ş., Imren, M., Öcal, A., Elekçioğlu, İ.H. (2018). Occurrence of plant parasitic nematode species in important crops in the Southeast Anatolia Region of Turkey. Turkish Journal of Entomology, 42(1):63-74.
 • Koca Y. (1999). Yüzyılın Jeoekonomik gücü tahılın üretimi, ticareti ve uluslararası ilişkilere etkileri. Orta Anadolu’da Hububat Tarımının Sorunları ve Çözüm Yolları Sempozyumu, 8-11 Haziran, Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Konya, Sf: 539-546.
 • Köycü, N.D., Sukut, F. (2018). Buğdayda Fusarium culmorum’a ruhsatlı olmayan fungisitlerin patojen üzerine etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15(2):26-35.
 • LaMondia, J.A. (2003). Interaction of Pratylenchus penetrans and Rhizoctonia fragariae in strawberry black root rot. Journal of Nematology, 35(1):17.
 • Leslie, J.F., Summerell, B.A. (2006). Fusarium laboratory workshops—a recent history. Mycotoxin Research, 22(2), 73-74.
 • Llorens, A., Hinojo, M.J., Mateo, R., Gonzalez-Jaen, M.T., Valle-Algarra, F.M., Logrieco, A., Jimenez, M. (2006). Characterization of Fusarium spp. isolates by PCR-RFLP analysis of the intergenic spacer region of the rRNA gene (rDNA). International Journal of Food Microbiology, 1106:287-306.
 • Mallaiah, B., Muthamilan, M., Prabhu, S., Ananthan, R. (2014). Studies on interaction of nematode, Pratylenchus delattrei and fungal pathogen, Fusarium incarnatum associated with crossandra wilt in Tamil Nadu, India. Current Biotica, 8(2):157-164.
 • Miedaner, T., Cumagun, C.J.R., Chakraborty, S. (2008). Population genetics of three important head blight pathogens Fusarium graminearum, F. pseudograminearum and F. culmorum. Journal of Phytopathology, 156:129– 139.
 • Miedaner, T., Schilling, A.G. (1996). Genetic variation of aggressiveness in individual field populations of Fusarium graminearum and Fusarium culmorum tested on young plants of winter rye. European Journal of Plant Pathology, 102(9):823-830.
 • Mudiope, J., Coyne, D.L., Adipala, E., Sikora, R.A. (2004). Monoxenic culture of Pratylenchus sudanensis on carrot disks, with evidence of differences in reproductive rates between geographical isolates. Nematology, 6(4):617-619.
 • Muthomi, J.W., Schutze, A., Dehne, H.W., Mutitu, E.W., Oerke, E.C. (2000). Characterization of Fusarium culmorum isolates by mycotoxin production and aggressiveness to winter wheat. Journal of Plant Disease Protection, 107:113–123.
 • Mokrini, F., Viaene, N., Waeyenberge, L., Dababat, A.A., Moens, M. (2019). Root-lesion nematodes in cereal fields: importance, distribution, identification, and management strategies. Journal of Plant Diseases and Protection, 126(1):1-11.
 • Nelson, P.E., Toussoun, T.A., Marasas, W.F.O. (1983). Fusarium Species: An Illustrated Manual for Identification. The Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania, USA, 193 pp.
 • Nitao, J.K., Meyer, S.L., Schmidt, W.F., Fettinger, J.C., Chitwood, D.J. (2001). Nematode-antagonistic trichothecenes from Fusarium equiseti. Journal of Chemical Ecology, 27(5):859-869.
 • Parry, D.W. (1990). The ncidence of Fusarium spp. in stem bases of selected crops of winter wheat in the Midlands, UK. Plant Pathology, 39(4):619-622.
 • Rotenberg, D., MacGuidwin, A.E., Saeed, I.A.M., Rouse, D.I. (2004). Interaction of spatially separated Pratylenchus penetrans and Verticillium dahliae on potato measured by impaired photosynthesis. Plant Pathology, 53(3):294-302.
 • Rotter, B.A. (1996). Invited review: Toxicology of deoxynivalenol (vomitoxin). Journal of Toxicology and Environmental Health Part A, 48(1):1-34.
 • Saeed, I.A.M., MacGuidwin, A.E., Rouse, D.I. (1998). Effect of initial nematode population density on the interaction of Pratylenchus penetrans and Verticillium dahliae on'Russet burbank'potato. Journal of Nematology, 30(1):100.
 • Scherm, B., Balmas, V., Spanu, F., Pani, G., Delogu, G., Pasquali, M., Migheli, Q. (2013). Fusarium culmorum: causal agent of foot and root rot and head blight on wheat. Molecular Plant Pathology, 14(4):323-341.
 • Scherm, B., Orru, M., Balmas, V., Spanu, F., Azara, E., Delogu, G., Migheli, Q. (2011). Altered trichothecene biosynthesis in TRI6‐silenced transformants of Fusarium culmorum influences the severity of crown and foot rot on durum wheat seedlings. Molecular Plant Pathology, 12(8):759-771.
 • Taheri, A., Hollamby, G.J., Vanstone, V.A., Neate, S.M. (1994). Interaction between root lesion nematode, Pratylenchus neglectus (Rensch 1924) Chitwood and Oteifa 1952, and root rotting fungi of wheat. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science, 22(2):181-185.
 • Thompson, J.P., Mackenzie, J., Sheedy, G.H. (2012) Root-lesion nematode (Pratylenchus thornei) reduces nutrient response, biomass and yield of wheat in sorghum–fallow–wheat cropping systems in a subtropical environment. Field Crops Research, 137:126– 140.
 • TUİK (2020). https://www.tuik.gov.tr/bıtkıseluretımıstatıstıklerı/bugday. (Erişim tarihi:01.11.2021)
 • Treikale, O., Priekule, I., Javoisha, B., Lazareva, L. (2010) Fusarium head blight: distribution in wheat in Latvia. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 75:627– 634.
 • Toktay, H., İmren, M., Akyol, B., Evlı̇ce, E., Riley, I.T., Dababat, A. (2020). Phytophagous nematodes in cereal fields in Niğde Province, Turkey. Turkish Journal of Entomology, 44 (4):559-569.
 • Wagacha, J.M., Muthomi, J.W. (2007). Fusarium culmorum: infection process, mechanisms of mycotoxin production and their role in pathogenesis in wheat. Crop Protection, 26:877–885.
 • Whish, J.P.M., Thompson, J.P., Clewett, T.G., Lawrence, J.L., Wood, J. (2014). Pratylenchus thornei populations reduce water uptake in intolerant wheat cultivars. Field Crops Research, 161:1-10.
 • Wildermuth, G.B., McNamara, R.B. (1994). Testing wheat seedlings for resistance to crown rot caused by Fusarium graminearum Group 1. Plant Disease, 78:949-953.
 • USDA (2021). https://www.nass.usda.gov/Publications/Todays_Reports/reports/wtrc0121.pdf. (Erişim tarihi:01.11.2021)
 • Vigier, B., Reid, L.M., Seifert, K.A., Stewart, D.W., Hamilton, R.I. (1997) Distribution and prediction of Fusarium species associated with maize ear rot in Ontario. Canadian Journal of Plant Pathology, 19:60–65.
 • Vu, T., Hauschild, R., Sikora, R.A. (2006). Fusarium oxysporum endophytes induced systemic resistance against Radopholus similis on banana. Nematology, 8(6):847-852.
 • Yavuzaslanoglu, E., Elekçioglu, I.H. Nicol, J.M., Yorgancilar, O., Hodson, D. (2012). Distribution, frequency and occurrence of cereal nematodes on the Central Anatolian Plateau in Turkey and their relationship with soil physicochemical properties. Nematology, 14(7): 839-854.
 • Yavuzaslanoglu, E., Karaca, M.S., Sönmezoğlu, Ö.A., Öcal, A., Elekcioğlu, I.H., Aydoğdu, M. (2020). Occurrence and abundance of cereal nematodes in Konya and Karaman Provinces in Turkey. Turkish Journal of Entomology,44(2):223-236.
 • Zuckerman, B.M. (1985). Nematode Embryology and Development. Plant Nematology Laboratory Manual. Amherst, MA, USA, University of Massachusetts Agricultural Experimental Station, 101-105.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR 0000-0003-1969-4041

