PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL REKLAMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 43, 198 - 210, 02.08.2016
https://doi.org/10.19168/jyu.24051

Öz

Son dönemlerde tüketicilerin çevreye olan duyarlılığının artmasıyla birlikte işletmelerin yeşil uygulamalara yöneldikleri gözlenmektedir. İşletmeler tüketicilere çevresel duyarlılığa sahip oldukları mesajını iletirken yeşil reklamdan faydalanmaktadır. Çevresel duyarlılığın önemli olduğu turizm sektöründe istihdam edilmek üzere eğitim gören turizm bölümü öğrencilerinin yeşil reklam uygulamalarını nasıl algıladıklarını belirlemek amacı ile bu çalışma planlanmıştır. Bu kapsamda, öğrencilerin yeşil reklam konusundaki algıları ve bu algıları etkileyen değişkenler tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada; Haytko ve Matulich’e (2008) ait yeşil reklama yönelik tutum ölçeği kullanılarak, Namık Kemal Üniversitesindeki meslek yüksekokulunda turizm eğitimine devam eden 268 önlisans öğrencisine anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yeşil reklam algısının düşük düzeyde olduğu (2,91) ve bu algı düzeyinin, anne eğitim seviyesine ve öğrencinin daha önce turizm sektöründe çalışma durumuna göre faklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • ABZARİ, Mehdi; Shad, FARANAK.S.; SHARBİYANİ, Ali.A.A.; MORAD, Atefeh.P. 2013. “Studying The Effect Of Green Marketing Mix On
 • Market Share Increase.” European Online Journal of Natural and Social Sciences, Vol.2, No.3, s.641-653.
 • ALNIAÇIK, Ümit. 2009. “Tüketicilerin Çevreye Duyarlılığı Ve Reklamlardaki Çevreci İddialar.” Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18) / 2: 48-79.
 • ALTINÖZ, Özlem; ARSLAN, Ömer.E.; HASSAN, Azize. 2014. “Turistlerin Yeşil Pazarlamaya Yönelik Görüşlerinin Demografik Değişkenler
 • Kapsamında İncelenmesi.” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt/Vol:43, Sayı/No:1, 157-172.
 • ANSAR, Novera. 2013. “.Impact of Green Marketing on Consumer Purchase Intention.” Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 4, No 11, 650-655.
 • AYTEKİN, Nihan. 2008. “Reklamda Doğa İmgesinin Sunumu ve Yeşil Pazarlama.” .Nevşehir Üniversitesi İ.İ.B.F. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Nevşehir, 348-357.
 • AYTEKİN, Pınar. 2007. “Yeşil Pazarlama Stratejileri.” Sosyal Bilimler, 5/2, s.1-20.
 • BAKAN, İsmail; KEFE, İlker. 2012. “Kurumsal Açıdan Algı ve Algı Yönetimi.” K.S.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt; 02 Sayı;01, s.19-34.
 • BANERJEE, Subhabrata; GULAS, Charles. S.; IYER, Easwar. 1995. “Shades of Green: A Multidimensional Analysis of Environmental
 • Advertising.” Journal of Advertising, Volume XXIV, Number 2, 21-31.
 • BOZTEPE, Aysel. 2012. ”Green Marketing and Its Impact on Consumer Buying Behavior.” European Journal of Economic and Political Studies, 5:1, 5-21.
 • CARLSON, Les; GROVE, Stephen., KANGUN, Norman. 1993. “A Content Analysis of Environmental Advertising Claims: A Matrix Method Approach.” Journal of Advertising, Vol. 22, No. 3, s. 27-39.
 • COX, Matthew, J. 2008. “Sustainable Communication: A Study of Green Advertising and Audience Reception Within The Growing Arena Of
 • Corporate Social Responsibility. Case Study: British Petroleum.” Earth & Environment, University of Leeds Press 3: 32-51
 • ÇABUK, Serap; NAKIBOĞLU, Burak; KELEŞ, Ceyda. 2008. “Tüketicilerin Yeşil (Ürün) Satın Alma Davranışlarının Sosyo-Demografik
 • Değişkenler Açısından İncelenmesi.” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 1, 85-102.
 • ÇAĞLAYAN, Saniye; KORKMAZ, Murat; ÖKTEM, Gönül. 2014. “Sanatta Görsel Algının Literatür Açısından İncelenmesi.” Journal of Research
 • in Education and Teaching, Cilt:3 Sayı:1, 160-173.
