PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Construction of Variable Density Yield Table for Scots Pine and Oriental Beech Mixed Stands in Black Sea Region

Yıl 2012, Cilt 12, Sayı 1, 36 - 54, 01.03.2012

Öz

Kaynakça

 • Alemdağ, Ş., Türkiye’deki Ladin+Sarıçam Meşcerelerinin Kuruluşları, Ağaç Servetleri ve Tecessümleri Üzerine Bazı Müşahedeler, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 3, 7, 25-37. Alemdağ, Ş., 1967. Türkiye’deki Sarıçam
 • Ormanlarının Kuruluşu, Verim Gücü ve Bu Ormanların Esaslar, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten No: 20, Ankara. Takip Edilecek Anonim, 2008. 2008 Yılı Sürdürülebilir
 • Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, 141 s. Ata, C., 1995. Silvikültür Tekniği, Zonguldak Karaelmas
 • Yayınları, Üniversite Yayın No:4, Fakülte Yayın No:3, Bartın. Orman Fakültesi Atıcı, E., 1998. Değişikyaşlı Doğu Kayını
 • (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Artım ve Büyüme, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Baskerville, G., 1972. Use of Logarithmic
 • Regression in TheEstimation of Plant Biomass, Canadian Journal of Forest Research, 2, 49–53. Batu, F., 1977. Değişik Yaşlı Doğu Ladini
 • Meşcerelerinde Kuruluş ve Envanter Sorunları, Doçentlik Tezi, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Trabzon, 98 s. Carus, S., 1998. Aynı Yaşlı Doğu Kayını
 • (Fagus Orientalis Lipsky) Ormanlarında Artım ve Büyüme, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Curtis, R. O.,Clendenan, G. W., Demars, D. J., 1981, A New Stand Simulator for Coast
 • Douglas-Fir: DFSIM Users Guide: U. S. Forest Service General Technical Report PNW-1128.
 • Çalışkan, A., 1989, Karabük Büyükdüz
 • Araştırma Ormanında Sarıçam (Pinus sylvestris L.)-Göknar (Abies bornmüleriana Matff.) –Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Karışık Meşcerelerinde Büyüme İlişkileri ve Gerekli Silvikültürel İlişkiler, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Çatal, Y., 2002. Isparta Bölgesi Doğal
 • Kızılçam (Pinus brutia Ten.)-Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Karışık Meşcerelerinde Artım ve Büyüme İlişkileri, Yüksek Lisan Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. Durkaya, B., 2004. Zonguldak Orman Bölge
 • Müdürlüğü Sarıçam (Pinus sylvestris L.)- Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.)-Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Meşçerelerinde Artım-Büyüme İlişkileri, Doktora Tezi, Z.K.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Bartın. Ercanlı, İ., 2010. Trabzon ve Giresun Orman
 • Bölge Müdürlükleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link)-Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Karışık Meşcerelerine İlişkin Büyüme Modelleri, Doktora Tezi, K. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Ercanlı, İ., Keleş, S., Sivrikaya, F., Çakır, G., Günlü, A., Karahalil, U., Kadıoğulları, A., Başkent, E. Z. ve Köse, S., 2007. Sarıçam (Pinus sylvestris
 • (Yalnızçam ve Uğurlu Orman İşletme Şeflikleri) Sıklığa Bağlı Hasılat Tablosunun Düzenlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi 70-101. İçin Yöresel Erdemir, Ö., 1974. Sarıkamış, Otlu ve Göle
 • Mıntıkaları Saf Sarıcam Meşçerelerinde Hasılat Araştırması, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten No: 59, Ankara. Kahriman, A., 2011. Karadeniz Bölgesi
 • Sınırları İçerisinde Yer Alan Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Kalıpsız, A., 1962. Doğu Kayınında Artım ve Büyüme Araştırmaları, OGM Yayınları, No: 339, İstanbul.
 • Kalıpsız, A., 1984. Dendrometri, İstanbul Üniversitesi No:3194/354, İstanbul. 406 s. Fakültesi Yayınları,
 • Kalıpsız, A., 1998. Orman Hasılat Bilgisi,
 • İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, No:4060/448, İstanbul. 349 s. Kapucu, F.,
 • Bölgesindeki Doğu Ladini (Picea orientalis L.)- Sarıçam (Pinus slyvestris L.)-Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana Spach.) ve Doğu Kayını (Fagus Orientalis Lipsky.) Doğal Karışık Meşçerelerinin Kuruluşları ve Amenajman Yönünde Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar, Doçentlik Tezi, Trabzon. Doğu Karadeniz Kapucu, F., Yavuz, H., Gül, A.U. ve Mısır, N., 2002. Kestane Meşcerelerinin Hasılatı Ve Amenajman Esasları, TÜBİTAK TOGTAG
 • TARP 2229 Nolu Proje Sonuç Raporu.
 • Monserud, R. A., 2003. Evaluating Forest
 • Models in A Sustainable Forest Management Context, Forest Biometry, Modelling and Information Sciences, 1, 35-47. SPSS Institute Inc., 2003. SPSS Base 12.0 User’s Guide, 703 s.
 • Şenyurt, M., 2011. Batı Karadeniz Yöresi
 • Sarıçam Meşcerelerinde Artım ve Büyüme, Doktora Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Tosun, S., 1992, Batı Karadeniz Bölgesindeki
 • Doğu Kayını (Fagus orientalis)-Sarıçam (Pinus Sylvestris) bornmülleriana) Gençliklerinde Yaş-Boy İlişkisi, OAE Teknik Raporlar Seri No:50, 15 Ref, 38:75, 77, Ankara. Göknarı (Abies Van Lear A. ve Akça A., 2007. Forest mensuration: in Managing Forest Ecosystems,
 • Dordrecht, The Netherlands: Springer. 383 s. Yavuz, H., Mısır, N., Ercanlı, İ. ve Kahriman, A., 2005, Büyüme Modellerinin Ormancılıktaki
 • Önemi ve Ormancılığımız İçin Öneriler, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, 22-24 Mart, Antalya. Yavuz, H., Mısır, N., Tüfekçioğlu, A., Altun, L., Mısır, M., Ercanlı, İ., Sakıcı, O. E., Kahriman, A., Karahalil, U., Yılmaz, M., Sarıyıldız, T., Küçük, M., Meydan, G., Bayburtlu, Ş., Bilgili, F., Aydın, A. C., Kara, Ö., Bolat, İ., Usta, A., 2010.

