Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

DIGITALIZED PURE RELATIONS ON THE BAUMAN AND GİDDENS AXIS: FORMS OF COMBINATION CHANGED FROM PAST TO PRESENT

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 435 - 458, 31.08.2023

Öz

The aim of the study is to deal with today's male-female relationships, especially with the concept of "pure relationship". In this respect, firstly we will give place to the concept of love and relationship in Ancient Greece and Medieval society. Later on we will focus on today's relationships. The document analysis method forms the method of our study. The document analysis method is a qualitative research method used to analyze the information about the research subject. The steps of this method is finding the document, checking if it is original or not, understanding the document, analyzing, using the data and reporting. So we used data analysis method for the purpose of collecting the data required for our research. Today, individuals prefer pleasure-oriented relationships that have a temporary nature, do not carry risks and can be terminated at any time, and therefore do not require responsibility along with addiction. That is, couples are afraid of bonding tightly and getting hurt in the relationship. again, because individuals do not want to take responsibility -even though they have economic, social and cultural gains to get married and have children- they have extra-marital affairs or do not have children, arguing that it is a new lifestyle they choose. This situation jeopardizes the future of the family and society by preventing the continuation of the lineage and making it difficult to maintain the continuity of relations. In order to get rid of these problems in relationships and to maintain the existence of family and society, individuals need to get rid of insecurity and dissatisfaction caused by these relationships. In order to achieve this, couples must adopt a union based on mutual love and affection.

Kaynakça

 • Aristoteles. (2009). Nikomakhos Ahlâkı. (S. Babür, Çev.). Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (2001). Bireyselleşmiş Toplum. (Y. Alogan, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2012a). Akışkan Aşk/İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair. (I. Ergüden, Çev.). 2. Baskı. İstanbul: Versus Kitap.
 • Bauman, Z. (2012b). Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup. (P. Siral, Çev.). İstanbul: Habitus Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (2012c). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. (A. Yılmaz, Çev.). 4. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. ve Lyon, D. (2013). Akışkan Gözetim. (E. Yılmaz, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bezci, E. (2016). Düşsel Ortaçağ’da Aşkın Kanunu: Bir Saray Edebiyatı Okuma Kılavuzu Olarak André Le Chapelain’in Aşka Dair Adlı Yapıtı. Humanıtas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (4), 1-14.
 • Çınar, M. (2019). Antik Yunan Felsefesinde Empedokles, Platon Ve Plotinius’da Aşk Tanımları ve Aşkın Tensel Olandan Tinsel Olana Seyri. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1), 120-140.
 • Denysko, P. (2018). The Personal İdentity Of Partners İn Pure Relationships. Science and Society Proceedings of the 3rd International Conference, Canada: Accent Graphics Communications & Publishing,104−108.
 • Demir, S. T. (2016). Dijital Aşklar: Sanallık ve Gerçeklik Arasında Bedenin Mekânın ve İletişimin Tasarımı. TRT Akademi, 2 (1), 508-527.
 • Duby, G. (1991a). Erkek Ortaçağ: Aşka Dair ve Diğer Denemeler. (M. A. Kılıçbay, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.
 • Duby, G. (1991b). Şövalye, Kadın ve Rahip: Feodal Fransa’da Evlilik. (M. A. Kılıçbay, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.
 • Duby, G. (2005). Şövalye Aşkı Modeli. C. Klapisch-Zuber (Der.) Kadınların Tarihi 2: Ortaçağ'ın Sessizliği içinde (240-254). (A. Fethi, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Eco, U. (2014). Ortaçağ: Katedraller, Şövalyeler, Şehirler. (L. Tonguç Basmacı, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Eco, U. (2016). Ortaçağ 3: Şatolar, Tüccarlar, Şairler, (L. Tonguç Basmacı, Çev.). 2. Baskı. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Erbil, P. (2015). Kibele'den Pandora'ya Kadının Tarihsel Yenilgisi. 4. Baskı. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Foucault, M. (2007). Cinselliğin Tarihi. (H. U. Tanrıöver, Çev.). 2. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Geçer, R. (2019). İnsan İlişkilerine ‘Hareket’li Bir Bakış: Aşk Ve Parçalanmış Birlik. Tezkire Dergisi, 67, 47-60.
 • Genç, Ö. (2011). Ortaçağ Avrupa'sında Kadın. A. Çetin (Der.) Ortaçağ’da Kadın içinde (241-296.). Ankara: Lotus Yayınevi.
 • Giddens, A. (2018). Mahremiyetin Dönüşümü: Modem Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Erotizm. (İ. Şahin, Çev.). 4. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gülcü, T. Z. (2015). Orta Çağ’da Hristiyan Felsefesi. Aşk Öğretisi ve Edebiyat: Gülün Romansı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 55 (2), 271-286.
 • Hazm, İ. (2013). Güvercin Gerdanlığı Sevgiye ve Sevenlere Dair. (M. Kanık, Çev.). 20. Baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Hite, S. (1984). Hite Raporu: Kadınların Cinselliği Konusunda -Masters ve Johnson ile Kinsey'den Sonra- En Kapsamlı Araştırma. (E. Eden, Çev.). İstanbul: Cep Kitapları.
 • L'hermite-Leclercq, P. (2005). Feodal Düzen. C. Klapisch-Zuber (Der.) Kadınların Tarihi 2: Ortaçağ'ın Sessizliği içinde (196-240). (A. FETHİ, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Platon. (2015). Timaios. (F. Akderin, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Say Yayınları.
 • Sartre, M. (1992). Antik Yunan'da Eşcinsellik. G. Duby (Der.), Batı'da Aşk ve Cinsellik içinde (44-60). (A. Gür, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Şentürk, Ü. (2019). Aile Sosyolojisine Bir Katkı. 1. Baskı. İstanbul: Dora Yayınları.
 • Uslu, L. (2018). Antik Yunan'da Kadın Betimlemeleri ve Kadının Sosyal Statüsü. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

