Cilt: 4 Sayı: 2, 31.10.2021

Yıl: 2021

JPAL, yurtdışından ve Türkiye'den araştırmacıların akademik çalışmalarını yayımlayarak uluslararası işbirliği ve ilişki tesisini kolaylaştırmayı amaçlar.

JPAL, Siyaset Bilimi, Yönetim Bilimi, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları, Karşılaştırmalı Siyaset, Siyasi Tarih, gibi sosyal bilimin çeşitli konularında hazırlanmış akademik çalışmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir.


JPAL Dergisine ilk başvuruda gönderilen makale dosyasında yazar(lar)a ait bilgiler (isim, soyisim, çalıştığı kurum, e-posta adresi ORCID vb.) eklenmelidir. Bu bilgiler metin hakemlere iletilirken editörler tarafından çıkarılacaktır.

Gönderilen makale Türkçe ise İngilizce Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler yer almalıdır.

Makale dosyaları MS Word .docx (2007 ve sonrası) formatında hazırlanmalıdır. Sayfa yapısı, üst ve alt 2,5 cm, sağ ve sol 3,5 cm A4 kağıt şeklindedir.

Metinler, Book Antiqua Yazı fontunda 11 punto, 1,15 satır aralığında iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Özet Book Antiqua 11 Punto, tek satır aralığı, sağdan ve soldan 1 cm girintili yazılmalıdır. Özet maksimum 300 kelimeden oluşmalıdır. Anahtar kelimelerin sayısı 5'i geçmemelidir.

Makale başlığı Book Antiqua 14 punto, TÜMÜ BÜYÜK yazılmalı, diğer tüm başlıklar Book Antiqua 12 Punto Bold olmalıdır. Makaledeki Ana başlıklar (GİRİŞ, SONUÇ, KAYNAKÇA) tümü büyük, diğer başlıkların ilk harfleri büyük yazılmalıdır.

Kaynakçada yer verilen eserler, Book Antiqua 11 Punto, soldan 1 cm asılı, 1,15 satır aralığında olmalıdır.

Metin içi Referans ve Kaynak gösterimi için aşağıdaki şablon dosyası içinde yer alan Referans ve Kaynakça Kılavuzu'ndan yararlanabilirsiniz.

Aşağıdaki makale şablonu örnek olarak kullanılabilir. Stiller menüsünde tüm metin ve başlık biçimleri hazırlanmıştır.

Hakem değerlendirmesinde yayına uygun kararı alan makalelerin bir intihal tarama yazılımında (intihal.net ya da iThenticate) taranarak raporunun yüklenmesi istenmektedir. Kaynakça hariç benzerlik oranı %15’in üzerinde çıkan makalelere, hakem değerlendirmesi olumlu olsa dahi yer verilememektedir.

