Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 0 - 0 2020-10-09

Ortaokul Öğrencileri için Voleybol Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Hulusi BÖKE [1] , Mehmet GÜLLÜ [2]


In this study, it was aimed to develop a scale measuring students' attitudes towards volleyball. Descriptive analysis was carried out by writing composition about volleyball to 30 secondary school students. By writing the compositions to the students, the sources in the literature were scanned and a 60-item scale draft was created. The draft of the scale was presented to 8 faculty members who are experts in their field. As a result of the scale draft application, a total of 528 (277 female and 251 male) students filled in the form of the scale was uploaded into the computer program. First, negative questions were reversed and recorded in the statistics program. Explanatory and Confirmatory factor analysis methods were applied to test the recorded data. Kaiser-Meyer-Olkin score applied within the framework of explanatory factor analysis was 0.96 and Bartlett test result was found to be significant (p <0.01). In the analysis, the items were collected in one factor and 18 items with a factor load value of 0.50 and above were selected. It was determined that the factor loads of the items varied between 0.54 and 0.74. It was observed that the single factor explained a variance of 44.97%. In the item-total correlation, it was observed that the items had a correlation coefficient between 0.48 and 0.69. As a result of EFA, the 18 items in the scale were loaded into the Lisrel 8.8 statistical package program in order to perform CFA. It is seen that the compliance indexes for DFA provide the necessary conditions. Thus, the scale with 16 items is a valid scale as a result of AFA and DFA. Likewise, the internal consistency of the scale (Cronbach Alfa) 0.92; building reliability 0,92; It is a reliable scale with the explained variance of 0.43. The volleyball attitude scale developed for secondary school students is a valid and reliable scale. In its final form, the scale consists of 16 positive items.
Bu araştırmada, öğrencilerin voleybola karşı tutumlarını ölçen bir ölçek geliştirme amaçlanmıştır. 30 ortaokul öğrencisine voleybol ile ilgili kompozisyon yazdırılarak betimsel analiz yapılmıştır. Öğrencilere kompozisyonlar yazdırılarak alan yazındaki kaynaklar taranmış ve 60 maddelik ölçek taslağı oluşturulmuştur. Ölçek taslağı alanında uzman 8 öğretim üyesine sunulmuştur. Ölçek taslağı uygulaması sonucunda toplam 528 (277’i kız ve 251’i erkek) öğrencinin eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurduğu ölçek formu bilgisayar programına yüklenmiştir. İlk olarak olumsuz sorular ters çevrilerek istatistik programına kaydedilmiştir. Kaydedilen verileri test etmek için Açıklayıcı ve Doğrulayıcı faktör analizi (AFA ve DFA) yöntemleri uygulanmıştır. Açıklayıcı faktör analizi çerçevesinde başvurulan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) puanı 0,96 ve Bartlett Test sonucu anlamlı (p<0,01) bulunmuştur. Analizde maddeler tek faktörde toplanmış ve faktör yük değeri 0,50 ve üzeri olan 18 madde seçilmiştir. Maddelerin faktör yüklerinin 0,54 ve 0,74 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Tek faktörün, %44,97 oranında bir varyansı açıkladığı görülmüştür. Madde-toplam korelasyonunda, maddelerin 0,48 ile 0,69 arasında korelasyon katsayısına sahip oldukları görülmüştür. AFA neticesinde ölçekte bulunan 18 madde Lisrel 8.8 istatistik paket programına DFA yapmak amacıyla yüklenmiştir. DFA’ya yönelik uyum indekslerinin gerekli şartları sağladığı görülmüştür. Böylece, 16 maddesi bulunan ölçek, AFA ile DFA neticesinde geçerliliği karşılanmış bir ölçektir. Aynı şekilde, ölçeğin iç tutarlılığı (Cronbach Alfa) 0,92; yapı güvenirliliği 0,92; açıklanan varyansı 0,43 olan güvenilirliği karşılanmış bir ölçektir. Ortaokul öğrencilerine yönelik geliştirilen voleybol tutum ölçeği, geçerli ve güvenilir bir ölçektir. Son hali ile ölçek olumlu 16 maddeden oluşmaktadır.
 • Aicinena, S. (1991). The teacher and student attitudes toward physical education. Physical Educator, 48(1), 28–33.
 • Akalın, U. (1995). Motiveli sıçrama. Voleybol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4, 27–29.
 • Balcı, A. (2009). Sosyal bilimlerde araştırma (7. baskı). Ankara: Pegem A Yayınevi.
 • Bayram, N. (2004). Sosyal bilimlerde SPSS ile veri analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.
 • Borràs, X., Balius, X., Drobnic, F. & Galilea, P. (2011). Vertical jump assessment on volleyball: A Follow-up of three seasons of a high-level volleyball team. The Journal of Strength & Conditioning Research, 25(6), 1686–1694. https:// doi: 10.1519/JSC.0b013e3181db9f2e.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA.