BAUMAN VE GİDDENS EKSENİNDE DİJİTALLEŞEN SAF İLİŞKİLER: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN BİRLİKTELİK BİÇİMLERİ

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 1, 435 - 458, 31.08.2023

Öz

Çalışmanın temel amacı günümüzdeki kadın-erkek birliktelik biçimlerini bilhassa “saf ilişki” kavramıyla ele almaktır. Bu açıdan öncelikle Antik Yunan ile Orta Çağ toplumlarında aşk ve ilişki kavramlarına yer vereceğiz. Sonra ise günümüzdeki ilişkilere yoğunlaşacağız. Çalışmamızın yöntemini doküman analizi oluşturmaktadır. Doküman analizi metodu bir araştırma konusu hakkındaki bilgilerin çözümlenmesi amacıyla başvurulan nitel bir araştırma yöntemidir. Bu yöntemin aşamaları ise dokümana ulaşma, orijinal olup olmadığını teyit etme, dokümanı anlama, analiz etme, veriyi kullanma ve raporlamadır. Biz de araştırmamız için gerekli olan verilerin toplanması amacına en uygun olan yöntemin doküman analizi olduğu için bu yöntemi kullanmayı uygun gördük. Günümüzde bireyler geçici niteliğe sahip olan, risk taşımayıp her an son verilebilen ve dolayısıyla da bağımlılıkla birlikte sorumluluk da gerektirmeyen haz odaklı ilişkileri tercih etmektedirler. Yani çiftler birbirine sıkı bir şekilde bağlanmaktan ve ilişkide yara almaktan korkmaktadırlar. Yine bireyler sorumluluk almak istemedikleri için -evlenecek ve çocuk sahibi olabilecek ölçüde ekonomik, sosyal ile kültürel kazanımlara sahip olsalar da- seçtikleri yeni bir yaşam tarzı olduğunu düşünerek evlilik dışı ilişkiler yaşamakta ya da çocuk sahibi olmamaktadırlar. Bu durumsa soyun devamının sürdürülmemesini engelleyerek ve ilişkilerin devamlılığının sağlanmasını zorlaştırarak ailenin ve toplumun geleceğini riske atmaktadır. İlişkilerde yaşanan bu sorunlardan kurtulmaları ve aile ile toplumun varlığının devamlılığı için bireylerin bu ilişkilerin neden olduğu güvensizlik ve tatminsizlikten kurtulmaları gereklidir. Bunun sağlanabilmesi içinse çiftlerin karşılıklı sevgiye ve aşka dayalı olan bir birlikteliği benimsemeleri gerekir.

