Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Syrian Asylum Seekers’ Identity Construction and Experience: The Case of Orhangazi

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 1, 168 - 189, 30.06.2021

Öz

In this study, it was treated as a process that carries out the migration, which is going on beyond an immigration change of dismember, which affects the worlds and their self. This study, which is based on post-migratory experience of Syrians, aims to understand how social realities and differences established by social realities and difference in the context of group separation. The experience of “being a refugee” of the Syrians, the relationship of this experience with identity patterns and social interaction processes are addressed by adopting phenomenological approach. In this direction, it was applied to the narratives of the Syrian participant in 10 Syrian participants, and they were analyzed identity and reproduced identity patterns based on the distinction. In addition, it is focused on refugees and exclusion processes on the basis of making the Syrians as “Other”.

Kaynakça

 • Akyiğit, H. (2016). Etnik Toplumsal Ağların İşgücü Piyasasına Geçişlerdeki Etkisi: Suriyeli Mülteciler Örneği. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 8, 149-159.
 • Allport, G. W. (2016). Önyargının Doğası (1. b.). (N. Nirven, Çev.) Sakarya: Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları.
 • Aydın, S., & Oğuz, H. Ş. (2015). Şeytanlaştırılan Gruplar: Ulus-Devlet Pratiğinde Ötekileştirmenin ve Etnik Kurtulmanın Mültecilik Bağlamında Zihinsel İnşası. İ. Parlak (Ed.). içinde, Öteki'nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri (s. 301-348). Bursa: Dora Yayınları.
 • Bakioğlu, A., Artar, F., & İzmir, H. (2018). Ankara'daki Suriyelilerin Mültecilik Deneyimleri: Göç, Gündelik Yaşam, Geçim Deneyimleri ve Sosyal Dışlanma. Ankara: Sosyoloji Derneği Yayını.
 • Bal, H. (2014). Sosyolojide Yöntem ve Araştırma Teknikleri. Ankara: Sentez Yayınları.
 • Barth, F. (2001). Etnik Gruplar ve Sınırları. (A. Kaya, & S. Gürkan, Çev.) İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Bauman, Z. (2010). Sosyolojik Düşünmek (7. b.). (A. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2018). Parçalanmış Hayat: Postmodern Ahlak Denemeleri (3. b.). (İ. Türkmen, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bezirgan Arar, Y. (2009). Sosyo-Politik Bağlama Göre Türk Basınının ''Öteki''leri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bilgin, N. (1996). İnsan İlişkileri ve Kimlik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Bilgin, N. (2007). Kimlik İnşası. İzmir: Aşina Kitaplar Yayıncılık.
 • Bozoğlan, M. (2019). Sosyal Mesafenin Önyargı ve Ayrımcılık Üzerine Etkisi: Türkiye'deki Türk, Kürt ve Arap Etnik Grupları Üzerine Bir Çalışma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2019). Psikolojide Tematik Analizin Kullanımı. (S. N. Şad, N. Özer, & A. Atli, Çev.) Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Research in Education, 7(2), 873-898.
 • Calhoun, C. (2016). Bourdieu Sosyolojinin Ana Hatları. G. Çeğin, E. Göker, A. Arlı, & Ü. Tatlıcan (Der.). içinde, Ocak ve Zanaat: Pierre
 • Bourdieu Derlemesi (s. 77-131). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Connolly, W. E. (2020). Kimlik ve Farklılık: Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm Önerileri (2. b.). (F. Lekesizalın, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni (3. b.). (M. Bütün, & S. Demir, Çev.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çatak, B. D. (2018). Gündelik Yaşamda ''Yerleşikler ve Dışarlıklar'': Suriyeliler ve Yerli Halkın Karşılaşmaları. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Mersin: Mersin Üniversitesi.
 • Demirtaş, H. A. (2003). Sosyal Kimlik Kuramı, Temel Kavram ve Varsayımlar. İletişim Araştırmaları, 1(1), 123-144. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/62971/8472.pdf?sequence=1 adresinden alındı
 • Douzinas, C. (2014). Kimlik, Tanınma, Haklar: Hegel Bize İnsan Haklarıyla İlgili Ne Öğretebilir? F. Mollaer (Ed.). içinde, Kimlik Politikaları: Tanınma, Özdeşlik ve Farklılık (N. Erkul, & F. Mollaer, Çev., s. 206-241). Ankara: Doğu- Batı Yayınları.
