Güncel Sayı

Cilt: 7 Sayı: 2, 31.12.2023

Yıl: 2023

Karabük Üniversitesi ournal of Social Sciences and Humanities, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi 2017 yılından itibaren Aralık ve Haziran olmak üzere yılda iki defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. 

Karabük Üniversitesi Journal of Social Sciences and Humanities de sosyal bilimlerle (dil bilimi, din bilimleri, edebiyat, eğitim bilimleri, felsefe, güzel sanatlar, iktisat, işletme, maliye, psikoloji, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. 

SAYFA DÜZENİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

Sayfa yapısı sağ, sol, alt, üst 2,5 cm olmalıdır.

Paragraf aralığı önce sonra 6 nk, Satır aralığı seçeneği En Az olmalıdır.

Metin İçinde Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar

Başlık: Makalenin İçeriği ile uyumlu, içeriği en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve koyu harflerle 14Punto Bookman Old Style Her Sözcüğünün Baş Harfi Büyük yazılmalıdır. 

Öz: Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 200, en fazla 250 kelimeden oluşan Türkçe-İngilizce özet bulunmalıdır. Öz içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Bookman Old Style yazı stili 10 punto ile yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Özün altında, en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler mutlaka verilmelidir. Anahtar kelimelerin Her Sözcüğünün Baş Harfi Büyük yazılmalıdır ve aralarında virgül kullanılmalıdır.

Ana Metin: Bookman Old Style yazı stili 11 punto ile yazılmalıdır.

Bölüm Başlıkları: Makalede, içerik ile uyumu sağlamak kaydıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Bu başlıklar Her Sözcüğü Büyük Harfle yazılmalıdır.

Dipnot: Bookman Old Style 9 Punto olarak yazılmalıdır.

Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına, tabloların üstüne gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı 10 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içeriklerinde de Bookman Old Style 10 punto kullanılmalıdır.

Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır.

Metin içi göndermeler: Gönderme en temelde iki şekilde yapılır:

1975’den Kasım 1989’daki Berlin Duvarı’nın yıkılışına kadar Amerika Birleşik Devletleri yalnızca altı defa dış ülkelere askeri operasyon gerçekleştirirken, 1989’dan 2004’e kadar dokuz büyük askeri operasyon yapılmış ve gönderilen askerlerin sayısı yüz binleri bulmuştur (Gray, 2005: 14).

veya

Feroz Ahmad'a (2012: 101) göre harf inkılâbının en önemli amaçlarından biri, yeni Türkiye'de okuryazarlık sürecinin ve eğitiminin hızlandırılmasıydı.

İki yazarlı esere atıf yapılırken:

Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir (Green ve Goodman, 2015: 45).

veya

Green ve Goodman'a (2015: 45) göre Trans Pasifik Antlaşması, son yıllarda küresel ölçekteki en büyük antlaşmalardan biridir.

Üç veya daha fazla yazarlı eserlere atıf yapmak için ilk yazarın soyisminden sonra diğer yazarların soyisimlerini kullanmak yerine  'vd.' ifadesi kullanılır.

İklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir. (Walter vd., 1998: 25)

veya

Walter ve diğerlerine göre (1998: 25) iklim, insan karakteri üzerinde belirleyici özelliğe sahiptir.

Tüzel yazarlı çalışmalara atıf yaparken: Yazar olarak bir grup/tüzel kişi (dernekler, şirketler, devlet kurumları ve diğer çalışma grupları gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilişkin ad bilgisi metin içindeki göndermede oldukça açık ve anlaşılır biçimde verilmelidir. Grup adı bazı durumlarda kısaltılabilir. Eğer grup adı uzunsa, kısaltma herkesçe anlaşılır oluyorsa veya ada yönelik zaten bilinen bir kısaltma var ise ilk kullanımda hem açık hali hem kısaltma hali kullanılıp, sonraki kullanımlarda ise sadece kısaltma kullanılabilir. Eğer grup adı kısa ise veya kısaltması herkesçe anlaşılır olmuyorsa tüm göndermelerde adın açık hali yazılır.

Gönderme cümlenin sonunda yapılıyorsa;

     

İlk gönderme

 (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler

 (TÜBİTAK, 2013)

Gönderme cümle içerisinde yapılıyorsa

İlk gönderme

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK, 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler

TÜBİTAK (2013)

Aynı parantez içerisinde birden çok gönderme yapılması: Aynı parantez içerisinde yapılan çoklu göndermeler ilk yazarın soyadına göre alfabetik sırada olmalı ve noktalı virgül ile ayrılmalıdır.

