Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Türk Siyasi Hayatında Yeniden Milli Mücadele Hareketi (1967-1980)

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 79 - 97, 15.06.2021
https://doi.org/10.38000/juhis.934590

Öz

Yeniden Millî Mücadele Hareketi çoğunluğunu bekâr öğrencilerin oluşturduğu, kitlesellik yönü zayıf ancak yayıncılık faaliyetleri gittikçe gelişen sağ eğilimli bir teşkilattır. Mücadele Birliği Derneği adıyla 18 Kasım 1967 tarihinde dernek statüsünde kurulan teşkilatın mensupları ise milliyetçi ve muhafazakâr gençlerdir. Teşkilatın güç kazanması Türk siyasi hayatının karmaşık dönemlerinden 12 Mart 1971 muhtırasından daha sonradır. Sistematik kopuşlar ise 12 Eylül 1980 darbesine doğru yaşanmıştır. Bu süreçte Yeniden Millî Mücadele Hareketi Türk siyasetine ve bürokrasisine önemli katkılarda bulunmuştur. Teşkilatla ilgisi bulunanların bazıları belediye başkanı, bazıları da milletvekili seçilmiştir. Yeniden Millî Mücadele Hareketi'nin Türk siyasi hayatındaki yeri, kırılma noktalarının neler olduğu ve teşkilatın hangi sebeplerden dağıldığı da önemlidir. Bu çalışmada teşkilatın doğuşu, Türk sağ geleneği içindeki konumu, kullandığı amblem ve sloganları incelenmiş, teşkilatın dağılmasının başlıca sebepleri tespit edilmiştir. Çalışma hareketin 1967-1980 yıllarıyla sınırlandığı için 1980 sonrası partileşme sürecinden bahsedilmemiştir.

