Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Sporda Psikolojik Toparlanma Ölçeği (SPTÖ) Geliştirme Çalışması

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 157 - 174, 30.06.2023
https://doi.org/10.25307/jssr.1192861

Öz

Bu çalışmanın amacı, sporcuların antrenman ya da müsabaka sonrasındaki psikolojik toparlanma durumlarının belirlenmesi için Sporda Psikolojik Toparlanma Ölçeği’nin (SPTÖ) geliştirilmesidir. Ölçeğin katılımcı grubunu yaşları 16-48 (Xyaş=19,41; ±4,35) aralığında olan 177’si kadın, 331’i erkek toplam 508 sporcu oluşturmaktadır. Verilerin yapı geçerliklerini test etmek için AFA ve DFA; yakınsak ve ıraksak geçerliklerini test etmek için ise CR, AVE, MSV ve ASV değerleri ile Pearson Korelasyon analiz değerleri kullanılmıştır. Güvenirliklerini test etmek için ise Cronbach Alfa ve CR değerleri incelenmiştir. AFA sonuçlarında açıklanan varyans oranı %69,88 şeklindedir. DFA sonuçları incelendiğinde ise elde edilen uyum indekslerinin iyi uyum gösterdiği; güvenirlik değerlerine bakıldığında ise alt boyutların iç tutarlık katsayılarının Zihinsel toparlanma için 0,81; Canlılık ve enerji için 0,94; Psikolojik kopma için 0,83 ve İyiye dönüş için ise 0,93 olduğu görülmüştür. Ölçeğin ve tüm alt boyutlarının yakınsak ve ıraksak geçerlik değerlerini desteklediği belirlenmiştir. Sonuç olarak 20 madde ve Zihinsel toparlanma, Canlılık ve enerji, Psikolojik kopma, İyiye dönüş şeklinde dört alt boyuttan oluşan Sporda Psikolojik Toparlanma Ölçeği geliştirilmiştir.

