Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

CHANGE IN THE PERSPECTIVE OF CONSUMPTION: RELATION BETWEEN CONSUPTION AND MASS MEDIA

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 58 - 85, 18.12.2017

Öz

In recent years, the consumption case become an
important study area as well as in sociology and social science. Changes in the
consumption perception come up to cause consumption society and consumption
culture. Mass media enter to in this change. This theoretical study has been
done after look at the literature. In this study, the result of changing
consumer perceptions on consumer culture and consumer society, mass media and
advertising, the effects will be evaluated.

Kaynakça

  • • Adıgüzel, Yusuf, Kültür Endüstrisi: Kitle Toplumunun Açmazları, İstanbul: Şehir Yayınları, 2001. • Aktan C. Can ve Tunç, Mehtap, "Bilgi Toplumunun Doğuşu ve Gelişimi", Yeni Türkiye Dergisi, (Ocak-Şubat 1998): 118-134. • Arslan D. Ali, "Bir Sosyolojik Olgu Olarak Televizyon", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, sayı. 1, (2004): 1-17. • Avcı, Nabi, Kitle Kültürü Enformatik Cehalet, Ankara: Rehber Yayıncılık, 1990. • Aytemur, Sait, Reklamın İyisi Kötüsü Olmaz, İstanbul: MediCat Yayınları, 2000. • Bal, Hüseyin, İletişim Sosyolojisi, no.42, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, 2004. • Baudrillard, Jean, Tüketim Toplumu, çev. Hazal Deliceçaylı ve Feride Keskin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012. • Baudrillard, Jean, Simulakrlar ve Simulasyon, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2011. • Baudrillard, Jean, Sessiz Yığınların Gölgesinde, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2010. • Bauman, Zygmunt, Sosyolojik Düşünmek, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010. • Bauman, Zygmunt, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, çev. Ümit Öktem, İstanbul: SarmalYayınevi, 1999. • Bauman, Zygmunt, Küreselleşme Toplumsal Sonuçları, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1999. • Bocock, Robert, Tüketim, çev. İrem Kutluk, Ankara: Dost Yayınları, 2009. • Çalık, Deniz ve Çınar, P. Özge, "Geçmişten Günümüze Bilgi Yaklaşımları Bilgi Toplumu ve İnternet", http://inet-tr.org.tr/inetconf14/bildiri/72.pdf. • Çetinkaya, Yalçın, Reklamcılık, İstanbul: Ağaç Yayınları, 1992. • Çevik, Semra, "Satın Almada Afişin Önemi ve Tüketici Motivasyonu", Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Dergisi, s. 4, (1997). • Dağtaş, Banu ve Dağtaş, Erdal (ed.), Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları, Ankara: Ütopya Yayınları, 2009. • Davidson, Mike, The Consumerist Manifesto Advertising in Postmodern Times, London: Routledge, 1992. • Erdoğan, İrfan, İletişim Anlamak, Ankara, Erk Yayınları, 2005. • Ergur, Ali, "Elektronik Denetimin Sınırlarında Demokrasi", Birikim Dergisi, (Haziran 1998): 54-59. • Featherstone, Mike, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1996). • Fromm, Erich, Sahip Olmak Ya Da Olmak, İstanbul: Arıtan Yayınevi, 1994. • Gencer, Z. Tamer, "Çokkültürlü Toplumlarda İletişim: Divriği Örneği", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sayı. 1, (Mart 2011): 186-205. • Giddens, Anthony, Sosyoloji, çev. Cemal Güzel, Ankara: Ayraç Yayınları, 2000. • Gökçe, Orhan, İletişim Bilimi İnsan İlişkilerinin Anatomisi, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2006. • Güneş, Sadık, Medya ve Kültür, Ankara: Vadi Yayınları, 1995. • Hall, Stuart ve Jacques, Martin, Yeni Zamanlar, 1990'larda Politikanın Değişen Çehresi, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1999. • Işık, Metin, Kitle İletişim Teorilerine Giriş, Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, 2002. • Illıch, Ivan, Tüketim Köleliği, İstanbul: Pınar Yayınları, 1990. • Karacoşkun, M. Doğan, "Bireysel ve Toplumsal Çözülmede Televizyon Faktörü Üzerine Düşünceler", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt. 6, sayı. 1, (2002): 227-233. • Kellner, Douglas, Reklam ve Tüketim Kültürü, çev. Yusuf Kaplan, Kayseri: Rey Yayıncılık, 1991. • Kocacık, Faruk, Tüketim Eğilimleri ve Sorunları: Sivas Merkez İlçe Örneği, no: 69, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 1998. • Marcuse, Herbert, Tek Boyutlu İnsan, çev. Seçkin Çağan, İstanbul: May Yayınları, 1968. • Orçan, Mustafa, Modern Tüketim Kültürü, Ankara: Kadim Yayınları, 2004. • Özbek, Meral, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991. • Ronald, Robertson, "Tüketim Kuramı, Kültürel Görecelik ve Küresellik Sorunu", Kültür, Küreselleşme ve Dünya-Sistemi, (ed.) Anthony D. King, çev. Gülcan Seçkin ve Ümit H. Yolsal, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998. • Solak, Adem (ed.), 21. Yüzyılda Sosyoloji ve Eğitim, İstanbul: Hegem Yayınları, 2005. • Şentürk, Ünal, "Modern Kontrol: Tüketim", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32/2, (2008): 221-239. • Şerif, Muzaffer, Sosyal Kuralların Psikolojisi, çev. İsmail Sandıkçıoğlu, İstanbul: Alan Yayıncılık, 1985. • Tatar, Taner, Siyaset Sosyolojisi, İstanbul: Turan Yayıncılık, 1997. • Taylan, H. Hüseyin ve Arklan, Ümit, "Medya ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, sayı.1, (2008): 85-97. • Tezcan, Mahmut, Toplumsal Değişme, Ankara: Feryal Matbaası, 1995. • Topçuoğlu, N. Nur, Basında Reklam ve Tüketim Olgusu, Ankara: Vadi Yayınları, 1996. • Türkdoğan, Orhan, Değişme, Kültür ve Sosyal Çözülme, İstanbul: Birleşik Yayınları, 1998. • Türkeş, A. Ömer, "Edebiyat Alanında Otoritenin Şekillenişi", Birikim Dergisi, (Kasım 1999): 39-45. • Wernick, Andrew, Promosyon Kültürü Reklam, İdeoloji ve Sembolik Anlatım, çev. Osman Akınay, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1996. • Yanıklar, Cengiz, Tüketim Sosyolojisi, İstanbul: Birey Yayınları, 2006. • Yaylagül, Levent, "Frankfurt Okulu'nda Kültür Endüstrileri ve Kitle Kültürü", Medya Popüler Kültür ve İdeoloji, (ed.) Levent Yaylagül ve Nilüfer Korkmaz, Ankara: Dipnot Yayınları, 2008. • Yeniçeri, Özcan, "Kitle Kültürünün Dayanılmaz Egemenliği", Türkiye Günlüğü, Sayı.22, (Bahar Dönemi, 1993). • Zeldin, Theodore, İnsanlığın Mahrem Tarihi, çev. Elif Özsayar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998.

