Yıl 2020, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 188 - 201 2020-12-31

Examination of Weight Loss Profile of the Male Wrestlers Participating Turkey Seniors Freestyle Championship
Büyükler Serbest Stil Türkiye Şampiyonasına Katılan Erkek Güreşçilerin Kilo Düşme Profillerinin İncelenmesi

Kürşat ÇİMEN [1] , Kemal GÖRAL [2]


The aim of this study was to investigate the male wrestlers participated in the championship in Turkey's senior age categories according to weight category of the weight loss profile. The research group of the study consisted of 153 wrestlers participated in the seniors’ free style Turkey wrestling Championships. The average age of the volunteer wrestlers participating in the study was 23.38±4.26 years. In the research, “Athlete Weight Loss Methodology and Effects Scale” developed by Yarar, Eroğlu, Üzüm and Polat (2016) was used. The vast majority of the wrestlers stated that they did not prefer to use pills such as laxatives, diets and diuretics. In the diet sub-dimension, reduction of fat consumption is the most preferred answer for weight loss methods. According to the findings obtained in the study, in the comparison between the sub-dimensions weights, only difference was found in the “I decrease the carbohydrate consumption” responses in the diet sub-dimension. There are differences between both light weight and medium weight wrestlers and heavy weight wrestlers (p<.05). Consequently, wrestlers generally focus on weight reduction strategy such as fat reduction, fluid loss, food and carbohydrate consumption reduction. However, these issues are very important in terms of adequate and balanced nutrition. With the idea of physiological and psychological factors that impact athlete’s performance is affected by such factors, for reaching the peak performance, it can be beneficial to organizing seminars by experts about weight control and weight losing methods for performance athletes and coaches, making these seminars compulsory for coaches who educate competent athletes, especially in individual sports.
Bu çalışmanın amacı, Büyükler Serbest Stil Türkiye Şampiyonasına katılan erkek güreşçilerin kilo düşme profillerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma grubu, Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmış sporcular arasından çalışmamıza gönüllü olarak katılmayı kabul eden, yaş ortalamaları 23,38±4,26 yıl olan 153 sporcu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Yarar, Eroğlu, Üzüm ve Polat (2016) tarafından geliştirilen “Sporcu Kilo Düşme Yöntemleri ve Etkileri Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Araştırmada, tüm sıkletlerdeki güreşçilerin büyük çoğunluğu, müshil, diyet ve idrar söktürücü gibi haplar kullanmayı tercih etmediklerini belirtirlerken, kilo düşme yöntemlerinden diyet alt boyutunda yer alan yağ tüketiminin azaltılmasının en çok tercih edilen cevap olduğu belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, sıkletler arası alt boyutların karşılaştırılmasında sadece diyet alt boyutu içerisinde yer alan “Karbonhidrat tüketimini azaltırım” cevapları arasında anlamlı bir farka rastlanmıştır. Farklılığı yaratan grubun ise ağır sıklet güreşçiler olduğu, hem hafif sıklet hem de orta sıklet güreşçiler ile ağır sıklet güreşçiler arasında farklılık bulunduğu belirlenmiştir (p<.05). Sonuç olarak, güreşçilerin kilo düşme stratejisi olarak, genellikle vücuttan yağ kaybı, sıvı kaybı, yiyecek ve karbonhidrat tüketimini azaltma eğilimde olma gibi yeterli ve dengeli beslenme açısından oldukça önemli konular üzerinde yoğunlaştıklarının görülmesinden hareketle, sporcu performansını etkileyen fizyolojik ve psikolojik faktörlerin bu etkenlerden önemli ölçüde etkilendiği düşüncesiyle, performans sporcuları ve antrenörlere kilo düşme yöntemleri ve kilo kontrolü hakkında uzmanlar tarafından seminerler verilmesi, bilgilendirilmesi ve özellikle sıklet sporlarında müsabık performans sporcusu yetiştiren antrenörlerin bu seminerlere katılımlarının zorunlu hale getirilmesinin, sporcuların ulaşmak istedikleri yüksek performans noktasına erişebilmeleri açısından oldukça fayda sağlayacağı söylenebilir.
 • Buschmann, J. & Cuff, S. (2016). Weight Loss Practices and Nutrition in Wrestlers. Ohio Pediatrics, Sports Shorts Guidelines for Parents, Winter, 2016.
