Yıl 2020, Cilt , Sayı 10, Sayfalar 57 - 75 2020-12-31

Hz. Peygamber’in Su Unsurunda Tezahür Eden Mucizeleri
The Prophet’s Miracles Occuring in the Water Element

Hikmet AKDEMİR [1]


Bediüzzaman Said Nursî’nin telif ettiği “Mektubat” adlı eserinin Hz. Peygamber’in mucizelerinden bahseden On Dokuzuncu Mektub’un (On Dokuzuncu Bölüm) diğer adı “Muʻcizât-ı Ahmediye (s) Risalesi”dir. Bu risalenin Sekizinci İşaret’inde (8. Alt Bölüm) Hz. Peygamber’in su unsurunda tezahür eden mucize rivayetlerine yer verilir. Bu alt bölümde dokuz farklı rivayete yer verilmiştir. Bu rivayetleri bazen bir ya da birkaç kaynak zikrederek nakleden Bediüzzaman, bazı rivayetlerde ise kaynak belirtmez; bunların sahih bir nakille geldiğini söyler ve sadece hadisin ilk ravisini zikreder. Klasik yazım tekniğine göre müellifler genellikle rivayetin sahibini veya kitabın ismini kaynak olarak belirtmekle yetinirler, günümüzde olduğu gibi ayrıntılı kaynak bilgisine yer vermezlerdi. Bediüzzaman Said Nursi de kitaplarını klasik usûle göre telif ettiğinden genellikle rivayetlerin bap isimlerine, eserin sayfa ve hadisin sıra numarasına yer vermemiştir. Ancak bu husus günümüzde önem kazanmış, ilmî eserlerde nasslara dayanan görüşlerin kaynaklarının verilmesi ilmî gelenek haline gelmiştir. Bu sebeple çağımızda oldukça etkili bir bilim insanı olan Bediüzzaman Said Nursi’nin eserlerindeki bu eksikliğin giderilmesi önem kazanmıştır. Bu makalede ise Hz. Peygamber’in (s) su unsurunda tezahür eden mucizelerinin anlatıldığı rivayetlerin kaynakları tespit edilmiş, ayrıca metinler arasında mukayese yapılmıştır. Başka bir deyişle Bediüzzaman’ın naklettiği rivayetlerin sahih Hadis ve Siyer kaynaklarında yer alan rivayetlerle örtüşüp örtüşmediği ya da ne kadar örtüştüğü ortaya konulmuştur.

 The Nineteenth Letter, a chapter in the book written by Bediuzzaman Said Nursi called "Mektubat" (The Letters) talks about the miracles of the Prophet Mohammad (pbuh) and it is also called "Mu’cizât-ı Ahmediye Risalesi" (Treatise on the Miracles of Mohammad). In the Eighth Sign of this treatise (8th Subchapter), the narrations of the miracle the Prophet manifested in the water element are mentioned. Nine different narrations are included in this subsection. Bediuzzaman, who quoted some of these narrations by citing one or more sources, does not cite any source in some narrations; he says that they came with a sound report and he only mentions the first narrator of the hadith. According to the classical writing technique, the authors were contented with stating the author of the narration or the name of the book as the source, they did not include detailed source information as it is done today. Since Bediuzzaman Said Nursi also compiled his books according to the classical style, he generally did not include the titles of the narration section, the page and sequence number of the hadith. However, this issue has gained importance today and it has become a scientific tradition to give sources of views based on the fundamentals in the scientific works. For this reason, it has become important to know exactly the sources of the narrations given in the works of Bediuzzaman Said Nursi, who is a very influential scholar in our age. To present an example of the subject the sources of the narrations about the miracles of the Prophet manifested in the water element were determined and a comparison was made between the texts in this article. In other words, it has been revealed whether or how much the narrations reported by Bediuzzaman coincide with the narrations in the authentic Hadith and Siyer sources.

 • Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî el-Mervezî. Müsnedü’l-imâm Aḥmed b. Ḥanbel. nşr. Şuʻayb el-Arnaût ve diğerleri. Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1421/2001.
 • Ali el-Kārî, Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Sultân Muhammed el-Kārî el-Herevî. Şerḥu’ş-Şifâ fî huḳūḳi’l- Muṣṭafâ. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1411.
 • Beyhakī, EbûBekrAhmed b. el-Hüseyn b. Alî el-Beyhakī. Delâilü’n-nübüvve ve maʻrifetü aḥvâli’ş-şeriʻa. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1405.
 • Bezzâr, Ebû Bekr Ahmed b. Amr b. Abdilhâliḳ el-Bezzâr el-Basrî. Müsnedü’l-Bezzâr. nşr. Mahfûzurrahman Zeynullah ve diğerleri. Medine: Mektebetü’l-ulûm ve’l-hikem, 1988-2009.
 • Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî. Saḥîḥ-i Buhârî. Beyrut: Dâru tavki’n-necât, 1422.
 • Ebû Nuʻaym el-İsfahânî, Ebû Nuaym Ahmed b. Abdillâh b. İshâk el-İsfahânî. Delâilü’n-nübüvve. nşr. Dr. Muhammed Revâs Kalʻacî-Abdulber Abbâs. Beyrut: Dâru’n-nefâis, 1406/1986.
 • EbûYaʻlâ el-Mevsılî. Ebû Ya‘lâ Ahmed b. Alî b. el-Müsennâ et-Temîmî el-Mevsılî. Müsnedü Ebî Yaʻlâ. nşr. Hüseyin Selîm Esed. Dımaşk: Dâru’l-me’mûn li’t-türâs, 1404/1984.
 • Hâkim en-Nîsâbûrî,EbûAbdillâh Muhammed b. Abdillâh b. Muhammed el-Hâkim en-Nîsâbûrî. el-Müstedrek ala’s-Saḥîḥayn. nşr. Mustafa Abdulkadir Atâ. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1411/1990.
 • Heysemî, Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. Ebî Bekr b. Süleymân el-Heysemî. Mecmaʻu’z-zevâid ve menbaʻu’l-fevâid. nşr. Hüsâmuddin el-Kudsî. Kahire: Mektebetü’l-Kudsî, 1414/1994.
 • İbn Hibbân, Ebû Hâtim Muhammed b. Hibbân b. Ahmed el-Büstî. Saḥîḥu İbn Hibbân. nşr. Şuʻayb el-Arnaût. Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1408/1988.
 • İbn Hişâm, Ebû Muhammed Cemâlüddîn Abdülmelik b. Hişâm b. Eyyûb el-Himyerî el-Meâfirî el-Basrî el-Mısrî. es-Sîretü’n-nebeviyye. nşr. Mustafa es-Sekâ ve diğerleri, Mısır: Şirketü mektebe, 1375/1955.
 • İbn Huzeyme, Ebû Bekr Muhammed b. İshâk b. Huzeyme es-Sülemî en-Nîsâbûrî. es- Saḥîḥ. nşr. Muhammed Mustafa el-Aʻzamî. Beyrut: el-Mektebü’l-İslâmî, t.y.
 • İbn Kesîr, Ebü’l-Fidâ’ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr el-Kaysî el-Kureşî el-Busrâvî ed-Dımaşkī eş-Şâfiî. el-Bidâye ve’n-nihâye. nşr. Ali Şîrî. Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, 1408/1988.
 • İbn Saʻd, Ebû Abdillâh Muhammed b. Sa‘d b. Menî‘ el-Kâtib el-Hâşimî el-Basrî el-Bağdâdî. et-Tabaḳâtu’l-kübrâ. nşr. Muhammed Abdulkadir Atâ. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1410/1990.
 • Kadı İyâz, Ebü’l-Fazl İyâz b. Mûsâ b. İyâz el-Yahsubî. eş-Şifâ bi-taʻrîfi huḳūḳi’l- Muṣṭafâ. Ammân: Dâru’l-feyhâ, 1407.
 • Mâlik b. Enes, el-Muvaṭṭaʾ, nşr. Muhammed Fuâd Abdulbaki, Beyrut: Dârü ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, 1406/1985.
 • Müslim b. Haccâc, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî. Saḥîḥ-i Müslim. nşr. Muhammed Fuâd Abdulbaki. Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, t.y.
 • Nesâî, EbûcAbdirrahmân Ahmed b. Şuʻayb b. Alî en-Nesâî. es-Sünenü’l-kübrâ. nşr. Hasan Abdulmünʻim Şelebî. Beyrut: Müessesetü’r-risâle, 1421/2001.
 • Nursî, Bediüzzaman Said. Mektubat. İstanbul: Söz Basım Yayın, 2005.
 • Taberânî, Ebü’l-Kāsım Müsnidü’d-dünyâ Süleymân b. Ahmed b. Eyyûb et-Taberânî. Kitâbu’d-duʻâ. nşr. Mustafa Abdülkadir Atâ. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1413.
 • Taberî, Muhammed b Cerîr b. Yezîd el-Âmülî et-Taberî el-Bağdâdî. Târîḫu’t -Ṭaberî/ Târîḫu’l-ümem ve’l-mülûk. Beyrut: Dâru’t-Türâs, 1387.
 • Süheylî, Ebü’l-Kāsım Abdurrahman b Abdillâh b. Ahmed el-Has‘amî es-Süheylî el-Mâlekī. er-Ravżü’l-ünüf fî şerḥi’s-sîreti’n-nebeviyye li’bni Hişâm. Beyrut: Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, 1412.
 • Süyûtî, Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfiî. el-Ḫaṣâʾiṣü’l-kübrâ. Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, t.y.
 • Vâkıdî, EbûAbdillâh Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Vâkıdî el-Eslemî el-Medenî, Kitâbü'l- Meġāzî, thk. Marsden Jones, Beyrut: Dâru’l-a’lemî, 1409/1989.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Hakemli Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0090-4574
Yazar: Hikmet AKDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Teşekkür Öneri ve katkılarından dolayı Prof. Dr. Ali Bakkal'a teşekkür ederim.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 27 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