TÜKETİM ALGISINDAKİ DEĞİŞİM: KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE TÜKETİM İLİŞKİSİ

Yıl 2017, Cilt: 1 Sayı: 1, 58 - 85, 18.12.2017

Öz

Tüketim olgusu son yıllarda hem sosyal bilimlerde
hem de sosyolojide önemli bir inceleme alanı haline gelmiştir. Tüketim
algısındaki değişim, tüketim toplumu ve tüketim kültürünün ortaya çıkmasına
neden olmuştur. Kitle iletişim araçları, bu değişimin gerçekleşmesinde rol
oynamıştır. Çalışma, literatür taraması sonucu yapılmış teorik bir çalışma
özelliğine sahiptir. Bu çalışmada, değişen tüketim algısı sonucu ortaya çıkan
tüketim kültürü ve tüketim toplumu üzerinde, kitle iletişim araçları ve
reklamların etkileri değerlendirilecektir.

Kaynakça

  • • Adıgüzel, Yusuf, Kültür Endüstrisi: Kitle Toplumunun Açmazları, İstanbul: Şehir Yayınları, 2001. • Aktan C. Can ve Tunç, Mehtap, "Bilgi Toplumunun Doğuşu ve Gelişimi", Yeni Türkiye Dergisi, (Ocak-Şubat 1998): 118-134. • Arslan D. Ali, "Bir Sosyolojik Olgu Olarak Televizyon", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, sayı. 1, (2004): 1-17. • Avcı, Nabi, Kitle Kültürü Enformatik Cehalet, Ankara: Rehber Yayıncılık, 1990. • Aytemur, Sait, Reklamın İyisi Kötüsü Olmaz, İstanbul: MediCat Yayınları, 2000. • Bal, Hüseyin, İletişim Sosyolojisi, no.42, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, 2004. • Baudrillard, Jean, Tüketim Toplumu, çev. Hazal Deliceçaylı ve Feride Keskin, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012. • Baudrillard, Jean, Simulakrlar ve Simulasyon, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2011. • Baudrillard, Jean, Sessiz Yığınların Gölgesinde, çev. Oğuz Adanır, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2010. • Bauman, Zygmunt, Sosyolojik Düşünmek, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010. • Bauman, Zygmunt, Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar, çev. Ümit Öktem, İstanbul: SarmalYayınevi, 1999. • Bauman, Zygmunt, Küreselleşme Toplumsal Sonuçları, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1999. • Bocock, Robert, Tüketim, çev. İrem Kutluk, Ankara: Dost Yayınları, 2009. • Çalık, Deniz ve Çınar, P. Özge, "Geçmişten Günümüze Bilgi Yaklaşımları Bilgi Toplumu ve İnternet", http://inet-tr.org.tr/inetconf14/bildiri/72.pdf. • Çetinkaya, Yalçın, Reklamcılık, İstanbul: Ağaç Yayınları, 1992. • Çevik, Semra, "Satın Almada Afişin Önemi ve Tüketici Motivasyonu", Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Dergisi, s. 4, (1997). • Dağtaş, Banu ve Dağtaş, Erdal (ed.), Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları, Ankara: Ütopya Yayınları, 2009. • Davidson, Mike, The Consumerist Manifesto Advertising in Postmodern Times, London: Routledge, 1992. • Erdoğan, İrfan, İletişim Anlamak, Ankara, Erk Yayınları, 2005. • Ergur, Ali, "Elektronik Denetimin Sınırlarında Demokrasi", Birikim Dergisi, (Haziran 1998): 54-59. • Featherstone, Mike, Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, çev. Mehmet Küçük, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1996). • Fromm, Erich, Sahip Olmak Ya Da Olmak, İstanbul: Arıtan Yayınevi, 1994. • Gencer, Z. Tamer, "Çokkültürlü Toplumlarda İletişim: Divriği Örneği", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sayı. 1, (Mart 2011): 186-205. • Giddens, Anthony, Sosyoloji, çev. Cemal Güzel, Ankara: