Yıl 2019, Cilt 18 , Sayı 2, Sayfalar 887 - 903 2019-04-01

Türkiye’nin Göç Yönetim Süreci ve Jandarmanın Dönüşümü
Process of Turkey’s Migration Management and Gendarmerie’s Adaptation

Yusuf Küçükbaşol [1] , Haydar Pekdoğan [2]


Türkiye bulunduğu coğrafi konum nedeniyle geçmişten günümüze, Asya’dan Avrupa’ya göç açısından en kolay ve kritik ulaşım yollarından birisi olmuştur. Avrupa’ya geçmek için yasadışı göçle mücadelede ilk müdahale kuvveti olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın hem hukuki hem de insani görev ve sorumluluğu çok büyüktür. Özellikle Jandarmanın gerek yapılanma gerekse mücadele teknikleri açısından zaman içinde sürekli kendilerini yeniledikleri ve suçluların geliştirdikleri tekniklere paralel gelişim gösterdiği muhakkaktır. Müdahale sonrası göçmenlerin iskân ve iaşesi ile sınır dışı edilmeleri için sevk ve nakilleri sürekli sıkıntılı süreçler olmuştur. Ortadoğu’da patlak veren iç savaşlardan en önemlisi ve halen devam ediyor olması nedeniyle Suriye’dir. Komşumuz olan Suriye’den Türkiye’ye gelen insanlar kitleler halinde yasa dışı geçiş faaliyetinde bulunmakta ve kolluk kuvvetleri tarafından yakalandıkları zaman kendi ülkelerinde savaş olması nedeniyle sığınmacı statüsü elde etmektedirler. Makalemizde 90’lı yıllardan bugüne Türkiye’de yasa dışı göçle ilgili hem mevzuat hem de teşkilatlanma değişikliklerine değinilecek Jandarmanın bu süreçte yaşadıkları zorluklar ile yeniden yapılanma çalışmalarına yer verilecektir.

Due to geographical location of Turkey from past to present, has become one of the easiest and most critical transportation routes from Asia to Europe in terms of immigration. Especially because of wars that started between countries and civil wars in the Middle East in the 1990s, the people  seek new countries to be refuge in them and the consequent Turkey assumed as a bridge between Asia and Europe, faced with many illegal immigration. The first intervention forces to fight illegal immigration to Europe, Gendarmerie General Command have both the legal and human duties and responsibilities, are enormous. It is certain that Gendarmerie has evolved in parallel with the techniques developed by the criminals and  has developed their fighting techniques in the course of time. After the intervention, resettlement, transportation of the immigrants have been troublesome processes for the organizations. Especially Syrian civil war is the most important war because  is still continuing. The mass of people in illegal migration activities, coming from Our neighbor Syria to Turkey, captured by law enforcement and has to get refugee status in Turkey because of the war.. In our statement restructuring efforts with the challenges faced by Gendarmerie in this process will be given and referred to from the 90s today to illegal immigration-related legislation as well as organizational changes in Turkey.