Kaynakça

 • Aristoteles. (2009). Nikomakhos Ahlâkı. (S. Babür, Çev.). Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (2001). Bireyselleşmiş Toplum. (Y. Alogan, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. (2012a). Akışkan Aşk/İnsan İlişkilerinin Kırılganlığına Dair. (I. Ergüden, Çev.). 2. Baskı. İstanbul: Versus Kitap.
 • Bauman, Z. (2012b). Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup. (P. Siral, Çev.). İstanbul: Habitus Yayıncılık.
 • Bauman, Z. (2012c). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları. (A. Yılmaz, Çev.). 4. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bauman, Z. ve Lyon, D. (2013). Akışkan Gözetim. (E. Yılmaz, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Bezci, E. (2016). Düşsel Ortaçağ’da Aşkın Kanunu: Bir Saray Edebiyatı Okuma Kılavuzu Olarak André Le Chapelain’in Aşka Dair Adlı Yapıtı. Humanıtas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (4), 1-14.
 • Çınar, M. (2019). Antik Yunan Felsefesinde Empedokles, Platon Ve Plotinius’da Aşk Tanımları ve Aşkın Tensel Olandan Tinsel Olana Seyri. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (1), 120-140.
 • Denysko, P. (2018). The Personal İdentity Of Partners İn Pure Relationships. Science and Society Proceedings of the 3rd International Conference, Canada: Accent Graphics Communications & Publishing,104−108.
 • Demir, S. T. (2016). Dijital Aşklar: Sanallık ve Gerçeklik Arasında Bedenin Mekânın ve İletişimin Tasarımı. TRT Akademi, 2 (1), 508-527.
 • Duby, G. (1991a). Erkek Ortaçağ: Aşka Dair ve Diğer Denemeler. (M. A. Kılıçbay, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.
 • Duby, G. (1991b). Şövalye, Kadın ve Rahip: Feodal Fransa’da Evlilik. (M. A. Kılıçbay, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.
 • Duby, G. (2005). Şövalye Aşkı Modeli. C. Klapisch-Zuber (Der.) Kadınların Tarihi 2: Ortaçağ'ın Sessizliği içinde (240-254). (A. Fethi, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Eco, U. (2014). Ortaçağ: Katedraller, Şövalyeler, Şehirler. (L. Tonguç Basmacı, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Eco, U. (2016). Ortaçağ 3: Şatolar, Tüccarlar, Şairler, (L. Tonguç Basmacı, Çev.). 2. Baskı. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Erbil, P. (2015). Kibele'den Pandora'ya Kadının Tarihsel Yenilgisi. 4. Baskı. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Foucault, M. (2007). Cinselliğin Tarihi. (H. U. Tanrıöver, Çev.). 2. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Geçer, R. (2019). İnsan İlişkilerine ‘Hareket’li Bir Bakış: Aşk Ve Parçalanmış Birlik. Tezkire Dergisi, 67, 47-60.
 • Genç, Ö. (2011). Ortaçağ Avrupa'sında Kadın. A. Çetin (Der.) Ortaçağ’da Kadın içinde (241-296.). Ankara: Lotus Yayınevi.
 • Giddens, A. (2018). Mahremiyetin Dönüşümü: Modem Toplumlarda Cinsellik, Aşk ve Erotizm. (İ. Şahin, Çev.). 4. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Gülcü, T. Z. (2015). Orta Çağ’da Hristiyan Felsefesi. Aşk Öğretisi ve Edebiyat: Gülün Romansı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 55 (2), 271-286.
 • Hazm, İ. (2013). Güvercin Gerdanlığı Sevgiye ve Sevenlere Dair. (M. Kanık, Çev.). 20. Baskı. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Hite, S. (1984). Hite Raporu: Kadınların Cinselliği Konusunda -Masters ve Johnson ile Kinsey'den Sonra- En Kapsamlı Araştırma. (E. Eden, Çev.). İstanbul: Cep Kitapları.
 • L'hermite-Leclercq, P. (2005). Feodal Düzen. C. Klapisch-Zuber (Der.) Kadınların Tarihi 2: Ortaçağ'ın Sessizliği içinde (196-240). (A. FETHİ, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Platon. (2015). Timaios. (F. Akderin, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: Say Yayınları.
 • Sartre, M. (1992). Antik Yunan'da Eşcinsellik. G. Duby (Der.), Batı'da Aşk ve Cinsellik içinde (44-60). (A. Gür, Çev.). 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Şentürk, Ü. (2019). Aile Sosyolojisine Bir Katkı. 1. Baskı. İstanbul: Dora Yayınları.
 • Uslu, L. (2018). Antik Yunan'da Kadın Betimlemeleri ve Kadının Sosyal Statüsü. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Süleyman Talha İŞCİ
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0003-1565-3891
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 12 Ağustos 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
İŞCİ, S. T. (2023). BAUMAN VE GİDDENS EKSENİNDE DİJİTALLEŞEN SAF İLİŞKİLER: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE DEĞİŞEN BİRLİKTELİK BİÇİMLERİ. Journal of Social Sciences and Humanities, 7(1), 435-458.