Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SİXTY YEARS OLD BUT NOT OUT OF PERFORMANCE: AGEDNESS

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 491 - 503, 31.12.2023

Öz

All people go through certain periods, and with these periods, they go through some changes both physically and cognitively. The last stage of these periods is "old age". This stage is a period when people reach satisfaction in terms of both knowledge and experience. At the same time, it is seen as a period in which deficiencies emerge in some aspects. Because in this period, people experience physical, cognitive, psychological and sociological changes. For example: If we give a place to a shortcoming they experience in a social sense; Individuals who have worked throughout their lives have difficulties in adapting to their new lives during retirement. However, some individuals see the retirement period as a period when they can rest and spend more time with their families.
In terms of some theories, it is very important for the elderly to take an active part in social life. Because people are a part of society, whether young or old. For this reason, it is important for them to take part in society and participate in some activities, no matter how much their roles change depending on "age". At this point, it is also important that the elderly are supported by the society. Because while elderly individuals are seen as unimportant in some societies, in some societies elderly individuals are considered important and activities are organized for them to take part in social life.

Kaynakça

 • Ak, M. (2017). ‘’Yaşlı yoksulluğu’’. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 197-208.
 • Altunay, Z. (2020). Sosyo-kültürel değişme açısından yaşlı, yaşlılık ve yaşlı bakımı (Zonguldak örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Apak, E. (2017). Etkinlik ve geri çekilme kuramları çerçevesinde yaşlıların yaşam doyumlarının incelenmesi-Bingöl ili örneği. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yalova.
 • Aysan, Ü. (2017). Türkiye’de yaşlıların yaşam memnuniyeti ve refah algıları. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yayımlanmış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Buluş, E. S. (2022). İleri yaşlarda sosyal yaşam ve yaşlı refahı: Ebeveyn olmayan yaşlıların deneyimi. Karabük Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karabük.
 • Çetin, S. (2019). Yaşlılarda yaşam kalitesi ve yaşlılık algısında sosyal hizmetin rolü: Ankara örneği. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Çiçek, H. (2020). Cicero: yaşlılığın erdemleri. Felsefe Dünyası Dergisi, 71, 5-19.
 • Doğmuş, I., ve Yıldırım, S. (2021). ‘’Çalışma hayatında yaşlı olmak’’. Anasay Dergisi, 15, 107-124.
 • Doğramacı, M. (2019). Yaşlılık ve yaşlıya bakım hizmetlerinin kurumsal örgütlenmesi (Kütahya örneği). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • Gülhan, S. (2013). Trabzon il merkezinde yaşayan yaşlılarda düşme riski, düşme prevalansı ve düşmeye bağlı işlevsel yetersizlik. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Kalaycı, I. (2015). Yaşlılık statüsü, rolleri açısından yaşlıların toplumsal beklentileri ve sorunları (Isparta örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmış Doktora Tezi, Isparta.
 • Mancılık, A. (2015). Sosyal hizmet öğrencilerinin müracaatçı olarak yaşlılarla çalışma ve yaşlılara yönelik tutumlarının belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Miroğlu, C. (2009). Ankara’da bir huzurevi incelemesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilim- Etnoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Oktik, N. (2004). Huzurevinde yaşam ve yaşam kalitesi Muğla örneği. Muğla: Muğla Üniversitesi Yayınları. Onur, B. (2000). Gelişim psikolojisi yetişkinlik yaşlılık ölüm. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Sinav, A. (2020). Genç-yaşlı, orta-yaşlı ve ileri-yaşlı bireylerin sosyal medya kullanım davranışlarının karşılaştırmalı analizi: Eskişehir ili örneği. Etkileşim, 5, 116-145.
 • Tereci, D., Turan, G., Kasa, N., Öncel, T. ve Arslansoyu, N. (2016). ‘’Yaşlılık Kavramına Bir Bakış’’. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 16(1), 84-116.
 • Yaman, Y. (2020). Modernleşme sürecinde yaşlı bakımı ve maneviyat: İstanbul Ünal Özel Huzurevi örneği. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yayımlanmış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Yeşiltepe, S. (2021). Yaşlılıkta sosyal dışlanma. Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman.
 • Yıldız, M. (2018). Lise öğrencilerinde yaşlı ve huzurevi algısı: İstanbul örneği. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Yıldız, R. (2016). Yaşlılarla sosyal hizmet. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Yaş Altmış İş Bitmemiş: Yaşlılık