Kaynakça

 • Ahmad, Feroz (2002), Modern Türkiye’nin Oluşumu, Çeviren Yavuz Alogan, 2. Baskı, Doruk Yayıncılık, Ankara.
 • Altuğ, Alpaslan Hasan (2006), 1968-1980 arası Konya’da Toplumsal Hareketler, Selçuk Üniversitesi, Konya. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Aydın, Mustafa (2005), Bir Millî İslamcılık Serüveni: Mücadelecilik, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-İslamcılık, Cilt VI, İletişim Yayınları.
 • Aytepe, Mahsum (2016), “Doğuşundan Günümüze İslamcılığın Türkiye Seyri: Bir Sınıflandırma Denemesi”, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı:1, (169-200).
 • Bayrak Gazetesi, 10 Ocak 1980.
 • Bayrak Gazetesi, 12 Temmuz 1976.
 • Bayrak Gazetesi, 19 Mart 1967.
 • Bayrak Gazetesi, 6 Haziran 1979.
 • Bulut, Faik (1997), Resmî Belgeler Işığında Ordu ve Din 1826-1997 Devlet Gözüyle İslamcı Faaliyetler, 2.Basım, Doruk Yayımcılık, Ankara.
 • Cebeci, Nejat (2011), Millet ve Mücadele, Bayrak Yayıncılık, İstanbul.
 • Cebeci, Nejat (2011), Yeniden Millî Mücadele’den Muhteşem Türkiye’ye Millet Partisi, Bayrak Yayınları, İstanbul.
 • Cumhuriyet, 10.09.1972.
 • Cumhuriyet, 11.08.1973.
 • Çelenk, Tarık, (2017), Türk Sağı’nın Düşünce Atlası: İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın, 1. Baskı Mahfil Yayınları, İstanbul.
 • Çelik, Yasemin (2019), Yeniden Millî Mücadele Dergisi’nde Ortadoğu (1970-1980), Karabük Üniversitesi, Karabük. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Çevrimiçi, http://www.milletpartisi.org.tr, Erişim Tarihi: 16.05.2021.
 • Çevrimiçi, https://www.bayrakyayincilik.com/2020/11/13/mucadele-birligini-dogru-ve-iyi-anlayalim/, Erişim Tarihi: 15.05.2021.
 • Çevrimiçi,https://www.bisav.org.tr/Bulten/20/453/pi%C2%ADnar_ya%C2%ADyin%C2%ADla%C2%ADri, Erişim Tarihi: 13.05.2021.
 • Çevrimiçi,https://www.star.com.tr/pazar/mucadele-birligi-dagilirken-cok-aci-cektik-haber-769268/, Erişim Tarihi: 16.05.2021.
 • Çubukçu, Aydın (2008), Bizim ‘68, 10.Basım, Evrensel Basım Yayın, İstanbul.
 • Demir, İbrahim Çağlar (2020), Türk Siyasal Hayatında Aykut Edibali Aksaray Üniversitesi, Aksaray. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Edibali, Aykut (1979), Sosyal Sistemin Temelleri, 1. Baskı, Otağ Matbaası, İstanbul.
 • Ergil, Doğu (1986), “Muhafazakâr Düşüncenin Temelleri: Muhafazakârlık ve Yeni Muhafazakârlık”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi.
 • Erişen, Necmettin (1969), Türkiye’de Altıncı Filo Hadiseleri ve Gerçek Emperyalizm, Özdemir Basımevi.
 • Göktaş, Ayşe (2019), Basın, Kamuoyu ve Dış Politika İlişkisi Bağlamında Yeniden Millî Mücadele Hareketi ve Dergisi, Karabük Üniversitesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Işık, Vahdeddin; Köroğlu, Ahmet vd. (2016). 1960-1980 Arası İslamcı Dergiler Toparlanma ve Çeşitlenme, 1. basım, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • İlim, Kültür ve Sanatta Gerçek Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, 1 Nisan 1973.
 • Karadeniz, Harun (1979), Olaylı Yıllar ve Gençlik, 7.Basım, May Yayınları, İstanbul.
 • Kerestecioğlu, İnci Özkan ve Öztan, Güven Gürkan (2012). Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri, editör: Tanıl Bora, 1. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Kocabaş, Süleyman (2004), Bir Kuşağın Dramı, 1. Baskı, Vatan Yayınları, İstanbul.
 • Küçükköy, İrfan (2011), Bir Uyanışın Anatomisi, 2. Baskı, Konya.
 • Küçükköy, İrfan (2013), Büyük Dava Adamları, 1. Baskı, Duysun Dünya Reklam Ajansı, Konya.
 • M. Landau, Jacob (1978), Türkiye’de Aşırı Akımlar 1960 Sonrası Sosyal ve Siyasal Çekişmeler, Türkçesi: Erdinç Baykal, 1. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Menderes, Aydın (2012), Babam ve Ben, Ufuk Yayınları, İstanbul. Özakıncı, Cengiz (2007), İblisin Kıblesi Soğuk Savaş Döneminden Yeni Dünya Düzenine 1945’ten 28 Şubat’a ve Günümüze Türkiye’de Siyasal İslamcılık ve Emperyalizm, Otopsi Yayınları, İstanbul.
 • Özalp, Hüseyin (2014), Derin Dinciler “ecmain”, 1. Baskı, Tanyeri Kitap, Ankara.
 • Pınar Dergisi, Sayı: 3, Mart 1972, s. 1-2.
 • Safi, İsmail (2005), Türkiye’de Muhafazakârlığın Düşünsel-Siyasal Temelleri ve ‘Muhafazakâr Demokrat’ Kimlik Arayışları, Ankara Üniversitesi, Ankara. (Yayımlanmamış Doktora tezi).
 • Sanlı, Leyla (2005), Politik Kültür ve Toplumsal Hareketler, 1. Basım, Alan Yayıncılık, İstanbul.
 • Selçuk, Ekin Kadir (2018), Mücadele Birliği (1964-1980): İdeoloji ve Örgüt, Ankara Üniversitesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi)
 • Sürgeç, Bilal (2013), Genç Ozanlar Hareketi ve Mücadele Birliği, Anahtar Yayınları, Ankara.
 • Şentürk, Hulusi (2011), Türkiye’de İslami Oluşumlar ve Siyaset İslamcılık, Çıra Yayınları, Konya.
 • Tanıl, Bora (1998), Türk Sağının Üç Hali, Birikim Yayınları, İstanbul.
 • Tayyar, Şamil (2013), Çelik Çekirdek Türkiye’de Derin Devletin Tarihi, 4. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Tekin, Ferhat ve Tecim, Ercan (2016), Sosyal Hareketler Çağı, 1.Baskı, Açılım Kitap, İstanbul.
 • Yalçın, Abdullah Kutalmış (2019), Fikriyat ve Eylemlilik Arasında Yeniden Millî Mücadele Hareketi ve Türk Siyasal Hayatına Etkileri, Berikan Yayınevi, Ankara.
 • Yeniden Millî Mücadele Dergisi, 16 Mart 1971.
 • Yeniden Millî Mücadele Dergisi, 4 - 11 Temmuz 1978.
 • Yeniden Millî Mücadele Dergisi, 7 Temmuz 1970.
 • Yeniden Millî Mücadele Dergisi, Yıl: 1, Sayı:1, 3 Şubat 1970.
 • Yeniden Millî Mücadele Dergisi, Yıl: 1,Sayı:2, 10 Şubat 1970.
 • Yeniden Millî Mücadele Dergisi, Yıl:48, Sayı: 529, 17 - 23 Temmuz 2017.
 • Yılmaz, Murat (2006), Erol Güngör, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Yılmaz, Tanzer Sülker (1997), Türkiye’de Gençlik Hareketleri, 1.Baskı, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul.

