Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından Potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 15 Sayı: 58, 347 - 367, 30.04.2020
https://doi.org/10.19168/jyasar.616496

Öz

Küreselleşme ile beraber
artan ticaret hacmi dünyada mal dolaşımını ve dolayısı ile lojistik
faaliyetleri artırmaktadır. Bu lojistik faaliyetlerin yüksek verimlilikle
gerçekleşmesinde lojistik firmalarının, depoların, aktarma merkezlerinin,
gümrük firmalarının bir arada konumlandığı lojistik köyler büyük önem
taşımaktadır. Lojistik köy kurmada en önemli karar yer seçimidir. Yer seçimi
kararını etkileyen 4 kriter nitelikli işgücü, ulaşım altyapısı, ekonomik ve
kalkınma şeklinde belirlenmiştir. Bu 4 kriter altında 16 alt kriter ayrıca
belirlenmiş, her birinin kriter ağırlıkları 24 farklı senaryo şeklinde
düzenlenmiştir. Çalışmada lojistik köy yer seçimi için Türkiye’deki 81 ili
kapsayan 26 (TÜİK-Düzey2) bölge belirlenen kriterler açısından
değerlendirilmiştir. Değerlendirme nicel veriler kullanılarak PROMETHEE yöntemi
ile yapılmıştır