Kaynakça

 • Adın, R. M. (2019). Chalder Yorgunluk Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve genç yetişkin bireylerde psikometrik özelliklerinin i̇ncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı, Ankara.
 • Alpar, R. (2006). Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik. Nobel.
 • Andersen M. B., & Williams J. M. (1988). A model of stress and athletic injury: Prediction and prevention. J Sport Exerc Psychol, 10(3), 294–306. https://doi.org/10.1123/jsep.10.3.294
 • Atılgan, H., Kan, A., ve Aydın, B. (2018). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. İçinde H. Atılgan (Ed.), Kapsam geçerliği (ss. 72-75). Anı.
 • Balk, Y. A., & Englert, C. (2020). Recovery self-regulation in sport: Theory, research, and practice. International Journal of Sports Science & Coaching, 15(2), 273-281. https://doi.org/10.1177/1747954119897528
 • Balk, Y. A., de Jonge, J., Oerlemans, W. G., & Geurts, S. A. (2019). Physical recovery, mental detachment and sleep as predictors of injury and mental energy. Journal of Health Psychology, 24(13), 1828-1838. https://doi.org/10.1177/1359105317705980
 • Bompa, T. O. (2015). Dönemleme antrenman kuramı ve yöntemi. (T. Bağırgan. Çev.). (2. Baskı). Spor.
 • Botterill, C., & Wilson, C. (2002). Enhancing recovery: preventing underperformance in athletes. In M. Kellman (Ed.), Overtraining: Emotional and interdisciplinary dimensions (ss. 143). Human Kinetics.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Pegem.
 • Davis IV., H., Orzeck, T., & Keelan, P. (2007). Psychometric item evaluations of the Recovery-Stress Questionnaire for athletes. Psychology of Sport and Exercise, 8(6), 917-938. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2006.10.003
 • Demerouti, E., Bakker, A. B., Sonnentag, S., & Fullagar, C. J. (2012). Work‐related flow and energy at work and at home: A study on the role of daily recovery. Journal of Organizational Behavior, 33(2), 276-295. https://doi.org/10.1002/job.760
 • Calder, A. (2000). Advanced coaching study pack: Recovery training. Australian Sports Commission.
 • Çelik, T. (2021). Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ölçeği geliştirme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 449-478. https://doi.org/10.9779.pauefd.700181
 • Eccles, D. W., Balk, Y., Gretton, T. W., & Harris, N. (2022). “The forgotten session”: Advancing research and practice concerning the psychology of rest in athletes. Journal of Applied Sport Psychology, 34(1), 3-24. https://doi.org/10.1080/10413200.2020.1756526
 • Eccles, D. W., & Kazmier, A. W. (2019). The psychology of rest in athletes: an empirical study and initial model. Psychol Sport Exerc., 44, 90–98. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2019.05.007
 • Eklund, R. C., & DeFreese, J. D. (2015). Athlete burnout: What we know, what we could know, and how we can find out more. International Journal of Applied Sports Sciences, 27, 63–75. https://doi.org/10.24985/ijass.2015.27.2.63
 • Fuller, K., & Paccagnella, M. (2004). Revitalising body and soul―physiological and psychological strategies for recovery. Sports Coach, 27(3), 14-16.
 • Goldsmith, W. (2006). Recovery based training—an alternate method of athlete preparation. http://coachesinfo.com/category/swimming /130/
 • Gustafsson, H., Hassmen, P., Kentta, G., & Johansson, M. (2008). A qualitative analysis of burnout in elite Swedish athletes. Psychology of Sport and Exercise, 9(6), 800-816. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2007.11.004
 • Gürbüz, S., ve Şahin F. (2018). Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe-yöntem-analiz. Seçkin.
 • Halson S. L., & Jeukendrup A. E. (2004). Does overtraining exist? Sports Med, 34, 967–981. https://doi.org/10.2165/00007256-200434140-00003
 • Hair Jr, J. F., Matthews, L. M., Matthews, R. L., & Sarstedt, M. (2017). PLS-SEM or CB-SEM: Updated guidelines on which method to use. International Journal of Multivariate Data Analysis, 1(2), 107-123. https://doi.org/10.1504/IJMDA.2017.087624