- Journal of Political Administrative and Local Studies (JPAL), yılda iki kez çevrim içi ve matbu olarak yayınlanmaktadır (Mayıs-Ekim).
- JPAL, bu alandaki çalışmaların nitelik ve niceliğini artırmayı amaçladığından özgür ve açık erişim yayın politikalarını benimsemektedir.
- Bu amaçla yazıların sunulması, değerlendirilmesi ya da yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmemekte, ayrıca yayınlanmış makalelere ücretsiz ve sınırsız erişim sağlamaktadır.
YAYIN POLİTİKASI:
1. JPAL'de yayınlanması istenen makalenin belirlenen yazım kuralları çerçevesinde hazırlanmış olması şarttır. İmla ve bilgi hatalarını düzeltmek yazarın sorumluluğundadır.
2. Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay çalışmada belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. İzinle ilgili bilgilere makalenin yöntem bölümünde ve ayrıca ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
3. Makalenin araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlandığı ifade edilmeli, makale sonunda araştırmacılar; katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çıkar çatışması beyanı ve finansal destek beyanı vermelidir (Başvuru esaslarından biri de bu beyanın onaylanmasıdır.)
4. Yazar(lar), sadece “Ön Kontrol” adımındaki çalışmalarını geri çekebilirler.
5. Yayınlanması istenilen makaleler, hakemlere gönderilmeden önce intihal kontrolünden geçirilir. Dergide, çift kör hakemli sistem (01-04 hafta) uygulanmakta olup, bu sistem gereği hakemlerin ve yazarların bilgileri gizli tutulmaktadır.
6. Hakemlerden gelen raporlar incelenerek makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verilir. Yazarlar, hakem kararlarına gerekçelerini belirtmek kaydıyla itiraz edebilirler. Bu durumda başka bir hakemin görüşüne başvurulur. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olduğu durumlarda da yazı üçüncü bir hakeme gönderilir.
7. Hakemler tarafından düzeltme istenen makaleler yazarlarına geri gönderilir. İstenen sürede geri dönmeyen yazarların çalışmaları yayından düşürülür.
8. Değerlendirme süreci tamamlanan araştırmalar, yayın programına göre izleyen ilk sayıda yayınlanır.
BİLDİRGE:
Bu bildirge Committee on Publication Ethics'in "Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors - 2011" kuralları ve Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri, Sürüm 3 esas alınarak hazırlanmıştır.
a) Editörün Sorumlulukları: Dergi editörü yapılan başvuruların uygunluğuna ve yayınlanıp yayınlamayacağına karar verir. Editör bu kararı verirken yazar veya yazarların ırkı, cinsiyeti, inancı, uyruğu, politik görüşüne göre değil gönderinin derginin yayın politikası ile uygunluğu, orijinalliği ve önemine göre karar verir. Dergi editörü başvuru ile ilgili kişisel bilgileri üçüncü kişilerle (hakemler, bilim kurulu üyeleri, yayıncı vs.) paylaşamaz. Editör veya hakemler ret edilen veya yayın aşamasında olan başvurularda yer alan bilgi ve belgeleri yazarın yazılı izni olmadan kendi araştırmalarında kullanamazlar.
b) Hakemlerin Sorumlulukları: Hakemler başvurunun yayına uygunluğu kontrol konusunda yayın kuruluna destek olurlar. Hakemler, gönderilen çalışmayı değerlendirirken adil, tarafsız ve yapıcı olmaya çalışmalıdır. Hakemler başvuruların geliştirilmesi ve olası hataların giderilmesi için yazarlara önerilerde bulunurlar. Hakemler incelenmek üzere gönderilen başvurusu konusunda kendini yetersiz hissettiklerinde veya incelemeyi zamanında yetiştiremeyecekleri durumlarda editörü bilgilendirmek zorundadır. Hakemler başvurularda yer alan bilgi ve fikirlerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bunları üçüncü kişilerle paylaşamaz veya kendi araştırmalarında kullanamazlar.
c) Yazarların Sorumlulukları: Sahte/hileli verilere dayanan çalışmalar kabul edilemez. Yazarlar, verilerin doğruluğunu ve özgünlüğünü garanti etmelidir. Eğer çalışma insan ögesini içinde bulunduruyorsa, uygun kurumsal otoritelerden onay alınmalı ve çalışmaya katılmış insanların izni alınmalıdır. Çalışmada kullanılan 3. kişilere ait ve telif hakkına haiz "veri toplama aracı, tablo, grafik, harita ve diğer görseller" için ilgili kurum veya kişi(ler)den yazılı izin alınmalıdır. Makale gönderim sürecinde Başvuru Listesinde ifade edilen ve makaleyi gönderen sorumlu yazar tarafından kabul edilen şartlar diğer yazarlar tarafından da kabul edilmiş sayılır. Makaleye anlamlı bir katkısı olan tüm yazarlar, çalışmaya ortak yazar olarak dâhil edilmelidir. Katkısı olmayan kişilerin ortak yazar listesine dâhil edilmesi uygun değildir ve bu duruma müsamaha edilmeyecektir. Yazarlar dergimizin hakem ve editörleri tarafından önerilen makul yenilemeleri yapmayı kabul etmelidirler. Eğer yazar, kabul edilebilir nedenler olmadan yenilemeleri yapmayı reddederse, gönderilmiş olan makale reddedilecektir. Bütün yazarların, gönderilen makaledeki her hatayı düzeltmeleri ve doğru olmayan bilgileri geri çekmeleri gerekir.
Kaynaklar:
Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors.
http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf
Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık Ve En İyi Uygulama İlkeleri, Sürüm 3.
https://blog.doaj.org/2018/01/15/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing-version-3/

Dergimizde makale gönderim, değerlendirme ve yayınlama süreçlerinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

by-nc-nd.png Journal of Political Administrative and Local Studies (JPAL) Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) altında çalışmaktadır. logo-dark.pngithenticate.jpg