Kaynakça

 • YÖK, 2018. 20.10.2018 tarihinde Yüksek öğretim kurumu: https://istatistik.yok.gov.tr/ adresinden alındı
 • Arikan, A. (2013), Freight villages and an application. Yükseklisans tezi. İstanbul: Bahçeşehir University.
 • Artan, G., USTA, G., ve ÖZMEN, E. Hürriyet Gazetesi. 02.10.2018 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/cin-ticaret-savasindan-galip-cikmak-icin-turkiyeye-daha-cok-yatirim-yapacak-40974089 adresinden alındı
 • Ballis, A., Mavrotas, G. (2007), Freight village design using the multicriteria method promethee. Operational Research. An International Journal, Vol.7(2), 213-232.
 • Brans, J. P. (1982), L’ingenierie de la decision, l’laboration d’instruments d’aidea la decision. Colloque sur l’Aidea la Decision. Faculte des Sciences de l’Administration, Universite Laval.
 • Brans, J. P., Vincke, P. H. (1985), Preference ranking organisation method. Management Science, Vol.31(6), 647-656. doi:doi.org/10.1287/mnsc.31.6.647
 • Can, A. M. (2012), Selection the location of freight village in Samsun with Multi-Criteria Decision Making. Yükseklisans tezi. Kayseri: Erciyes University.
 • Chen, K.H., Liao, C.N., ve Wu, L.C. (2014), A selection model to logistic centers based on TOPSIS and MCGP methods: The case of airline industry. Journal of Applied Mathematics, 2014, 1-10. doi:http://dx.doi.org/10.1155/2014/470128
 • Chen, Y., Lili, Q. (2006), Evaluating the selection of logistics centre location using fuzzy MCDM model based on entropy weight. 6th World Congress on Intelligent Control and Automation. 2. Dalian: IEEE.
 • Cristea, M., Cristea, C. (2016), A multicriteria decision-making approach used for the selection of a logistics center location. Journal of Management and Technological Engineering, 1(1), 1-6. doi:10.15660/AUOFMTE.2016-1.3202
 • Demiroğlu, Ş., Eleren, A. (2014), Küresel lojistik köyleri ve Türkiye'de kurulması planlanan lojistik köy bölgelerinin ÇKKV yöntemleriyle belirlenmesi. Dumlupınar University Journal of Social Sciences, No.42, 189-242.
 • Elgün, M. N., Aşıkoğlu, N. O. (2016), Lojistik köy kuruluş yeri seçiminde TOPSIS yöntemiyle merkezlerin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1).
 • Erkayman, B., Gündoğar, E., Gökay, A., ve Ipek, M. (2011), A Fuzzy topsis approach for logistics senter. Journal of business case studies, 7(3), 49-55.
 • Eryürük, S. H., Kalaoğlu, F., ve Baskak, M. (2011), A Site Selection Model For Establishing A Clothing Logistics Center. Journal of Textile & Apparel/Tekstil ve Konfeksiyon, 22(1), 40-47.
 • Europlatforms. 19.09.2016 tarihinde. www.europlatforms.eu/definition/ adresinden alındı
 • Fagaraşan, M., Cristea, C. (2015), Logistic center location: selection using multicriteria decision making. Proceedings of the Annual Sessions of Scientific Papers, 193-198.
 • Ghoseiri, K., Lessan, J. (2008), Location Selection for Logistic Centers using a Two- Step Fuzzy-AHP and ELECTRE Method. 9th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, 434-440, Bali.
 • Görgülü, H. (2012), Logistic villages and Konya application. Yükseklisans tezi. İstanbul: Bahçeşehir University.
 • Hamzaçebi, C., Imamoğlu, G., ve Alçı, A. (2016), Selection of Logistics Center Location with MOORA Method for Black Sea Region of Turkey. Journal of Economics Bibliography, 3(1), 74-82.
 • Invest in Turkey. 10.10.2018 tarihinde http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/investorsguide/Pages/Incentives.aspx adresinden alındı
 • Karadeniz, V., Akpinar, E. (2011), Türkiye'de lojistik köy uygulamaları ve yeni bir lojistik köy önerisi. Marmara Coğrafya Dergisi, (23), 49-71.
 • Karakaş, A., AKÇA, M. (2017), Türkiye'de lojistik merkezi yeri seçiminde kriterlerin AHP ile ağırlıklandırılması: Kars ili üzerine bir analiz. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(3), 607-626.
 • Kayikçı, Y. (2010), A conceptual model for intermodal freight logistics centre location decisions. The Sixth International Conference on City Logistics. No.2, 6297-6311. Graz: Procedia Social and Behavioral Sciences.
 • Küçük, O., Yeşilyurt, E., ve Kartal, Ö. (2017), Lojistik köy performans faktörlerinin önem düzeyinin belirlenmesi: Kastamonu örneği. The International New Issues In SOcial Sciences, 4(4), 37-42.
 • Li, Y., Liu, X., ve Chen, Y. (2011), Selection of logistics center location using Axiomatic Fuzzy Set and TOPSIS methodology in logistics management. Expert Systems with Applications, 36(8), 7901-7908.
 • Önden, I., Acar, A. Z., ve Eldemir, F. (2018), Evaluation of the logistics center locations using a multi-criteria spatial approach. Transport, Vol.33(2), 322-334. doi:doi:10.3846/16484142.2016.1186113
 • Özceylan, E., Erbaş, M., Tolon, M., Kabak, M., ve Durğut, T. (2016), Evaluation of freight villages: A GIS-based multi-criteria decision analysis. Computers in Industry, (76), 38-52. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.compind.2015.12.003
 • Regmi, M., Hanaoka, S. (2013), Location analysis of logistics centres in Laos. International Journal of Logistics Research and Applications, 16(3), 227-242.
 • Resmi gazete. (2002, Eylül 22). 10.10.2018 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/09/20020922.htm#3 adresinden alındı
 • Stevic, Z., Veskovic, S., Vasilyevic, M., ve Tepic, G. (2015), The Selection of The Logistics Center Location Using AHP Method. 2nd International Logistics Congress, 86-91, Belgrade.
 • Tanyaş, M., Bamyacı, M. (2009), Organize Lojistik Bölgesi Yer Seçimi Problemi için Bir Çok Ölçütlü Karar Verme Modeli: AHP-SAW. Mersin Sempozyumu. Mersin.
 • The world bank. 15.10.2018 tarihinde https://lpi.worldbank.org/international/global adresinden alındı
 • Tomić, V., Marinkovic, D., ve Marinkovic, D. (2014), The selection of logistic centers location using multi-criteria comparison: Case Study of the Balkan Peninsula. Acta Polytechnica Hungarica, 11(10), 97-113.
 • TÜİK. (2015). 10.11.2018 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1106 adresinden alındı
 • Uyanik, C. (2016), An integrated DEMATEL-Intuitionistic Fuzzy TOPSIS methodology for logistics centers location selection. Yükseklisans tezi. Marmara University.
 • Uyanik, C., Tuzkaya, G., ve Oğuztimur, Ş. (2018), A literature survey on logistics centers' location selection problem. Sigma, 36(1), 141-160.
 • Uysal, T., Yavuz, K. (2014), Selection of Logistics Centre Location via ELECTRE Method: A Case Study in Turkey. 9th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference. Bali.
 • Wang, S., Liu, P. (2007). The evaluation study on location selection of logistics center based on fuzzy AHP and TOPSIS. Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 3779-3782. International Conference on, IEEE.
 • Yildirim, B., Önder, E. (2014a), Evaluating potential freight villages in Istanbul using multi criteria decision making techniques. Journal of Logistics Management, 3(1), 1-10.
 • Yildirim, B., Önder, E. (2014b), VIKOR Method for Ranking Logistic Villages In Turkey. Journal of Management and Economic Research, 12(23), 293-314.
 • Zak, J., Weglinski, S. (2014), The selection of the logistics center location based on MCDM/A methodology. Transportation Research Procedia, (3), 555-564.
 • Zalluhoğlu, E. A., Aracioğlu, B., ve Bozkurt, S. (2014), Lojistik Köy Kurulumunun Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Açısından Değerlendirilmesi: İzmir Örneği. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5(2), 81-103.

