Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 2, Sayfalar 147 - 180 2019-12-01

TÜRKİYE’DE KURUMSAL YÖNETİM (KY) İLKELERİNDE YENİ RAPORLAMA DÜZENİ: HALKA AÇIK BANKALARIN İLK KY UYUM RAPORLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
NEW REPORTING SCHEME IN CORPORATE GOVERNANCE (CG) PRINCIPLES IN TURKEY: AN EXAMINATION UPON FIRST CG COMPLIANCE REPORTS OF PUBLICLY TRADED BANKS

Mustafa Tevfik KARTAL [1] , Banu BUDAYOĞLU YILMAZ [2]


Türkiye’de halka açık şirketler için KY uygulamaları SPK tarafından şekillendirilmektedir. Bu kapsamda, KY ilkelerine ilişkin raporlama çerçevesini 2019 itibarıyla geçerli olacak şekilde güncellenmiştir. Dolayısıyla, 2018 yılına ilişkin raporlar, KY Uyum Rapor Formatı (URF) ve KY Bilgi Formu (KYBF) olmak üzere iki ayrı rapor şeklinde yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışma, bankaların URF formatında yaptıkları KY raporlarını konsolide ederek incelemek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma kapsamında, Türkiye’de halka açık 13 bankanın 2018 yılına ilişkin URF raporları analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, birçok ilkeye ilişkin raporlamaların yanlış/hatalı olduğu ve bu ilkelere ilişkin tercih edilen seçeneklerin değiştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, raporlama yükümlülüklerinin değiştirilerek tüm ilkelere ilişkin detay açıklama zorunluluğu getirilmesi, bankaların iç kontrol ve iç denetim bölümleri tarafından URF raporlaması ile ilgili danışmanlık ve güvence verilmesi, bankaların kurumsal yönetim komitelerinin ve yönetim kurullarının URF raporlamasına daha fazla özen göstermesi önerilmektedir.

CG practices for publicly traded companies in Turkey are characterized by Capital Market Board. In this context, the reporting framework for CG principles has been updated to become valid as of 2019. Therefore, the reports for 2018 have been issued as two separate reports consisting of CG Compliance Report Format (CRF) and CG Information Form (CGIF). The study is prepared in order to examine by consolidating CG reports of bank published in the format of CRF. Within the scope of the study, CRF reports of 13 publicly traded banks in Turkey are analyzed. As results of the study, they are determined that reporting regarding a variety of principles is inaccurate and options preferred in CGF reporting should be changed. In this context, it is recommended that reporting obligations should be amended to provide detailed explanations regarding all principles, internal control and internal audit departments of the banks should provide advisory and assurance about URF reporting, and corporate governance committees and boards of directors of the banks should pay more attention to URF reporting.

 • Aytekin, M., & Sönmez, A. R. (2016). Kurumsal yönetim uygulamalarının firma performansı üzerine etkisi. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 32-41.
 • BDDK. (2006). Bankaların kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin yönetmelik. 01.11.2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış.
 • BDDK. (2018). Türk bankacılık sektörü temel göstergeleri 2018 Aralık. http://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/veri_0014_39.pdf, 23.03.2019.
 • BDDK. (2019). Bankalar. http://www.bddk.org.tr/Kuruluslar-Kategori/Bankalar/1, 23.03.2019.
 • BK. (2005). 5411 sayılı BK. 01.11.2015 tarihli ve 25983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış.
 • Bursalı, Y. M. (2018). kurumsal yönetim ilkeleri ışığında etik kurallar ve sosyal sorumluluk. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 32(2), 505-528.
 • Çonkar, K., Elitaş, C., & Gökhan, A. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ndeki (XKURY) firmaların finansal performanslarının TOPSİS yöntemi ile ölçümü ve kurumsal yönetim notu ile analizi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 61(1), 81-115.
 • Gündoğdu, A. (2017a). Türkiye’de sermaye piyasası alanında bilimsel yazın taraması. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 1(2), 1-8.
 • Gündoğdu, A. (2017b). Türkiye’de bankacılık alanında yayınlanmış akademik çalışmaların analizi. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-11.
 • Kakilli Acaravcı, S., Kandır, S. Y., & Zelka, A. (2015). Kurumsal yönetimin BIST şirketlerinin performanslarına etkisinin araştırılması. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 171-183.
 • KAP. (2019a). BIST Şirketleri. https://www.kap.org.tr/tr/Sektorler, 23.03.2019.
 • KAP. (2019b). Bildirim Sorguları. https://www.kap.org.tr/tr/bildirim-sorgu, 23.03.2019.
 • Karasu, R. (2013). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile anonim şirketlerde kurumsal yönetim ile ilgili getirilen yenilikler. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(2), 33-60.
 • Kavcar, B., & Gümrah, Ü. (2017). Borsa İstanbul’da Kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve firma değeri: Olay çalışması. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(1), 103-114.
 • Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. Beta Yayınları. İstanbul.
 • Paslı, A. (2005). Anonim ortaklık kurumsal yönetimi (corporate governance). Çağa Hukuk Vakfı Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.
 • Pulaşlı, H. (2003). Corporate governance: (Kurumsal Yönetim İlkeleri), Anonim şirket yönetiminde yeni model. Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara.
 • SerPK. (2012). 6362 sayılı SerPK. 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış.
 • SPK. (2014). Kurumsal Yönetim Tebliği. 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış.
 • SPK. (2019a). Kurumsal yönetim uyum raporlaması hakkındaki 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı Kurul Kararı. http://www.spk.gov.tr/Duyuru/Goster/20190111/0, 23.03.2019.
 • SPK. (2019b). Kurumsal yönetim raporlama rehberi. http://www.spk.gov.tr/Sayfa/Dosya/1297, 28.03.2019.
 • Toraman, C., & Abdioğlu, H. (2008). İMKB kurumsal yönetim endeksinde yer alan şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarında zayıf ve güçlü yanları: derecelendirme raporlarının incelenmesi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (40), 96-109.
 • TTK. (2011). 6102 sayılı TTK. 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış.
 • Yılmaz, R., & Kaya, M. (2014). Kurumsal yönetim ilkelerinin muhasebe etik kuralları ile ilişkisi. İşletme Bilimi Dergisi, 2(1), 17-35.
 • Yenice, S., & Dölen, T. (2013). İMKB’de İşlem gören firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun firma değeri üzerindeki etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), 199-213.
 • Zengin, A. N., & Altıok Yılmaz, A. (2017). Kurumsal yönetim ilkeleri ve standartları. Journal of International Social Research, 10(48), 684-702.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8038-8241
Yazar: Mustafa Tevfik KARTAL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5298-6612
Yazar: Banu BUDAYOĞLU YILMAZ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 12 Eylül 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2019

APA Kartal, M , Budayoğlu Yılmaz, B . (2019). TÜRKİYE’DE KURUMSAL YÖNETİM (KY) İLKELERİNDE YENİ RAPORLAMA DÜZENİ: HALKA AÇIK BANKALARIN İLK KY UYUM RAPORLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME . Journal of Research in Business , 4 (2) , 147-180 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jrb/issue/50165/587159