 • Hanin, Y. (2000). Emotion in Sport. Human Kinetics.
 • Henschen, K. (1993). Applied Sport Psychology. In J. Williams (Ed.), Athletic staleness and burnout: diagnosis, prevention, and treatment (pp. 328–337). Mayfield.
 • Hope, N. (2015). Lizzy Yarnold: Olympic skeleton champion taking year-long break. https://www.bbc.com/sport/winter-sports/34274321
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60. https://doi.org/10.21427/D7CF7R
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118
 • Jeffreys, I. (2005). A multidimensional approach to enhancing recovery. Strength and Conditioning Journal, 27(5), 78–85.
 • Kallus, K. W., & Kellmann, M. (2000). Emotions in Sport. In Y. Hanin. (Ed.), Burnout in athletes and coaches (pp. 209-230). Human Kinetics.
 • Karaman, H. (2015). Açımlayıcı faktör analizinde kullanılan faktör çıkartma yöntemlerinin karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.
 • Kaynak, İ. (2021). Psikolojik güçlendirmenin duygusal bağlılığa etkisinde ücret tatmininin düzenleyici rolü. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 4(2), 193-208. https://doi.org/10.46737/emid.1026918
 • Kelecek, S., Kaya, F.M., ve Aşçı, F.H. (2018). Sporcu bağlılık ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(3), 39-47. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000374
 • Kellman, M. (2002). Enhancing Recovery. Preventing underperformance in athletes. Human Kinetics.
 • Kellmann, M., Bertollo, M., Bosquet, L., Brink, M., Coutts, A. J., Duffield, R., Erlacher, D., Halson, S. L., Hecksteden, A., Heidari, K., Kallus, K. W., Meeusen, R., Mujika, I., Robazza, C., Skorski, S., Venter, R., & Beckmann, J. (2018). Recovery and performance in sport: Consensus statement. International Journal of Sports Physiology and Performance, 13(2), 240-245. https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0759
 • Kellmann, M., & Günther K. D. (2000). Changes in stress and recovery in elite rowers during preparation for the Olympic Games. Medicine and Science in Sports and Exercise 32(3), 676–683. https://doi.org/10.1097/00005768-200003000-00019
 • Kellmann, M., ve Kallus, K. W. (2001). Recovery-stress questionnaire for athletes: User manual. Human Kinetics.
 • Kentta, G., & Hassmen, P. (1998). Overtraining and recovery: a conceptual model. Sports Med., 26(1), 1–16. https://doi.org/10.2165/00007256-199826010-00001
 • Keser, A., ve Bilir, K. B. Ö. (2019). İş tatmini ölçeğinin Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3), 229-239.
 • Koyuncu, İ., ve Kılıç, A. F. (2019). Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanımı: Bir doküman incelemesi. Eğitim ve Bilim, 44 (198), 361-388. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7665
 • Liew, G. C., Kuan, G., Chin, N. S., & Hashim, H. A. (2019). Mental toughness in sport. German Journal of Exercise and Sport Research, 49(4), 381-394. https://doi.org/10.1007/s12662-019-00603-3
 • Loch, F., Hof Zum Berge, A., Ferrauti, A., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Kellman, M. (2020). Acute effects of mental recovery strategies after a mentally fatiguing task. Frontiers in Psychology, 11, 1-13. Article 558856. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.558856
 • Lochbaum, M., Zanatta, T., Kirschling, D., & May, E. (2021). The profile of moods states and athletic performance: A meta-analysis of published studies. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 11(1), 50-70. https://doi.org/10.3390/ejihpe11010005
 • Loehr, J. (1986). Mental toughness training for athletes: Achieving athletic excellence. New American Library.
 • Marsh, H. W., & Hau, K. T. (1996). Assessing goodness of fit: Is parsimony always desirable? The Journal of Experimental Education, 64(4), 364-390. https://doi.org/10.1080/00220973.1996.10806604
 • Meeusen, R., Duclos, M., Foster, C., Fry, A., Gleeson, M., Nieman, D., John R., Rietjens, G., Steinacker, J., & Urhausen A. (2013). Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: Joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. Med Sci Sports Exerc., 45, 186–205. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318279a10a