 • CAMİNO, Jaime, R. 2007. “Re‐Evaluating Green Marketing Strategy: A Stakeholder Perspective." European Journal of Marketing, Vol. 41 Iss:
 • /12, 1328 - 1358
 • DAHL, Frida; DİLEK, Ümit; PERSSON, Stefan. 2008. ”Purchasing Of Environmental Friendly Computers.” Bachelor Thesis within Business
 • Administration, Jonkoping International Business School.
 • DANDE, Rucha. 2012. ”The Rise of Green Advertising.” Mass Communication & Journalism, Volume 2 • Issue 10, 1-4.
 • DELAFROOZ, Narges; TALEGHANİ Mohammed, NOURİ Bahareh. 2014. “Effect Of Green Marketing On Consumer Purchase Behavior.” Q
 • Science Connect, 5, s.1-9.
 • DO PAÇO, Arminda M. Finisterra; RAPOSO, Mário Lino Barata. 2010. “Green Consumer Market Segmentation: Empirical Findings From
 • Portugal.” International Journal of Consumer Studies, 34(4): 429-436.
 • EREN, Duygu; YILMAZ, İbrahim. 2008. “Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Nevşehir Örneği.” Nevşehir Üniversitesi İ.İ.B.F. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi, Nevşehir, s.290-300.
 • GEPHART, Jessıca; EMENİKE, Mary; BRETZ, Stacey .L. 2011. “Green washing” or Green Advertising? An Analysis Of Printads For Food And
 • Household Cleaning Products From 1960-2008.” Journal for Activism in Science & Technology Education, 3(2), s.19-26.
 • HAYKTO, Diana, L.; MATULİCH Erika. 2008. “Green Advertising and Environmentally Responsible Consumer Behaviors: Linkages Examined.”
 • Journal of Management and Marketing Research, Vol. 1, s. 2-11.
 • ISHASWİNİ, Datta, SAROJ .K. 2011. “Pro-environmental Concern Influencing Green Buying: A Study on Indian Consumers.” International
 • Journal of Business and Management. Vol. 6, No. 6;124-133.
 • İNCEOĞLU, Metin. 2010. Tutum, Algı, İletişim, Beykent Üniversitesi Yayınları, No. 69, İstanbul.
 • KANGUN, Norman; CARLSON, Les., GROVE, Stephen. 1991. “Environmental Advertising Claims: A Preliminary Investigation.” Journal of Public Policy& Marketing, Vol. 10, No. 2, Environmental Problems and Marketing, s.47-58.
 • KARDEŞ, İlker. 2011. “Markaların Çevre Dostu Uygulamalarının Tüketicinin Marka Tercihi Üzerindeki Etkisi.” Ege Akademik Bakış, Cilt: 11, Sayı:1, Ocak, ss. 165 -177.
 • KİNOTİ, Mary. 2011. ”Green Marketing Intervention Strategies and Sustainable Development: A Conceptual Pape.” International Journal of Business and Social Science,Vol. 2 No. 23, 263-273.
 • KOTLER Philip; ZALTMAN Gerald. 1971. “Social Marketing: An Approach to Planned Social Change.” Journal of Marketing, July, 3-12.
 • KÜKRER, Özlem. 2012. “Tüketicilerin Çevresel Sorumluluklarının Yeşil Reklamlara Yönelik Tutumlarına Etkisi: Eskişehir Örneği.” Journal Of
 • Yasar University, 26 (7) 4505 - 4525.
 • LAROCHE, Michel; BERGERON, Jasmin; FORLEO, Guido, .B. 2001. "Targeting Consumers Who Are Willing To Pay More For Environmentally
 • Friendly Products." Journal of Consumer Marketing, Vol. 18 Iss 6 pp. 503 – 520.
 • LEONİDOU, Leonidas; LEONİDOU, Consatantinos; PALİHAWADANA, Dayananda; HULTMAN, Magnus. 2011. ” Evaluating The Green
 • Advertising Practices Of International Firms: A Trend Analysis.” International Marketing Review, Vol. 28 Iss 1,pp. 6-33.
 • NANDİNİ, Deshpande. 2011. “A Conceptual Framework On Green Marketing-A Tool For Sustainable Devolopment.” International Journal Of
 • SalesAnd Marketing, Vol.1, Issue 1, 1-16.
 • ÖZDEMİR, Ö.Halil; KARAASLAN, Mustafa.H.; ALTUNTAŞ, Başar. 2010. “ Tüketicilerin Çevreci İşletmelere Ve Ürünlere Karşı Tutumları:
 • Ankara, İstanbul Ve Kırşehir İllerinde Bir Uygulama.” e-Journal of New World Sciences Academy, Volume; 5, Number; 4, 353-366.
 • ÖZER, D. 2009. “Algılama ve Pazarlama Uygulamaları.” Paradoks, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, Yıl:5, Sayı; 1, 1-12.
