Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kapsamlı destinasyon sosyal hizmet alanı modeli

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 47 - 60, 01.07.2021

Öz

Bu çalışma kapsamlı destinasyon sosyal hizmet alanı modelini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bunu sağlamak için literatürdeki mevcut modeller ve teoriler incelenmiştir. Bu bilgi birikimine dayanarak bir model önerisinde bulunulmuştur. Kapsamlı destinasyon sosyal hizmet alanı unsurları temelde üç boyutla incelenmiştir. Bunlar; diğer kişilerin (aile ve arkadaşlar, yerel halk, çalışanlar, diğer turistler) gösterdiği duygular, kalabalık algısı ve benzerliktir. Bu sayılan unsurların hepsinin farklı alt boyutları mevcuttur. Sonuç olarak, destinasyon sosyal hizmet alanının turistlerin kendi duygularını etkilemesi ve turistlerin kendi duygularının ise davranışsal eğilimleri etkilemesi beklenmektedir. Bu ilişkilerde ayrıca, turistlerin kendi duygularının aracılık etkisi meydana getirmesi önem kazanmaktadır. Bu ilişkilerin dışında, gelecekteki çalışmalar için birtakım düzenleyici değişkenler önerilmiştir. Son olarak, bahsi geçen kavramların nasıl ölçülebileceğine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Adam, I. (2021). Negative tourist-to-tourist interactions, value destruction, satisfaction, and post consumption behavioral intention. Journal of Destination Marketing & Management, 20, 100557. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100557
 • Alhothali, G. T., Elgammal, I., & Mavondo, F. T. (2021). Religious servicescape and intention to revisit: potential mediators and moderators. https://doi.org/10.1080/10941665.2020.1862885
 • Arslantürk, Y., Altunöz, Ö., Bülbül, S., & Güral, F. N. (2013). İnanç turizmi ile ilgili Türkiye’de yapılan akademik çalışmaların incelenmesi. International Conference on Religious Tourism and Tolerance, 1245–1255. Konya.
 • Barbieri, C., Santos, C. A., & Katsube, Y. (2012). Volunteer tourism: On-the-ground observations from Rwanda. Tourism Management, 33(3), 509–516. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.05.009
 • Bertuzzo, E., Mari, L., Pasetto, D., Miccoli, S., Casagrandi, R., Gatto, M., & Rinaldo, A. (2020). The geography of COVID-19 spread in Italy and implications for the relaxation of confinement measures. Nature Communications, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.1038/s41467-020-18050-2
 • Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees. Journal of Marketing, 56(2), 57. https://doi.org/10.2307/1252042
 • Conway, M., Di Fazio, R., & Mayman, S. (1999). Judging others’ emotions as a function of the others’ status. Social Psychology Quarterly, 62(3), 291–305. https://doi.org/10.2307/2695865
 • Coplan, A. (2006). Catching Characters Emotions: Emotional Contagion Responses to Narrative Fiction Film. Film Studies, 8(1), 26–38. https://doi.org/10.7227/FS.8.5
 • D’Souza, J., Dawson, J., & Groulx, M. (2021). Last chance tourism: a decade review of a case study on Churchill, Manitoba’s polar bear viewing industry. Journal of Sustainable Tourism, 1–19. https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1910828
 • Dedeoğlu, B. B., Balıkçıoğlu, S., Güral, F. N., & Küçükergin, K. G. (2014). Farklı Milletler, Farklı Algılar: Hizmet Alanında Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(3), 3–10.
 • Dedeoğlu, B. B., Küçükergin, K. G., & Balıkçıoğlu, S. (2015). Understanding the Relationships of Servicescape, Value, Image, Pleasure, and Behavioral Intentions Among Hotel Customers. Journal of Travel & Tourism Marketing, 32(sup1), S42–S61. https://doi.org/10.1080/10548408.2014.982268
 • Dedeoğlu, B. B., Van Niekerk, M., Weinland, J., & Celuch, K. (2019). Re-conceptualizing customer-based destination brand equity. Journal of Destination Marketing and Management, 11, 211–230. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.04.003
 • Durna, U., & Dedeoğlu, B. B. (2013). Uluslararası Otel İşletmelerindeki Müşterilerin İmaj Algılamalarında Hizmet Alanının Fiziksel ve İletişimsel Sunumunun Rolü. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), 29–38.