 • Memnun, S. (2006). Algılanan Esenlik Ölçeğinin (Perceived Wellness Scale) geçerlik güvenirlik çalışması ve beden eğitimi öğretmenlerinin esenlik algıları. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Oerlemans, W. G., & Bakker, A. B. (2014). Burnout and daily recovery: A day reconstruction study. Journal of Occupational Health Psychology, 19(3), 303- 314. https://doi.org/10.1037/a0036904
 • Shevlin, M., & Miles, J. (1998). Effects of sample size, model specification and factor loadings on the GFI in confirmatory factor analysis. Personality and Individual Differences, 25(1), 85-90. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(98)00055-5
 • Nas, E., ve Sak, R. (2021). Merhamet korkusu ölçeğinin geliştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (52), 503-519. https://doi.org/10.53444/deubefd.930883
 • Norris, S. R., & Smith, D. J. (2002). Enhancing recovery: preventing underperformance in athletes. In M. Kellman (Ed.), Planning, periodization, and sequencing of training and competition: the rationale for a competently planned, optimally executed training and competition program, supported by a multidisciplinary team (pp. 121-142). Human Kinetics.
 • Peterson, K. (2003). Athlete overtraining and underrecovery: Recognizing the symptoms and strategies for coaches. Olympic Coach, 18(3), 16-17.
 • Reilly, T., & Ekblom, B. (2005). The use of recovery methods post‐exercise. Journal of Sports Sciences, 23(6), 619-627. https://doi.org/10.1080/02640410400021302
 • Robazza, C. (2006). Emotion in Sport and IZOF Perspective. In S. Hanton and S. D. Mellalieu (Ed.), Literature Reviews in Sport Psychology (pp. 127-158). Nova Science.
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081. https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(8), 23-74.
 • Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., & King, J. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. The Journal of Educational Research, 99(6), 323-338. https://doi.org/10.3200/JOER.99.6.323-338
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A Beginner's guide to structural equation modeling. Lawrence Erlbaum Associates.
 • Seydaoğulları, Ö. (2018). Sporda zihinsel dayanıklılık ölçeği geliştirme çalışması. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Sonnentag, S., & Fritz, C. (2014). Recovery from job stress: The stressor-detachment model as an inte- grative framework. Journal of Organizational Behavior, 36(S1), 72–103. https://doi.org/10.1002/job.1924
 • Sonnentag, S., & Fritz, C. (2007). The recovery experience questionnaire: Development and validation of a measure for assessing recuperation and unwinding from work. Journal of Occupational Health Psychology 12(3), 204–221. https://doi.org/10.1037/1076-8998.12.3.204
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. Allyn and Bacon.
 • Tavares, F., Healey, P., Smith, T. B., & Driller, M. (2017). The usage and perceived effectiveness of different recovery modalities in amateur and elite Rugby athletes. Performance Enhancement & Health, 5(4), 142-146. https://doi.org/10.1016/j.peh.2017.04.002
 • Ten Brummelhuis, L. L., & Bakker, A. B. (2012) Staying engaged during the week: The effect of off- job activities on next day work engagement. Journal of Occupational Health Psychology, 17(4), 445-455. https://doi.org/10.1037/a0029213
 • Waltz, C. F., Strcikland, O. L., & Lenz, E. R. (2010). Measurement in nursing and health research. Springer.
 • Wang, J., & Wang, X. (2012). Structural equation modeling: Applications using Mplus: Methods and applications. Wiley.
 • Wilber, C. A., Holland, G. J., & Madison, R. E. (1995). An epidemiological analysis of overuse injuries among recreational cyclists. International Journal of Sports Medicine, 16(3), 201–206. hptts://doi.org/10.1055/s-2007-972992
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(özel sayı), 74-85.