Anew National Struggle Movement in the Turkish Political Life (1967-1980)

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 79 - 97, 15.06.2021
https://doi.org/10.38000/juhis.934590

Öz

Anew National Struggle Movement is a right-leaning organization, the majority of which are single students, with a weak mass population but with increasingly developing publishing activities. The organization, which was established as an association under the name of Struggle Union Association on 18th November, 1967, consisted of nationalist and conservative young people. The strengthening of the organization is after the complicated periods of Turkish political life, the memorandum of March 12, 1971. Systematic disengagements were experienced towards the September 12, 1980 coup. During this period, the Anew National Struggle Movement made important contributions to the Turkish politics and bureaucracy. Some of those who had a relation with the organization were elected as mayors and some as deputies. The footprint of the Anew National Struggle Movement in the Turkish political life, what the breaking points are and the reasons for the dissolution of the organization are also important. The birth of the organization, its position in the Turkish right tradition, its emblems and slogans were examined, and the main reasons for dissolution of the organization were determined in this study. Since the study was limited to the period from 1967 to 1980, the party formation process after 1980 was not mentioned.

Kaynakça

 • Ahmad, Feroz (2002), Modern Türkiye’nin Oluşumu, Çeviren Yavuz Alogan, 2. Baskı, Doruk Yayıncılık, Ankara.
 • Altuğ, Alpaslan Hasan (2006), 1968-1980 arası Konya’da Toplumsal Hareketler, Selçuk Üniversitesi, Konya. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Aydın, Mustafa (2005), Bir Millî İslamcılık Serüveni: Mücadelecilik, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-İslamcılık, Cilt VI, İletişim Yayınları.
 • Aytepe, Mahsum (2016), “Doğuşundan Günümüze İslamcılığın Türkiye Seyri: Bir Sınıflandırma Denemesi”, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı:1, (169-200).
 • Bayrak Gazetesi, 10 Ocak 1980.
 • Bayrak Gazetesi, 12 Temmuz 1976.
 • Bayrak Gazetesi, 19 Mart 1967.
 • Bayrak Gazetesi, 6 Haziran 1979.
 • Bulut, Faik (1997), Resmî Belgeler Işığında Ordu ve Din 1826-1997 Devlet Gözüyle İslamcı Faaliyetler, 2.Basım, Doruk Yayımcılık, Ankara.
 • Cebeci, Nejat (2011), Millet ve Mücadele, Bayrak Yayıncılık, İstanbul.
 • Cebeci, Nejat (2011), Yeniden Millî Mücadele’den Muhteşem Türkiye’ye Millet Partisi, Bayrak Yayınları, İstanbul.
 • Cumhuriyet, 10.09.1972.
 • Cumhuriyet, 11.08.1973.
 • Çelenk, Tarık, (2017), Türk Sağı’nın Düşünce Atlası: İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın, 1. Baskı Mahfil Yayınları, İstanbul.
 • Çelik, Yasemin (2019), Yeniden Millî Mücadele Dergisi’nde Ortadoğu (1970-1980), Karabük Üniversitesi, Karabük. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Çevrimiçi, http://www.milletpartisi.org.tr, Erişim Tarihi: 16.05.2021.
 • Çevrimiçi, https://www.bayrakyayincilik.com/2020/11/13/mucadele-birligini-dogru-ve-iyi-anlayalim/, Erişim Tarihi: 15.05.2021.
 • Çevrimiçi,https://www.bisav.org.tr/Bulten/20/453/pi%C2%ADnar_ya%C2%ADyin%C2%ADla%C2%ADri, Erişim Tarihi: 13.05.2021.
 • Çevrimiçi,https://www.star.com.tr/pazar/mucadele-birligi-dagilirken-cok-aci-cektik-haber-769268/, Erişim Tarihi: 16.05.2021.
 • Çubukçu, Aydın (2008), Bizim ‘68, 10.Basım, Evrensel Basım Yayın, İstanbul.
 • Demir, İbrahim Çağlar (2020), Türk Siyasal Hayatında Aykut Edibali Aksaray Üniversitesi, Aksaray. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Edibali, Aykut (1979), Sosyal Sistemin Temelleri, 1. Baskı, Otağ Matbaası, İstanbul.
 • Ergil, Doğu (1986), “Muhafazakâr Düşüncenin Temelleri: Muhafazakârlık ve Yeni Muhafazakârlık”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi.
 • Erişen, Necmettin (1969), Türkiye’de Altıncı Filo Hadiseleri ve Gerçek Emperyalizm, Özdemir Basımevi.