 • Elfenbein, H. A. (2014). The many faces of emotional contagion. Organizational Psychology Review, 4(4), 326–362. https://doi.org/10.1177/2041386614542889
 • Fernandes, T., & Neves, S. (2014). The role of servicescape as a driver of customer value in experience-centric service organizations: the Dragon Football Stadium case. Journal of Strategic Marketing, 22(6), 548–560. https://doi.org/10.1080/0965254X.2014.914058
 • Framke, W. (2002). The Destination as a Concept: A Discussion of the Business-related Perspective versus the Socio-cultural Approach in Tourism Theory. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2(2), 92–108. https://doi.org/10.1080/15022250216287
 • Garda, B. (2014). Macera turizmi pazarına genel bir bakış. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1–2), 189–200. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/135116
 • Graefe, A. R., Vaske, J. J., & Kuss, F. R. (1984). Social carrying capacity: An integration and synthesis of twenty years of research. Leisure Sciences, 6(4), 395–431. https://doi.org/10.1080/01490408409513046
 • Han, H., & Ryu, K. (2009). The Roles of the Physical Environment, Price Perception, and Customer Satisfaction in Determining Customer Loyalty in the Restaurant Industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, 33(4), 487–510. https://doi.org/10.1177/1096348009344212
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2013). The servicescape as an antecedent to service quality and behavioral intentions. Journal of Services Marketing, 27(4), 271–280. https://doi.org/10.1108/08876041311330753
 • Hosany, S., & Gilbert, D. (2010). Measuring Tourists’ Emotional Experiences toward Hedonic Holiday Destinations. Journal of Travel Research, 49(4), 513–526. https://doi.org/10.1177/0047287509349267
 • Hsee, C. K., Hatfield, E., & Chemtob, C. (1992). Assessments of the Emotional States of Others: Conscious Judgments Versus Emotional Contagion. Journal of Social and Clinical Psychology, 11(2), 119–128. https://doi.org/10.1521/jscp.1992.11.2.119
 • Karagoz Yuncu, D. (2011). Destinasyon uzantılarının turistlerin duygusal tepkileri, bilişsel algılamaları ve davranışsal niyetleri ile ilişkisi. Anadolu Üniversitesi.
 • Karaosmanoǧlu, E., Baş, A. B. E., & Zhang, J. kay. (2011). The role of other customer effect in corporate marketing: Its impact on corporate image and consumer-company identification. European Journal of Marketing, 45(9–10), 1416–1445. https://doi.org/10.1108/03090561111151835
 • Khoi, N. H., Le, A. N. H., & Tran, M. D. (2021). Tourist inspiration and its consequences: The moderating role of neuroticism. International Journal of Tourism Research. https://doi.org/10.1002/jtr.2452
 • Kim, D., Lee, C.-K., & Sirgy, M. J. (2016). Examining the Differential Impact of Human Crowding Versus Spatial Crowding on Visitor Satisfaction at a Festival. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(3), 293–312. https://doi.org/10.1080/10548408.2015.1024914
 • Kim, J.-H., Guo, J., & Wang, Y. (2021). Tourists’ negative emotions: antecedents and consequences. Current Issues in Tourism, 1–19. https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1935793
 • Kim, W. G., & Moon, Y. J. (2009). Customers’ cognitive, emotional, and actionable response to the servicescape: A test of the moderating effect of the restaurant type. International Journal of Hospitality Management, 28(1), 144–156. https://doi.org/10.1016/J.IJHM.2008.06.010
 • Kılıçlar, A., Aysen, E., & Küçükergin, F. N. (2017). Demografik değişimlerin turizm türleri üzerindeki belirleyici etkisi: Üçüncü yaş turizmi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2, 80–100. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaziturizm/622281
 • Kotler, P. (1973). Atmospherics as a marketing tool. Journal of Retailing, 49(4), 48–64.
 • Küçükergin, F. N., & Ozturk, Y. (2020). Does slowness bring social change through Cittaslow? International Journal of Tourism Cities, 6(4), 749–767. https://doi.org/10.1108/IJTC-06-2019-0093
 • Küçükergin, K. G. (2021). Son şans turizmi: Bir literatür incelemesi ve araştırma gündemi. Turizm Akademik Dergisi, 8(1), 151–165.