 • Ekinci, Y. (2015, Mart). ''Misafir Dediğin Üç Gün Olur!'': Suriyeli Sığınmacılar ve Sosyal Dışlanma. Birikim Dergisi(311), 48-54.
 • Erdoğan, M. M. (2018). Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum (2. b.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Fay, B. (2017). Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi : Çokkültürlü Bir Yaklaşım (4. b.). (İ. Türkmen, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Fraser, N. (2014). Tanınma Politikasını Yeniden Düşünmek. F. Mollaer (Ed.). içinde, Kimlik Politikaları: Tanınma, Özdeşilk ve Farklılık (F. Mollaer, Çev., s. 259-277). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Gleason, P. (2014). Kimliği Tanımlamak: Semantik Bir Tarih. F. Mollaer (Ed.). içinde, Kimlik Politikaları: Tanınma, Özdeşlik ve Farklılık (F. Mollaer, Çev., s. 21-52). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Goffman, E. (2014). Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar. (L. Ünsaldı, (Yay. haz.). Ankara: Heretik Yayınları.
 • Göker, G. (2015). Göç, Kimlik, Aidiyet: Kültürlerarası İletişim Açısından İsveçli Türkler. Konya: Literatürk Academia.
 • Göksel, G. U. (2019). Göçmen Entegrasyonu ve Tanınma Teorisi. (M. Kızıltuğ, Çev.) İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Göregenli, M. (2018). Temel Kavramlar: Önyargı, Kalıpyargı ve Ayrımcılık. K. Çayır, & M. Ayan içinde, Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar (3 b., s. 17-27). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Hall, S. (2014). 'Kimliğe' İhtiyaç Duyan Kim? F. Mollaer (Ed.). içinde, Kimlik Politikaları: Tanınma, Özdeşlik ve Farklılık (F. B. Helvacıoğlu, Çev., s. 277-301). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Jenkins, R. (2016). Sosyal Kimlik. (G. Bostancı, Çev.) İstanbul: Everest Yayınları.
 • Kümbetoğlu, B. (2012). Göç Çalışmalarında ''Nasıl'' Sorusu. S. G. Öner, & N. Şirin Öner (Der.). içinde, Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar (s. 49-89). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Landa, M. D. (2018). Yeni Bir Toplum Felsefesi: Öbekleşme Teorisi ve Toplumsal Karmaşıklık. (S. Çalcı, Çev.) İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Malesevic, S. (2019). Etnik Sosyoloji. (T. P. Tacoğlu, & A. Güler, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Mollaer, F. (2019). Kimlik, Tanınma Mücadelesi ve Şarkiyatçılık. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Park, R. E. (2019). Yalıtım ve Sosyal Temaslar: Sosyoloji Bilimine Giriş- V. (G. İ. Yağlı, Çev.) İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Parlak, İ. (2015). Kimliğin İnşası, Ötekinin İcadı ve Şeytanlaştırma. İ. Parlak (Ed.). içinde, Öteki'nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri (s. 25-121). Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Parlak, İ., & Tunçer, Ç. P. (2015). 'Söylemsel Hapishane'de Damgalı Bir Kimlik: Yazılı Basında Aleviler. İ. Parlak (Ed.). içinde, Öteki'nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri (s. 367-436). Bursa: Dora Yayınları.
 • Sağlam, N. A. (2019). Post- Sovyet Süreçte Gagauz Kimliğinin Yeniden Üretilmesi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Semerci, P. U., & Erdoğan, E. (2018, Mart). Türkiye'deki Suriyelileri Düşünürken Sınırları Sorgulamak. Teorik Bakış(10).
 • Simmel, G. (2019). Yabancı. L. Ünsaldı (Der.). içinde, Yabancı: Bir İlişki Biçimi Olarak Ötekilik (K. Eren, Çev., s. 26-35). Ankara: Heretik Yayınları.
 • Sirkeci, İ., & Cohen, C. (2015, Ocak). Hareketlilik, Göç, Güvensizlik. İdeal Kent Araştırmaları Dergisi(15), 8-21.
 • Şen, E. (2014). Etnik Gruplarda Sosyal Kimlik ve Algılanan Ayrımcılık: Türk ve Kürt Etnik Grupları Üzerine Bir Çalışma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Türk, E. (2019, Mart). Türk Basınında Suriyeli Göçmenlere İlişkin Haberlere Yapılan Yorumların İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 17-30.
 • Uyan Semerci, P., Erdoğan, E., & Sandal Önal, E. (2017). ''Biz''liğin Aynasından Yansıyanlar: Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, G. G. (2018). Mıchel De Certeau'nun Gündelik Hayat Sosyolojisiyle Bir Analiz: Almanya'daki Türklerin Gündelik Hayat Pratikleri ve Taktikler. Ankara: Detay Yayıncılık.

