Yıl 2010, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 147 - 162 2010-06-01

Interpretation of Word Problems and The Effect of Web Based Educational Simulations on Their Solutions
Sözel Problemlerin Anlamlandırılması ve Çözümünde Web Tabanlı Eğitsel Simülasyonların Etkisi

Hasan KARAL [1] , Ayça ÇEBİ [2] , Memnune PEKŞEN [3] , Yiğit Emrah TURGUT [4]


The purpose of this study is to make the students involve with the simulation environment with the developed practice and to develop their problem solving abilities by making easy their understanding of word problems. For this goal, a web based simulation environment which could be manipulated related to the defined movement and pool problems was designed in the light of the defined questions in the curriculum. The research was designed according to semi-experimental pattern which has equalized control group. It was applied in two different 8th grade classes on 44 students in total in the city center of Trabzon in 2008-2009 spring semester. In the research it was benefited from both quantitative and qualitative data collection methods, in the study as the data collection instrument to measure students’ cognitive achievements, it was benefited from word problems achievement test which had 20 items and its KR-20 coefficient was 0,86, observations and from the interviews which were made with the students. The study involved 19 students in experiment group and 25 students in the controlled group. It was used web based education in the experiment group, however, in controlled group, traditional education was used. For the analysis of the data collected in the research, t-test as used for the independent groups. At the end of the research, it was seen that in understanding and solving the word problems, the students in the experiment group who used web based education environment which included simulation environment was more successful than the controlled group who used the traditional method. After the interviews it was concluded that the students in the experiment group had positive thoughts about the web based simulations environment. It is defined that students are more motivated to the lesson and they have an increasing self-confident in problem solving in simulation environment
Çalışmanın amacı, öğrencilerin geliştirilen simülasyon ortamı ile etkileşime girmelerini sağlayarak, sözel problemleri anlamlandırmalarını kolaylaştırıp problem çözme becerilerini geliştirmektir. Bu amaçla belirlenen hareket ve havuz problem türlerine ilişkin değiştirilebilir bir web tabanlı simülasyon ortamı, müfredatta belirlenen sorular ışığında tasarlanmıştır. Araştırma eşitlenmemiş kontrol gruplu yarı deneysel desene göre düzenlenmiş olup 2008-2009 öğretim yılı bahar döneminde, Trabzon ili merkezindeki bir ilköğretim okulundaki 2 farklı sekizinci sınıfta toplam 44 öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel veri toplama yöntemlerinin her ikisinden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin bilişsel düzeydeki başarılarını ölçmek için 20 maddeden oluşan, KR-20 katsayısı 0,86 olan sözel problemler konulu başarı testinden, gözlemlerden ve öğrencilerle yapılan mülakatlardan yararlanılmıştır. Çalışmada deney grubunda 19, kontrol grubunda 25 öğrenci yer almıştır. Deney grubunda web tabanlı öğretim, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda simülasyon ortamını içeren web tabanlı öğrenme ortamını kullanan deney grubu öğrencilerinin, sözel problemlerin anlamlandırılması ve çözümünde geleneksel yöntemi kullanan kontrol grubu öğrencilerinden daha başarılı olduğu görülmüştür. Yapılan mülakatlarda deney grubu öğrencilerinin web tabanlı simülasyon ortamına yönelik olumlu düşüncelere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Simülasyon ortamıyla öğrencilerin, problem çözme konusunda kendilerine olan güvenlerinin arttığı ve derse daha iyi motive oldukları belirlenmiştir
 • Akbulut, Ö.E. & Akdeniz, A.R. (2008). Benzetim yazılımlarının yapılandırmacı öğrenme kuramına entegrasyonu konusunda öğretmen adaylarının görüşleri: Transformatörler. e-Journel of New World Science Academy (NWSA), 3 (4), 655-666.
 • Akinsola, M. K.(2007). The Effect Of Sımulatıon-Games Envıronment on Students Achıevement ın and Attıtudes to Mathematıcs ın Secondary Schools, TOJET,6-3.
 • Baykul, Y. (1996). İlköğretimde Matematik Öğretimi. Ankara: Pegem.
 • Brown, S. I. & Walter, M. I. (1993). Problem posing in mathematics education. S. I.
 • Brown ve M. I.Walter (Eds.), Problem posing: reflection and applications (pp. 16–27). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Charles R. & Lester, F (1982). Teaching Problem Solving; What, Why&How. Palo Alto, CA: Dale Seymour Publications.
