Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Post Internet Addiction : Netlessfobia and Virtualized Identity

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 1, 85 - 96, 30.03.2022

Öz

Internet addiction has emerged with the spread of the Internet and increased usage. Internet addiction has left individuals confronted with Netlessfobia. With the problem of netlessfobia, individuals increase their internet usage and become virtualized identities. With the virtualization of the identity of individuals, there is a disconnection in social relations. The disconnection in social relations is tried to be met with virtual environments. In this case, the virtual environments also make individuals more isolated, causing them to break away from society. In this study, it has been emphasized that the individuals who are faced with the internet addiction and Netlessfobia problem and that this problem virtualizes the identity of the individuals, and that the identities that are virtualized are alienated from the social life. In addition, it was aimed to focus on the internet addiction and the negative effects of Netlessfobia on individuals. The hypothesis of the study is that “Internet addiction, Netlessfobia causes the identity to be virtualized” and “Virtualized identity is isolated from society and feels a sense of loneliness.” In the study, the compilation method was used and the concepts of internet addiction, netlessphobia, virtual identities and virtual socialization were explained and the subject was discussed within the framework of the determined hypotheses.

Kaynakça

 • Akkaş, İ. (2013). Çok yüzlü ilişkiler ağında kimlikler ve sanal cemaatler.Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 37-53.
 • Armağan, A. (2013). Gençlerin sanal alanı kullanım tercihleri ve kendilerini sunum taktikleri: bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27), 78-92.
 • Aşkın, M. (2007). Kimlik ve giydirilmiş kimlikler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(02), 213-220.
 • Ayar, D., Özalp-Gerçeker, G., Özdemir, E. Z. & Bektas, M. (2018). The effect of problematic internet use, social appearance anxiety, and social media use on nursing students’ nomophobia levels. CIN Comput. Inform. Nurs.,36, 589-595.
 • Biçer, S. (2014). Akademisyenlerin sosyal ağlarda bulunma motivasyonları: facebook örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (40), 59-80.
 • Bozkurt, H., Şahin, S. & Zoroğlu, S. (2016). İnternet bağımlılığı: güncel bir gözden geçirme. Çağdaş Tıp Dergisi, 6(3). 235-247.
 • Cömert, I. & Kayıran, S, M. (2010). Çocuk ve ergenlerde internet kullanımı. Çocuk Dergisi, 10(4), 166- 170.
 • Çağlar, Y. (2014). Exploring the dimensions of nomophobia: developing and validating a questionnaire using mixed methods research. (Master Of Science), Iowa State University, Iowa.
 • Çavuşoğlu, M. (2004). Sanal organizasyonlar ve elektronik ticaret. Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1) , 317-334.
 • Demircioğlu, Z. (2017). İnternet kullanımının toplumsal ilişkilerin dönüşümü üzerine etkileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 621-627.
 • Denizci, Ö., M. (2009). Bilişim toplumu bağlamında internet olgusu ve sosyopsikolojik etkileri. Marmara İletişim Dergisi, (15), 47-63.
 • Derin, S. (2013). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dilmen, E. & Öğüt, S. (2010). Sosyalleşmenin yeni yüzü: sosyal paylaşım ağları. 2nd International Conference on New Media and Interactivity, İstanbul.
 • Dursun,Ö.Ö. & Barut Tuğtekin,E. (2016). Sosyal medyanın yeni sorunsalı: sanal kimlikler. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1, 535-552.
 • Gazo, A., M., Mahasneh, A.,M.,Abood, M., H. & Muhediat, F., A. (2020). Social self-efficacy and its relationship to loneliness and internet addiction among Hashemite University students. International Journal of Higher Education, 9(2), 144-155.
 • Gencer, H. (2017). Ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığı ve siber zorbalık davranışları ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Gençer, S. L. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık durumlarının internet kullanım profilleri ve demografik özelliklere göre farklılıklarının incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Isparta.