 • Küçükergin, K. G., & Dedeoğlu, B. B. (2020). Social aspects of tourism atmosphere and emotional contagion in destinations. In M. Volgger & D. Pfister (Eds.), Atmospheric turn in culture and tourism: Place, design and process impacts on customer behaviour, marketing and branding (pp. 165–175). Emerald Publishing Limited.
 • Küçükergin, K. G., Küçükergin, F. N., & Dedeoğlu, B. B. (2020). An overview of the destination physical servicescape with SOR paradigm: the importance of prestige sensitivity. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25(5), 473–488. https://doi.org/10.1080/10941665.2020.1737160
 • Küçükergin, K. G., & Meydan Uygur, S. (2019). Are emotions contagious? Developing a destination social servicescape model. Journal of Destination Marketing and Management, 14. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100386
 • Kvasova, O. (2015). The Big Five personality traits as antecedents of eco-friendly tourist behavior. Personality and Individual Differences, 83, 111–116. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.04.011
 • Li, J., Canziani, B. F., & Barbieri, C. (2018). Emotional labor in hospitality: Positive affective displays in service encounters. Tourism and Hospitality Research, 18(2), 242–253. https://doi.org/10.1177/1467358416637253
 • Li, L., Zhang, J., Nian, S., & Zhang, H. (2017). Tourists’ perceptions of crowding, attractiveness, and satisfaction: a second-order structural model. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(12), 1250–1260. https://doi.org/10.1080/10941665.2017.1391305
 • Lin, H., Zhang, M., Gursoy, D., & Fu, X. (2019). Impact of tourist-to-tourist interaction on tourism experience: The mediating role of cohesion and intimacy. Annals of Tourism Research, 76, 153–167. https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.03.009
 • Lin, J. S. C., & Liang, H. Y. (2011, July). The influence of service environments on customer emotion and service outcomes. Managing Service Quality, 21,350–372. https://doi.org/10.1108/09604521111146243
 • Line, N. D., Hanks, L., & Kim, W. G. (2018). An Expanded Servicescape Framework as the Driver of Place Attachment and Word of Mouth. Journal of Hospitality and Tourism Research, 42(3), 476–499. https://doi.org/10.1177/1096348015597035
 • Line, N. D., Hanks, L., & McGinley, S. (2018). When birds flock together: an identification of the destination social servicescape. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(7), 882–894. https://doi.org/10.1080/10548408.2018.1445065
 • Martin, C. L., & Pranter, C. A. (1989). Compatibility Management: Customer-To-Customer Relationships in Service Environments. Journal of Services Marketing, 3(3), 5–15. https://doi.org/10.1108/EUM0000000002488
 • Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974). An Approach to Environmental Psychology. Cambridge: The MIT Press.
 • Naghizadeh, R. (2019). Investigation on the relationship Of service Quality On Tourist Satisfaction and Loyalty: Case Study of Ardabil County. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, 4(1), 1–14. https://doi.org/10.31822/jomat.535199
 • Öztürk, Y., & Güral, F. N. (2014). Yavaş Şehir Olma Sürecinde Yerel Yönetimlerin Karşılaştığı Problemler: Vize İlçesi Örneği. Eko-Gastronomi Dergisi.
 • Pappas, I. O., & Woodside, A. G. (2021). Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA): Guidelines for research practice in Information Systems and marketing. International Journal of Information Management, 58, 102310. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102310
 • Pearce, P. L. (2005). Tourist behaviour: Themes and conceptual schemes. Clevedon: Channel View Publication.