 • Cicioğlu, İ., Kürkçü, R., Eroğlu, H. ve Yüksek, S. (2007). 15-17 Yaş gurubu güreşçilerin fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin sezonsal değişimi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimler Dergisi, 5(4), 151-56. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000085.
 • Çamçakal, A., Pepe, H., & Altın, M. (2014). Aerobic and Anaerobic Power Profile of Elite Turkish Greco-Roman Wrestlers. Niğde University Journal of Physical Education and Sport Sciences, 8(3), 251-260.
 • Çatıkkaş, F. (2016). Genç taekwondo sporcularının sağlıksız kilo verme davranışları. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 125-130.
 • Çolak, A., Şahin, İ., Soylu, Y., Koç, M., & Öcal, T. (2020). Weight loss methods and effects on the different combat sports athletes. Progress in Nutrition, 22, 1-S, 119-124. https://doi.org/10.23751/pn.v22i1-S.9803.
 • Demirci, N. (1995). A’dan Z’ye spor. Ankara: Neyir Yayıncılık ve Matbaacılık.
 • Ersoy, G. ve Hasbay, A. (2008). Sporcu beslenmesi. Ankara: Klasmat Matbaacılık, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 726.
 • Işık, Ö., Gökdemir, K., Bastık, C., Yıldırım, İ. & Doğan, İ. (2013). Elit güreşçiler üzerine bir çalışma: Ağırlık kaybı ve depresyon. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(3), 216-223.
 • İmamoğlu, O., Soygüden, A. & Türkmen, M. (2017). Comparison of female wrestler and female judokas' weight loss situations. International scientific and professional conference on wrestling: "Applicable research in wrestling" proceeding books, pp. 181-187, Novi Sad, Serbia.
 • İşler, H. (2012). Beden eğitimi ve spor bilgileri rehber kitabı. İstanbul: Bedray yayınları.
 • Koç, M. ve Türkçapar, Ü. (2015). Elit Güreşçilerin beslenme alışkanlıkları ve beslenme destek ürünü kullanma durumlarının incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(21), 503-514. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.867.
 • Książek, A., Karpała, J. & Słowińska-Lisowska, M. (2017). An evaluation of diets in the Polish national judo team during the pre-competition weight loss period. Arch Budo, 13: 101-106.
 • Kurt, C. ve Sağıroğlu, İ. (2015). Rapid weight loss practice and perceived problems during reduction periods of Turkish young combat athletes. Journal of Physical Education and Sport, 15(4), 748-751. http://dx.doi.org/10.7752/jpes.2015.04114.
 • Oppliger, R.A., Nelson Steen, S.A. & Scott, J.R. (2003). Weight loss practices of college wrestlers. International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, 13(1), 29-46.
 • Satıcı, A., Akyol, P., İmamoğlu, O. & Ermiş, E. (2017). Judo ve Güreşçilerde kilo düşme periyodunda antrenman ve beslenme durumlarındaki değişimin araştırılması. 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15-18 Kasım, pp.129-130, Antalya.
 • Tekbaş, B., İmamoğlu, O. & Atan, T. (2017). Güreş branşında sakatlıklar ve önlenmesi. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Oyunlar - Sporlar Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, s.242-246, 8-10 Aralık, Kahramanmaraş.
 • Xiong, N.Q., Xian, C.Y., Karppaya, H., Jin, C.W. & Ramadas, A. (2017). Rapid weight loss practices among elite combat sports athletes in Malaysia. Malaysian Journal of Nutrition, 23(2), 199-209.
 • Yağmur, R., Işık, Ö., Kılıç, Y. & Doğan, I. (2019). Weight loss methods and effects on the elite cadet greco-roman wrestlers. JTRM in Kinesiology, 5, 33-40.
 • Yamak, B. (2019). Elit güreş ve judocularda kilo düşme ile esneklik, aerobik ve anaerobik güç değerleri değişimi. Spor Eğitim Dergisi, 3(1), 10-16.
 • Yarar, H., Türkyılmaz, R., Eroğlu, H., Kurt, S. & Eskici, G. (2017). Elit güreşçilerin kilo düşme profillerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 19(4), 52-63.
 • Yarar, H., Eroğlu, H., Üzüm, H. & Polat, E. (2016). Sporcu kilo düşme yöntemleri ve etkileri ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(3), 6164-6175.
Birincil Dil tr
Konular Spor Bilimleri
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Orijinal Makale
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2703-517X
Yazar: Kürşat ÇİMEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8030-2276
Yazar: Kemal GÖRAL
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 21 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Çi̇men, K , Göral, K . (2020). Büyükler Serbest Stil Türkiye Şampiyonasına Katılan Erkek Güreşçilerin Kilo Düşme Profillerinin İncelenmesi . Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 5 (2) , 188-201 . DOI: 10.25307/jssr.797727