Development of Sport Psychological Recovery Scale (SPRS)

Yıl 2023, Cilt: 8 Sayı: 2, 157 - 174, 30.06.2023
https://doi.org/10.25307/jssr.1192861

Öz

The aim of this study was to develop a scale to determine the psychological recovery level of athletes after a training session or a competition. Participants were comprised of 508 athletes (177 women and 331 men), aged between 16-48 (Xage=19.41; ±4.35). EFA and CFA analyses were examined to test scale construct validity CR, AVE, MSV and ASV values and Pearson Correlation analyses were used to test convergent and divergent validity. To test the reliability of the scale, Cronbach’s Alpha and CR values were examined. The explained variance of the EFA result was 69.88%. CFA results which determine the reliability revealed that the obtained fit indices were found in an acceptable range. The internal consistency coefficients were 0.81 for Mental Recovery; 0.94 for Vigor and Energy; 0.83 for Mental Detachment and 0.93 for Flourishing subscales. It was determined that the convergent and divergent validity scores of the scale and all its subscales were found as acceptable. Consequently, statistical parameters of the Psychological Recovery Scale in Sports give a proper result, and the scale consists of 20 items and four subscales which are Mental Recovery, Vigor and Energy, Mental Detachment and Flourishing.

Kaynakça

 • Adın, R. M. (2019). Chalder Yorgunluk Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması ve genç yetişkin bireylerde psikometrik özelliklerinin i̇ncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı, Ankara.
 • Alpar, R. (2006). Spor bilimlerinde uygulamalı istatistik. Nobel.
 • Andersen M. B., & Williams J. M. (1988). A model of stress and athletic injury: Prediction and prevention. J Sport Exerc Psychol, 10(3), 294–306. https://doi.org/10.1123/jsep.10.3.294
 • Atılgan, H., Kan, A., ve Aydın, B. (2018). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. İçinde H. Atılgan (Ed.), Kapsam geçerliği (ss. 72-75). Anı.
 • Balk, Y. A., & Englert, C. (2020). Recovery self-regulation in sport: Theory, research, and practice. International Journal of Sports Science & Coaching, 15(2), 273-281. https://doi.org/10.1177/1747954119897528
 • Balk, Y. A., de Jonge, J., Oerlemans, W. G., & Geurts, S. A. (2019). Physical recovery, mental detachment and sleep as predictors of injury and mental energy. Journal of Health Psychology, 24(13), 1828-1838. https://doi.org/10.1177/1359105317705980
 • Bompa, T. O. (2015). Dönemleme antrenman kuramı ve yöntemi. (T. Bağırgan. Çev.). (2. Baskı). Spor.
 • Botterill, C., & Wilson, C. (2002). Enhancing recovery: preventing underperformance in athletes. In M. Kellman (Ed.), Overtraining: Emotional and interdisciplinary dimensions (ss. 143). Human Kinetics.
 • Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Pegem.
 • Davis IV., H., Orzeck, T., & Keelan, P. (2007). Psychometric item evaluations of the Recovery-Stress Questionnaire for athletes. Psychology of Sport and Exercise, 8(6), 917-938. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2006.10.003
 • Demerouti, E., Bakker, A. B., Sonnentag, S., & Fullagar, C. J. (2012). Work‐related flow and energy at work and at home: A study on the role of daily recovery. Journal of Organizational Behavior, 33(2), 276-295. https://doi.org/10.1002/job.760
 • Calder, A. (2000). Advanced coaching study pack: Recovery training. Australian Sports Commission.
 • Çelik, T. (2021). Web 2.0 araçları kullanımı yetkinliği ölçeği geliştirme çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 449-478. https://doi.org/10.9779.pauefd.700181
 • Eccles, D. W., Balk, Y., Gretton, T. W., & Harris, N. (2022). “The forgotten session”: Advancing research and practice concerning the psychology of rest in athletes. Journal of Applied Sport Psychology, 34(1), 3-24. https://doi.org/10.1080/10413200.2020.1756526
 • Eccles, D. W., & Kazmier, A. W. (2019). The psychology of rest in athletes: an empirical study and initial model. Psychol Sport Exerc., 44, 90–98. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2019.05.007
 • Eklund, R. C., & DeFreese, J. D. (2015). Athlete burnout: What we know, what we could know, and how we can find out more. International Journal of Applied Sports Sciences, 27, 63–75. https://doi.org/10.24985/ijass.2015.27.2.63
 • Fuller, K., & Paccagnella, M. (2004). Revitalising body and soul―physiological and psychological strategies for recovery. Sports Coach, 27(3), 14-16.