Karadeniz Bölgesi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Sıklığa Bağlı Hasılat Tablolarının Düzenlenmesi

Yıl 2012, Cilt 12, Sayı 1, 36 - 54, 01.03.2012

Öz

Bu çalışmada, Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren Sarıçam-Doğu Kayını karışık meşcerelerine ilişkin sıklığa bağlı hasılat tabloları düzenlenmesi amaçlamıştır. Bu çalışmada, Karadeniz Bölgesi sınırları içerisinde yer alan eşityaşlı Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) karışık meşcerelerinden alınan 162 adet geçici örnek alandan elde edilen veriler kullanılmıştır. Örnek alanlar, Sarıçam için 31-150 ve Doğu Kayını için 33-117 yaşları, Sarıçam için 16.2-34.9 m ve Doğu Kayını için 14.7-32.3 m bonitet endeksi, 0.24-0.90 sarıçam karışım oranları ve 2.9-10.0 sıklık değerleri arasında değişim göstermektedir. Söz konusu bu veriler kullanılarak elde edilen regresyon denklemleriyle, Sarıçam-Doğu Kayını karışık meşcerelerinin yaş, verim gücü, sıklık derecesi ve karışım oranı olmak üzere dört ana faktörün bireysel etkileriyle, ikili, üçlü ve dörtlü faktör etkileşimlerinin meşcere yapısı üzerindeki etkileri sayısal olarak belirlenmiştir. Elde edilen bulgular temel ormancılık büyüme yasaları ile uyumludur