Investigating the Potential of the Regions in Turkey for the Establishment of a Logistics Village using the PROMETHEE II Method

Yıl 2020, Cilt: 15 Sayı: 58, 347 - 367, 30.04.2020
https://doi.org/10.19168/jyasar.616496

ÖzThe increasing volume of trade due to
globalization increases the circulation of goods in the world and hence the
logistics activities. In order to realize these logistic activities with high
efficiency, logistic villages that includes warehouses, transfer centers and
customs firms are very important. The most important decision in establishing a
logistic village is location selection. The 4 criteria affecting the decision
on location selection were determined as qualified labor, transportation infrastructure,
economic and social benefit. Under these 4 criteria, 16 sub-criteria were also
determined, and the criteria weights of each were arranged under 24 different
scenarios. For site selection of logistics village, in 26 regions of Turkey
(TSI-Level2) that includes 81 provinces were evaluated under determined
criteria. Evaluation is done by using quantitative data with PROMETHEE method.
Kaynakça

 • YÖK, 2018. 20.10.2018 tarihinde Yüksek öğretim kurumu: https://istatistik.yok.gov.tr/ adresinden alındı
 • Arikan, A. (2013), Freight villages and an application. Yükseklisans tezi. İstanbul: Bahçeşehir University.
 • Artan, G., USTA, G., ve ÖZMEN, E. Hürriyet Gazetesi. 02.10.2018 tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/cin-ticaret-savasindan-galip-cikmak-icin-turkiyeye-daha-cok-yatirim-yapacak-40974089 adresinden alındı
 • Ballis, A., Mavrotas, G. (2007), Freight village design using the multicriteria method promethee. Operational Research. An International Journal, Vol.7(2), 213-232.
 • Brans, J. P. (1982), L’ingenierie de la decision, l’laboration d’instruments d’aidea la decision. Colloque sur l’Aidea la Decision. Faculte des Sciences de l’Administration, Universite Laval.
 • Brans, J. P., Vincke, P. H. (1985), Preference ranking organisation method. Management Science, Vol.31(6), 647-656. doi:doi.org/10.1287/mnsc.31.6.647
 • Can, A. M. (2012), Selection the location of freight village in Samsun with Multi-Criteria Decision Making. Yükseklisans tezi. Kayseri: Erciyes University.
 • Chen, K.H., Liao, C.N., ve Wu, L.C. (2014), A selection model to logistic centers based on TOPSIS and MCGP methods: The case of airline industry. Journal of Applied Mathematics, 2014, 1-10. doi:http://dx.doi.org/10.1155/2014/470128
 • Chen, Y., Lili, Q. (2006), Evaluating the selection of logistics centre location using fuzzy MCDM model based on entropy weight. 6th World Congress on Intelligent Control and Automation. 2. Dalian: IEEE.
 • Cristea, M., Cristea, C. (2016), A multicriteria decision-making approach used for the selection of a logistics center location. Journal of Management and Technological Engineering, 1(1), 1-6. doi:10.15660/AUOFMTE.2016-1.3202
 • Demiroğlu, Ş., Eleren, A. (2014), Küresel lojistik köyleri ve Türkiye'de kurulması planlanan lojistik köy bölgelerinin ÇKKV yöntemleriyle belirlenmesi. Dumlupınar University Journal of Social Sciences, No.42, 189-242.
 • Elgün, M. N., Aşıkoğlu, N. O. (2016), Lojistik köy kuruluş yeri seçiminde TOPSIS yöntemiyle merkezlerin değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1).
 • Erkayman, B., Gündoğar, E., Gökay, A., ve Ipek, M. (2011), A Fuzzy topsis approach for logistics senter. Journal of business case studies, 7(3), 49-55.
 • Eryürük, S. H., Kalaoğlu, F., ve Baskak, M. (2011), A Site Selection Model For Establishing A Clothing Logistics Center. Journal of Textile & Apparel/Tekstil ve Konfeksiyon, 22(1), 40-47.
 • Europlatforms. 19.09.2016 tarihinde. www.europlatforms.eu/definition/ adresinden alındı
 • Fagaraşan, M., Cristea, C. (2015), Logistic center location: selection using multicriteria decision making. Proceedings of the Annual Sessions of Scientific Papers, 193-198.
 • Ghoseiri, K., Lessan, J. (2008), Location Selection for Logistic Centers using a Two- Step Fuzzy-AHP and ELECTRE Method. 9th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, 434-440, Bali.
 • Görgülü, H. (2012), Logistic villages and Konya application. Yükseklisans tezi. İstanbul: Bahçeşehir University.
 • Hamzaçebi, C., Imamoğlu, G., ve Alçı, A. (2016), Selection of Logistics Center Location with MOORA Method for Black Sea Region of Turkey. Journal of Economics Bibliography, 3(1), 74-82.