Suriyeli Sığınmacıların Kimlik İnşası Ve Deneyimi: Orhangazi Örneği

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 1, 168 - 189, 30.06.2021

Öz

Bu çalışmada göç bir yer değişikliği olmasının ötesinde devam eden, göçü gerçekleştiren kişilerin anlam dünyalarını ve kendiliklerini etkileyen bir süreç olarak ele alınmıştır. Suriyelilerin göç sonrası deneyimlerinden yola çıkarak yapılan bu çalışma, “biz” ve “onlar” grup ayrımı bağlamında sosyal gerçekliklerin ve farklılıkla kurulan ilişkilerin Suriyeliler tarafından nasıl anlamlandırıldığını anlamayı amaçlamaktadır. Suriyelilerin “sığınmacı olma” deneyimi, bu deneyimin kimlik örüntüleriyle olan ilişkisi ve sosyal etkileşim süreçleri fenomenolojik yaklaşım benimsenerek ele alınmıştır. Bu doğrultuda 10 Suriyeli katılımcının anlatılarına başvurulmuş, biz ve onlar ayrımıyla temellenen kimlik algıları ve yeniden üretilen kimlik örüntüleri analiz edilmiştir. Ayrıca Suriyelilerin “öteki” olarak kurgulanması temelinde, sığınmacılık deneyimlerine ve dışlanma süreçlerine odaklanılmıştır.