Kaynakça

 • Alemdağ, Ş., Türkiye’deki Ladin+Sarıçam Meşcerelerinin Kuruluşları, Ağaç Servetleri ve Tecessümleri Üzerine Bazı Müşahedeler, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 3, 7, 25-37. Alemdağ, Ş., 1967. Türkiye’deki Sarıçam
 • Ormanlarının Kuruluşu, Verim Gücü ve Bu Ormanların Esaslar, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten No: 20, Ankara. Takip Edilecek Anonim, 2008. 2008 Yılı Sürdürülebilir
 • Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, 141 s. Ata, C., 1995. Silvikültür Tekniği, Zonguldak Karaelmas
 • Yayınları, Üniversite Yayın No:4, Fakülte Yayın No:3, Bartın. Orman Fakültesi Atıcı, E., 1998. Değişikyaşlı Doğu Kayını
 • (Fagus orientalis Lipsky.) Ormanlarında Artım ve Büyüme, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Baskerville, G., 1972. Use of Logarithmic
 • Regression in TheEstimation of Plant Biomass, Canadian Journal of Forest Research, 2, 49–53. Batu, F., 1977. Değişik Yaşlı Doğu Ladini
 • Meşcerelerinde Kuruluş ve Envanter Sorunları, Doçentlik Tezi, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Trabzon, 98 s. Carus, S., 1998. Aynı Yaşlı Doğu Kayını
 • (Fagus Orientalis Lipsky) Ormanlarında Artım ve Büyüme, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Curtis, R. O.,Clendenan, G. W., Demars, D. J., 1981, A New Stand Simulator for Coast
 • Douglas-Fir: DFSIM Users Guide: U. S. Forest Service General Technical Report PNW-1128.
 • Çalışkan, A., 1989, Karabük Büyükdüz
 • Araştırma Ormanında Sarıçam (Pinus sylvestris L.)-Göknar (Abies bornmüleriana Matff.) –Kayın (Fagus orientalis Lipsky.) Karışık Meşcerelerinde Büyüme İlişkileri ve Gerekli Silvikültürel İlişkiler, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Çatal, Y., 2002. Isparta Bölgesi Doğal
 • Kızılçam (Pinus brutia Ten.)-Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) Karışık Meşcerelerinde Artım ve Büyüme İlişkileri, Yüksek Lisan Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. Durkaya, B., 2004. Zonguldak Orman Bölge
 • Müdürlüğü Sarıçam (Pinus sylvestris L.)- Uludağ Göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.)-Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Meşçerelerinde Artım-Büyüme İlişkileri, Doktora Tezi, Z.K.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü, Bartın. Ercanlı, İ., 2010. Trabzon ve Giresun Orman
 • Bölge Müdürlükleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Doğu Ladini (Picea orientalis (L.) Link)-Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Karışık Meşcerelerine İlişkin Büyüme Modelleri, Doktora Tezi, K. T. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Ercanlı, İ., Keleş, S., Sivrikaya, F., Çakır, G., Günlü, A., Karahalil, U., Kadıoğulları, A., Başkent, E. Z. ve Köse, S., 2007. Sarıçam (Pinus sylvestris
 • (Yalnızçam ve Uğurlu Orman İşletme Şeflikleri) Sıklığa Bağlı Hasılat Tablosunun Düzenlenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi 70-101. İçin Yöresel Erdemir, Ö., 1974. Sarıkamış, Otlu ve Göle
 • Mıntıkaları Saf Sarıcam Meşçerelerinde Hasılat Araştırması, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Teknik Bülten No: 59, Ankara. Kahriman, A., 2011. Karadeniz Bölgesi
 • Sınırları İçerisinde Yer Alan Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi, Doktora Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Kalıpsız, A., 1962. Doğu Kayınında Artım ve Büyüme Araştırmaları, OGM Yayınları, No: 339, İstanbul.
 • Kalıpsız, A., 1984. Dendrometri, İstanbul Üniversitesi No:3194/354, İstanbul. 406 s. Fakültesi Yayınları,
 • Kalıpsız, A., 1998. Orman Hasılat Bilgisi,
 • İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, No:4060/448, İstanbul. 349 s. Kapucu, F.,
 • Bölgesindeki Doğu Ladini (Picea orientalis L.)- Sarıçam (Pinus slyvestris L.)-Doğu Karadeniz Göknarı (Abies nordmanniana Spach.) ve Doğu Kayını (Fagus Orientalis Lipsky.) Doğal Karışık Meşçerelerinin Kuruluşları ve Amenajman Yönünde Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar, Doçentlik Tezi, Trabzon. Doğu Karadeniz Kapucu, F., Yavuz, H., Gül, A.U. ve Mısır, N., 2002. Kestane Meşcerelerinin Hasılatı Ve Amenajman Esasları, TÜBİTAK TOGTAG
 • TARP 2229 Nolu Proje Sonuç Raporu.
 • Monserud, R. A., 2003. Evaluating Forest
 • Models in A Sustainable Forest Management Context, Forest Biometry, Modelling and Information Sciences, 1, 35-47. SPSS Institute Inc., 2003. SPSS Base 12.0 User’s Guide, 703 s.
 • Şenyurt, M., 2011. Batı Karadeniz Yöresi
 • Sarıçam Meşcerelerinde Artım ve Büyüme, Doktora Tezi, İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Tosun, S., 1992, Batı Karadeniz Bölgesindeki
 • Doğu Kayını (Fagus orientalis)-Sarıçam (Pinus Sylvestris) bornmülleriana) Gençliklerinde Yaş-Boy İlişkisi, OAE Teknik Raporlar Seri No:50, 15 Ref, 38:75, 77, Ankara. Göknarı (Abies Van Lear A. ve Akça A., 2007. Forest mensuration: in Managing Forest Ecosystems,
 • Dordrecht, The Netherlands: Springer. 383 s. Yavuz, H., Mısır, N., Ercanlı, İ. ve Kahriman, A., 2005, Büyüme Modellerinin Ormancılıktaki
 • Önemi ve Ormancılığımız İçin Öneriler, I. Çevre ve Ormancılık Şurası, 22-24 Mart, Antalya. Yavuz, H., Mısır, N., Tüfekçioğlu, A., Altun, L., Mısır, M., Ercanlı, İ., Sakıcı, O. E., Kahriman, A., Karahalil, U., Yılmaz, M., Sarıyıldız, T., Küçük, M., Meydan, G., Bayburtlu, Ş., Bilgili, F., Aydın, A. C., Kara, Ö., Bolat, İ., Usta, A., 2010.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aydın KAHRİMAN Bu kişi benim