Şerife Evrim ARICI 0000-0001-5453-5869

İbrahim Halil ELEKCİOĞLU 0000-0002-1707-7392

Proje Numarası x
Yayımlanma Tarihi 19 Ocak 2023
Gönderilme Tarihi 2 Kasım 2021
Kabul Tarihi 13 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 20 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA GÖZE ÖZDEMİR, F. G., ARICI, Ş. E., & ELEKCİOĞLU, İ. H. (2023). Buğdayda Farklı Fusarium culmorum İzolatları ile Pratylenchus thornei Etkileşimi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(1), 1-11. https://doi.org/10.33462/jotaf.1017523
AMA GÖZE ÖZDEMİR FG, ARICI ŞE, ELEKCİOĞLU İH. Buğdayda Farklı Fusarium culmorum İzolatları ile Pratylenchus thornei Etkileşimi. JOTAF. Ocak 2023;20(1):1-11. doi:10.33462/jotaf.1017523
Chicago GÖZE ÖZDEMİR, Fatma Gül, Şerife Evrim ARICI, ve İbrahim Halil ELEKCİOĞLU. “Buğdayda Farklı Fusarium Culmorum İzolatları Ile Pratylenchus Thornei Etkileşimi”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 20, sy. 1 (Ocak 2023): 1-11. https://doi.org/10.33462/jotaf.1017523.
EndNote GÖZE ÖZDEMİR FG, ARICI ŞE, ELEKCİOĞLU İH (01 Ocak 2023) Buğdayda Farklı Fusarium culmorum İzolatları ile Pratylenchus thornei Etkileşimi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 20 1 1–11.
IEEE F. G. GÖZE ÖZDEMİR, Ş. E. ARICI, ve İ. H. ELEKCİOĞLU, “Buğdayda Farklı Fusarium culmorum İzolatları ile Pratylenchus thornei Etkileşimi”, JOTAF, c. 20, sy. 1, ss. 1–11, 2023, doi: 10.33462/jotaf.1017523.
ISNAD GÖZE ÖZDEMİR, Fatma Gül vd. “Buğdayda Farklı Fusarium Culmorum İzolatları Ile Pratylenchus Thornei Etkileşimi”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 20/1 (Ocak 2023), 1-11. https://doi.org/10.33462/jotaf.1017523.
JAMA GÖZE ÖZDEMİR FG, ARICI ŞE, ELEKCİOĞLU İH. Buğdayda Farklı Fusarium culmorum İzolatları ile Pratylenchus thornei Etkileşimi. JOTAF. 2023;20:1–11.
MLA GÖZE ÖZDEMİR, Fatma Gül vd. “Buğdayda Farklı Fusarium Culmorum İzolatları Ile Pratylenchus Thornei Etkileşimi”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 20, sy. 1, 2023, ss. 1-11, doi:10.33462/jotaf.1017523.
Vancouver GÖZE ÖZDEMİR FG, ARICI ŞE, ELEKCİOĞLU İH. Buğdayda Farklı Fusarium culmorum İzolatları ile Pratylenchus thornei Etkileşimi. JOTAF. 2023;20(1):1-11.