Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE BİR KİŞİSEL GELİŞİM KİTABI: KABUS-NÂME

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 120 - 129, 31.07.2022

Öz

Bu çalışma Eski Anadolu Türkçesi’nin, bilinen gramatikal özelliklerinin yanında başka özelliklerin ve bu dönemin bilinen söz varlığının dışında yeniliklerin olup olmadığının saptanması ve bu tercümenin incelenmesi sonucunda elde edilen verilerin literatüre kazandırılması amacıyla hazırlanmıştır. Kabus-nâme ve tercümeleri hakkında bazı genel bilgiler de bilgiler içeren bu makalede Kabus-Nâme’deki belirgin fonetik ve morfolojik özellikler üzerinde durulmuştur. Kabus-Nâme, yazıldığı ve tercüme edildiği dönemlerde bir tür kişisel gelişim kitabı niteliğinde kullanılmıştır.

Kaynakça

 • AKYÜZ Fatih Deniz, “Mütercimi Bilinmeyen İkinci Kabus-Nâme Tercümesi (44a-90b): Metin-Dil İncelemesi-Sözlük”, İstanbul Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2015.
 • AKYÜZ Yahya, Türk Eğitim Tarihi M.Ö. 1000-M.S. 2008, 12. bs., Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2008.
 • BEZİRCİ Asım, İkinciYeni Olayı, 2.bs., İstanbul, Evrensel Basım ve Yayın, 2005, s.11
 • BULUÇ Sadettin, “Eski Anadolu Türkçesiyle Bir Kâbûs-nâme Çevirisi”, TDAY-Belleten, 1969, s. 195-200.
 • DOĞAN Enfel, “Emir Süleyman Dönemi Şairlerinden Akkadıoğlu’nun Kâbûsnâme Tercümesi ve Nüshaları Üzerine”, Modern Türklük Araştırmaları Dergisi / Journal of Modern Turkish Studies, C. 8, sy. 1, Ankara, Mart 2011, s. 7-24.
 • DOĞAN Enfel, Şeyhoğlu Sadrüddin’in Kâbûs-nâme Tercümesi, Metin-Sözlük-Dizin-Notlar-Tıpkıbasım, Mavi Yayıncılık, İstanbul 2011.
 • GÖKYAY Orhan Şaik, Keykavus, Mercimek Ahmet, Kabusnâme, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 2006.
 • GÜNEŞ Aysel, “Kabusname’nin Bilinen İlk Türkçe Çevirisi (giriş-metin-dizin)”, Marmara Üniversitesi TAE, yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul 2001.
 • KURTULUŞ Rıza, “Kevkavus b. İskender”, C. XXV, DİA, Diyanet Vakfı Neşriyatı, İstanbul, 2002.
 • ÖZKAN Mustafa, “Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Ortaya Konan Tercümelerin Türk Diline Etkisi.”, 38. ICANAS Toplantısı, 10-15 Kasım 2007, Ankara.
 • YAVUZ Kemal, “XIII-XVI. Asır Dil Yadigârlarının Anadolu Sahasında Türkçe Yazılış Sebepleri ve Bu Devir Müelliflerinin Türkçe Hakkındaki Görüşleri”; Türk Dünyası Araştırmaları, sy. 27, Faruk Timurtaş’a Armağan, İstanbul 1983.
 • YAZAR Sadık, “Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği”, İstanbul Üniversitesi SBE Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2011.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim, Dil ve Dil Bilim
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Oğuz SAMUK Bu kişi benim
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7332-9964
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

MLA Samuk, O. "ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE BİR KİŞİSEL GELİŞİM KİTABI: KABUS-NÂME" . Karabük Türkoloji Dergisi 5 (2022 ): 120-129 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/katud/issue/72042/1159604>