Hakkı YAVUZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 12, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { kastorman180040, journal = {Kastamonu University Journal of Forestry Faculty}, issn = {1303-2399}, eissn = {1309-4181}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {12}, pages = {36 - 54}, doi = {}, title = {Karadeniz Bölgesi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Sıklığa Bağlı Hasılat Tablolarının Düzenlenmesi}, key = {cite}, author = {Kahriman, Aydın and Yavuz, Hakkı} }
APA Kahriman, A. & Yavuz, H. (2012). Karadeniz Bölgesi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Sıklığa Bağlı Hasılat Tablolarının Düzenlenmesi . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 12 (1) , 36-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/issue/17234/180040
MLA Kahriman, A. , Yavuz, H. "Karadeniz Bölgesi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Sıklığa Bağlı Hasılat Tablolarının Düzenlenmesi" . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 12 (2012 ): 36-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/issue/17234/180040>
Chicago Kahriman, A. , Yavuz, H. "Karadeniz Bölgesi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Sıklığa Bağlı Hasılat Tablolarının Düzenlenmesi". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 12 (2012 ): 36-54
RIS TY - JOUR T1 - Karadeniz Bölgesi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Sıklığa Bağlı Hasılat Tablolarının Düzenlenmesi AU - Aydın Kahriman , Hakkı Yavuz Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Kastamonu University Journal of Forestry Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 54 VL - 12 IS - 1 SN - 1303-2399-1309-4181 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Karadeniz Bölgesi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Sıklığa Bağlı Hasılat Tablolarının Düzenlenmesi %A Aydın Kahriman , Hakkı Yavuz %T Karadeniz Bölgesi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Sıklığa Bağlı Hasılat Tablolarının Düzenlenmesi %D 2012 %J Kastamonu University Journal of Forestry Faculty %P 1303-2399-1309-4181 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Kahriman, Aydın , Yavuz, Hakkı . "Karadeniz Bölgesi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Sıklığa Bağlı Hasılat Tablolarının Düzenlenmesi". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 12 / 1 (Mart 2012): 36-54 .
AMA Kahriman A. , Yavuz H. Karadeniz Bölgesi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Sıklığa Bağlı Hasılat Tablolarının Düzenlenmesi. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2012; 12(1): 36-54.
Vancouver Kahriman A. , Yavuz H. Karadeniz Bölgesi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Sıklığa Bağlı Hasılat Tablolarının Düzenlenmesi. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2012; 12(1): 36-54.
IEEE A. Kahriman ve H. Yavuz , "Karadeniz Bölgesi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) - Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Karışık Mesçerelerine İlişkin Sıklığa Bağlı Hasılat Tablolarının Düzenlenmesi", Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, c. 12, sayı. 1, ss. 36-54, Mar. 2012

14178  14179       14165           14166           14167            14168