 • Peng, N., Chen, A., & Hung, K. P. (2017). The effects of teppanyaki restaurant stimuli on diners’ emotions and loyalty. International Journal of Hospitality Management, 60, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.09.010
 • Petitta, L., Probst, T. M., Ghezzi, V., & Barbaranelli, C. (2021). The impact of emotional contagion on workplace safety: Investigating the roles of sleep, health, and production pressure. Current Psychology, 1–15. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01616-8
 • Rasoolimanesh, S. M., Jaafar, M., Marzuki, A., & Mohamad, D. (2016). How Visitor and Environmental Characteristics Influence Perceived Crowding. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21(9), 952–967. https://doi.org/10.1080/10941665.2015.1084348
 • Rasoolimanesh, S. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Olya, H. (2021). The combined use of symmetric and asymmetric approaches: partial least squares-structural equation modeling and fuzzy-set qualitative comparative analysis. International Journal of Contemporary Hospitality Management, ahead-of-p(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2020-1164
 • Ratnasari, R. T., Gunawan, S., Mawardi, I., & Kirana, K. C. (2020). Emotional experience on behavioral intention for halal tourism. Journal of Islamic Marketing, 12(4), 864–881. https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0256
 • Rojas-de-Gracia, M. M., & Alarcón-Urbistondo, P. (2020). Importance of family for individual tourist satisfaction. Annals of Tourism Research, 85, 103031. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103031
 • Sasaki, W., Nishiyama, Y., Okoshi, T., & Nakazawa, J. (2021). Investigating the occurrence of selfie-based emotional contagion over social network. Social Network Analysis and Mining, 11(1), 1–14. https://doi.org/10.1007/s13278-020-00712-0
 • Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. Journal of Business Research, 117, 312–321. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.015
 • Sodiq, A., Khan, M. A., Naas, M., & Amhamed, A. (2021). Addressing COVID-19 contagion through the HVAC systems by reviewing indoor airborne nature of infectious microbes: Will an innovative air recirculation concept provide a practical solution? Environmental Research, 199, 111329. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111329
 • Stocchi, L., Hart, C., & Haji, I. (2016). Understanding the town centre customer experience (TCCE). Journal of Marketing Management, 32(17–18), 1562–1587. https://doi.org/10.1080/0267257X.2016.1242510
 • Stokols, D. (1972a). A Social-Psychological Model of Human Crowding Phenomena. Journal of the American Planning Association, 38(2), 72–83. https://doi.org/10.1080/01944367208977409
 • Stokols, D. (1972b). On the distinction between density and crowding: Some implications for future research. Psychological Review, 79(3), 275–277. https://doi.org/10.1037/h0032706
 • Tombs, A., & McColl-Kennedy, J. R. (2003). Social-Servicescape Conceptual Model. Marketing Theory, 3(4), 447–475. https://doi.org/10.1177/1470593103040785
 • Torres, E. N. (2015). The Influence of Others on the Vacation Experience: An Ethnographic Study of Psychographics, Decision Making, and Group Dynamics Among Young Travelers. Journal of Hospitality Marketing & Management, 24(8), 826–856. https://doi.org/10.1080/19368623.2015.960991
 • Usakli, A., & Küçükergin, K. G. (2018). Using partial least squares structural equation modeling in hospitality and tourism: Do researchers follow practical guidelines? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(11), 3462–3512. https://doi.org/10.1108/IJCHM-11-2017-0753
 • Üstün, Ç., & Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(Special Issue on COVID 19), 142–153. https://doi.org/10.21673/anadoluklin.721864
 • Vaske, J. J., & Shelby, L. B. (2008). Crowding as a descriptive indicator and an evaluative standard: Results from 30 years of research. Leisure Sciences, 30(2), 111–126. https://doi.org/10.1080/01490400701881341
 • Wells, V. K., & Daunt, K. L. (2016). Eduscape: The effects of servicescapes and emotions in academic learning environments. Journal of Further and Higher Education, 40(4), 486–508. https://doi.org/10.1080/0309877X.2014.984599
 • Williams, C. C. (2020). Impacts of the coronavirus pandemic on Europe’s tourism industry: Addressing tourism enterprises and workers in the undeclared economy. International Journal of Tourism Research, 23(1), jtr.2395. https://doi.org/10.1002/jtr.2395
 • Woodside, A. G. (2018). How to move away from using symmetric test, net effects, and p 0.05: Overcoming barriers to good science practices. Journal of Contemporary Marketing Science, 1(1), 176–187.
 • Yin, J., Cheng, Y., Bi, Y., & Ni, Y. (2020). Tourists perceived crowding and destination attractiveness: The moderating effects of perceived risk and experience quality. Journal of Destination Marketing and Management, 18, 100489. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100489
 • Yuksel, A., Yuksel, F., & Bilim, Y. (2010). Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive, affective and conative loyalty. Tourism Management, 31(2), 274–284. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.03.007
 • Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The Behavioral Consequences of Service Quality. Journal of Marketing, 60(2), 31. https://doi.org/10.2307/1251929

Comperehensive model of desination social servicescape

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1, 47 - 60, 01.07.2021

Öz

This study aims to present a comprehensive destination social servicescape model. In order to achieve this, existing models and theories in the literature were examined. Based on this knowledge, a conceptual model proposal was provided. The elements of the comprehensive model for destination social servicescape were basically examined under three dimensions. These are the displayed emotions of others (i.e., family and friends, local people, employees, other tourists), the crowding perception, and the similarity. All of those dimensions have different sub-dimensions. As a result, it is expected that the destination social servicescape affects the tourists' own emotions and then emotions of tourists shape the behavioral intentions. In these relations, it is also important that tourists create a mediating effect on their own emotions. Apart from these relationships, several moderating variables have been proposed for future studies. Finally, suggestions were made on how to measure the aforementioned concepts.