 • Griffiths, M. (1996). Internet “addiction:” an issue for clinical psychology?, Clinical Psychology Forum (97), Nottingham Trent University.
 • Güllüce, A. Ç., Kaygın, E. & Börekçi, N. E. (2019). Üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyi ile öznel iyi olma durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Ardahan örneği. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37(4), 651-674.
 • Günay,O., Öztürk A., Ergün-Arslantaş E., & Sevinç N. (2018). Internet addiction and depression levels in erciyes university students. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31,79-88.
 • Güney, B. (2017). Dijital bağımlılığın dijital kültüre dönüşmesi: netlessfobi. İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Elektronik Dergisi, 1(2), 207-213.
 • Karadal, Ö. (2009). Kitle iletişim araçlarından internetin silifke ortaöğretim gençliği üzerindeki etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Kaya, O. (2015).Kimlik gücü, kimlik işlevleri ile kolektif eylem arasındaki ilişkide sosyal adaletin rolü, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Mengi, A., Singh, A. & Gupta, V. (2020). An institution-based study to assess the prevalence of Nomophobia and its related impact among medical students in Southern Haryana, India. Journal of Family and Medicine Primary Care, 9(5), 2303-2308.
 • Öz, H. (2018). Üniversite okuyan genç yetişkinlerin mobil telefon yoksunluğu korkusu (nomofobi) ile kişilik tipleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdemir, Z. (2015). Sosyal medyada kimlik inşasında yeni akım: özçekim kullanımı. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(1), 112-131.
 • Öztürk, U. (2015). Bağlantıda kalmak ya da kalmamak işte tüm korku bu: internetsiz kalma korkusu ve örgütsel yansımaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 629-639.
 • Saliceti, F. (2015). Internet addiction disorder (iad). Procedia - Social and Behavioral Science,191, 1372 – 1376.
 • Sözer, E.,E., (2021). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve etkileyen etmenlerin belirlenmesi ,Yüksek Lisans Tezi,İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sülüngür, M.,A.,O.,(2020). Üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin, korku düzeyleri ve obsesif kompulsif yakınmalarının türü ve şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tajfel, H. (1982). Social psychology of intergroup relations. Annual Review Of Psychology, 33,1-39.
 • Taylan, H., H. & Agallija, N. (2016). Arnavutluk’ta gençlerde internet bağımlılığı. International Journal of Academic Value Studies, 2(3), 1-12.
 • Türkoğlu, S. (2013). Ergenlerin problemli internet kullanımları ile siber zorbalık eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • URL 1, (2021). İnternet Nedir, Nasıl Çalışır? https://www.bilisimterimleri.com/bilgisayar_bilgisi/bilgi/1.html .Erişim: 04.12.2021.
 • URL 2, (2021). 2021 Dünya İnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanım İstatistikleri https://dijilopedi.com/2021-dunya-internet-sosyal-medya-ve-mobil-kullanim-istatistikleri. Erişim: 05.12.2021.
 • URL 3, Türkiye'de Kaç Kişinin, Ne Kadar ve Hangi Amaçla İnternet Kullandığı Açıklandı https://www.webtekno.com/turkiye-de-kac-kisinin-ne-kadar-ve-hangi-amacla-internet-kullandigi-aciklandi-h107112.html. Erişim: 05.12.2021.
 • URL 4, Nomofobi Nedir Belirtileri Nelerdir? https://www.kimpsikoloji.com/nomofobi-nedir-belirtileri-nelerdir Erişim: 05.12.2021.
 • URL 5, Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr. Erişim: 08.12.2021.
 • Uygur, Y. & Dilmaç, B.(2021). Genç yetişkin bireylerde internet bağımlılığı sosyal uyum ve mutluluk düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkiler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 1706-1714.
 • Yalçın, C. (2003). Sosyolojik bir bakış açısıyla internet. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1), 77-89.
 • Young, K., S. (1996). Internet addiction: symptoms, evaluation, and treatment. Innovations in Clinical Practice, 17, 19-31.
 • Young, K., S. (2004). Internet addiction: a new clinical phenomenon and ıts consequences. American Behavıoral Scıentıst,48(4), 402-415.
 • Young, K.,S., Pistner, M., O ’Mara, J. & Buchanan, J. (2000). Cyber-disorders: the mental health concern for the new millennium. CyberPsychology & Behavior, 3(5), 475-479.

