Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 1, Sayfalar 124 - 152 2019-06-30

Hükümlülerde Kader ve Kadercilik
Destiny and Fatalism in Convicts

Ahmet Albayrak [1] , Beyza Akdümbek Atan [2]


Kader günümüzde merak edilen konuların başında gelmektedir. Yaşanan bilimsel ilerlemelere rağmen bireyler kaderden soyutlanmış bir yaşam sürdüremediğinin farkındadır. Sosyal bilimciler tarafından kader farklı perspektiflerle açıklanmaktadır. Çalışmamız farklı suçlardan hüküm alan kişilerin kader bilgisi ve fatalizm eğilimlerini konu edinmiştir. Araştırma Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ndeki farklı suçlardan hükümlü bulunan 114 kişi üzerinden yürütülmüştür. Mahkûm bireylerin kader bilgisi ve fatalizm eğilimleri sosyo-demografik değişkenlerle birlikte survey yöntemiyle incelenmiştir. Hükümlülerin eğitim düzeyi, ekonomik düzey, dünyaya gelmekten memnun olma durumu ve gelecek hakkındaki ümit düzeyi ile kader bilgisi arasında aynı yönde, yaş ile kader bilgisi arasında ters yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırmamızda şiddet görme durumuna göre fatalizm arasında anlamlı bir farklılık bulgulanmıştır. İslamiyette “kader” vardır ama “kadercilik” yoktur. Kader inancı insandaki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Zorluklarla dolu bir dünyada yaşam mücadelesi veren insana kader inancı ruhsal açıdan iyi olma hali sunar. Araştırmamız nicel değerlendirme ve nitel analizler sonucu kader ve suç ilişkisine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Divine providence is one of the most intriguing topics of today. Despite the scientific progress, individuals are aware that they cannot lead a life isolated from destiny. It is explained by social scientists from different perspectives. This study focuses on the knowledge of destiny and fatalism tendencies of people who are convicted of different crimes. The research has been conducted on 114 people who are convicted of different crimes at the General Directorate Probation in Bursa. Knowledge of destiny and fatalism tendencies of convicted people have been investigated with socio-demographic variables and survey method. A direct relationship has been determined between education and economic level of convicted people as well as being happy to come to the world and being hopeful about future. An inverse relationship has been found between age and the knowledge of destiny of those people. A significant difference has been detected between the belief in fatalism and the state of violence in our study. There is destiny but not fatalism in Islam religion. The destiny belief does not eliminate responsibility of humans; rather it offers psychological wellness to people who struggle to survive in the world of difficulties. Our research aims to further demonstrate the relationship between belief in destiny and crime by means of quantitative evaluation and qualitative analysis.

