Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

HASAN EL-BENNÂ VE ARAP DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM BAĞLAMINDA “FASİH ARAPÇA İLE KONUŞMAYA ÇALIŞ, ŞÜPHESİZ BU İSLÂM’IN ŞİARINDANDIR” VASİYETİNİN ANALİZİ

Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1, 17 - 33, 30.06.2022
https://doi.org/10.55805/kadimsbd.1116776

Öz

Hasan el-Bennâ Mısır eğitim kurumlarından edindiği izlenim, Mısır toplumunun geçirmekte olduğu kültürel geri kalmışlığına dair tecrübelerini bir ıslah programı çerçevesinde berraklaştırmasına vesile olmuştur. Hasan el-Bennâ, Mısır’ın geri kalmışlığının başlıca sebebinin İslâm kültüründen uzaklaşma ve batı taklitçiliği olduğunu, bilhassa o dönemde Mısır’ı idare edenlerin aldıkları yabancı eğitiminin sonucunda kendi kültürlerinden uzaklaştıklarını; kendi din, dil, tarih ve medeniyetleri hakkında bihaber kalan bu idarecilerin Mısır halkını da bir kimlik buhranına sevk ettiğini söylemektedir. Bu noktada Hasan el-Bennâ dillerin toplumların en belirgin özelliklerinden olduğunu, takipçilerinden ve destekçilerinden Arap diliyle ilgilenmeleri konusunda azimli ve gayretli olmalarını istemiş: ve "Fasih Arapçayla konuşmaya çalışın, çünkü bu İslam'ın şiarındandır." Şeklindeki vasiyetini dile getirdiği görülmüştür. Bu bağlamda çalışmamızın giriş bölümünde, Arap dilinin gelişme dönemi ve gelişmesinde rol oynayan etkenler üzerinde durulmuştur. Daha sonra Hasan el-Bennâ’nın hayatı ve eserlerine kısaca değinilmiştir. Vasiyeti olan "Fasih Arapçayla konuşmaya çalışın, çünkü bu İslam'ın şiarındandır" bağlamında Hasan el-Bennâ’nın Arap diline verdiği önem ve Mısır özelinde yapmak istediği dil ile ilgili ıslahatları ele alınmıştır.