Kaynakça

 • Akyiğit, H. (2016). Etnik Toplumsal Ağların İşgücü Piyasasına Geçişlerdeki Etkisi: Suriyeli Mülteciler Örneği. Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 8, 149-159.
 • Allport, G. W. (2016). Önyargının Doğası (1. b.). (N. Nirven, Çev.) Sakarya: Sakarya Üniversitesi Kültür Yayınları.
 • Aydın, S., & Oğuz, H. Ş. (2015). Şeytanlaştırılan Gruplar: Ulus-Devlet Pratiğinde Ötekileştirmenin ve Etnik Kurtulmanın Mültecilik Bağlamında Zihinsel İnşası. İ. Parlak (Ed.). içinde, Öteki'nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri (s. 301-348). Bursa: Dora Yayınları.
 • Bakioğlu, A., Artar, F., & İzmir, H. (2018). Ankara'daki Suriyelilerin Mültecilik Deneyimleri: Göç, Gündelik Yaşam, Geçim Deneyimleri ve Sosyal Dışlanma. Ankara: Sosyoloji Derneği Yayını.
 • Bal, H. (2014). Sosyolojide Yöntem ve Araştırma Teknikleri. Ankara: Sentez Yayınları.
 • Barth, F. (2001). Etnik Gruplar ve Sınırları. (A. Kaya, & S. Gürkan, Çev.) İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Bauman, Z. (2010). Sosyolojik Düşünmek (7. b.). (A. Yılmaz, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2018). Parçalanmış Hayat: Postmodern Ahlak Denemeleri (3. b.). (İ. Türkmen, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bezirgan Arar, Y. (2009). Sosyo-Politik Bağlama Göre Türk Basınının ''Öteki''leri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bilgin, N. (1996). İnsan İlişkileri ve Kimlik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Bilgin, N. (2007). Kimlik İnşası. İzmir: Aşina Kitaplar Yayıncılık.
 • Bozoğlan, M. (2019). Sosyal Mesafenin Önyargı ve Ayrımcılık Üzerine Etkisi: Türkiye'deki Türk, Kürt ve Arap Etnik Grupları Üzerine Bir Çalışma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Braun, V., & Clarke, V. (2019). Psikolojide Tematik Analizin Kullanımı. (S. N. Şad, N. Özer, & A. Atli, Çev.) Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Research in Education, 7(2), 873-898.
 • Calhoun, C. (2016). Bourdieu Sosyolojinin Ana Hatları. G. Çeğin, E. Göker, A. Arlı, & Ü. Tatlıcan (Der.). içinde, Ocak ve Zanaat: Pierre
 • Bourdieu Derlemesi (s. 77-131). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Connolly, W. E. (2020). Kimlik ve Farklılık: Siyasetin Açmazlarına Dair Demokratik Çözüm Önerileri (2. b.). (F. Lekesizalın, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni (3. b.). (M. Bütün, & S. Demir, Çev.) Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çatak, B. D. (2018). Gündelik Yaşamda ''Yerleşikler ve Dışarlıklar'': Suriyeliler ve Yerli Halkın Karşılaşmaları. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Mersin: Mersin Üniversitesi.
 • Demirtaş, H. A. (2003). Sosyal Kimlik Kuramı, Temel Kavram ve Varsayımlar. İletişim Araştırmaları, 1(1), 123-144. https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/62971/8472.pdf?sequence=1 adresinden alındı
 • Douzinas, C. (2014). Kimlik, Tanınma, Haklar: Hegel Bize İnsan Haklarıyla İlgili Ne Öğretebilir? F. Mollaer (Ed.). içinde, Kimlik Politikaları: Tanınma, Özdeşlik ve Farklılık (N. Erkul, & F. Mollaer, Çev., s. 206-241). Ankara: Doğu- Batı Yayınları.
 • Ekinci, Y. (2015, Mart). ''Misafir Dediğin Üç Gün Olur!'': Suriyeli Sığınmacılar ve Sosyal Dışlanma. Birikim Dergisi(311), 48-54.
 • Erdoğan, M. M. (2018). Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum (2. b.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Fay, B. (2017). Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi : Çokkültürlü Bir Yaklaşım (4. b.). (İ. Türkmen, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Fraser, N. (2014). Tanınma Politikasını Yeniden Düşünmek. F. Mollaer (Ed.). içinde, Kimlik Politikaları: Tanınma, Özdeşilk ve Farklılık (F. Mollaer, Çev., s. 259-277). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Gleason, P. (2014). Kimliği Tanımlamak: Semantik Bir Tarih. F. Mollaer (Ed.). içinde, Kimlik Politikaları: Tanınma, Özdeşlik ve Farklılık (F. Mollaer, Çev., s. 21-52). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Goffman, E. (2014). Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar. (L. Ünsaldı, (Yay. haz.). Ankara: Heretik Yayınları.