Kaynakça

 • Adam, I. (2021). Negative tourist-to-tourist interactions, value destruction, satisfaction, and post consumption behavioral intention. Journal of Destination Marketing & Management, 20, 100557. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2021.100557
 • Alhothali, G. T., Elgammal, I., & Mavondo, F. T. (2021). Religious servicescape and intention to revisit: potential mediators and moderators. https://doi.org/10.1080/10941665.2020.1862885
 • Arslantürk, Y., Altunöz, Ö., Bülbül, S., & Güral, F. N. (2013). İnanç turizmi ile ilgili Türkiye’de yapılan akademik çalışmaların incelenmesi. International Conference on Religious Tourism and Tolerance, 1245–1255. Konya.
 • Barbieri, C., Santos, C. A., & Katsube, Y. (2012). Volunteer tourism: On-the-ground observations from Rwanda. Tourism Management, 33(3), 509–516. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2011.05.009
 • Bertuzzo, E., Mari, L., Pasetto, D., Miccoli, S., Casagrandi, R., Gatto, M., & Rinaldo, A. (2020). The geography of COVID-19 spread in Italy and implications for the relaxation of confinement measures. Nature Communications, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.1038/s41467-020-18050-2
 • Bitner, M. J. (1992). Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees. Journal of Marketing, 56(2), 57. https://doi.org/10.2307/1252042
 • Conway, M., Di Fazio, R., & Mayman, S. (1999). Judging others’ emotions as a function of the others’ status. Social Psychology Quarterly, 62(3), 291–305. https://doi.org/10.2307/2695865
 • Coplan, A. (2006). Catching Characters Emotions: Emotional Contagion Responses to Narrative Fiction Film. Film Studies, 8(1), 26–38. https://doi.org/10.7227/FS.8.5
 • D’Souza, J., Dawson, J., & Groulx, M. (2021). Last chance tourism: a decade review of a case study on Churchill, Manitoba’s polar bear viewing industry. Journal of Sustainable Tourism, 1–19. https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1910828
 • Dedeoğlu, B. B., Balıkçıoğlu, S., Güral, F. N., & Küçükergin, K. G. (2014). Farklı Milletler, Farklı Algılar: Hizmet Alanında Bir Araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(3), 3–10.
 • Dedeoğlu, B. B., Küçükergin, K. G., & Balıkçıoğlu, S. (2015). Understanding the Relationships of Servicescape, Value, Image, Pleasure, and Behavioral Intentions Among Hotel Customers. Journal of Travel & Tourism Marketing, 32(sup1), S42–S61. https://doi.org/10.1080/10548408.2014.982268
 • Dedeoğlu, B. B., Van Niekerk, M., Weinland, J., & Celuch, K. (2019). Re-conceptualizing customer-based destination brand equity. Journal of Destination Marketing and Management, 11, 211–230. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2018.04.003
 • Durna, U., & Dedeoğlu, B. B. (2013). Uluslararası Otel İşletmelerindeki Müşterilerin İmaj Algılamalarında Hizmet Alanının Fiziksel ve İletişimsel Sunumunun Rolü. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 5(3), 29–38.
