Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TWO DIFFERENT FLUID UNDERSTANDING AS WELL AS FILOZOF.

Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 2, 283 - 302, 31.07.2017
https://doi.org/10.18317/kader.318409

Öz

Abstract (100-150 Word.s) and keywords (5-7 keyword) in the input before

Kaynakça

 • Akyol, Aygün, “Fârâbî ve İbn Sina’ya Göre Meâd Meselesi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, c. 9, sy 18, ss. 125-141
 • Fârâbî, el-Medinetü’l-Fâzıla, çev. Nafiz Danişmen, MEB. Yay., Ankara 2001
 • Gafarov, Anar, “Nasîruddîn Tûsî Felsefesinde Ruhun/Nefsin Ölümsüzlüğü Probleminin Temellendirilişi”, Bakı Dövlet Üniversiteti İlahiyyat Fakültesinin Elmi Mecmuası, No: 10, 2008
 • Gazzalî, Filozofların Tutarsızlığı (Tehâfütü’l-Felâsife), Klasik Yayınları, İstanbul, 2005
 • Hıllî, Keşfü’l-Murâd, Beyrut, 1988
 • İbn Sina, el-Adhaviyye fi’l-Meâd, “Felsefe ve Ölüm Ötesi” içinde, Klasik Yayınları, İstanbul, 2013
 • İbn Sina, el-Mebde ve’l-Meâd, Tahran, 1984
 • İbn Sina, en-Necât, çev. Kübra Şenel, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2013
 • Kaya, Mahmut (hazırlayan), Felsefe ve Ölüm Ötesi, Klasik Yayınları, İstanbul, 2013
 • Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî, sadeleştiren: Murat Demirkol, Fecr Yayınları, Ankara, 2016
 • Ruzibaki, Mehmet, “İslam Teolojisinde Haşr Kavramı”, Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy. 6-7, s. 119-151.
 • Toktaş, Fatih, “Ahiret Hayatının Mahiyeti: Cismani mi, Ruhani mi?”, Gazzalî Konuşmaları, edt. M. Cüneyt Kaya, İstanbul, 2012
 • Tûsî, Ahlak-ı Nasırî, çev. Anar Gafarov vd., İstanbul, 2013
 • Tûsî, Bedenin Ölümünden Sonra Nefsin Bekası, “Felsefe Mektupları” içinde, çev. Murat Demirkol, Fecr Yayınları, Ankara, 2015.
 • Tûsî, Er-Risaletü’n-Nasiriyye, “Felsefe Mektupları” içinde, çev. Murat Demirkol, Fecr Yayınları, Ankara, 2015
 • Tûsî, Tecrîdü’l-İtikâd, “Keşfü’l-Murâd” içinde, Beyrut, 1988
 • Tûsî, Telhîsu’l-Muhassâl, Lübnan, 1985

TÛSÎ’NİN FİLOZOF VE KELAMCI OLARAK SAVUNDUĞU İKİ FARKLI HAŞİR ANLAYIŞI

Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 2, 283 - 302, 31.07.2017
https://doi.org/10.18317/kader.318409

Öz

Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâi’de filozofların haşrin sadece ruhani olarak gerçekleşeceği şeklindeki görüşlerine atıf yaptıktan sonra bunu eleştirmiş ve İbn Sina ve Tûsî’nin birbirine zıt iki görüş benimsediklerine dikkat çekmiştir. Kınalızâde, önce filozofların cismani haşre yönelik eleştirisini nakletmiş ve ardından İbn Sina ve Tûsî’nin değişik eserlerinde birbirine ters düşen görüşler savunduklarını belirtmiştir. Biz, Kınalızâde’nin bu tespitinin yerinde olup olmadığını tespit etmek, böylece filozof olduğu kadar kelamcılığıyla da ilim tarihimizde önemli bir yer işgal eden Tûsî’nin her iki sıfatıyla cismani ve ruhani haşrden hangisini savunduğunu ortaya koyacağız. Tûsî’nin felsefesinde önemli bir yer tutan İbn Sina’nın onun haşr görüşüne etkisini dikkate alarak İbn Sina’nın haşr anlayışını ve Gazzali’nin ona hangi açılardan itirazlar yönelttiğini de tespit etmeye çalışacağız. Bu alanda birçok çalışma bulunsa da araştırmamız Tûsî’nin birbirine zıt iki haşr görüşünü ortaya koyma iddiası açısından özgün bir çalışma olarak değerlendirilebilir.


Kaynakça

 • Akyol, Aygün, “Fârâbî ve İbn Sina’ya Göre Meâd Meselesi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, c. 9, sy 18, ss. 125-141
 • Fârâbî, el-Medinetü’l-Fâzıla, çev. Nafiz Danişmen, MEB. Yay., Ankara 2001
 • Gafarov, Anar, “Nasîruddîn Tûsî Felsefesinde Ruhun/Nefsin Ölümsüzlüğü Probleminin Temellendirilişi”, Bakı Dövlet Üniversiteti İlahiyyat Fakültesinin Elmi Mecmuası, No: 10, 2008
 • Gazzalî, Filozofların Tutarsızlığı (Tehâfütü’l-Felâsife), Klasik Yayınları, İstanbul, 2005
 • Hıllî, Keşfü’l-Murâd, Beyrut, 1988
 • İbn Sina, el-Adhaviyye fi’l-Meâd, “Felsefe ve Ölüm Ötesi” içinde, Klasik Yayınları, İstanbul, 2013
 • İbn Sina, el-Mebde ve’l-Meâd, Tahran, 1984
 • İbn Sina, en-Necât, çev. Kübra Şenel, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2013
 • Kaya, Mahmut (hazırlayan), Felsefe ve Ölüm Ötesi, Klasik Yayınları, İstanbul, 2013
 • Kınalızâde Ali Çelebi, Ahlâk-ı Alâî, sadeleştiren: Murat Demirkol, Fecr Yayınları, Ankara, 2016
 • Ruzibaki, Mehmet, “İslam Teolojisinde Haşr Kavramı”, Sosyal Bilimler Dergisi, c. 3, sy. 6-7, s. 119-151.
 • Toktaş, Fatih, “Ahiret Hayatının Mahiyeti: Cismani mi, Ruhani mi?”, Gazzalî Konuşmaları, edt. M. Cüneyt Kaya, İstanbul, 2012
 • Tûsî, Ahlak-ı Nasırî, çev. Anar Gafarov vd., İstanbul, 2013
 • Tûsî, Bedenin Ölümünden Sonra Nefsin Bekası, “Felsefe Mektupları” içinde, çev. Murat Demirkol, Fecr Yayınları, Ankara, 2015.
 • Tûsî, Er-Risaletü’n-Nasiriyye, “Felsefe Mektupları” içinde, çev. Murat Demirkol, Fecr Yayınları, Ankara, 2015
 • Tûsî, Tecrîdü’l-İtikâd, “Keşfü’l-Murâd” içinde, Beyrut, 1988
 • Tûsî, Telhîsu’l-Muhassâl, Lübnan, 1985

Ayrıntılar

Konular Din Bilimi
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Zübeyir BULUT
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0003-4513-9308
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 15, Sayı 2

Kaynak Göster

ISNAD Bulut, Zübeyir . "TÛSÎ’NİN FİLOZOF VE KELAMCI OLARAK SAVUNDUĞU İKİ FARKLI HAŞİR ANLAYIŞI". KADER Kelam Araştırmaları Dergisi 15 / 2 (Temmuz 2017): 283-302 . https://doi.org/10.18317/kader.318409