Ayraç Yayınları, 2000. • Gökçe, Orhan, İletişim Bilimi İnsan İlişkilerinin Anatomisi, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2006. • Güneş, Sadık, Medya ve Kültür, Ankara: Vadi Yayınları, 1995. • Hall, Stuart ve Jacques, Martin, Yeni Zamanlar, 1990'larda Politikanın Değişen Çehresi, çev. Abdullah Yılmaz, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1999. • Işık, Metin, Kitle İletişim Teorilerine Giriş, Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları, 2002. • Illıch, Ivan, Tüketim Köleliği, İstanbul: Pınar Yayınları, 1990. • Karacoşkun, M. Doğan, "Bireysel ve Toplumsal Çözülmede Televizyon Faktörü Üzerine Düşünceler", Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt. 6, sayı. 1, (2002): 227-233. • Kellner, Douglas, Reklam ve Tüketim Kültürü, çev. Yusuf Kaplan, Kayseri: Rey Yayıncılık, 1991. • Kocacık, Faruk, Tüketim Eğilimleri ve Sorunları: Sivas Merkez İlçe Örneği, no: 69, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 1998. • Marcuse, Herbert, Tek Boyutlu İnsan, çev. Seçkin Çağan, İstanbul: May Yayınları, 1968. • Orçan, Mustafa, Modern Tüketim Kültürü, Ankara: Kadim Yayınları, 2004. • Özbek, Meral, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İletişim Yayınları, İstanbul, 1991. • Ronald, Robertson, "Tüketim Kuramı, Kültürel Görecelik ve Küresellik Sorunu", Kültür, Küreselleşme ve Dünya-Sistemi, (ed.) Anthony D. King, çev. Gülcan Seçkin ve Ümit H. Yolsal, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998. • Solak, Adem (ed.), 21. Yüzyılda Sosyoloji ve Eğitim, İstanbul: Hegem Yayınları, 2005. • Şentürk, Ünal, "Modern Kontrol: Tüketim", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32/2, (2008): 221-239. • Şerif, Muzaffer, Sosyal Kuralların Psikolojisi, çev. İsmail Sandıkçıoğlu, İstanbul: Alan Yayıncılık, 1985. • Tatar, Taner, Siyaset Sosyolojisi, İstanbul: Turan Yayıncılık, 1997. • Taylan, H. Hüseyin ve Arklan, Ümit, "Medya ve Kültür: Kültürün Medya Aracılığıyla Küreselleşmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, sayı.1, (2008): 85-97. • Tezcan, Mahmut, Toplumsal Değişme, Ankara: Feryal Matbaası, 1995. • Topçuoğlu, N. Nur, Basında Reklam ve Tüketim Olgusu, Ankara: Vadi Yayınları, 1996. • Türkdoğan, Orhan, Değişme, Kültür ve Sosyal Çözülme, İstanbul: Birleşik Yayınları, 1998. • Türkeş, A. Ömer, "Edebiyat Alanında Otoritenin Şekillenişi", Birikim Dergisi, (Kasım 1999): 39-45. • Wernick, Andrew, Promosyon Kültürü Reklam, İdeoloji ve Sembolik Anlatım, çev. Osman Akınay, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1996. • Yanıklar, Cengiz, Tüketim Sosyolojisi, İstanbul: Birey Yayınları, 2006. • Yaylagül, Levent, "Frankfurt Okulu'nda Kültür Endüstrileri ve Kitle Kültürü", Medya Popüler Kültür ve İdeoloji, (ed.) Levent Yaylagül ve Nilüfer Korkmaz, Ankara: Dipnot Yayınları, 2008. • Yeniçeri, Özcan, "Kitle Kültürünün Dayanılmaz Egemenliği", Türkiye Günlüğü, Sayı.22, (Bahar Dönemi, 1993). • Zeldin, Theodore, İnsanlığın Mahrem Tarihi, çev. Elif Özsayar, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erkan Dikici

Yayımlanma Tarihi 18 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Dikici, E. (2017). TÜKETİM ALGISINDAKİ DEĞİŞİM: KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI VE TÜKETİM İLİŞKİSİ. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 1(1), 58-85.