 • Elfenbein, H. A. (2014). The many faces of emotional contagion. Organizational Psychology Review, 4(4), 326–362. https://doi.org/10.1177/2041386614542889
 • Fernandes, T., & Neves, S. (2014). The role of servicescape as a driver of customer value in experience-centric service organizations: the Dragon Football Stadium case. Journal of Strategic Marketing, 22(6), 548–560. https://doi.org/10.1080/0965254X.2014.914058
 • Framke, W. (2002). The Destination as a Concept: A Discussion of the Business-related Perspective versus the Socio-cultural Approach in Tourism Theory. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2(2), 92–108. https://doi.org/10.1080/15022250216287
 • Garda, B. (2014). Macera turizmi pazarına genel bir bakış. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1–2), 189–200. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/selcuksbmyd/135116
 • Graefe, A. R., Vaske, J. J., & Kuss, F. R. (1984). Social carrying capacity: An integration and synthesis of twenty years of research. Leisure Sciences, 6(4), 395–431. https://doi.org/10.1080/01490408409513046
 • Han, H., & Ryu, K. (2009). The Roles of the Physical Environment, Price Perception, and Customer Satisfaction in Determining Customer Loyalty in the Restaurant Industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, 33(4), 487–510. https://doi.org/10.1177/1096348009344212
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2013). The servicescape as an antecedent to service quality and behavioral intentions. Journal of Services Marketing, 27(4), 271–280. https://doi.org/10.1108/08876041311330753
 • Hosany, S., & Gilbert, D. (2010). Measuring Tourists’ Emotional Experiences toward Hedonic Holiday Destinations. Journal of Travel Research, 49(4), 513–526. https://doi.org/10.1177/0047287509349267
 • Hsee, C. K., Hatfield, E., & Chemtob, C. (1992). Assessments of the Emotional States of Others: Conscious Judgments Versus Emotional Contagion. Journal of Social and Clinical Psychology, 11(2), 119–128. https://doi.org/10.1521/jscp.1992.11.2.119
 • Karagoz Yuncu, D. (2011). Destinasyon uzantılarının turistlerin duygusal tepkileri, bilişsel algılamaları ve davranışsal niyetleri ile ilişkisi. Anadolu Üniversitesi.
 • Karaosmanoǧlu, E., Baş, A. B. E., & Zhang, J. kay. (2011). The role of other customer effect in corporate marketing: Its impact on corporate image and consumer-company identification. European Journal of Marketing, 45(9–10), 1416–1445. https://doi.org/10.1108/03090561111151835
 • Khoi, N. H., Le, A. N. H., & Tran, M. D. (2021). Tourist inspiration and its consequences: The moderating role of neuroticism. International Journal of Tourism Research. https://doi.org/10.1002/jtr.2452
 • Kim, D., Lee, C.-K., & Sirgy, M. J. (2016). Examining the Differential Impact of Human Crowding Versus Spatial Crowding on Visitor Satisfaction at a Festival. Journal of Travel & Tourism Marketing, 33(3), 293–312. https://doi.org/10.1080/10548408.2015.1024914
 • Kim, J.-H., Guo, J., & Wang, Y. (2021). Tourists’ negative emotions: antecedents and consequences. Current Issues in Tourism, 1–19. https://doi.org/10.1080/13683500.2021.1935793
 • Kim, W. G., & Moon, Y. J. (2009). Customers’ cognitive, emotional, and actionable response to the servicescape: A test of the moderating effect of the restaurant type. International Journal of Hospitality Management, 28(1), 144–156. https://doi.org/10.1016/J.IJHM.2008.06.010
 • Kılıçlar, A., Aysen, E., & Küçükergin, F. N. (2017). Demografik değişimlerin turizm türleri üzerindeki belirleyici etkisi: Üçüncü yaş turizmi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2, 80–100. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gaziturizm/622281
 • Kotler, P. (1973). Atmospherics as a marketing tool. Journal of Retailing, 49(4), 48–64.
 • Küçükergin, F. N., & Ozturk, Y. (2020). Does slowness bring social change through Cittaslow? International Journal of Tourism Cities, 6(4), 749–767. https://doi.org/10.1108/IJTC-06-2019-0093
 • Küçükergin, K. G. (2021). Son şans turizmi: Bir literatür incelemesi ve araştırma gündemi. Turizm Akademik Dergisi, 8(1), 151–165.
 • Küçükergin, K. G., & Dedeoğlu, B. B. (2020). Social aspects of tourism atmosphere and emotional contagion in destinations. In M. Volgger & D. Pfister (Eds.), Atmospheric turn in culture and tourism: Place, design and process impacts on customer behaviour, marketing and branding (pp. 165–175). Emerald Publishing Limited.