 • Carlson, T. B. (1994). Why students hate, tolerate, or love gym: A study of attitude formation and associated behaviors in physical education (Doctoral Dissertation). University of Massachusetts, Massachusetts.
 • Caz, Ç. ve Göksel, A. G. (2016). Anadolu lisesi öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1–1. https://doi.org/10.22396/sbd.2016.0.
 • Çelen, A. (2012). Spor eğitimi modeli ile işlenen voleybol derslerinin öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor erişi düzeylerine etkisi. (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara.
 • Colquitt, G., Walker, A., Langdon, J., McCollum, S. & Pomazal, M. (2012). Exploring student attitudes toward physical education and implications for policy. Sport Scientific and Practical Aspects, 9(2), 5–12.
 • Creswell, J. W. (2008). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (3. edition). Upper Saddle River: Pearson Education, Inc.
 • Dursun, A. (1996). Çankırı bölgesinin spora olan yatkınlığı ve öncelikli spor branşları. (Yüksek lisans tezi), İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Erhan, S. (1995). Elit düzeydeki voleybolcuların fizyolojik özelliklerinin analizi ve mukayesesi. (Yüksek Lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Malatya.
 • Fontani, G., Lodi, L., Felici, A., Migliorini, S. & Corradeschi, F. (2006). Attention in athletes of high and low experience engaged in different open skill sports. Perceptual and Motor Skills, 102(3), 791–805. https://doi.org/10.2466/PMS.102.3.791-805.
 • Franzoi, S. L. (2003). Social Psychology. (3. edition). Boston: Mc. Graw Hill.
 • Glickman, D., Parker, L., Sim, L. J., Cook, H. D. & Miller, E. A. (2012). Accelerating progress in obesity prevention: Solving the weight of the nation. Washington, DC: The National Academies Press.
 • Görücü, A. (2007). İlköğretim 7. sınıf beden eğitimi derslerinde işbirliğine dayalı öğrenim destekli çoklu zekâ kuramı uygulamalarının öğrencilerin performans, tutum ve öğrenilenlerin kalıcılığına etkisi. (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güllü, M. ve Güçlü, M. (2009). Ortaöğretim öğrencileri için beden eğitimi dersi tutum ölçeği geliştirilmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 138-151.
 • Güllü, M., Güçlü, M. ve Arslan, C. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Journal of New World Sciences Academy, 4(4), 273-288.
 • Güvenç, B. (1976). Değerler, tutumlar ve davranışlar. R. Keleş (ed.), Toplum bilimlerinde Araştırma ve Yöntem. Ankara: Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları.
 • Hekim, M. ve Tokgöz, M. (2017). Lise öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarının cinsiyet değişkenine göre incelenmesi (Burdur örneği). Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, Journal of International Sport Sciences, 3(1), 11-16.
 • Hilgard, E. R., Atkinson, R. C. & Atkinson, R. L. (1971). Introduction to psyochology (5. edition). New York: Harcourt Broce Jovanovich.
 • Hünük, D. ve Demirhan, G. (2003). İlköğretim sekizinci sınıf, lise birinci sınıf ve üniversite öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 14(4), 175–184.
 • Hünük, D. ve Demirhan, G. (2010). Turkish adolescents’ attitudes toward physical education. Perceptual and Motor Skills, 111, 324–332.
 • Kangalgil, M., Hünük, D. ve Demirhan, G. (2006). İlköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 48–57.
 • Katz, D. & Stotland, E. (1959). A preliminary statement to a theory of attitude structure and change. (Koch, Ed.). New York: Mcgraw-Hill.
 • Katz, D. (1960). The functional approach to the study of attitudes. Public Opinion Quarterly, 24(2), 163–204. https://doi.org/10.1086/266945.
 • Kaya Sarıdede, Ş. (2018). Ortaöğreti̇m öğrenci̇leri̇ni̇n beden eği̇ti̇mi̇ dersi̇ne i̇li̇şki̇n tutumlarının i̇ncelenmesi̇ (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı.
 • Kelman, H. (1958). Compliance, identification, and internalization: Three processes of attitude change. Journal of conflict resolution, 2(1), 51–60. https://doi.org/10.1177/002200275800200106.
 • Kelman, H. (1961). Processes of opinion change. Public Opinion Quarterly, 25(1), 57-78.
 • Kılıç, T., Uğurlu, A. ve Cenik, D. (2018). Lise birinci sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spor eğitimi dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 13–23. https://doi.org/10.31680/gaunjss.410742.
 • Kim, H., Schwartz, K., Capella, E. & Seidman, E. (2014). Navigating middle grades: Role of social context in middle grade school climate. American Journal of Community Psychology, 54, 28–45 https://doi 10.1007/s10464-014-9659-x.