 • Göktaş, Ayşe (2019), Basın, Kamuoyu ve Dış Politika İlişkisi Bağlamında Yeniden Millî Mücadele Hareketi ve Dergisi, Karabük Üniversitesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Işık, Vahdeddin; Köroğlu, Ahmet vd. (2016). 1960-1980 Arası İslamcı Dergiler Toparlanma ve Çeşitlenme, 1. basım, Nobel Yayıncılık, Ankara.
 • İlim, Kültür ve Sanatta Gerçek Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, 1 Nisan 1973.
 • Karadeniz, Harun (1979), Olaylı Yıllar ve Gençlik, 7.Basım, May Yayınları, İstanbul.
 • Kerestecioğlu, İnci Özkan ve Öztan, Güven Gürkan (2012). Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri, editör: Tanıl Bora, 1. Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Kocabaş, Süleyman (2004), Bir Kuşağın Dramı, 1. Baskı, Vatan Yayınları, İstanbul.
 • Küçükköy, İrfan (2011), Bir Uyanışın Anatomisi, 2. Baskı, Konya.
 • Küçükköy, İrfan (2013), Büyük Dava Adamları, 1. Baskı, Duysun Dünya Reklam Ajansı, Konya.
 • M. Landau, Jacob (1978), Türkiye’de Aşırı Akımlar 1960 Sonrası Sosyal ve Siyasal Çekişmeler, Türkçesi: Erdinç Baykal, 1. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Menderes, Aydın (2012), Babam ve Ben, Ufuk Yayınları, İstanbul. Özakıncı, Cengiz (2007), İblisin Kıblesi Soğuk Savaş Döneminden Yeni Dünya Düzenine 1945’ten 28 Şubat’a ve Günümüze Türkiye’de Siyasal İslamcılık ve Emperyalizm, Otopsi Yayınları, İstanbul.
 • Özalp, Hüseyin (2014), Derin Dinciler “ecmain”, 1. Baskı, Tanyeri Kitap, Ankara.
 • Pınar Dergisi, Sayı: 3, Mart 1972, s. 1-2.
 • Safi, İsmail (2005), Türkiye’de Muhafazakârlığın Düşünsel-Siyasal Temelleri ve ‘Muhafazakâr Demokrat’ Kimlik Arayışları, Ankara Üniversitesi, Ankara. (Yayımlanmamış Doktora tezi).
 • Sanlı, Leyla (2005), Politik Kültür ve Toplumsal Hareketler, 1. Basım, Alan Yayıncılık, İstanbul.
 • Selçuk, Ekin Kadir (2018), Mücadele Birliği (1964-1980): İdeoloji ve Örgüt, Ankara Üniversitesi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi)
 • Sürgeç, Bilal (2013), Genç Ozanlar Hareketi ve Mücadele Birliği, Anahtar Yayınları, Ankara.
 • Şentürk, Hulusi (2011), Türkiye’de İslami Oluşumlar ve Siyaset İslamcılık, Çıra Yayınları, Konya.
 • Tanıl, Bora (1998), Türk Sağının Üç Hali, Birikim Yayınları, İstanbul.
 • Tayyar, Şamil (2013), Çelik Çekirdek Türkiye’de Derin Devletin Tarihi, 4. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul.
 • Tekin, Ferhat ve Tecim, Ercan (2016), Sosyal Hareketler Çağı, 1.Baskı, Açılım Kitap, İstanbul.
 • Yalçın, Abdullah Kutalmış (2019), Fikriyat ve Eylemlilik Arasında Yeniden Millî Mücadele Hareketi ve Türk Siyasal Hayatına Etkileri, Berikan Yayınevi, Ankara.
 • Yeniden Millî Mücadele Dergisi, 16 Mart 1971.
 • Yeniden Millî Mücadele Dergisi, 4 - 11 Temmuz 1978.
 • Yeniden Millî Mücadele Dergisi, 7 Temmuz 1970.
 • Yeniden Millî Mücadele Dergisi, Yıl: 1, Sayı:1, 3 Şubat 1970.
 • Yeniden Millî Mücadele Dergisi, Yıl: 1,Sayı:2, 10 Şubat 1970.
 • Yeniden Millî Mücadele Dergisi, Yıl:48, Sayı: 529, 17 - 23 Temmuz 2017.
 • Yılmaz, Murat (2006), Erol Güngör, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Yılmaz, Tanzer Sülker (1997), Türkiye’de Gençlik Hareketleri, 1.Baskı, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tarih
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Abdullah Kutalmış YALÇIN (Sorumlu Yazar)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3176-6749
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 7 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 26 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Yalçın, A. K. (2021). Türk Siyasi Hayatında Yeniden Milli Mücadele Hareketi (1967-1980) . Journal of Universal History Studies , 4 (1) , 79-97 . DOI: 10.38000/juhis.934590

23283

This work is licensed under a Creative Commons BY-NC-SA 2.0 (Attribution-Non Commercial-Share Alike)


follow me on facebook        follow us on instagram      open access ile ilgili görsel sonucu