 • Goldsmith, W. (2006). Recovery based training—an alternate method of athlete preparation. http://coachesinfo.com/category/swimming /130/
 • Gustafsson, H., Hassmen, P., Kentta, G., & Johansson, M. (2008). A qualitative analysis of burnout in elite Swedish athletes. Psychology of Sport and Exercise, 9(6), 800-816. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2007.11.004
 • Gürbüz, S., ve Şahin F. (2018). Sosyal Bilimlerde araştırma yöntemleri felsefe-yöntem-analiz. Seçkin.
 • Halson S. L., & Jeukendrup A. E. (2004). Does overtraining exist? Sports Med, 34, 967–981. https://doi.org/10.2165/00007256-200434140-00003
 • Hair Jr, J. F., Matthews, L. M., Matthews, R. L., & Sarstedt, M. (2017). PLS-SEM or CB-SEM: Updated guidelines on which method to use. International Journal of Multivariate Data Analysis, 1(2), 107-123. https://doi.org/10.1504/IJMDA.2017.087624
 • Hanin, Y. (2000). Emotion in Sport. Human Kinetics.
 • Henschen, K. (1993). Applied Sport Psychology. In J. Williams (Ed.), Athletic staleness and burnout: diagnosis, prevention, and treatment (pp. 328–337). Mayfield.
 • Hope, N. (2015). Lizzy Yarnold: Olympic skeleton champion taking year-long break. https://www.bbc.com/sport/winter-sports/34274321
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60. https://doi.org/10.21427/D7CF7R
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cut off criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1-55. https://doi.org/10.1080/10705519909540118
 • Jeffreys, I. (2005). A multidimensional approach to enhancing recovery. Strength and Conditioning Journal, 27(5), 78–85.
 • Kallus, K. W., & Kellmann, M. (2000). Emotions in Sport. In Y. Hanin. (Ed.), Burnout in athletes and coaches (pp. 209-230). Human Kinetics.
 • Karaman, H. (2015). Açımlayıcı faktör analizinde kullanılan faktör çıkartma yöntemlerinin karşılaştırılması. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara.
 • Kaynak, İ. (2021). Psikolojik güçlendirmenin duygusal bağlılığa etkisinde ücret tatmininin düzenleyici rolü. Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 4(2), 193-208. https://doi.org/10.46737/emid.1026918
 • Kelecek, S., Kaya, F.M., ve Aşçı, F.H. (2018). Sporcu bağlılık ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(3), 39-47. https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000374
 • Kellman, M. (2002). Enhancing Recovery. Preventing underperformance in athletes. Human Kinetics.
 • Kellmann, M., Bertollo, M., Bosquet, L., Brink, M., Coutts, A. J., Duffield, R., Erlacher, D., Halson, S. L., Hecksteden, A., Heidari, K., Kallus, K. W., Meeusen, R., Mujika, I., Robazza, C., Skorski, S., Venter, R., & Beckmann, J. (2018). Recovery and performance in sport: Consensus statement. International Journal of Sports Physiology and Performance, 13(2), 240-245. https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0759
 • Kellmann, M., & Günther K. D. (2000). Changes in stress and recovery in elite rowers during preparation for the Olympic Games. Medicine and Science in Sports and Exercise 32(3), 676–683. https://doi.org/10.1097/00005768-200003000-00019
 • Kellmann, M., ve Kallus, K. W. (2001). Recovery-stress questionnaire for athletes: User manual. Human Kinetics.
 • Kentta, G., & Hassmen, P. (1998). Overtraining and recovery: a conceptual model. Sports Med., 26(1), 1–16. https://doi.org/10.2165/00007256-199826010-00001
 • Keser, A., ve Bilir, K. B. Ö. (2019). İş tatmini ölçeğinin Türkçe güvenirlik ve geçerlik çalışması. Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(3), 229-239.
 • Koyuncu, İ., ve Kılıç, A. F. (2019). Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanımı: Bir doküman incelemesi. Eğitim ve Bilim, 44 (198), 361-388. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7665
 • Liew, G. C., Kuan, G., Chin, N. S., & Hashim, H. A. (2019). Mental toughness in sport. German Journal of Exercise and Sport Research, 49(4), 381-394. https://doi.org/10.1007/s12662-019-00603-3
 • Loch, F., Hof Zum Berge, A., Ferrauti, A., Meyer, T., Pfeiffer, M., & Kellman, M. (2020). Acute effects of mental recovery strategies after a mentally fatiguing task. Frontiers in Psychology, 11, 1-13. Article 558856. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.558856
 • Lochbaum, M., Zanatta, T., Kirschling, D., & May, E. (2021). The profile of moods states and athletic performance: A meta-analysis of published studies. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 11(1), 50-70. https://doi.org/10.3390/ejihpe11010005
 • Loehr, J. (1986). Mental toughness training for athletes: Achieving athletic excellence. New American Library.