Örnek: (Akbulut ve Doğan, 2013; Şencan, 2003; Tonta, 2010)

KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Tek yazar: Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-10.

İki yazar: Wegener, D. T. ve Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 66, 1034- 1048

Üç ile yedi yazar arası: Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Aynı yazarın iki ve daha fazla çalışması kullanılmışsa; kaynaklar tarih sırasına göre dizilmelidir: Berndt, T. J. (1981). Berndt, T. J. (1999).

Eğer yazar bir çalışmada tek yazar ve başka çalışmada ortak yazar ise, önce tek yazarlı olan çalışma listelenmelidir: Berndt, T. J. (1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational Psychologist, 34, 15-28. Berndt, T. J. ve Keefe, K. (1995). Friends' influence on adolescents' adjustment to school. Child Development, 66, 1312-1329.

Dergi ve süreli yayınlar: 

Temel Biçim

Yazar, A. A., Yazar, B. B., ve Yazar, C. C. (Yıl). Makale adı. Dergi adı, cilt. No (sayı no), sayfa/lar. doi:http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy

Sadece ciltin olduğu dergilerdeki makaleler: Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

Sayı ve ciltin belirtildiği dergilerde: Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3), 5-13.

Kitap eleştiri: Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Kitap eleştiri The selfknower: A hero under control, by R. A. Wicklund ve M. Eckert]. Contemporary Psychology, 38, 466-467.

Kitapların kaynakçada yazımı:
Temel biçim:
Yazar, A. A. (Yayın yılı). Çalışma adı. Yer: Yayıncı. Cuban, L. (2001). Oversold and underused: computers in the classrooms. Cambridge: Harvard University Press. 

Derleme kitap: Duncan, G. J. ve Brooks-Gunn, J. (Der.). (1997). Consequences of growing up poor. New York, NY: Russell Sage Foundation

Çeviri: Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott ve F. L. Emory, Çev.). New York, NY: Dover. (Orijinal eserin yayın tarihi 1814). Önemli not: Metinde, yeniden yayımlanmış bir çalışmaya atıfta bulunurken, her iki tarih de verilmelidir: Laplace (1814/1951). 

Derlenmiş kitaptaki bir bölüm veya makale: Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (Yayın yılı). Bölüm/makale adı. A. Editör & B. Editör (Der.), Kitap adı içinde (sayfa numaraları). Yer: Yayıncı. O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. B. R. Wainrib (Der.), Gender issues across the life cycle içinde (ss. 107-123). New York, NY: Springer.

Yayımlanmış tez: Soyisim, F. N. (Yıl). Tez adı. (Doktora tezi). Erişilen veri tabanı adı. (Erişim veya Sıra Numarası)

Yayımlanmamış tez: Soyisim, F. N. (Year). Doktora tezinin başlığı. (Yayımlanmamış doktora tezi). Kurum adı, Yer. Köprülü, D. (1994). Üniversite kütüphanelerinde kitap koleksiyonunun kullanımı üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. 

Online süreli yayınlardaki makaleler: Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (yayın yılı). Makale adı. Online Derginin Adı, cilt no (varsa sayı) (...) tarihinde http://www.someaddress.com/full/url/ adresinden erişildi. Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.alistapart.com/articles/writeliving adresinden erişildi.

Elektronik kitaplar: De Huff, E. W. (t.y.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. 15 Ocak 2012 tarihinde, http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html adresinden erişildi. Davis, J. (t.y.). Familiar birdsongs of the Northwest. 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0 adresinden erişildi.


Dergi Yayın Politikası

Dergimize gönderilen çalışmalar en az iki hakeme gönderilerek karşılıklı olarak isimleri birbirlerinden gizli tutulmaktadır.

Dergiye gönderilen çalışmalar için ücret talep edilmemektedir. 

Dergimizde sayı bazlı makale kabulü yapılmamaktadır. Sayı için makale kabulü yapılmamasının sebebi değerlendirme süreçlerinin sürelerinde oluşabilecek değişkenlikler ve değerlendirmelerde oluşması muhtemel gecikmelerdir. 

Hakem süreçleri sonucu kabul edilen makaleler yayımlanacak olan ilk sayı için sıraya alınmaktadır.

