502 Bad Gateway


nginx
502 Bad Gateway

502 Bad Gateway


nginx
Yıl 2013, Cilt 12 , Sayı 2, Sayfalar 295 - 305 2013-12-01

Akademik Benlik Kavramı Ölçeğinin “Rehberlik Servisleri İçin Online Karar Destek Sistemi” İle Değerlendirilmesi
Evaluation of Academic Self-Concept Scale With "Online Decision Support System For Counseling Services"

Salman ÇAKIR [1] , Ahmet TEKİN [2]


Türk Eğitim Sisteminde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına, gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilerin kendi kişilik, ilgi ve yeteneklerine göre mesleklere yönlendirilmesi toplumun ve devletlerin geleceklerini belirlemektedir. Okullarda uygulanan mesleki yönlendirme araçlarından Akademik Benlik Kavramı Ölçeği (ABKÖ) ile bireyin ilgi ve yetenekleri keşfedilmekte aynı zamanda birey bu ilgi ve yeteneklerine göre mesleklere yönlendirilmektedir. Bu ölçme araçlarının okullarda uygulanması kâğıt israfına yol açmakta, kırtasiye giderlerini arttırmakta ve rehber öğretmenlerin değerlendirme sürecinde çok fazla zamanını almaktadır. Bu çalışmada geliştirilmiş olan “Rehberlik Servisleri İçin Online Karar Destek Sistemi” (RSKDS), bahsedilen bu problemlerin birçoğunu çözmektedir. RSKDS’ne, okullarda mesleki yönlendirme amacıyla kullanılan ABKÖ ve Değerlendirme kriterleri yüklenmiştir. Sistemin doğru çalıştığını test etmek amacıyla 2010–2011 eğitim-öğretim yılında uygulanmış anket verileri sisteme yüklenerek, okul rehber öğretmenlerinin daha önce elde ettiği sonuçlarla karşılaştırılmıştır. RSKDS’nin bulduğu sonuçlarla rehber öğretmenlerin elde ettiği sonuçların birbirleriyle tutarlı oldukları gözlenmiştir. ABKÖ’nin, RSKDS aracılığıyla uygulanması maliyet, zaman ve güvenilirlik açısından okullarda uygulanması önerilmektedir
Guidance and psychological consultancy services in Turkish education system is basically oriented students to realize their skills and prove themselves, to benefit from the process of education in top level according to their talents and qualifications, to use and improve their potential in most convenient way. Leading students to the jobs according to their characteristics, interests and talents defines the fate of countries and communities. Individuals discover their interests and talents and they are guided to professions according to those interests and talents with the Scale of Academic Self-Concept (SASC) that is the one of implements used in vocational guidance at schools. Application of these assessment and evaluation instruments in schools brings about paper waste, increases stationer expenses and takes guidance counselors’ time too much during the evaluation phase. (SODSGS) that is enhanced in this practice, the system of online decision and support for guidance service, resolves most of these problems mentioned before. SODSGS is added with SASC that is used for vocational guidance in schools and evaluation criteria. In an attempt to test the system whether it is working properly, they are compared and contrasted with the results that guidance counselor acquired before, by loading survey data implemented in 2010-2011 education period. It is observed that results of SODSGS and guidance counselors’ are coherent with each other. Using SASC through SODSGS will be beneficial in terms of expenditure, time and credibility at schools
 • Arslan M.M., Kılıç Ç. (2000). Bazı Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye'de Zorunlu Eğitimde Yönlendirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Ankara: Milli Eğitim Dergisi(148).
 • Atalay A. Özüsağlam E., Toprak S. (2009). Web Tabanlı Anket Hazırlama Sistemi. Akademik Bilişim Konferansı. Şanlıurfa.
 • Çakıroğl, Ü. (2007). Web Tabanlı Veri Toplama ve Analiz Sistemi. Akademik Bilişim Konferansı. Kütahya.
 • Eleanor M. Pao. (1990). Dietary Intakelarge Scale Survey Methods. Nutrition Today (78).
 • Hatunoğlu Y. A. (2006). Okullarda Verilen Rehberlik Hizmetlerinin Problem Alanları(Cilt:14 No:1). Kastamonu: Kastamonu Eğitim Dergisi.
 • Kepçeoğlu, M.(2004). Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kuzgun Y. (2000). Meslek Danışmanlığı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Kuzgun Y. (2006). Mesleki ve Teknik Öğretim Kurumları ve Meslekler Rehberi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • okulweb.meb.gov.tr/75/01/306898/index.../akademik%20benlik.doc: Erişim Tarihi Mayıs-2012
 • Tan H. (1992). Psikolojik Danışma ve Rehberlik, İstanbul: İstanbul Yayınevi .
 • Usluer E. (1996) Meslek İnceleme Yaşantısının Mesleki Olgunluğa Etkisi. Ankara: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi.
 • Yeşilyaprak B. (2004). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yıldız T. T. (2007). Mesleki Yönlendirmede Web Desteği.
 • Zanutt. E. (2006). Web & E-mail Surveys.
Diğer ID JA33GD87DV
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Salman ÇAKIR
Kurum: ?

Yazar: Ahmet TEKİN
Kurum: Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilimdalı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2013

APA ÇAKIR, S , TEKİN, A . (2013). Evaluation of Academic Self-Concept Scale With "Online Decision Support System For Counseling Services". Gaziantep University Journal of Social Sciences , 12 (2) , 295-305 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/24234/256904