Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çokkültürlü Sınıf Ortamı ve Aidiyet

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2, 245 - 271, 01.10.2020

Öz

Araştırmanın amacı, göçmen çocukların eğitsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2010 yılından bugüne kadar yaptığı çalışmaları inceleyerek, göçmen çocukların kendilerini ait hissedebilecekleri çokkültürlü sınıf ortamları oluşturulabilmesi için eğitim sistemindeki mevcut fırsatları ortaya koyarak, göçmen çocukların eğitimi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’na öneriler geliştirmektir. İnsanların birlikte yaşama istekleri birbirlerine olan ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır. Ülkemizin maruz kaldığı yoğun göç ve bunun bir sonucu olarak meydana gelen sosyal değişimden dolayı, okullarımızda sınıf mevcutlarının farklı kültürlerden gelen öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Göçmen çocukların da eğitsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için, okullarda diğer çocuklarla beraber eğitim görmeleri gerekir. Bu durum çokkültürlülük ve aidiyet kavramları arasındaki ilişkinin ele alınmasını ve bu kavramların yeniden yorumlanmasını gerekli kılmaktadır. Nitel yönteme sahip bu çalışmada, kaynak tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri, doküman analizi ile toplanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2010 yılından bugüne kadar göçmen çocukların eğitimi ile ilgili yaptığı çalışmalar yıllara göre incelenmiştir. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından göçmenlerin eğitimi için 2010 yılından bu yana kapsamlı çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre çokkültürlü sınıf ortamlarının hazırlanmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). (2014, 12 18). Geçici koruma altındaki yabancılara ilişkin hizmetlerinin yürütülmesi. 11 8, 2020 tarihinde https://www.afad.gov.tr/kurumlar/afad.gov.tr/2311/files/Gecici-Koruma_Altindaki_Yabancilara_Iliskin_Hizmetlerin_Yurutulmesi_2014-4_.pdf adresinden alındı
 • Anadolu Ajansı. (2014, 11 16). Suriyeli öğrencilere "tek tuşla" ulaşılacak. 11 7, 2020 tarihinde https://www.aa.com.tr/tr/egitim/suriyeli-ogrencilere-tek-tusla-ulasilacak/101082 adresinden alındı
 • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu. (2016, 10 4). Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonunun desteklenmesi. 11 7, 2020 tarihinde https://www.avrupa.info.tr/tr/proje/suriyeli-cocuklarin-turk-egitim-sistemine-entegrasyonunun-desteklenmesi-7010 adresinden alındı
 • Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for ınterpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497-529.
 • Bilgin, N. (2007). Kimlik inşası. İzmir: Aşina Kitaplar.
 • Bulut, M., & Sarıçam, H. (2017). Çokkültürlü eğitim sürecinde çokkültürlü kişilik: Okul öncesi örneklemi. Düsseldorf: Lap Lambert Academic Publishing.
 • Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 27-40.
 • Çağlar, A., & Onay, A. (2015). Entegrasyon/uyum: Kavramsal ve yapısal bir analiz. (B. D. Şeker, İ. Sirkeci, & M. Yüceşahin, Dü) London: Transnational Press.
 • Duverger, M. (2002). Sosyal bilimlere giriş (6. b.). (Ü. Oskay, Çev.) İstanbul: Bilgi Yayımevi.
 • Ergin, D. Y., & Ermeğan, B. (2011). Çok kültürlülük ve sosyal uyum. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications (s. 1754-1761). Antalya: Siyasal Kitabevi.
 • Ergun, D. (2000). Kimlikler kıskacında ulusal kişilik. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Gezer, M., & Şahin, İ. F. (2017). Çokkültürlü eğitime yönelik tutum ve kültürel zekâ arasındaki ilişkinin yem ile incelenmesi. Doğu Coğrafya Dergis(38), 173-188.
 • Kaya, İ., & Aydın, H. (2014). Çoğulculuk çokkültürlü ve çokdilli eğitim. Ankara: Anı Yayınevi.
 • Kymlicka, W. (2006). Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş. (E. Kılıç, Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi.
 • MEB. (2010, 8 16). Yabancı uyruklu öğrenciler. Ankara. 11 7, 2020 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/967.pdf adresinden alındı
 • MEB. (2013a, 04 26). Ülkemizde kamp dışında misafir edilen suriye vatandaşlarına yönelik tedbirler. Genelge.