 • Marsh, H. W., & Hau, K. T. (1996). Assessing goodness of fit: Is parsimony always desirable? The Journal of Experimental Education, 64(4), 364-390. https://doi.org/10.1080/00220973.1996.10806604
 • Meeusen, R., Duclos, M., Foster, C., Fry, A., Gleeson, M., Nieman, D., John R., Rietjens, G., Steinacker, J., & Urhausen A. (2013). Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: Joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. Med Sci Sports Exerc., 45, 186–205. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e318279a10a
 • Memnun, S. (2006). Algılanan Esenlik Ölçeğinin (Perceived Wellness Scale) geçerlik güvenirlik çalışması ve beden eğitimi öğretmenlerinin esenlik algıları. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Oerlemans, W. G., & Bakker, A. B. (2014). Burnout and daily recovery: A day reconstruction study. Journal of Occupational Health Psychology, 19(3), 303- 314. https://doi.org/10.1037/a0036904
 • Shevlin, M., & Miles, J. (1998). Effects of sample size, model specification and factor loadings on the GFI in confirmatory factor analysis. Personality and Individual Differences, 25(1), 85-90. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(98)00055-5
 • Nas, E., ve Sak, R. (2021). Merhamet korkusu ölçeğinin geliştirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (52), 503-519. https://doi.org/10.53444/deubefd.930883
 • Norris, S. R., & Smith, D. J. (2002). Enhancing recovery: preventing underperformance in athletes. In M. Kellman (Ed.), Planning, periodization, and sequencing of training and competition: the rationale for a competently planned, optimally executed training and competition program, supported by a multidisciplinary team (pp. 121-142). Human Kinetics.
 • Peterson, K. (2003). Athlete overtraining and underrecovery: Recognizing the symptoms and strategies for coaches. Olympic Coach, 18(3), 16-17.
 • Reilly, T., & Ekblom, B. (2005). The use of recovery methods post‐exercise. Journal of Sports Sciences, 23(6), 619-627. https://doi.org/10.1080/02640410400021302
 • Robazza, C. (2006). Emotion in Sport and IZOF Perspective. In S. Hanton and S. D. Mellalieu (Ed.), Literature Reviews in Sport Psychology (pp. 127-158). Nova Science.
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1081. https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(8), 23-74.
 • Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., & King, J. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A review. The Journal of Educational Research, 99(6), 323-338. https://doi.org/10.3200/JOER.99.6.323-338
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A Beginner's guide to structural equation modeling. Lawrence Erlbaum Associates.
 • Seydaoğulları, Ö. (2018). Sporda zihinsel dayanıklılık ölçeği geliştirme çalışması. Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Sonnentag, S., & Fritz, C. (2014). Recovery from job stress: The stressor-detachment model as an inte- grative framework. Journal of Organizational Behavior, 36(S1), 72–103. https://doi.org/10.1002/job.1924
 • Sonnentag, S., & Fritz, C. (2007). The recovery experience questionnaire: Development and validation of a measure for assessing recuperation and unwinding from work. Journal of Occupational Health Psychology 12(3), 204–221. https://doi.org/10.1037/1076-8998.12.3.204
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics. Allyn and Bacon.
 • Tavares, F., Healey, P., Smith, T. B., & Driller, M. (2017). The usage and perceived effectiveness of different recovery modalities in amateur and elite Rugby athletes. Performance Enhancement & Health, 5(4), 142-146. https://doi.org/10.1016/j.peh.2017.04.002
 • Ten Brummelhuis, L. L., & Bakker, A. B. (2012) Staying engaged during the week: The effect of off- job activities on next day work engagement. Journal of Occupational Health Psychology, 17(4), 445-455. https://doi.org/10.1037/a0029213
 • Waltz, C. F., Strcikland, O. L., & Lenz, E. R. (2010). Measurement in nursing and health research. Springer.
 • Wang, J., & Wang, X. (2012). Structural equation modeling: Applications using Mplus: Methods and applications. Wiley.
 • Wilber, C. A., Holland, G. J., & Madison, R. E. (1995). An epidemiological analysis of overuse injuries among recreational cyclists. International Journal of Sports Medicine, 16(3), 201–206. hptts://doi.org/10.1055/s-2007-972992
 • Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46(özel sayı), 74-85.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği, Turizm (Diğer)
Bölüm Orijinal Makale
Yazarlar