 • Invest in Turkey. 10.10.2018 tarihinde http://www.invest.gov.tr/tr-TR/investmentguide/investorsguide/Pages/Incentives.aspx adresinden alındı
 • Karadeniz, V., Akpinar, E. (2011), Türkiye'de lojistik köy uygulamaları ve yeni bir lojistik köy önerisi. Marmara Coğrafya Dergisi, (23), 49-71.
 • Karakaş, A., AKÇA, M. (2017), Türkiye'de lojistik merkezi yeri seçiminde kriterlerin AHP ile ağırlıklandırılması: Kars ili üzerine bir analiz. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(3), 607-626.
 • Kayikçı, Y. (2010), A conceptual model for intermodal freight logistics centre location decisions. The Sixth International Conference on City Logistics. No.2, 6297-6311. Graz: Procedia Social and Behavioral Sciences.
 • Küçük, O., Yeşilyurt, E., ve Kartal, Ö. (2017), Lojistik köy performans faktörlerinin önem düzeyinin belirlenmesi: Kastamonu örneği. The International New Issues In SOcial Sciences, 4(4), 37-42.
 • Li, Y., Liu, X., ve Chen, Y. (2011), Selection of logistics center location using Axiomatic Fuzzy Set and TOPSIS methodology in logistics management. Expert Systems with Applications, 36(8), 7901-7908.
 • Önden, I., Acar, A. Z., ve Eldemir, F. (2018), Evaluation of the logistics center locations using a multi-criteria spatial approach. Transport, Vol.33(2), 322-334. doi:doi:10.3846/16484142.2016.1186113
 • Özceylan, E., Erbaş, M., Tolon, M., Kabak, M., ve Durğut, T. (2016), Evaluation of freight villages: A GIS-based multi-criteria decision analysis. Computers in Industry, (76), 38-52. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.compind.2015.12.003
 • Regmi, M., Hanaoka, S. (2013), Location analysis of logistics centres in Laos. International Journal of Logistics Research and Applications, 16(3), 227-242.
 • Resmi gazete. (2002, Eylül 22). 10.10.2018 tarihinde http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/09/20020922.htm#3 adresinden alındı
 • Stevic, Z., Veskovic, S., Vasilyevic, M., ve Tepic, G. (2015), The Selection of The Logistics Center Location Using AHP Method. 2nd International Logistics Congress, 86-91, Belgrade.
 • Tanyaş, M., Bamyacı, M. (2009), Organize Lojistik Bölgesi Yer Seçimi Problemi için Bir Çok Ölçütlü Karar Verme Modeli: AHP-SAW. Mersin Sempozyumu. Mersin.
 • The world bank. 15.10.2018 tarihinde https://lpi.worldbank.org/international/global adresinden alındı
 • Tomić, V., Marinkovic, D., ve Marinkovic, D. (2014), The selection of logistic centers location using multi-criteria comparison: Case Study of the Balkan Peninsula. Acta Polytechnica Hungarica, 11(10), 97-113.
 • TÜİK. (2015). 10.11.2018 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1106 adresinden alındı
 • Uyanik, C. (2016), An integrated DEMATEL-Intuitionistic Fuzzy TOPSIS methodology for logistics centers location selection. Yükseklisans tezi. Marmara University.
 • Uyanik, C., Tuzkaya, G., ve Oğuztimur, Ş. (2018), A literature survey on logistics centers' location selection problem. Sigma, 36(1), 141-160.
 • Uysal, T., Yavuz, K. (2014), Selection of Logistics Centre Location via ELECTRE Method: A Case Study in Turkey. 9th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference. Bali.
 • Wang, S., Liu, P. (2007). The evaluation study on location selection of logistics center based on fuzzy AHP and TOPSIS. Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 3779-3782. International Conference on, IEEE.
 • Yildirim, B., Önder, E. (2014a), Evaluating potential freight villages in Istanbul using multi criteria decision making techniques. Journal of Logistics Management, 3(1), 1-10.
 • Yildirim, B., Önder, E. (2014b), VIKOR Method for Ranking Logistic Villages In Turkey. Journal of Management and Economic Research, 12(23), 293-314.
 • Zak, J., Weglinski, S. (2014), The selection of the logistics center location based on MCDM/A methodology. Transportation Research Procedia, (3), 555-564.
 • Zalluhoğlu, E. A., Aracioğlu, B., ve Bozkurt, S. (2014), Lojistik Köy Kurulumunun Lojistik Hizmet Sağlayıcılar Açısından Değerlendirilmesi: İzmir Örneği. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5(2), 81-103.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yeliz DEMİRKIRAN
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3998-7001
Türkiye