 • Çakıroğlu, Ü., Çebi, A., Bezir, Ç. & Akkan, Y. (2009). Views of the instructors through dynamic education content design in web environment. Procedia Social and Behavioral Sciences 1, p. 1012–1016.
 • Dede, Y. (2004). Öğrencilerin Cebirsel Sözel Problemleri Denklem Olarak Yazarken Kullandıkları Stratejilerin Belirlenmesi. 25 Haziran 2009 tarihinde http://www.matder.org.tr/Default.asp?id=86 adresinden alınmıştır.
 • Forinash, K. & Wisman, R. (2001). The viability of distance education science laboratories. T H E Journal(Technological Horizons In Education), 29(2), 38-44.
 • Gürbüz, R. (2007). Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Kavramsal Gelişimlerine Etkisi: Olasılık Örneği. Eğitim Araştırmaları Dergisi. 28(8), 75-87.
 • Jinich, E. (1986). The Use Of Computers in Teaching Mathematics, EURIT’86, NewYork: Pergamon Press, 181.
 • Karataş, İ. & Güven, B. (2004). 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi: Bir Özel Durum Çalışması. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 163.
 • Kwon, E. (2004). A New Constructivist Learning Theory for Web-Based Design Learning with Its Implementation and Interpretation For Design Education, Doktora Tezi, Ohio State University, Ohio.
 • Lunce, Les M. (2006). Simulations: Bringing the benefits of situated learning to the traditional classroom. Journal of Applied Educational Technology, Volume 3, Number 1.
 • MEB, TTKB (2006). Ortaögretim Matematik Dersi Ögretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: MEB Basımevi.
 • Moses, B. E., Bjork E.& Goldenberg, P. E. (1990). Beyond problem solving: problem posing. T. J. Cooney ve C. R. Hirsch (Ed.), Teaching and learning mathematics in the 1990’s (pp. 82–91). Mathematics, Reston, Va: National counsil of Teachers of Mathematics Pub.
 • Nixon-Ponder, S. (2001). Using Problem-Posing Dialogue in Adult Literacy Education.Teaching Developmental Writing. Ed. Susan Naomi Bernstein. Boston: Bedford/St. Martin’s.
 • NCTM (2000). Principals and Standarts for School Mathematics, Reston, Va: National counsil of Teachers of Mathematics Pub.
 • Özdener N. (2004). Deneysel Öğretim Yöntemlerinde Benzetişim (Sımulatıon) Kullanımı, TOJET,3-2.
 • Polya, G. (1945). How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Reusser, K.& Stebler, R. (1997). Every word problem has a solution : The social rationality of mathematical modeling in schools. Learning and Instruction, Vol:7, No:4, s.309-327.
 • Rodrigues, S. (1997). Fitness for purpose: a glimpse at when, why and how to use information technology in science lessons. Australian Science Teachers Journal, 43 (2), 38-39.
 • Schoenfeld, A. H. (Ed.) (1983). Problem solving in the mathematics curriculum: A report, recommendations, and an annotated bibliography. Washington, DC: Mathematical Association of America.
 • Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical problem solving. Orlando, FL: Academic Press.
 • Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For te Learning of Mathematics, 14(1), 19-28.
 • Soylu, Y. & Soylu, C. (2006). Matematik derslerinde başarıya giden yolda problem çözmenin rolü. İnönü Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 97–111.
 • Swanson, H. L.,& Jerman, O. (2006). Math disabilities: A selective meta-analysis of the literature. Review of Educational Research, 76, 249-274.
 • Şen, A., İ. (2001). Fizik Öğretiminde Bilgisayar Destekli Yeni Yaklaşımlar. 35. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 3, 61- 71.
 • Tan, J. & Biswas G. (2007). Simulation-Based Game Learning Environments: Building and Sustaining a Fish Tank. The First IEEE International Workshop on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning .
 • Tekdal, M. (2002). Etkileşimli fizik simülasyonlarının geliştirilmesi ve etkin kullanılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek 5/b_kitabi/PDF/Fizik/Bildiri/t135d.pdf
 • Tsai, C.C., (2004). Information commitments in web based learning environments. Innovations in Education & Teaching International, 41,1,1-17.
Diğer ID JA33YY48BB
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Hasan KARAL
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yazar: Ayça ÇEBİ
Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Merkezi

Yazar: Memnune PEKŞEN
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yazar: Yiğit Emrah TURGUT
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Haziran 2010
Kabul Tarihi : 14 Kasım 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2010

APA KARAL, H , ÇEBİ, A , PEKŞEN, M , TURGUT, Y . (2010). Interpretation of Word Problems and The Effect of Web Based Educational Simulations on Their Solutions. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 9 (1) , 147-162 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/24260/257157