Kaynakça

 • Cerîdetu’l-İhvâni’l-Müslimîn. Temmuz 1/16 Kahire:1354-1935.
 • Cerîdetu’l-İhvâni’l-Müslimîn. Eylül 1/15, Kahire: 1352-1933.
 • Dayf, Şevkî, el-Medârisu’n-Nahviyye. Mısır: 1968.
 • Hasan el-Bennâ. Davet Esasları. İstanbul: çev. Mehmet Akbaş ve Receb Songül, Nida Yayınları, 2013.
 • Hasan el-Bennâ. Me’sürât, İstanbul: Nida Yayınları, 2008.
 • Hasan el-Bennâ. Mecmuatu Resâili’l-İmâm el-Bennâ, (Risâletu’n-Nahve’n-Nûr). Kahire: Dâru’t-tevzî ve’n-neşri’l-islâmî, 1985.
 • İbnü’n-Nedim, Ebü’l-Ferec, el-Fihrist. Beyrut-Lübnan: Dâru’l-Marife, 1991.
 • Beyyûmî Gânim, İbrâhim. “Hasan el-Bennâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 16/307-310. İstanbul: TDV Yayınları, 1997.
 • Kurtubî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed. el-Câmi’ li-Ahkâmi’l-Kur’ân. 20 Cilt. Kahire: Dârü’l-Kâtibi’l-Arabî li’t-Tıbâa ve’n-Neşr, 1967.
 • Mecelletu’ş-Şubbâni’l-Müslimîn eş-Şehriyye, Aralık 2/3, Kahire:1349-1930.
 • Mecelletü’n-Nezîr. Haziran 1/3, Kahire: 1357-1938.
 • Muhammed Abdullah es-Semmân. Eyyâmun maa’l-İmâm eş-Şehîd Hasan el-Bennâ, Kahire: Dâru’l-Fedîla, 2003.
 • Müttakî el-Hindi, Alî b. Hüsâmiddîn b. Abdilmelik b. Kadîhân,. Kenzü’l-ummâl fî süneni’l-akvâl ve’l-ef’âl, 18 Cilt. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1981.
 • Suyûtî, ‘Abdurrâhman Celâleddin. Sebebu Vad’i İlmi’l-Ârabiyye. thk. Mervân Atiyye, Beyrut: 1988.
 • Temmâm Hassân, el-Usûl, Kahire: Dâru Allamu’l-Kutub, 2000.
 • Turgut, Abdulhamit. Arap Dili Gramerinde Taʿlîl. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Abdulhamit TURGUT> (Sorumlu Yazar)
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
0000-0001-6734-0577
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 29 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 14 Mayıs 2022
Kabul Tarihi 9 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kadimsbd1116776, journal = {Kadim Akademi SBD}, issn = {2564-7229}, eissn = {2630-5941}, address = {kadimakademisbd@gmail.com}, publisher = {Kadim Akademi Derneği}, year = {2022}, volume = {6}, number = {1}, pages = {17 - 33}, doi = {10.55805/kadimsbd.1116776}, title = {HASAN EL-BENNÂ VE ARAP DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM BAĞLAMINDA “FASİH ARAPÇA İLE KONUŞMAYA ÇALIŞ, ŞÜPHESİZ BU İSLÂM’IN ŞİARINDANDIR” VASİYETİNİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Turgut, Abdulhamit} }
APA Turgut, A. (2022). HASAN EL-BENNÂ VE ARAP DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM BAĞLAMINDA “FASİH ARAPÇA İLE KONUŞMAYA ÇALIŞ, ŞÜPHESİZ BU İSLÂM’IN ŞİARINDANDIR” VASİYETİNİN ANALİZİ . Kadim Akademi SBD , 6 (1) , 17-33 . DOI: 10.55805/kadimsbd.1116776
MLA Turgut, A. "HASAN EL-BENNÂ VE ARAP DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM BAĞLAMINDA “FASİH ARAPÇA İLE KONUŞMAYA ÇALIŞ, ŞÜPHESİZ BU İSLÂM’IN ŞİARINDANDIR” VASİYETİNİN ANALİZİ" . Kadim Akademi SBD 6 (2022 ): 17-33 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kadimsbd/issue/70229/1116776>
Chicago Turgut, A. "HASAN EL-BENNÂ VE ARAP DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM BAĞLAMINDA “FASİH ARAPÇA İLE KONUŞMAYA ÇALIŞ, ŞÜPHESİZ BU İSLÂM’IN ŞİARINDANDIR” VASİYETİNİN ANALİZİ". Kadim Akademi SBD 6 (2022 ): 17-33
RIS TY - JOUR T1 - HASAN EL-BENNÂ VE ARAP DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM BAĞLAMINDA “FASİH ARAPÇA İLE KONUŞMAYA ÇALIŞ, ŞÜPHESİZ BU İSLÂM’IN ŞİARINDANDIR” VASİYETİNİN ANALİZİ AU - AbdulhamitTurgut Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.55805/kadimsbd.1116776 DO - 10.55805/kadimsbd.1116776 T2 - Kadim Akademi SBD JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 33 VL - 6 IS - 1 SN - 2564-7229-2630-5941 M3 - doi: 10.55805/kadimsbd.1116776 UR - https://doi.org/10.55805/kadimsbd.1116776 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kadim Akademi SBD HASAN EL-BENNÂ VE ARAP DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM BAĞLAMINDA “FASİH ARAPÇA İLE KONUŞMAYA ÇALIŞ, ŞÜPHESİZ BU İSLÂM’IN ŞİARINDANDIR” VASİYETİNİN ANALİZİ %A Abdulhamit Turgut %T HASAN EL-BENNÂ VE ARAP DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM BAĞLAMINDA “FASİH ARAPÇA İLE KONUŞMAYA ÇALIŞ, ŞÜPHESİZ BU İSLÂM’IN ŞİARINDANDIR” VASİYETİNİN ANALİZİ %D 2022 %J Kadim Akademi SBD %P 2564-7229-2630-5941 %V 6 %N 1 %R doi: 10.55805/kadimsbd.1116776 %U 10.55805/kadimsbd.1116776
ISNAD Turgut, Abdulhamit . "HASAN EL-BENNÂ VE ARAP DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM BAĞLAMINDA “FASİH ARAPÇA İLE KONUŞMAYA ÇALIŞ, ŞÜPHESİZ BU İSLÂM’IN ŞİARINDANDIR” VASİYETİNİN ANALİZİ". Kadim Akademi SBD 6 / 1 (Haziran 2022): 17-33 . https://doi.org/10.55805/kadimsbd.1116776
AMA Turgut A. HASAN EL-BENNÂ VE ARAP DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM BAĞLAMINDA “FASİH ARAPÇA İLE KONUŞMAYA ÇALIŞ, ŞÜPHESİZ BU İSLÂM’IN ŞİARINDANDIR” VASİYETİNİN ANALİZİ. Kadim Akademi SBD. 2022; 6(1): 17-33.
Vancouver Turgut A. HASAN EL-BENNÂ VE ARAP DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM BAĞLAMINDA “FASİH ARAPÇA İLE KONUŞMAYA ÇALIŞ, ŞÜPHESİZ BU İSLÂM’IN ŞİARINDANDIR” VASİYETİNİN ANALİZİ. Kadim Akademi SBD. 2022; 6(1): 17-33.
IEEE A. Turgut , "HASAN EL-BENNÂ VE ARAP DİLİNE VERDİĞİ ÖNEM BAĞLAMINDA “FASİH ARAPÇA İLE KONUŞMAYA ÇALIŞ, ŞÜPHESİZ BU İSLÂM’IN ŞİARINDANDIR” VASİYETİNİN ANALİZİ", Kadim Akademi SBD, c. 6, sayı. 1, ss. 17-33, Haz. 2022, doi:10.55805/kadimsbd.1116776