 • ÖZKOÇAK, Levent; TUNA, Yavuz. 2011. “A Content Analysis: Environment Themesand Tools in Newspapers Advertisements.” Online Journal of Communicationand Media Technologies, Volume: 1-Issue: 3, s.1-13.
 • PeATTİE, Ken; CRANE, Andrew. 2005. "Green Marketing: Legend, Myth, FarceOrProphesy?." Qualitative Market Research: An International
 • Journal, Vol. 8 Iss;4 p. 357-370.
 • PİCKETT.B. Josephine; OZAKİ Ritsuko. 2008. “Pro-EnvironmentalProducts: Marketing Influence On Consumer Purchase Decision.” Journal of Consumer Marketing, 25(5): 281-293.
 • POLONSKY, Micheal.J. 1994. “An Introduction To Green Marketing”, http://escholarship.org/uc/item/49n325b7 adresinden ulaşılmıştır.
 • POLONSKY, Micheal.J.; ROSENBERGER, Philip.J. 2001. “Reevaluating Green Marketing: A Strategic Approach.” Business Horizons, p.21-30.
 • POLONSKY, Micheal .J.; ROSENBERGER, Philip.J., OTTMAN, Jacquelyn. 1998a. “Developing Green Products: Learning From Stakeholders."
 • Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol. 10 Iss 1, s. 22 – 43.
 • POLONSKY, Micheal .J.; BAİLEY, Judith; BAKER, Helen; BASCHE, Christoper; JEPSON, Carl; NEATH, Lenore. 1998b. “Communicating Environmental Information: Are Marketing Claims On Packaging Misleading ? “ Journalof Business Ethics, 17(3): 281-294.
 • RAHİM, Mohd.H.A; ZUKNİ, Ros .Z.J., AHMAD, Fauziah., LYNDON, Novel. 2012. “ Green Advertising and Environmentally Responsible Consumer Behavior: The Level of Awareness and Perception of MalaysianYouth.” Asian Social Science, Vol. 8, No. 5, 46-54.
 • RİCHARDS, Lindsay. 2013. “Examining Green Advertising and Its Impact on Consumer Skepticism and Purchasing Patterns.” The Elon Journal of Undergraduate Research in Communications, Vol. 4, No. 2, p.78-90.
 • RYAN, Tanya. 2012.”Understanding Green Marketing and Advertising in Consumer Society: An Analysis of Method Cleaning Products.” Journal of Research For Consumers, Issue:22, 71-96.
 • SEYHAN, Güneş; YILMAZ, Burcu. 2010. ”Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama: Calısta Luxury Resort Hotel”, DEÜ, İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 1, 51-74.
 • SEYHAN, Güneş. 2010 . Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Konaklama İşletmelerinde Çevreye Duyarlı Uygulamalar Ve Yeşil Pazarlama: Örnek
 • Olay Çalışması, (CalistaLuxuryResort Hotel Antalya), Yüksek Lisans Tezi.
 • SHRUM, L.J.; MCCARTY, J.A; LOWREY, M.Tina. 1995. “Buyer Characteristics of the Green Consumer and Their Implications for Advertising Strategy.” Journal of Advertising, Vol. 24, No. 2, Green Advertising, 71-82.
 • SPAİS, George. 2011. “A New Marketing Education Concept For “Integrated Education In Green Promotion” Based On Mezirow’s perspective.” Innovative Marketing, Volume 7, Issue 3, 19-39.
 • STRAUGHAN, Robert; ROBERTS, James .A. 1999. “Environmental Segmentation Alternatives: A Look at Green Consumer Behavior in The New Millennium.” Journal of Consumer Marketing, Vol.16, No:6, 558-575.
 • TAŞKIRAN, Nurdan.Ö.; BOLAT, Nursel. 2013. “Reklam Ve Algı İlişkisi: Reklam Metinlerinin Algılanmasında Duyu Organlarının İşlevleri Hakkında Bir İnceleme.” Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6 Sayı 1, 49-70.
 • TUNA, Yavuz; ÖZKOÇAK, Levent. 2012. ”The First Step to Communication with Environmentally Responsible Consumer: Measuring
 • Environmental Consciousness of Turkish Consumers.” Online Journal of Communication and Media Technologies, Volume: 2-Issue: 3, 131-
 • ULUSU, Yeşim; KÖKSAL, Dilara. 2012. “Yeşil Reklama Yönelik Tutum: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama.” Journal Of Yasar
 • University, 27(7), 4642 – 4669.
 • ZİNKHAN, George. M.; CARLSON, Les