Şeval KAYĞUSUZ
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0699-8441
Türkiye


Cengiz KARAGÖZOĞLU
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0003-3959-4478
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 27 Mayıs 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jssr1192861, journal = {Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi}, eissn = {2548-0723}, address = {Manisa/TÜRKİYE}, publisher = {Kadir YILDIZ}, year = {2023}, volume = {8}, number = {2}, pages = {157 - 174}, doi = {10.25307/jssr.1192861}, title = {Sporda Psikolojik Toparlanma Ölçeği (SPTÖ) Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Kayğusuz, Şeval and Karagözoğlu, Cengiz} }
APA Kayğusuz, Ş. & Karagözoğlu, C. (2023). Sporda Psikolojik Toparlanma Ölçeği (SPTÖ) Geliştirme Çalışması . Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 8 (2) , 157-174 . DOI: 10.25307/jssr.1192861
MLA Kayğusuz, Ş. , Karagözoğlu, C. "Sporda Psikolojik Toparlanma Ölçeği (SPTÖ) Geliştirme Çalışması" . Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2023 ): 157-174 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jssr/issue/76083/1192861>
Chicago Kayğusuz, Ş. , Karagözoğlu, C. "Sporda Psikolojik Toparlanma Ölçeği (SPTÖ) Geliştirme Çalışması". Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 (2023 ): 157-174
RIS TY - JOUR T1 - Sporda Psikolojik Toparlanma Ölçeği (SPTÖ) Geliştirme Çalışması AU - ŞevalKayğusuz, CengizKaragözoğlu Y1 - 2023 PY - 2023 N1 - doi: 10.25307/jssr.1192861 DO - 10.25307/jssr.1192861 T2 - Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 157 EP - 174 VL - 8 IS - 2 SN - -2548-0723 M3 - doi: 10.25307/jssr.1192861 UR - https://doi.org/10.25307/jssr.1192861 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi Sporda Psikolojik Toparlanma Ölçeği (SPTÖ) Geliştirme Çalışması %A Şeval Kayğusuz , Cengiz Karagözoğlu %T Sporda Psikolojik Toparlanma Ölçeği (SPTÖ) Geliştirme Çalışması %D 2023 %J Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi %P -2548-0723 %V 8 %N 2 %R doi: 10.25307/jssr.1192861 %U 10.25307/jssr.1192861
ISNAD Kayğusuz, Şeval , Karagözoğlu, Cengiz . "Sporda Psikolojik Toparlanma Ölçeği (SPTÖ) Geliştirme Çalışması". Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi 8 / 2 (Haziran 2023): 157-174 . https://doi.org/10.25307/jssr.1192861
AMA Kayğusuz Ş. , Karagözoğlu C. Sporda Psikolojik Toparlanma Ölçeği (SPTÖ) Geliştirme Çalışması. JSSR. 2023; 8(2): 157-174.
Vancouver Kayğusuz Ş. , Karagözoğlu C. Sporda Psikolojik Toparlanma Ölçeği (SPTÖ) Geliştirme Çalışması. Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2023; 8(2): 157-174.
IEEE Ş. Kayğusuz ve C. Karagözoğlu , "Sporda Psikolojik Toparlanma Ölçeği (SPTÖ) Geliştirme Çalışması", Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 157-174, Haz. 2023, doi:10.25307/jssr.1192861

26355    18836       18837       8748

Dergi indirme İstatistikleri 

indir.png