Ömer ÖZTÜRKOĞLU
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3937-6657
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 15 Sayı: 58

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jyasar616496, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yaşar Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {15}, number = {58}, pages = {347 - 367}, doi = {10.19168/jyasar.616496}, title = {Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından Potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Demirkıran, Yeliz and Öztürkoğlu, Ömer} }
APA Demirkıran, Y. & Öztürkoğlu, Ö. (2020). Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından Potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 15 (58) , 347-367 . DOI: 10.19168/jyasar.616496
MLA Demirkıran, Y. , Öztürkoğlu, Ö. "Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından Potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 (2020 ): 347-367 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/54255/616496>
Chicago Demirkıran, Y. , Öztürkoğlu, Ö. "Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından Potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 (2020 ): 347-367
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından Potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi AU - YelizDemirkıran, ÖmerÖztürkoğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.19168/jyasar.616496 DO - 10.19168/jyasar.616496 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 347 EP - 367 VL - 15 IS - 58 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.616496 UR - https://doi.org/10.19168/jyasar.616496 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Yaşar Üniversitesi E-Dergisi Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından Potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi %A Yeliz Demirkıran , Ömer Öztürkoğlu %T Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından Potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi %D 2020 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 15 %N 58 %R doi: 10.19168/jyasar.616496 %U 10.19168/jyasar.616496
ISNAD Demirkıran, Yeliz , Öztürkoğlu, Ömer . "Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından Potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 15 / 58 (Nisan 2020): 347-367 . https://doi.org/10.19168/jyasar.616496
AMA Demirkıran Y. , Öztürkoğlu Ö. Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından Potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2020; 15(58): 347-367.
Vancouver Demirkıran Y. , Öztürkoğlu Ö. Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından Potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2020; 15(58): 347-367.
IEEE Y. Demirkıran ve Ö. Öztürkoğlu , "Türkiye’deki Bölgelerin Lojistik Köy Kurulması Açısından Potansiyelinin PROMETHEE II Yöntemi ile İncelenmesi", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, c. 15, sayı. 58, ss. 347-367, Nis. 2020, doi:10.19168/jyasar.616496