İnternet Bağımlılığının Sonrası: Netlessfobi ve Sanallaşan Kimlik

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 1, 85 - 96, 30.03.2022

Öz

İnternetin yaygınlaşması ve kullanımının artması ile internet bağımlılığı ortaya çıkmıştır. İnternet bağımlılığı bireyleri Netlessfobi (internetsiz kalma korkusu) ile karşı karşıya bırakmıştır. Netlessfobi sorunu ile bireyler, internet kullanımlarını daha da arttırarak sanallaşan kimlikler olarak ortaya çıkmaktadır. Bireylerin kimliklerinin sanallaşması sonucunda toplumsal ilişkilerde kopukluk yaşanmaktadır. Toplumsal ilişkilerde yaşanan kopukluk sanal ortamlar ile karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu durumda da sanal ortamlar bireyleri daha da yalnızlaştırarak toplumdan kopmalarına neden olmaktadır. Bu çalışmada bireylerin internet bağımlılığı ve Netlessfobi sorunu ile karşı karşıya kaldıkları ve bu sorunun bireylerin kimliklerini sanallaştırdığı üzerinde durularak sanallaşan kimliklerin bireylerin sosyal yaşamdan uzaklaşarak yalnızlaştıkları üzerinde durulmuştur. Ayrıca çalışmada internet bağımlılığının ve Netlessfobinin bireyler üzerindeki olumsuzlukları üzerinde durulması amaçlanmıştır. Çalışmanın hipotezleri ise “İnternet bağımlılığı, Netlessfobiyi tetikleyerek kimliği sanallaştırır” ve “Sanallaşan kimlik toplumdan izole olarak yalnızlaşır” olarak belirlenmiştir. Çalışmada yöntem olarak ise literatür taraması belirlenmiş olup internet bağımlılığı, netlessfobi, sanal kimlikler ve sanal sosyalleşme kavramları açıklanarak belirlenen hipotezler çerçevesinde konu ele alınmıştır.