 • MEB. (2013b, 09 26). Ülkemizde geçici koruma altında bulunan suriye vatandaşlarına yönelik eğitim öğretim hizmetleri. Genelge. 11 8, 2020 tarihinde https://www.memurlar.net/common/news/documents/416126/26092013-2693370.pdf adresinden alındı
 • MEB. (2014, Eylül 23). Yabancılara yönelik eğitim-öğretim hizmetleri. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1715.pdf adresinden alındı
 • MEB. (2015, 9 8). Millî eğitim bakanlığı 2015–2019 stratejik planı. 11 8, 2020 tarihinde http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15imzasz.pdf adresinden alındı
 • MEB. (2016, 8 24). Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin eğitime erişimi. 11 8, 2020 tarihinde http://reyhanli.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_08/26084754_gecici_koruma_altindaki_suriyeli_ogrencilerin_egitime_erisimi.pdf adresinden alındı
 • MEB. (2018, 12 20). Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi 2" (PICTES 2). 11 7, 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr/suriyeli-cocuklarin-egitimi-icin-ab-ile-yeni-is-birligi/haber/17688/tr adresinden alındı
 • MEB. (2019, 9 6). Yabancı öğrenciler uyum sınıfları. Ankara. 11 7, 2020 tarihinde http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/2022.pdf adresinden alındı Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma nitel araştırmalarda döküman kullanılması (3. b.). (S. Turan, Çev.) İstanbul: Nobel.
 • O'Hanlon, C., & Holmes, P. (2004). The education of Gypsy and traveller children: Towards inclusion and educational achievement. Stoke-on-Trent: Trentham Books Limited.
 • Özer, Y. Y., Komsuoğlu, A., & Ateşok, Z. Ö. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(37), 76-110. 11 8, 2020 tarihinde https://asosjournal.com/DergiTamDetay.aspx?ID=11696 adresinden alındı
 • Öztürk, M., Tepetaş Cengiz, G. Ş., Köksal, H., & İrez, S. (2017). Sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunan öğretmenler için el kitabı. (S. Aktekin, Dü.) Ankara. 11 8, 2020 tarihinde http://basaksehirazizsancar.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/34/36/762639/dosyalar/2017_12/13141450_SYnYfYnda_YabancY_Uyruklu_YYrenci_Bulunan_YYretmenler_YYin_El_KitabY.pdf adresinden alındı
 • Polat, İ., & Kılıç, E. (2013). Türkiye’de çokkültürlü eğitim ve çokkültürlü eğitimde öğretmen yeterlilikleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 352-372.
 • Resmi Gazete. (2011, 03 15). Millî Eğitim Bakanlığı denklik yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Ankara. 11 7, 2020 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110315-13.htm adresinden alındı
 • Resmi Gazete. (2013, 10 22). Geçici Koruma Yönetmeliği. 11 8, 2020 tarihinde https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15.htm adresinden alındı
 • Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri. Göç Dergisi, 3(1), 65-81.
 • Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi(31), 267-305. 11 8, 2020 tarihinde file:///C:/Users/hasan/Desktop/%C3%87ANKIRI%20MAKALE/Ali%20R%C4%B1za%20Seydi.pdf adresinden alındı
 • Sözer, M. A. (2019). Göç, toplumsal uyum ve aidiyet. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(28), 418-431. https://doi.org/10.35675/befdergi.643948 adresinden alındı
 • TDK. (2020, 11 3). Türk Dil Kurumu sözlükler. Türk Dil Kurumu: http://www.tdk.gov.tr/ adresinden alındı
 • Tellefsen, T., & Thomas, G. P. (2005). The antecedents and consequences of organizational and personal commitment in business service relationships. Industrial Marketing Management(34), 23-37.
 • Yavuz, Ö., & Mızrak, S. (2016, Ekim). Acil durumlarda okul çağındaki çocukların eğitimi: türkiye’deki suriyeli mülteciler örneği. Göç Dergisi, 3(2), 175-199. 11 8, 2020 tarihinde https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/578/570 adresinden alındı
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yıldız, S. (2007). Kimlik ve ulusal kimlik kavramlarının toplumsal niteliğ. Milli Folklor(74), 9-16.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hasan BOZKAYA (Sorumlu Yazar)
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
0000-0003-1272-0921
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bozkaya, H. (2020). Çokkültürlü Sınıf Ortamı ve Aidiyet . Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 245-271 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/karefad/issue/57785/823536