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Lütfi Atay


Hasan CİNNİOĞLU


Halil KORKMAZ

Yayımlanma Tarihi 2 Ağustos 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 11, Sayı 43

Kaynak Göster

Bibtex @ { jyasar260531, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {11}, pages = {198 - 210}, doi = {10.19168/jyu.24051}, title = {ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL REKLAMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Atay, Lütfi and Cinnioğlu, Hasan and Korkmaz, Halil} }
APA Atay, L. , Cinnioğlu, H. & Korkmaz, H. (2016). ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL REKLAMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 11 (43) , 198-210 . DOI: 10.19168/jyu.24051
MLA Atay, L. , Cinnioğlu, H. , Korkmaz, H. "ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL REKLAMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 11 (2016 ): 198-210 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/24622/260531>
Chicago Atay, L. , Cinnioğlu, H. , Korkmaz, H. "ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL REKLAMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 11 (2016 ): 198-210
RIS TY - JOUR T1 - ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL REKLAMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Lütfi Atay , Hasan Cinnioğlu , Halil Korkmaz Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19168/jyu.24051 DO - 10.19168/jyu.24051 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 198 EP - 210 VL - 11 IS - 43 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyu.24051 UR - https://doi.org/10.19168/jyu.24051 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL REKLAMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Lütfi Atay , Hasan Cinnioğlu , Halil Korkmaz %T ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL REKLAMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2016 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 11 %N 43 %R doi: 10.19168/jyu.24051 %U 10.19168/jyu.24051
ISNAD Atay, Lütfi , Cinnioğlu, Hasan , Korkmaz, Halil . "ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL REKLAMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 11 / 43 (Ağustos 2016): 198-210 . https://doi.org/10.19168/jyu.24051
AMA Atay L. , Cinnioğlu H. , Korkmaz H. ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL REKLAMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2016; 11(43): 198-210.
Vancouver Atay L. , Cinnioğlu H. , Korkmaz H. ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL REKLAMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2016; 11(43): 198-210.
IEEE L. Atay , H. Cinnioğlu ve H. Korkmaz , "ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YEŞİL REKLAMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 11, sayı. 43, ss. 198-210, Ağu. 2016, doi:10.19168/jyu.24051

Cited By