Yıl 2023, Cilt: 7 Sayı: 2, 491 - 503, 31.12.2023

Öz

Bütün insanlar belli dönemlerden geçmektedir ve bu dönemlerle beraber hem fiziksel hem de bilişsel açıdan bazı değişimler geçirmektedirler. Bu dönemlerin son evresi ise ‘’yaşlılık’’tır. Bu evre insanların hem bilgi hem de tecrübe açısından doyuma ulaştıkları bir dönemdir. Aynı zamanda bazı yönlerden eksikliklerin ortaya çıktığı bir dönem olarak görülmektedir. Çünkü bu dönemde insanlar fiziksel, bilişsel, psikolojik ve sosyolojik açılardan değişimler yaşamaktadır. Örneğin: Sosyal anlamda yaşadıkları bir eksikliğe yer verecek olursak; hayatı boyunca çalışan bireyler emeklilik döneminde yeni hayatlarına uyum sağlamada sıkıntı çekmektedirler. Ama bazı bireyler ise emeklilik dönemini dinlenebilecekleri ve aileleriyle daha fazla vakit geçirecekleri bir dönem olarak görmektedirler.
Bazı kuramlar açısından yaşlı bireylerin sosyal hayatta aktif olarak yer almaları oldukça önemlidir. Çünkü insanlar genç ya da yaşlı fark etmeksizin toplumun bir parçasıdır. Bu nedenle ‘’yaş’’a bağlı olarak rolleri ne kadar değişiklik gösterirse göstersin onların toplum içerisinde yer almaları ve birtakım etkinliklere katılmaları önemli görülmektedir. Bu nokta da yaşlı bireylerin toplum tarafından desteklenmeleri de önemlidir. Çünkü bazı toplumlarda yaşlı bireyler önemsiz olarak görülürken bazı toplumlarda yaşlı bireyler önemli görülüp sosyal hayatta yer almaları için etkinlikler düzenlenmektedir.

Kaynakça

 • Ak, M. (2017). ‘’Yaşlı yoksulluğu’’. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 197-208.
 • Altunay, Z. (2020). Sosyo-kültürel değişme açısından yaşlı, yaşlılık ve yaşlı bakımı (Zonguldak örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Isparta.
 • Apak, E. (2017). Etkinlik ve geri çekilme kuramları çerçevesinde yaşlıların yaşam doyumlarının incelenmesi-Bingöl ili örneği. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yalova.
 • Aysan, Ü. (2017). Türkiye’de yaşlıların yaşam memnuniyeti ve refah algıları. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yayımlanmış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Buluş, E. S. (2022). İleri yaşlarda sosyal yaşam ve yaşlı refahı: Ebeveyn olmayan yaşlıların deneyimi. Karabük Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Karabük.
 • Çetin, S. (2019). Yaşlılarda yaşam kalitesi ve yaşlılık algısında sosyal hizmetin rolü: Ankara örneği. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.
 • Çiçek, H. (2020). Cicero: yaşlılığın erdemleri. Felsefe Dünyası Dergisi, 71, 5-19.
 • Doğmuş, I., ve Yıldırım, S. (2021). ‘’Çalışma hayatında yaşlı olmak’’. Anasay Dergisi, 15, 107-124.
 • Doğramacı, M. (2019). Yaşlılık ve yaşlıya bakım hizmetlerinin kurumsal örgütlenmesi (Kütahya örneği). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.
 • Gülhan, S. (2013). Trabzon il merkezinde yaşayan yaşlılarda düşme riski, düşme prevalansı ve düşmeye bağlı işlevsel yetersizlik. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.
 • Kalaycı, I. (2015). Yaşlılık statüsü, rolleri açısından yaşlıların toplumsal beklentileri ve sorunları (Isparta örneği). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmış Doktora Tezi, Isparta.
 • Mancılık, A. (2015). Sosyal hizmet öğrencilerinin müracaatçı olarak yaşlılarla çalışma ve yaşlılara yönelik tutumlarının belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Miroğlu, C. (2009). Ankara’da bir huzurevi incelemesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilim- Etnoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Oktik, N. (2004). Huzurevinde yaşam ve yaşam kalitesi Muğla örneği. Muğla: Muğla Üniversitesi Yayınları. Onur, B. (2000). Gelişim psikolojisi yetişkinlik yaşlılık ölüm. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Sinav, A. (2020). Genç-yaşlı, orta-yaşlı ve ileri-yaşlı bireylerin sosyal medya kullanım davranışlarının karşılaştırmalı analizi: Eskişehir ili örneği. Etkileşim, 5, 116-145.
 • Tereci, D., Turan, G., Kasa, N., Öncel, T. ve Arslansoyu, N. (2016). ‘’Yaşlılık Kavramına Bir Bakış’’. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 16(1), 84-116.
 • Yaman, Y. (2020). Modernleşme sürecinde yaşlı bakımı ve maneviyat: İstanbul Ünal Özel Huzurevi örneği. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yayımlanmış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Yeşiltepe, S. (2021). Yaşlılıkta sosyal dışlanma. Adıyaman Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman.
 • Yıldız, M. (2018). Lise öğrencilerinde yaşlı ve huzurevi algısı: İstanbul örneği. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmetler Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. Yıldız, R. (2016). Yaşlılarla sosyal hizmet. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Yaşam Seyrinin Sosyolojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Asiye Tuğçem Çubukcu 0009-0006-9248-5632

Arif Çiçek 0000-0003-0225-5296

Erken Görünüm Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 18 Aralık 2023
Kabul Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çubukcu, A. T., & Çiçek, A. (2023). Yaş Altmış İş Bitmemiş: Yaşlılık. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 7(2), 491-503.