Yıl 2018, Cilt 5 , Sayı 3, Sayfalar 1 - 13 2018-12-27

Öğretmen Adaylarının Ders Planlarının ve Öğretim Uygulamalarının İncelenmesi
Examining of Preservice Teachers' Performance Preparing Lesson Plan

Sevim AŞİROĞLU [1] , Sevda KOÇ AKRAN [2]


Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemlerini kullanma becerilerini incelemektir. Nitel ve nicel boyutları içeren karma model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında bir vakıf üniversitesindeki 224 öğrenci oluşturmuştur.  Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının öğretim ilke ve yöntemlerine yönelik ders planı hazırlamadaki performansları orta seviyededir. Değerlendirme etkinliklerini hazırlama konusunda ise düşük performans göstermişledir. Öğrencilerin ölçme değerlendirme etkinlikleri hazırlamada “düşük” seviyededirler. Düşük performans gösteren öğrencilerin diğer gruplara göre öğretim ilke ve yöntemleri ile ilgili daha fazla hata yaptıkları, öğrenme yaklaşımlarını örneklendiremedikleri ve açıklayamadıkları görülmüştür. Öğretim ilke ve yöntemlerine ilişkin kavramları bilgi düzeyinde edindikleri, kavramların kullanımına ilişkin uygulamalarda zorlandıkları görülmüştür.

The aim of this study is to examine the preservice teacher' skills using teaching principles and methods.  The Mixed method, which includes the Quantitative and Qualitative Dimensions, was employed. The Study Group consisted of the 224 students at a Foundation University in the 2016-2017 Academic Year.  According to the results of the research, the performances of the preservice teachers in preparing the lesson plans for teaching principles and methods are medium level. The performance averages of evaluation were determined to be at low level. It was observed that the students with low performance values made more mistakes in using the teaching strategy and method concepts instead of each other; and could not explain the learning approach in their lesson plans by giving examples. It was also observed that these students acquired the concepts about teaching Principles and Methods only at knowledge level; and they had difficulties in the applications related to the use of the concepts.

 • Aykaç, N. ve Çelik, Ö. (2014). Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Programına İlişkin Metaforik Algılarının Karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 39, 173, 328-340
 • Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Creswell, John. W., ve Clark, V. L. P.. (2015). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi. (Çev Edt: Y. Dede ve S. B. Demir) Ankara: Anı
 • Çepni, Salih, ve Akdeniz, Ali, Rıza (1996). Fizik öğretmenlerinin yetiştirilmesinde yeni bir yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(12), 222-226
 • Didiş, N., Özcan, Ö., ve Abak, M. (2008). Öğrencilerin bakış açısıyla kuantum fiziği: Nitel çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 86-94
 • Gültekin, Mehmet (2013). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Kavramına Yükledikleri Metaforlar, Eğitim ve Bilim, 38, 169, 126-141.
 • Güven, B. (2015). Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Editör: Şeref Tan), Öğretim İlke ve Yöntemleri içinde (s.1-35). Ankara: Pagem Akademi.
 • Kablan, Zeynel (2012). Öğretmen Adaylarının Ders Planı Hazırlama ve Uygulama Becerilerine Bilişsel Öğrenme ve Somut Yaşantı Düzeylerinin Etkisi. Eğitim ve Bilim, 37,163, 239-253.
 • Karasar, Niyazi (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kurnaz, Mehmet (2014). Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekçesi ve Öğrenme Değişiminin Belirlenmesi Hakkındaki Kavramsal Anlamlandırmaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 14(5), 1977-1995.Lim, W., Son, J. W., & Kim, D. J. (2018). Understanding preservice teacher skills to construct lesson plans. International Journal of Science and Mathematics Education, 16(3), 519-538.
 • Oktay, A. (2012). Eğitimin Temel Kavramları ve Eğitim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi (Editör: Ayla Okya) Eğitim Bilimine Giriş içinde. Ankara: PagemaMarton, F. (1986). Phenomenography-a research approach to investigating different understandings of reality. Journal of thought, 21,3, 28-49.
 • MEB (2004). İlköğretim fen ve teknoloji programı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Ankara: Nobel.
 • Tan, Ş. (2010). Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersinde Öğrencilerin Akademik Başarılarının Yordanması. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, XXIII (1), 239-266.
 • Uyar, M. Y. ve Doğanay, A. (2017). Okul Temelli Yaklaşımla Geliştirilen Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi, Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 7, 14, 62-87
 • Yeşilyurt, E. (2013). Öğretmenlerin Öğretim Yöntemlerini Kullanma Amaçları ve Karşılaştıkları Sorunlar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 163-188
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.(9. Genişletilmiş Baskı) Ankara: Seçkin Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6528-4177
Yazar: Sevim AŞİROĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4205-0148
Yazar: Sevda KOÇ AKRAN
Kurum: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Temmuz 2018
Kabul Tarihi : 21 Kasım 2018
Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2018

APA Aşiroğlu, S , Koç Akran, S . (2018). Öğretmen Adaylarının Ders Planlarının ve Öğretim Uygulamalarının İncelenmesi . e-Kafkas Journal of Educational Research , 5 (3) , 1-13 . DOI: 10.30900/kafkasegt.442694