 • A Haber. (2017). Bakan Soylu, Türkiye’deki mülteci sayısını açıkladı. Erişim Tarihi: 27 Şubat 2017. http://www.ahaber.com.tr/gundem/2017/02/15/bakan-soylu-turkiyedeki-multeci-sayisini-acikladi.
 • Akşam Gazetesi. (2016). Geri kabul buzdolabında. Erişim Tarihi:17.03.2018. https://www.aksam.com.tr/siyaset/geri-kabul-buzdolabinda/haber-522165.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi(AFAD) Başkanlığı. (2017). Suriyeli sığınmacılar geçici barınma merkezi bilgi notu. Erişim Tarihi:11.02.2018.https://www.afad.gov.tr/upload/Node/2374/files/11_12_2017_Suriye_GBM_Bilgi_Notu.pdf.
 • Avrupa Birliği(AB) Bakanlığı. (2018). Türkiye-AB vize muafiyeti süreci ve geri kabul anlaşması hakkında temel sorular ve yanıtları. Erişim Tarihi:09.03.2018, https://www.ab.gov.tr/files/pub/turkiye_ab_vize_muafiyeti_sureci_ve_geri_kabul_anlasmasi_hakkinda_temel_sorular_ve_yanitlari.pdf.
 • Başbakanlık Genelgesi. (2014). Geri kabul anlaşması 2014/6. Resmi Gazete, 16/04/2014, 2014-28974
 • Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği (UNCHR). (2018). Operasyonel bilgi portalı. Erişim Tarihi:11.04.2018. https://data2.unhcr.org/en/situations/syria.
 • Dikili İlçe Jandarma, Merkez Jandarma Karakol Komutanı J.Kd.Bçvş. Rahmi DOĞAN ile 05.04.2018 tarihinde yapılan mülakat
 • Geçici Koruma Yönetmeliği (GKY). (2014). Resmi Gazete 22/10/2014 2014/6883. Erişim Tarihi:10.03.2018. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15.htm.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM). (2018). Geri gönderme merkezleri. Erişim Tarihi:02.03.2018.http://www.goc.gov.tr/icerik3/geri-gonderme-merkezleri_363_378_10094,
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM). (2018). Göç idaresi genel müdürlüğü teşkilat şeması. Erişim Tarihi: 20 Ocak 2018. http://www.goc.gov.tr/icerik3/teskilat-semasi_273_274_281.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM). (2018). Göç politikaları kurulu toplandı. Erişim Tarihi:13.03.2018. http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-politikalari-kurulu-toplandi_359_8930_11473_icerik.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM). (2018),. Yabancılar iletişim merkezi (YİMER 157., Erişim Tarihi:13.03.2018. http://yimer.gov.tr.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM). (2018). Yıllara göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeliler. Erişim Tarihi:02.03.2018. http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik.
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM). (2016). 2016 Türkiye göç raporu, Erişim Tarihi:11.03.2018. http://www.goc.gov.tr/files/files/2016_yiik_goc_raporu_haziran. pdf.
 • İncili, Ö,F., Akdemir,İ,O. (2016). Yerinden edilmişliğin coğrafi analizi: Kilis‘te Suriyeli sığınmacılar. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı: 34. 118-133.
 • İzmir Emniyet Müdürlüğü(İEM). (2018). Yasadışı göç ve göçmen kaçakçılığı işlemleri. Erişim Tarihi:18.03.2018. http://www.izmir.pol.tr/Sayfalar/yasadisi-goc-gocmen-kacakciligi-islemleri.aspx.
 • Jandarma Dergisi. (2017). Güçlü, güvenilir, hazır. Haziran 2017. Sayı:147. Erişim Tarihi: 03.01.2018. http://www.jandarma.gov.tr/tanitim/dergi/e-dergi/e-dergi_haziran.html.
 • Jandarma Genel Komutanlığı(J.Gn.K.lığı). (2018). Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı, Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele sunumu. Erişim Tarihi:03.05.2018.
 • Kabul ve Barınma Merkezleri ile Geri Gönderme Merkezlerinin Kurulması, Yönetimi, İşletilmesi, İşlettirilmesi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik, (KBMY), (2014), Erişim Tarihi:10.03.2018. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/04/20140422-5.htm.
 • Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun. (1988). Erişim Tarihi:21.02.2018. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.3497& MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=3497.
 • Koçak, Y., Terzi, E. Türkiye’de göç olgusu, göç edenlerin kentlere olan etkileri ve çözüm öneriler. KAÜ-İİBF Dergisi. Cilt 3. Sayı 3. Yıl 2. Sy.163-184.
 • Mültecilerin Hukuki Statülerine İlişkin Sözleşme. (1951). İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. Erişim Tarihi: 27 Şubat 2017. http://www.goc.gov.tr/files/files/ multec%C4%B1ler%C4%B1nhukuk% C4%B1statusune%C4%B1l%C4%B1sk%C4% B1nsozlesme.pdf.
 • Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi(ORSAM). (2015). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri. Orsam Rapor No:195 Erişim Tarihi: 27 Şubat 2017,. http://tesev.org.tr/wp-content/uploads/2015/11/Suriyeli_Siginmacilarin_Turkiyeye_ Etkileri.pdf.
 • Radikal Gazetesi. (2016). Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı mutabakatı. Erişim Tarihi: 17.03.2018. http://www.radikal.com.tr/mugla-haber/turkiye-ve-ab-arasindaki-siginmaci-mutabakati-1540301/.
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı(SGK). (2018). Düzensiz göç istatistikleri. Erişim Tarihi:13.03.2018. http://www.sahilguvenlik.gov.tr/baskanliklar/harekat/faaliyet_ istatistikleri/duzensiz_goc_istatistikleri.html.
 • Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun. (2003). Erişim Tarihi: 23 Mart 2018. https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4804.html.
 • Sınır, Kıyı ve Kara Sularımızın Muhafaza ve Emniyeti ve Kaçakçılığın Men ve Takibi İşlerinin Dâhiliye Vekâletine Devri Hakkında Kanun. (1956). Erişim Tarihi:21.02.2018. http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/9363.pdf,
 • Soyupek,Y. (2016). Türk Kamu Yönetiminde Göç Politikaları ve Göç, Yönetiminin Belirlenmesinde Avrupa Birliği ve Avrupalı Değerlerin Yeri. Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler I. London, Transnational Press London. 179-184. Erişim Tarihi:17.02.2018. http://tplondon.com/books/9781910781364/978191078136423.pdf.
 • TRT Haber, (2018), “Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşması durduruldu”, http://www.trthaber.com/haber/gundem/yunanistan-ile-ikili-geri-kabul-anlasmasi-durduruldu-369049.html, Erişim Tarihi: 15 Haziran 2018.
 • Tunç, A.Ş. (2015). Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye‘deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme. Tesam Akademi Dergisi. Cilt:2. Sayı: 2. 29-63.
 • Türk Ceza Kanunu (TCK). (2004). Erişim Tarihi: 23 Mart 2018. http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.5.5237&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=&Tur=1&Tertip=5&No=5237.
 • Türk Dil Kurumu(TDK). (2018). Güncel Türkçe sözlük. Erişim Tarihi: 20 Mart 2018. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5acf05f7d8aef1.78894079.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. (2013). Erişim Tarihi:10.03.2018. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130411-2.htm.
 • Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik. (2016). Erişim Tarihi:10.03.2018. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160317-11.htm.
 • Yıldız, A. (2017). Uluslar arası Göç Örgütü(IOM), Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu, göçmen kaçakçılığı algısı ve göçmenlerin karar süreçleri raporu. Erişim Tarihi:02.03.2018. https://unescochair.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2017/04/ IOM_GOCMEN_KACAKCILIGI_TR.pdf.
Birincil Dil tr
Konular Siyasi Bilimler
Bölüm Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Yazarlar

Yazar: Yusuf Küçükbaşol (Sorumlu Yazar)
Kurum: JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ, JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Haydar Pekdoğan
Kurum: JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Haziran 2018
Kabul Tarihi : 14 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2019

APA Küçükbaşol, Y , Pekdoğan, H . (2019). Türkiye’nin Göç Yönetim Süreci ve Jandarmanın Dönüşümü. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 18 (2) , 887-903 . DOI: 10.21547/jss.434611