 • Klausmeier, H. J., Goodwin, W. L., Prasch, J. & Goodson, M. R. (1966). Project models: maximizing opportunities for development and experimentation in learning in the schools. Madison, WI: Wisconsin Research And Development Center.
 • Krech, D. & Crutchfield, R. S. (1980). Sosyal psikoloji. (E. Güngör, Çev.) (3. baskı). İstanbul: Ötüken Yayın.
 • Marques, M. C., González-Badillo, J. J., Cunha, P., Resende, L., Santos, M. & Domingos, P. (2004). Changes in strength parameters during twelve competitive weeks in top volleyball athletes. Int J Volley Res, 7, 23–28. doi: 10.1007/s10464-014-9659-x.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). Beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Meydan, C. H. ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi Amos uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mirzeoğlu, D. (2000). Voleybol dersindeki davranışların öğreniminde, yapılanmacı öğrenme etkinliklerinin öğrenci erişisi düzeyine etkisi (Doktora tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Mirzeoğlu, A. D. (2014). The effects of peer teaching on the university students achievements in cognitive, affective, psychomotor domains and game performances in volleyball courses. Educational Research and Reviews, 9(9), 262–271. https://doi.org/10.5897/err2013.1690.
 • Özyalvaç, N. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi̇ dersine yönelik tutumları ile akademik başarı motivasyonlarının incelenmesi̇ (Konya Anadolu Lisesi̇ örneği̇) (Yüksek Lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Pociello, C. (1997). Les cultures sportives. Paris: P.U.F.
 • Ryan, S., Fleming, D. & Maina, M. (2003). Attitudes of middle school students toward their physical education teachers and classes. Physical Educator, 60(2), 28–42.
 • Safrit, M. J. & Wood, T. M. (1995). Introduction to measurement in physical education and excercice science. St. Louis, MO: Mosby.
 • Scrabis-Fletcher, K., Rasmussen, J. F. & Silverman, S. (2016). The relationship of practice, attitude, and perception of competence in middle school physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 35, 241–250. https://doi.org/10.1123/jtpe.2015-0129.
 • Silverman, S. & Scrabis, K. A. (2004). A review of research on instructional theory in physical education 2002-2003. International Journal of Physical Education, 41(1), 4–12.
 • Silverman, S. & Subramaniam, P. R. (1999). Student attitude toward physical education and physical activity: A review of measurement issues and outcomes. Journal of Teaching in Physical Education, 19(1), 97–125. https://doi.org/10.1123/jtpe.19.1.97.
 • Şimşek, Ö. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş. Ankara: Ekinos.
 • Şişko, M. ve Demirhan, G. (2002). İlköğretim okulları ve liselerde öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 205–210.
 • Smith, M. B., Bruner, J. S. & White, R. W. (1956). Opinions and personality. New York: Wiley.
 • Strand, B. & Scantling, E. (1994). An analysis of secondary student preferences towards physical education. The Physical Educator, 51(3), 119-129.
 • Subramaniam, P.R. & Silverman, S. (2007). Middle school students’ attitudes toward physical education. Teaching Elementary Physical Educationand Teacher Education, 22, 602–611.
 • Tavşancıl, E. (2002). Measurement of attitudes and data analysis with SPSS. Ankara: Nobel Publication Distribution Co.Ltd.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert type scale development guide (2. edition). Ankara: Turkish Psychological Association Publications.
 • Türkiye Voleybol Federasyonu, (2020). Türkiye’de voleybolun kısa tarihçesi. https://www.tvf.org.tr/tarihce/#:~:text.
 • Uğraş, S. ve Serbes, Ş. (2019). Beden eğitimi dersi mutluluk düzeyi ölçeği geçerlik ve güvenilirlik çalışması. Journal of Global Sport and Education Research, 2(2), 1–10.
 • Uluışık, V. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersi ne yönelik tutumlarının sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi, 2(3), 45–53.
 • Yağcı, İ. (2012). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi (Afyonkarahisar İli Örneği) (Yüksek Lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
 • Yılmaz, F. (1999). Futbol takımları alt yapılarının teknik ve motorik beceri yönünden karşılaştırılması (Yüksek Lisans). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, V. ve Çelik, E. (2010). Lisrel ile yapısal eşitlik modellemesi I. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Zorlu, A. (2016). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarinin sınıf ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi (Kumluca ilçesi örneği). Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 20-27.
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Orijinal Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5728-680X
Yazar: Hulusi BÖKE (Sorumlu Yazar)
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0930-7178
Yazar: Mehmet GÜLLÜ
Kurum: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 20 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 9 Ekim 2020

APA Böke, H , Güllü, M . (2020). Ortaokul Öğrencileri için Voleybol Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi . Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 0-0 . DOI: 10.25307/jssr.764005