 • Küçükergin, K. G., Küçükergin, F. N., & Dedeoğlu, B. B. (2020). An overview of the destination physical servicescape with SOR paradigm: the importance of prestige sensitivity. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 25(5), 473–488. https://doi.org/10.1080/10941665.2020.1737160
 • Küçükergin, K. G., & Meydan Uygur, S. (2019). Are emotions contagious? Developing a destination social servicescape model. Journal of Destination Marketing and Management, 14. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2019.100386
 • Kvasova, O. (2015). The Big Five personality traits as antecedents of eco-friendly tourist behavior. Personality and Individual Differences, 83, 111–116. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.04.011
 • Li, J., Canziani, B. F., & Barbieri, C. (2018). Emotional labor in hospitality: Positive affective displays in service encounters. Tourism and Hospitality Research, 18(2), 242–253. https://doi.org/10.1177/1467358416637253
 • Li, L., Zhang, J., Nian, S., & Zhang, H. (2017). Tourists’ perceptions of crowding, attractiveness, and satisfaction: a second-order structural model. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(12), 1250–1260. https://doi.org/10.1080/10941665.2017.1391305
 • Lin, H., Zhang, M., Gursoy, D., & Fu, X. (2019). Impact of tourist-to-tourist interaction on tourism experience: The mediating role of cohesion and intimacy. Annals of Tourism Research, 76, 153–167. https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.03.009
 • Lin, J. S. C., & Liang, H. Y. (2011, July). The influence of service environments on customer emotion and service outcomes. Managing Service Quality, 21,350–372. https://doi.org/10.1108/09604521111146243
 • Line, N. D., Hanks, L., & Kim, W. G. (2018). An Expanded Servicescape Framework as the Driver of Place Attachment and Word of Mouth. Journal of Hospitality and Tourism Research, 42(3), 476–499. https://doi.org/10.1177/1096348015597035
 • Line, N. D., Hanks, L., & McGinley, S. (2018). When birds flock together: an identification of the destination social servicescape. Journal of Travel & Tourism Marketing, 35(7), 882–894. https://doi.org/10.1080/10548408.2018.1445065
 • Martin, C. L., & Pranter, C. A. (1989). Compatibility Management: Customer-To-Customer Relationships in Service Environments. Journal of Services Marketing, 3(3), 5–15. https://doi.org/10.1108/EUM0000000002488
 • Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974). An Approach to Environmental Psychology. Cambridge: The MIT Press.
 • Naghizadeh, R. (2019). Investigation on the relationship Of service Quality On Tourist Satisfaction and Loyalty: Case Study of Ardabil County. Journal of Multidisciplinary Academic Tourism, 4(1), 1–14. https://doi.org/10.31822/jomat.535199
 • Öztürk, Y., & Güral, F. N. (2014). Yavaş Şehir Olma Sürecinde Yerel Yönetimlerin Karşılaştığı Problemler: Vize İlçesi Örneği. Eko-Gastronomi Dergisi.
 • Pappas, I. O., & Woodside, A. G. (2021). Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA): Guidelines for research practice in Information Systems and marketing. International Journal of Information Management, 58, 102310. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102310
 • Pearce, P. L. (2005). Tourist behaviour: Themes and conceptual schemes. Clevedon: Channel View Publication.
 • Peng, N., Chen, A., & Hung, K. P. (2017). The effects of teppanyaki restaurant stimuli on diners’ emotions and loyalty. International Journal of Hospitality Management, 60, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.09.010
 • Petitta, L., Probst, T. M., Ghezzi, V., & Barbaranelli, C. (2021). The impact of emotional contagion on workplace safety: Investigating the roles of sleep, health, and production pressure. Current Psychology, 1–15. https://doi.org/10.1007/s12144-021-01616-8
 • Rasoolimanesh, S. M., Jaafar, M., Marzuki, A., & Mohamad, D. (2016). How Visitor and Environmental Characteristics Influence Perceived Crowding. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 21(9), 952–967. https://doi.org/10.1080/10941665.2015.1084348
 • Rasoolimanesh, S. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Olya, H. (2021). The combined use of symmetric and asymmetric approaches: partial least squares-structural equation modeling and fuzzy-set qualitative comparative analysis. International Journal of Contemporary Hospitality Management, ahead-of-p(ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2020-1164
 • Ratnasari, R. T., Gunawan, S., Mawardi, I., & Kirana, K. C. (2020). Emotional experience on behavioral intention for halal tourism. Journal of Islamic Marketing, 12(4), 864–881. https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2019-0256