 • Göker, G. (2015). Göç, Kimlik, Aidiyet: Kültürlerarası İletişim Açısından İsveçli Türkler. Konya: Literatürk Academia.
 • Göksel, G. U. (2019). Göçmen Entegrasyonu ve Tanınma Teorisi. (M. Kızıltuğ, Çev.) İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Göregenli, M. (2018). Temel Kavramlar: Önyargı, Kalıpyargı ve Ayrımcılık. K. Çayır, & M. Ayan içinde, Ayrımcılık: Çok Boyutlu Yaklaşımlar (3 b., s. 17-27). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Hall, S. (2014). 'Kimliğe' İhtiyaç Duyan Kim? F. Mollaer (Ed.). içinde, Kimlik Politikaları: Tanınma, Özdeşlik ve Farklılık (F. B. Helvacıoğlu, Çev., s. 277-301). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Jenkins, R. (2016). Sosyal Kimlik. (G. Bostancı, Çev.) İstanbul: Everest Yayınları.
 • Kümbetoğlu, B. (2012). Göç Çalışmalarında ''Nasıl'' Sorusu. S. G. Öner, & N. Şirin Öner (Der.). içinde, Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar (s. 49-89). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Landa, M. D. (2018). Yeni Bir Toplum Felsefesi: Öbekleşme Teorisi ve Toplumsal Karmaşıklık. (S. Çalcı, Çev.) İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Malesevic, S. (2019). Etnik Sosyoloji. (T. P. Tacoğlu, & A. Güler, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Mollaer, F. (2019). Kimlik, Tanınma Mücadelesi ve Şarkiyatçılık. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Park, R. E. (2019). Yalıtım ve Sosyal Temaslar: Sosyoloji Bilimine Giriş- V. (G. İ. Yağlı, Çev.) İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Parlak, İ. (2015). Kimliğin İnşası, Ötekinin İcadı ve Şeytanlaştırma. İ. Parlak (Ed.). içinde, Öteki'nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri (s. 25-121). Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Parlak, İ., & Tunçer, Ç. P. (2015). 'Söylemsel Hapishane'de Damgalı Bir Kimlik: Yazılı Basında Aleviler. İ. Parlak (Ed.). içinde, Öteki'nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri (s. 367-436). Bursa: Dora Yayınları.
 • Sağlam, N. A. (2019). Post- Sovyet Süreçte Gagauz Kimliğinin Yeniden Üretilmesi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Semerci, P. U., & Erdoğan, E. (2018, Mart). Türkiye'deki Suriyelileri Düşünürken Sınırları Sorgulamak. Teorik Bakış(10).
 • Simmel, G. (2019). Yabancı. L. Ünsaldı (Der.). içinde, Yabancı: Bir İlişki Biçimi Olarak Ötekilik (K. Eren, Çev., s. 26-35). Ankara: Heretik Yayınları.
 • Sirkeci, İ., & Cohen, C. (2015, Ocak). Hareketlilik, Göç, Güvensizlik. İdeal Kent Araştırmaları Dergisi(15), 8-21.
 • Şen, E. (2014). Etnik Gruplarda Sosyal Kimlik ve Algılanan Ayrımcılık: Türk ve Kürt Etnik Grupları Üzerine Bir Çalışma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Türk, E. (2019, Mart). Türk Basınında Suriyeli Göçmenlere İlişkin Haberlere Yapılan Yorumların İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 17-30.
 • Uyan Semerci, P., Erdoğan, E., & Sandal Önal, E. (2017). ''Biz''liğin Aynasından Yansıyanlar: Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, G. G. (2018). Mıchel De Certeau'nun Gündelik Hayat Sosyolojisiyle Bir Analiz: Almanya'daki Türklerin Gündelik Hayat Pratikleri ve Taktikler. Ankara: Detay Yayıncılık.
Toplam 47 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Handan Akyiğit 0000-0002-7619-1638

Ayşegül Zor 0000-0002-8047-1683

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akyiğit, H., & Zor, A. (2021). Suriyeli Sığınmacıların Kimlik İnşası Ve Deneyimi: Orhangazi Örneği. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 168-189.