Kaynakça

 • Akkaş, İ. (2013). Çok yüzlü ilişkiler ağında kimlikler ve sanal cemaatler.Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 37-53.
 • Armağan, A. (2013). Gençlerin sanal alanı kullanım tercihleri ve kendilerini sunum taktikleri: bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27), 78-92.
 • Aşkın, M. (2007). Kimlik ve giydirilmiş kimlikler. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(02), 213-220.
 • Ayar, D., Özalp-Gerçeker, G., Özdemir, E. Z. & Bektas, M. (2018). The effect of problematic internet use, social appearance anxiety, and social media use on nursing students’ nomophobia levels. CIN Comput. Inform. Nurs.,36, 589-595.
 • Biçer, S. (2014). Akademisyenlerin sosyal ağlarda bulunma motivasyonları: facebook örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (40), 59-80.
 • Bozkurt, H., Şahin, S. & Zoroğlu, S. (2016). İnternet bağımlılığı: güncel bir gözden geçirme. Çağdaş Tıp Dergisi, 6(3). 235-247.
 • Cömert, I. & Kayıran, S, M. (2010). Çocuk ve ergenlerde internet kullanımı. Çocuk Dergisi, 10(4), 166- 170.
 • Çağlar, Y. (2014). Exploring the dimensions of nomophobia: developing and validating a questionnaire using mixed methods research. (Master Of Science), Iowa State University, Iowa.
 • Çavuşoğlu, M. (2004). Sanal organizasyonlar ve elektronik ticaret. Marmara Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1) , 317-334.
 • Demircioğlu, Z. (2017). İnternet kullanımının toplumsal ilişkilerin dönüşümü üzerine etkileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(52), 621-627.
 • Denizci, Ö., M. (2009). Bilişim toplumu bağlamında internet olgusu ve sosyopsikolojik etkileri. Marmara İletişim Dergisi, (15), 47-63.
 • Derin, S. (2013). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve öznel iyi oluş. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Dilmen, E. & Öğüt, S. (2010). Sosyalleşmenin yeni yüzü: sosyal paylaşım ağları. 2nd International Conference on New Media and Interactivity, İstanbul.
 • Dursun,Ö.Ö. & Barut Tuğtekin,E. (2016). Sosyal medyanın yeni sorunsalı: sanal kimlikler. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1, 535-552.
 • Gazo, A., M., Mahasneh, A.,M.,Abood, M., H. & Muhediat, F., A. (2020). Social self-efficacy and its relationship to loneliness and internet addiction among Hashemite University students. International Journal of Higher Education, 9(2), 144-155.
 • Gencer, H. (2017). Ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığı ve siber zorbalık davranışları ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
 • Gençer, S. L. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık durumlarının internet kullanım profilleri ve demografik özelliklere göre farklılıklarının incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Isparta.
 • Griffiths, M. (1996). Internet “addiction:” an issue for clinical psychology?, Clinical Psychology Forum (97), Nottingham Trent University.
 • Güllüce, A. Ç., Kaygın, E. & Börekçi, N. E. (2019). Üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyi ile öznel iyi olma durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi: Ardahan örneği. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 37(4), 651-674.
 • Günay,O., Öztürk A., Ergün-Arslantaş E., & Sevinç N. (2018). Internet addiction and depression levels in erciyes university students. Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 31,79-88.
 • Güney, B. (2017). Dijital bağımlılığın dijital kültüre dönüşmesi: netlessfobi. İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Elektronik Dergisi, 1(2), 207-213.
 • Karadal, Ö. (2009). Kitle iletişim araçlarından internetin silifke ortaöğretim gençliği üzerindeki etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Kaya, O. (2015).Kimlik gücü, kimlik işlevleri ile kolektif eylem arasındaki ilişkide sosyal adaletin rolü, Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Mengi, A., Singh, A. & Gupta, V. (2020). An institution-based study to assess the prevalence of Nomophobia and its related impact among medical students in Southern Haryana, India. Journal of Family and Medicine Primary Care, 9(5), 2303-2308.
 • Öz, H. (2018). Üniversite okuyan genç yetişkinlerin mobil telefon yoksunluğu korkusu (nomofobi) ile kişilik tipleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Özdemir, Z. (2015). Sosyal medyada kimlik inşasında yeni akım: özçekim kullanımı. Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2(1), 112-131.
 • Öztürk, U. (2015). Bağlantıda kalmak ya da kalmamak işte tüm korku bu: internetsiz kalma korkusu ve örgütsel yansımaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 629-639.
 • Saliceti, F. (2015). Internet addiction disorder (iad). Procedia - Social and Behavioral Science,191, 1372 – 1376.
 • Sözer, E.,E., (2021). Lise öğrencilerinde internet bağımlılığı ve etkileyen etmenlerin belirlenmesi ,Yüksek Lisans Tezi,İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sülüngür, M.,A.,O.,(2020). Üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeylerinin, korku düzeyleri ve obsesif kompulsif yakınmalarının türü ve şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine karşılaştırmalı bir araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tajfel, H. (1982). Social psychology of intergroup relations. Annual Review Of Psychology, 33,1-39.
 • Taylan, H., H. & Agallija, N. (2016). Arnavutluk’ta gençlerde internet bağımlılığı. International Journal of Academic Value Studies, 2(3), 1-12.
 • Türkoğlu, S. (2013). Ergenlerin problemli internet kullanımları ile siber zorbalık eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • URL 1, (2021). İnternet Nedir, Nasıl Çalışır? https://www.bilisimterimleri.com/bilgisayar_bilgisi/bilgi/1.html .Erişim: 04.12.2021.
 • URL 2, (2021). 2021 Dünya İnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanım İstatistikleri https://dijilopedi.com/2021-dunya-internet-sosyal-medya-ve-mobil-kullanim-istatistikleri. Erişim: 05.12.2021.
 • URL 3, Türkiye'de Kaç Kişinin, Ne Kadar ve Hangi Amaçla İnternet Kullandığı Açıklandı https://www.webtekno.com/turkiye-de-kac-kisinin-ne-kadar-ve-hangi-amacla-internet-kullandigi-aciklandi-h107112.html. Erişim: 05.12.2021.
 • URL 4, Nomofobi Nedir Belirtileri Nelerdir? https://www.kimpsikoloji.com/nomofobi-nedir-belirtileri-nelerdir Erişim: 05.12.2021.
 • URL 5, Türk Dil Kurumu Sözlükleri. https://sozluk.gov.tr. Erişim: 08.12.2021.
 • Uygur, Y. & Dilmaç, B.(2021). Genç yetişkin bireylerde internet bağımlılığı sosyal uyum ve mutluluk düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkiler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 1706-1714.
 • Yalçın, C. (2003). Sosyolojik bir bakış açısıyla internet. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1), 77-89.
 • Young, K., S. (1996). Internet addiction: symptoms, evaluation, and treatment. Innovations in Clinical Practice, 17, 19-31.
 • Young, K., S. (2004). Internet addiction: a new clinical phenomenon and ıts consequences. American Behavıoral Scıentıst,48(4), 402-415.
 • Young, K.,S., Pistner, M., O ’Mara, J. & Buchanan, J. (2000). Cyber-disorders: the mental health concern for the new millennium. CyberPsychology & Behavior, 3(5), 475-479.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Çalışma
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Furkan ARI> (Sorumlu Yazar)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ SOSYAL HİZMET (DR)
0000-0002-3021-6668
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Mart 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2022
Gönderilme Tarihi 1 Kasım 2021
Kabul Tarihi 13 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Arı, F. (2022). İnternet Bağımlılığının Sonrası: Netlessfobi ve Sanallaşan Kimlik . Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 85-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jswrpub/issue/66315/1017671

25359

Bu dergide yer alan içerikler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.