Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’nin Milletleşme Sürecine Sosyolojik Bir Bakış

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 465 - 478, 31.12.2023

Öz

Ülkemizin bugün en büyük davası, sosyolojik anlamda tasada ve kıvançta ortak duygular etrafında birleşme anlamına gelen milletleşme olgusunu gerçekleştirmektir. Bu süreci tamamlayan toplumların bireyleri, bir millete aidiyetlerini doğal bir durum olarak kabullenirler ve bu topluluğa karşı duyulan yükümlülüğü sorumluluk derecelendirmesinde üst sıralara yerleştirirler. Orada basitçe bir soy aidiyeti değil; kültürel aidiyet, değer yargıları ve yaşama biçiminin müşterekliği, geleceğe uzanma iradesi asıl belirleyicidir. Milletleşme aynı zamanda kültürde benzeşme demektir. Türkiye’de sosyolojik anlamda milletleşmenin önündeki en önemli engellerin başında kimlik tartışmalarının oluğu söylenebilir. Nasıl ekonominin ve toplumsal ilişkilerin temelinde güven varsa, milletleşmenin de temelinde o vardır. Güvenin tesisi ve teminatı ise hukuk ve kurumsallaşmadır. Tüm kurum ve kurallarıyla işleyen bir demokratik hukuk devleti olmadan milletleşmeyi gerçekleştirmek zordur. Dokümantasyon metodunun kullanıldığı bu makalede milletleşme, Türk toplumunun milletleşmesinin önündeki engeller, hukuk biriliğin milletleşmeye etkisi gibi konular ele alınmıştır Literatür taramasına dayalı çalışmada Türkiye’nin sosyolojik manada milletleşememesinin arkasında yatan nedenler yorumlayıcı bir yaklaşımla anlama ve açıklanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, tasada ve kıvançta ortak duygular etrafında birleşme anlamına gelen milletleşme olgusunu sosyolojik olarak Türkiye bağlamında incelemektir. Makalenin temel problemi ise Türkiye’nin milletleşme süreci sosyolojik olarak nasıl ele alınabilir? olarak belirlenmiştir.

Etik Beyan

Çalışma etik onay gerektirmiyor.

Destekleyen Kurum

yok

Teşekkür

yok

Kaynakça

 • Acemoğlu, D. ve Robinson, J.A. (2017). Ulusların düşüşü. (F.R. Velioğlu, Çev.). İstanbul: Doğan Kitap.
 • Ağırdır, B. (2020). Hikâyesini arayan gelecek. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Akyol, T. (2021). Kuvvetler ayrılığı olmayınca. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Akyol, T. (1998). Medine’den Lozan’a. İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • Bauman, Z. (2017a). Kimlik. (M. Hazır, Çev.). Ankara: Heretik Yayınları.
 • Bauman, Z. (2017b). Cemaatler. (N. Soysal, Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Bora, T. (2021). Türk sağının üç hali. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Dellaloğlu, B.F. (2021). Modernleşmenin zihniyet dünyası. İstanbul: Timaş Yayınları
 • Erkal, E. M. (2000). Sosyoloji. İstanbul: Der Yayınları.
 • Erkal, E. M. (2003). Küreselleşmenin tesirleri ve ülkemize yönelen tehdit unsurları. Sosyoloji Konferasları, (27), 1-14.
 • Erkal, E. M. (2008), Milletleşme Süreci ve Önündeki Engeller. Sosyoloji Konferansları, (37), 65-76.
 • Göle, N. (2017). Melez desenler. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Heper, M. (2018). Türkiye’de devlet geleneği. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Hofstede, G. (2010). What about Turkey?. https://www.hofstede-insights.com adresinden 03 Mayıs 2022 tarihinde erişildi.
 • Karpat, K. (2017a). Osmanlı’dan günümüze edebiyat ve toplum. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Karpat, K. (2017b). Kimlik ve ideoloji. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Karpat, K. (2016). Türk demokrasi tarihi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Karpat, K. (2009). Elitler ve din. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Kiras, İ. (2019). Ehliyet, liyakat ve ortak ahlak standardımız. https://www.karar.com/yazarlar/ibrahim- kiras/ehliyet-liyakat-ve-ortak-ahlak-standardimiz-11848 adresinden 3 Mayıs 2023 tarihinde erişildi.
 • Köktürk, M. (2016). Millet ve milliyetçilik. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Köktürk, M. (2017a). Toplum ve kültür. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Köktürk, M. (2017b). Devlet ve siyaset, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Önderman, M. (2018). Türkiye’de paranoid ethos. İstanbul: Vakıf Bank Kültür Yayınları.
 • Sarıbay, A.Y. (2012). Demokrasinin sosyolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Şirin, R. S. (2017). Bir Türkiye hayali, İstanbul: Doğan Kitap.
 • Touraine, A. (2000). Demokrasi nedir?. (O. Kunal,Çev.). İstanbul: YKYayınları.
 • Turner, B. (1997). Max Weber ve İslam. (Y. Aktay,Çev.). Ankara: Vadi Yayınları,.
 • Türkoğan, O. (2015). Kültür-değişme ve toplumsal çözülme. Konya: Çizgi Kitapevi.
 • Türkoğan, O. (1998). Güneydoğu kimliği. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Türkoğan, O. (1996). Milli kültür modernleşme ve İslam. İstanbul: Birleşik Yayıncılık.
 • Türkdoğan, O. (1995). Niçin milletleşme?. İstanbul: Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları.
 • Werner J. (1995). Georg Simmel. (D. Özlem,Çev.). Ankara: Ark Yayınları.