 • Rojas-de-Gracia, M. M., & Alarcón-Urbistondo, P. (2020). Importance of family for individual tourist satisfaction. Annals of Tourism Research, 85, 103031. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103031
 • Sasaki, W., Nishiyama, Y., Okoshi, T., & Nakazawa, J. (2021). Investigating the occurrence of selfie-based emotional contagion over social network. Social Network Analysis and Mining, 11(1), 1–14. https://doi.org/10.1007/s13278-020-00712-0
 • Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. Journal of Business Research, 117, 312–321. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.06.015
 • Sodiq, A., Khan, M. A., Naas, M., & Amhamed, A. (2021). Addressing COVID-19 contagion through the HVAC systems by reviewing indoor airborne nature of infectious microbes: Will an innovative air recirculation concept provide a practical solution? Environmental Research, 199, 111329. https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111329
 • Stocchi, L., Hart, C., & Haji, I. (2016). Understanding the town centre customer experience (TCCE). Journal of Marketing Management, 32(17–18), 1562–1587. https://doi.org/10.1080/0267257X.2016.1242510
 • Stokols, D. (1972a). A Social-Psychological Model of Human Crowding Phenomena. Journal of the American Planning Association, 38(2), 72–83. https://doi.org/10.1080/01944367208977409
 • Stokols, D. (1972b). On the distinction between density and crowding: Some implications for future research. Psychological Review, 79(3), 275–277. https://doi.org/10.1037/h0032706
 • Tombs, A., & McColl-Kennedy, J. R. (2003). Social-Servicescape Conceptual Model. Marketing Theory, 3(4), 447–475. https://doi.org/10.1177/1470593103040785
 • Torres, E. N. (2015). The Influence of Others on the Vacation Experience: An Ethnographic Study of Psychographics, Decision Making, and Group Dynamics Among Young Travelers. Journal of Hospitality Marketing & Management, 24(8), 826–856. https://doi.org/10.1080/19368623.2015.960991
 • Usakli, A., & Küçükergin, K. G. (2018). Using partial least squares structural equation modeling in hospitality and tourism: Do researchers follow practical guidelines? International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(11), 3462–3512. https://doi.org/10.1108/IJCHM-11-2017-0753
 • Üstün, Ç., & Özçiftçi, S. (2020). COVID-19 pandemisinin sosyal yaşam ve etik düzlem üzerine etkileri: Bir değerlendirme çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(Special Issue on COVID 19), 142–153. https://doi.org/10.21673/anadoluklin.721864
 • Vaske, J. J., & Shelby, L. B. (2008). Crowding as a descriptive indicator and an evaluative standard: Results from 30 years of research. Leisure Sciences, 30(2), 111–126. https://doi.org/10.1080/01490400701881341
 • Wells, V. K., & Daunt, K. L. (2016). Eduscape: The effects of servicescapes and emotions in academic learning environments. Journal of Further and Higher Education, 40(4), 486–508. https://doi.org/10.1080/0309877X.2014.984599
 • Williams, C. C. (2020). Impacts of the coronavirus pandemic on Europe’s tourism industry: Addressing tourism enterprises and workers in the undeclared economy. International Journal of Tourism Research, 23(1), jtr.2395. https://doi.org/10.1002/jtr.2395
 • Woodside, A. G. (2018). How to move away from using symmetric test, net effects, and p 0.05: Overcoming barriers to good science practices. Journal of Contemporary Marketing Science, 1(1), 176–187.
 • Yin, J., Cheng, Y., Bi, Y., & Ni, Y. (2020). Tourists perceived crowding and destination attractiveness: The moderating effects of perceived risk and experience quality. Journal of Destination Marketing and Management, 18, 100489. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100489
 • Yuksel, A., Yuksel, F., & Bilim, Y. (2010). Destination attachment: Effects on customer satisfaction and cognitive, affective and conative loyalty. Tourism Management, 31(2), 274–284. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.03.007
 • Zeithaml, V. A., Berry, L. L., & Parasuraman, A. (1996). The Behavioral Consequences of Service Quality. Journal of Marketing, 60(2), 31. https://doi.org/10.2307/1251929

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Kemal Gürkan KÜÇÜKERGİN (Sorumlu Yazar)
ATILIM UNIVERSITY
0000-0003-3761-4340
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Küçükergin, K. G. (2021). Kapsamlı destinasyon sosyal hizmet alanı modeli . Journal of Tourism Research Institute , 2 (1) , 47-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jtri/issue/60904/949927