Bibtex @araştırma makalesi { katre817300, journal = {Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi}, issn = {2146-8117}, eissn = {2148-6220}, address = {İstanbul İlim ve Kültür Vakfı - Kalenderhane Mah. Cüce Çeşmesi sok. No:6 Vefa Fatih}, publisher = {İstanbul İlim ve Kültür Vakfı}, year = {2020}, volume = {}, pages = {57 - 75}, doi = {}, title = {Hz. Peygamber’in Su Unsurunda Tezahür Eden Mucizeleri}, key = {cite}, author = {Akdemir, Hikmet} }
APA Akdemir, H . (2020). Hz. Peygamber’in Su Unsurunda Tezahür Eden Mucizeleri . Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi , (10) , 57-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/katre/issue/59174/817300
MLA Akdemir, H . "Hz. Peygamber’in Su Unsurunda Tezahür Eden Mucizeleri" . Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi (2020 ): 57-75 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/katre/issue/59174/817300>
Chicago Akdemir, H . "Hz. Peygamber’in Su Unsurunda Tezahür Eden Mucizeleri". Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi (2020 ): 57-75
RIS TY - JOUR T1 - Hz. Peygamber’in Su Unsurunda Tezahür Eden Mucizeleri AU - Hikmet Akdemir Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 75 VL - IS - 10 SN - 2146-8117-2148-6220 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi Hz. Peygamber’in Su Unsurunda Tezahür Eden Mucizeleri %A Hikmet Akdemir %T Hz. Peygamber’in Su Unsurunda Tezahür Eden Mucizeleri %D 2020 %J Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi %P 2146-8117-2148-6220 %V %N 10 %R %U
ISNAD Akdemir, Hikmet . "Hz. Peygamber’in Su Unsurunda Tezahür Eden Mucizeleri". Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi / 10 (Aralık 2020): 57-75 .
AMA Akdemir H . Hz. Peygamber’in Su Unsurunda Tezahür Eden Mucizeleri. Katre. 2020; (10): 57-75.
Vancouver Akdemir H . Hz. Peygamber’in Su Unsurunda Tezahür Eden Mucizeleri. Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi. 2020; (10): 57-75.
IEEE H. Akdemir , "Hz. Peygamber’in Su Unsurunda Tezahür Eden Mucizeleri", Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, sayı. 10, ss. 57-75, Ara. 2021