A Sociological Perspective on Turkey’s Nationalization Process

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 465 - 478, 31.12.2023

Öz

The biggest cause of our country today is to realize the phenomenon of nationalization, which means uniting around common feelings in sorrow and joy in sociological terms. The individuals of the societies that have completed this process accept their belonging to a nation as a natural state and place the obligation towards this community at the top of the responsibility rating. There is not simply a lineage; the commonality of cultural belonging, value judgments and lifestyle, and the will to reach the future are the main determinants. Nationalization also means affinity in culture. It can be said that identity debates are one of the most important obstacles to nationalization in Turkey in the sociological sense. Just as trust is the basis of the economy and social relations, it is also the basis of nationalization. The establishment and guarantee of trust is law and institutionalization. It is difficult to achieve nationalization without a democratic state of law functioning with all its institutions and rules. In this article, in which the documentation method is used, issues such as nationalization, obstacles to the nationalization of Turkish society, the effect of legal unity on nationalization are discussed. The main problem of the article is the sociology of the nationalization process of Turkey; The aim is to analyze the phenomenon of nationalization, which means unity around common feelings in sorrow and joy, sociologically within the framework of Turkey.

Kaynakça

 • Acemoğlu, D. ve Robinson, J.A. (2017). Ulusların düşüşü. (F.R. Velioğlu, Çev.). İstanbul: Doğan Kitap.
 • Ağırdır, B. (2020). Hikâyesini arayan gelecek. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Akyol, T. (2021). Kuvvetler ayrılığı olmayınca. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Akyol, T. (1998). Medine’den Lozan’a. İstanbul: Milliyet Yayınları.
 • Bauman, Z. (2017a). Kimlik. (M. Hazır, Çev.). Ankara: Heretik Yayınları.
 • Bauman, Z. (2017b). Cemaatler. (N. Soysal, Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Bora, T. (2021). Türk sağının üç hali. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Dellaloğlu, B.F. (2021). Modernleşmenin zihniyet dünyası. İstanbul: Timaş Yayınları
 • Erkal, E. M. (2000). Sosyoloji. İstanbul: Der Yayınları.
 • Erkal, E. M. (2003). Küreselleşmenin tesirleri ve ülkemize yönelen tehdit unsurları. Sosyoloji Konferasları, (27), 1-14.
 • Erkal, E. M. (2008), Milletleşme Süreci ve Önündeki Engeller. Sosyoloji Konferansları, (37), 65-76.
 • Göle, N. (2017). Melez desenler. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Heper, M. (2018). Türkiye’de devlet geleneği. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Hofstede, G. (2010). What about Turkey?. https://www.hofstede-insights.com adresinden 03 Mayıs 2022 tarihinde erişildi.
 • Karpat, K. (2017a). Osmanlı’dan günümüze edebiyat ve toplum. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Karpat, K. (2017b). Kimlik ve ideoloji. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Karpat, K. (2016). Türk demokrasi tarihi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Karpat, K. (2009). Elitler ve din. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Kiras, İ. (2019). Ehliyet, liyakat ve ortak ahlak standardımız. https://www.karar.com/yazarlar/ibrahim- kiras/ehliyet-liyakat-ve-ortak-ahlak-standardimiz-11848 adresinden 3 Mayıs 2023 tarihinde erişildi.
 • Köktürk, M. (2016). Millet ve milliyetçilik. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Köktürk, M. (2017a). Toplum ve kültür. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Köktürk, M. (2017b). Devlet ve siyaset, İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Önderman, M. (2018). Türkiye’de paranoid ethos. İstanbul: Vakıf Bank Kültür Yayınları.
 • Sarıbay, A.Y. (2012). Demokrasinin sosyolojisi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Şirin, R. S. (2017). Bir Türkiye hayali, İstanbul: Doğan Kitap.
 • Touraine, A. (2000). Demokrasi nedir?. (O. Kunal,Çev.). İstanbul: YKYayınları.
 • Turner, B. (1997). Max Weber ve İslam. (Y. Aktay,Çev.). Ankara: Vadi Yayınları,.
 • Türkoğan, O. (2015). Kültür-değişme ve toplumsal çözülme. Konya: Çizgi Kitapevi.
 • Türkoğan, O. (1998). Güneydoğu kimliği. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Türkoğan, O. (1996). Milli kültür modernleşme ve İslam. İstanbul: Birleşik Yayıncılık.
 • Türkdoğan, O. (1995). Niçin milletleşme?. İstanbul: Türk Dünyası Araştırma Vakfı Yayınları.
 • Werner J. (1995). Georg Simmel. (D. Özlem,Çev.). Ankara: Ark Yayınları.
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kültür Sosyolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muammer Ak 0000-0003-0241-1893

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 28 Ekim 2023
Kabul Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ak, M. (2023). Türkiye’nin Milletleşme Sürecine Sosyolojik Bir Bakış. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 7(2), 465-478.