  • *Akbulut, Ahmet. Sahabe Devri Siyasi Hadiselerinin Kelami Problemlere Etkileri. İstanbul: Birleşik Yayınları, 1992.*Albayrak, Ahmet. Gençlerde Dua Psikolojisi. İstanbul: Düşünce Kitabevi Yayınları, 2013.*Altıntaş, Ramazan.‘‘Kelami Epistemolojide Aklın Değeri’’. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5/2 (2001): 97-129. *Batman, Elif. Yaşamın Zorluklarıyla Başa Çıkmada Kader İnancının Rolü. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, 2008.*Bayraktar, Fatma. Dua-Kader İlişkisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2007.*Cevizci, Ahmet. ‘’Kader’’, Felsefe Sözlüğü, 1:1234. İstanbul: Paradigma Yayınları, 2010.*Coşkun, Seyfullah. Kader Anlayışının 15-18 Yaşlar Arasındaki Gençlerin Tutum ve Davranışlarına Etkisi (Karabük Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, 2002.*Dönmezer, Sulhi. Kriminoloji, 8. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 1994.*Draz, Muhammed. Kuran Ahlakı, Trc. Emrullah Yüksel - Ünver Günay. 4. Baskı. İstanbul: İz Yayıncılık, 2009.*Ebu Zehra, Muhammed. İslamda Siyasi ve İtikadi Mezhepler Tarihi. Trc. Sıbğatullah Kaya. İstanbul: Harf Yayınları, 2004.*Foucault, Michel. Hapishanenin Doğuşu. Trc. Mehmet Ali Kılıçbay. 7. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi, 2017*Giddens, Anthony. Sosyoloji. Trc. Cemal Güzel. Ankara: Ayraç Yayınevi, 2005.*Gurvitch, Georges. Sosyal Determinizmin Çeşitleri ve İnsan Hürlüğü Üzerine Altı Konferans. Trc. Nurettin Şazi Kösemihal. İstanbul, 1958.*İçli, Tülin Gülşen. Türkiye’de Suçlular. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1994.*İçli, Tülin - Öğün, Aslıhan. ‘’Sosyal Değişme Sürecinde Kadın Suçluluğu’’. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5/2 (1988): 17-32.*Kahveci, Harun. Yardım Arama Davranışları ile Fatalistik Düşünce ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2001.*Kandemir, Yusuf. Kader İnancının Psikoterapik Açıdan Fonksiyonu. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2006.*Kartopu, Saffet. Kaygının Kader Algıları ile İlişkisi/Kahramanmaraş Örneği. Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, 2012.*Kasapoğlu, Abdurrahman. ’’Kur’an Açısından Fatalizm’’. Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 1/1 (2008): 87-107.*Kızmaz, Zahir. Cezaevi Müdavimleri İnatçı Suçlular. Ankara: Orion Yayınları, 2006.*Kurt, Abdurrahman. ‘’Dindarlığı Etkileyen Faktörler’’. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18/2 (2009): 1-26.*Kutluay, Yaşar. İslam ve Yahudi Mezhepleri. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1965.*Küçük, Abdurrahman - Tümer, Günay - Küçük, Alparslan. Dinler Tarihi, 6. Baskı. Ankara: Berikan Yayınevi, 2015.*Öner, Necati. İnsan Hürriyeti, 2. Baskı. Ankara: Vadi Yayınları, 2005.*Özbek, Belgizar. Cinayet İşleyen Kadınlarda Din Algısı Ankara Kadın Kapalı Cezaevi Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2011.*Özdemir, Metin. İslâm Düşüncesinde Kötülük Problemi. İstanbul: Furkan Yayınları, 2001.*Peck, Scott. Kötülüğün Psikolojisi. Trc. Göker Talay. İstanbul: Kuraldışı Yayınları, 2003.*Sabri, Mustafa. İnsan ve Kader. Trc. İsa Doğan. İstanbul: Bayrak Yayınları, 1989.*Taftazânî, Ebul Vefa. Kelam İlminin Belli Başlı Meseleleri. Trc. Şerafeddin Gölcük. İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1980.*Topaloğlu, Bekir. Kelam İlmi. İzmir: Damla Yayınevi, 1988.*Yavuz, Yusuf Şevki. ‘’Kader’’, İslam Ansiklopedisi, 4:58-63. İstanbul: Diyanet Yayınları, 2003.*Yavuzer, Haluk. Çocuk ve Suç, 10. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2001.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8293-9940
Yazar: Ahmet Albayrak (Sorumlu Yazar)
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2909-3234
Yazar: Beyza Akdümbek Atan
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, DİN PSİKOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kaderdergi544062, journal = {Kader}, issn = {}, eissn = {2602-2710}, address = {Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mahir İz Cad. No. 2 Altunizade Üsküdar İSTANBUL}, publisher = {Mehmet BULĞEN}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {124 - 152}, doi = {10.18317/kaderdergi.544062}, title = {Hükümlülerde Kader ve Kadercilik}, key = {cite}, author = {Albayrak, Ahmet and Akdümbek Atan, Beyza} }
APA Albayrak, A , Akdümbek Atan, B . (2019). Hükümlülerde Kader ve Kadercilik. Kader , 17 (1) , 124-152 . DOI: 10.18317/kaderdergi.544062
MLA Albayrak, A , Akdümbek Atan, B . "Hükümlülerde Kader ve Kadercilik". Kader 17 (2019 ): 124-152 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kaderdergi/issue/46338/544062>
Chicago Albayrak, A , Akdümbek Atan, B . "Hükümlülerde Kader ve Kadercilik". Kader 17 (2019 ): 124-152
RIS TY - JOUR T1 - Hükümlülerde Kader ve Kadercilik AU - Ahmet Albayrak , Beyza Akdümbek Atan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18317/kaderdergi.544062 DO - 10.18317/kaderdergi.544062 T2 - Kader JF - Journal JO - JOR SP - 124 EP - 152 VL - 17 IS - 1 SN - -2602-2710 M3 - doi: 10.18317/kaderdergi.544062 UR - https://doi.org/10.18317/kaderdergi.544062 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kader Hükümlülerde Kader ve Kadercilik %A Ahmet Albayrak , Beyza Akdümbek Atan %T Hükümlülerde Kader ve Kadercilik %D 2019 %J Kader %P -2602-2710 %V 17 %N 1 %R doi: 10.18317/kaderdergi.544062 %U 10.18317/kaderdergi.544062
ISNAD Albayrak, Ahmet , Akdümbek Atan, Beyza . "Hükümlülerde Kader ve Kadercilik". Kader 17 / 1 (Haziran 2019): 124-152 . https://doi.org/10.18317/kaderdergi.544062
AMA Albayrak A , Akdümbek Atan B . Hükümlülerde Kader ve Kadercilik. Kader. 2019; 17(1): 124-152.
Vancouver Albayrak A , Akdümbek Atan B . Hükümlülerde Kader ve Kadercilik. Kader. 2019; 17(1): 152-124.