Yıllık 2 sayı olarak yayımlanan dergimizde; Haziran ve Aralık aylarının son gününde sayılar yayımlanmaktadır. İlgili ayların son 15 gününde sisteme yüklenen çalışmalar için değerlendirme süreci sayı yayınından sonra başlatılmaktadır. 

Dergimizde Ön kontrol ve Hakem atama süresi ortalama 7-10 gün içerisinde gerçekleşmektedir. Hakem süreci başladıktan sonra hakemlerin 15 gün davet süresi, 30 gün de değerlendirme süreleri mevcuttur. Bu süreç hakemlere göre değişkenlik gösterebileceğinden dolayı göndereceğiniz çalışmanın, makale kabulü devam eden sayılara yetişip yetişemeyeceği hakkında kesin bilgi verilememektedir.

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiştir ve yalnızca Dergipark'ta hizmet vermektedir.

Dergimize gönderilen çalışmaların telif hakkının dergimize devredilmesi gerekmektedir. 

Etik İlkeler

Editörün uyması gereken etik kurallar:

1) Editör, gönderilen makalelerin, yazarların din, dil, ırk, etnik köken, siyasi düşünce ve cinsiyet gibi özelliklerine bağlı olmadan sadece çalışmanın kalitesine ve hakem yorumlarına göre değerlendirmesinin yapılmasını sağlamalıdır.
2) Editör, etik ihlaller durumunda makaleyi reddetmelidir.
3) Editör dergiye gönderilen yazılarla ilgili bilgileri gizli tutar, bu bilgileri sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında kimseyle paylaşmamalıdır.
4) Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile yapılmasını sağlamalıdır.
5) Editör, makalede sunulan bilgileri kendi araştırmaları için kullanmamalıdır.
6) Editör, dergiye gönderilen makaleleri reddetmek, kabul etmek veya değişiklik istemekte tam sorumluluğa sahiptir.

Yazarların uyması gereken etik kurallar:

1) Yazarlar gönderdikleri çalışmanın orjinal olduğunu, daha önce yayınlanmadığını beyan etmelidir.
2) Yazarlar, çalışmanın halihazırda başka bir dergide değerlendirme altında olmadığını beyan etmelidir.
3) Çalışmada adı geçen tüm yazarlar, çalışmadaki deneysel tasarıma ve uygulanmasına ya da verilerin analizi ve yorumlanmasına katkıda bulunmuş olmalıdır.
4) Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede kullandıkları veri setlerine ulaşım imkanı sağlamalıdır.
5) Yazarların yayınlanan makalelerinde önemli bir hata olduğunu farketmeleri halinde editör kurulunu bilgilendirmeleri gerekmektedir.
6) Yazarlar, Etik kurul onayı gerektiren çalışmalar için etik kurul onayını dergiye sunmalıdır. Araştırmada “Etik Kurul Onayı” alınması gerekli ise; Etik Kurul onayına ilişkin bilgiler (etik kurulun adı, onay belgesinin numarası ve tarihi) makalede belirtilmelidir.

Etik kurallar çerçevesinde; dergide değerlendirilmesi için Etik Kurul İzni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
- İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
- Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Hakemlerin uyması gereken etik kurallar:

1) Hakemler, yeterli uzmanlığa sahip olduklarını düşündükleri konularda hakemlik yapmayı kabul etmelidir.
2) Hakemler, zamanında ve yeterli olarak değerlendirebileceklerini düşündükleri çalışmalara hakemlik yapmayı kabul etmelidir.
3) Hakemler, hakem incelemesinin gizliliğine saygı göstermeli ve bir makalenin inceleme süreci sırasında veya sonrasında, yayınlananların ötesinde çalışmayla ilgili hiçbir bilgiyi açığa çıkarmamalıdır.
4) Hakemler, hakemlik sürecinde elde ettikleri bilgiyi kendilerinin veya başkalarının avantajı için kullanmamalıdır.
5) Hakemler intihal veya diğer etik ihlallerden şüphelendiklerinde dergi editör kuruluna bildirmelidir.
6) Hakemler çıkar çatışması olabilecek durumlarda hakemlik yapmamalıdır.
7) Hakemler, değerlendirmelerinde objektif ve yapıcı olmalı, kişisel yorumlar yapmamalıdır.

Makale gönderim/süreç işletimi ücretsizdir.